Chcą ustawy metropolitalnej dla Łodzi

Radni PO Monika Malinowska – Olszowy oraz Bartosz Domaszewicz zapraszają łódzkich parlamentarzystów wszystkich opcji do prac nad taką ustawą

Łódź jest nie tylko stolicą regionu, ale także głównym ośrodkiem ciążenia w ramach naszego województwa. To tutaj każdego dnia przyjeżdżają mieszkańcy ościennych gmin do pracy, by zawieźć dziecko do szkoły czy wybrać się do filharmonii czy teatru. Zgodnie z wynikami badań blisko 3/4 podróży odbywanych z miejscowości w ramach aglomeracji odbywa się do Łodzi. Każdego dnia do Łodzi do pracy dojeżdża blisko 60 tysięcy osób.

- Zgodnie z obietnicami polityków PiS składanymi w kampanii wyborczej specjalne regulacje miały zostać przygotowane dla Łodzi i dla Ślaska. W kwietniu 2017 roku przyjęto specjalną ustawę dla Śląska. W sprawie Łodzi niestety cały czas cisza – mówi radny Bartosz Domaszewicz.

- Ostrożnie licząc metropolia łódzka dysponowałaby w każdym roku kwotą pomiędzy 200 a 220 mln zł na zadania takie jak choćby modernizacja sieci tramwajów podmiejskich, wspólne parkingi park&ride czy wspólne przygotowanie terenów inwestycyjnych – dodaje radna Monika Malinowska – Olszowy.

Jakie zadania mógłby realizować związek metropolitalny zbudowany z samorządów aglomeracji łódzkiej?

 1. kształtowanie ładu przestrzennego; 
 2. rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego;
 3. planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego
 4. metropolitalnych przewozów pasażerskich;
 5. współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego;
 6. promocji związku metropolitalnego i jego obszaru.
 7.  wspólne przygotowanie oferty inwestycyjnej

 - Za co to wszystko można zrealizować? – wyjaśnia radny Domaszewicz. - W naszym przekonaniu dochodami związku - tak jak w przypadku Śląska powinny być: udział w podatku PIT opłacany przez mieszkańców z obszaru aglomeracji na poziomie 5%  oraz składki gmin samorządów wchodzących w skład metropolii

 Radni PO są przekonani, że takie przyjęcie takiej ustawy w obecnej kadencji Sejmu jest nie tylko możliwe, ale i konieczne.

- Dlatego kierujemy zaproszenie do wszystkich wybranych w obszarze aglomeracji posłów do wspólnej pracy nad nową regulacją dla Łodzi – mówi Bartosz Domaszewicz. - W tej sprawie proponujemy spotkanie organizacyjne, robocze za dwa tygodnie w Radzie Miejskiej w Łodzi. Będziemy kontaktować się  w tej sprawie z biurami poselskimi. To projekt, który może połączyć parlamentarzystów wszystkich opcji: PO, PiS, Nowoczesnej, Kukiz i PSL we wspólnym działaniu dla naszego rejonu. Naszym zdaniem silny lobbing parlamentarzystów może i powinien przynieść przełom w pracach nad ustawą metropolitalną dla Łodzi. 

Polecane aktualności

Nowa siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego na ukończeniu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Remont i przebudowa budynków nowej siedziby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego... więcej

W przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Polesie trwa zaś wart 1,5 mln remont. W budynku wymieniane jest 166 drewnianych okien oraz wszystkie grzejniki. Remontowany też jest dach. - fot. Radosław Żydowicz

W miejskich szpitalach i przychodniach trwają remonty i modernizacje warte 5 mln

Szpital Jonschera kończy w tym miesiącu trwającą od 2017 r., a wartą w sumie 4,2 mln zł modernizację... więcej

Więcej pieniędzy dla klubów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W drugim półroczu 2018 dziewięć łódzkich klubów otrzyma dotacje z miejskiego programu wspierania... więcej

Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od Kilińskiego do Targowej. Pojawi się na niej dużo zieleni: posadzonych zostanie 40 drzew i setki ozdobnych krzewów. Dodatkowo przy skrzyżowaniach z Dowborczyków i Targową powstaną skwery.

Rozpoczynamy remonty na Tuwima i Nawrot

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W niedzielę rozpoczynamy kolejne prace w ramach rewitalizacji obszarowej. Od 22 lipca rozpocznie się... więcej

595. Urodziny Łodzi. Zapraszamy na festiwale zdrowia, ekologii i ratownictwa

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Zbliżają się 595. Urodziny Łodzi. W tym roku po raz pierwszy odbędą się trzy festiwale: zdrowia,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.