Konferencja "Dla Dobra Dziecka"

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, sędziowie i kuratorzy z Łódzkiego oraz reprezentanci policji, domów dziecka, rodzin zastępczych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi spotkali się w łódzkim magistracie na konferencji „Dla dobra dziecka – prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania pieczy zastępczej w Łodzi”.

Dyskusję otworzyła prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, która opowiedziała o przepisach regulujących prawa dziecka i ich umieszczanie w rodzinach zastępczych i placówkach. Podczas przedpołudniowej sesji uczestnicy poruszyli m.in. zagadnienie swobody rodzicielskiej rodzin zastępczych.


Analizowane były sytuacje, w których rodzic biologiczny nie jest pozbawiony praw i ma je jedynie ograniczone, a dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej. Pytanie, o czym mogą decydować nowi opiekunowie bez porozumienia z rodziną biologiczną, zwłaszcza w sprawach edukacji i zdrowia dziecka. 


Debatowano również nad kwestią nierozdzielania rodzeństw. Omawiane były konkretne przypadki przytaczane przez pracowników MOPS-u. Przykład? Czy lepiej połączyć nowo narodzone dziecko z kilkanaście lat starszą siostrą mieszkającą w domu dziecka, czy też zgłosić noworodka do adopcji, dając mu szansę na nowy dom?

Uczestnicy zastanawiali się także, czy dla dzieci wskazana jest sytuacja, którą można określić stanem zawieszenia, gdy ich prawdziwi rodzice mają ograniczone prawa i co jakiś czas spotykają się z nimi (co sprawia, że dzieci nie mogą liczyć na życie w rodzinie adopcyjnej), a jednocześnie nie są w stanie odzyskać własnych dzieci. 


Ciekawą kwestię poruszył Dariusz Rumiński z Ministerstwa Sprawiedliwości. Zasugerował on konieczność systemowego stworzenia szkoleń w zakresie kompetencji rodzicielskich dla rodziców biologicznych, którzy nie radzą sobie z wychowywaniem dzieci lub są niezaradni życiowo. 


Reprezentująca ten sam resort sędzia Ewa Soból mówiła podczas sesji popołudniowej o problemach zgłaszanych do ministerstwa, dotyczących współpracy MOPS-ów, MOPR-ów i PCPR-ów z sądami.

Kolejne zagadnienia komentowane były przez kuratorów. Wszyscy zgodzili się co do jednego - konieczne są kolejne spotkania, żeby zrozumieć swoje wzajemne punkty widzenia, co ułatwi podejmowanie dobrych decyzji. Takich, co do których nie będzie wątpliwości, że rzeczywiście służą dzieciom. 

Krzysztof Kurosz, prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, zapewniał, że sprawy dotyczące rodziny i dzieci traktowane są w jego sądzie priorytetowo. Bo - jak przekonywał - dzieci czekać nie mogą. 
Organizatorem konferencji był łódzki MOPS. Uczestniczyło w niej ponad 100 osób.

 

Podczas poważnych obrad też potrzebne są chwile odpoczynku. Pozdrawiamy pana trębacza, który podczas konferencji odegrał - jak co dzień zresztą - „Prząśniczkę” z okien Małej Sali Obrad.

Polecane aktualności

Nowa siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego na ukończeniu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Remont i przebudowa budynków nowej siedziby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego... więcej

W przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Polesie trwa zaś wart 1,5 mln remont. W budynku wymieniane jest 166 drewnianych okien oraz wszystkie grzejniki. Remontowany też jest dach. - fot. Radosław Żydowicz

W miejskich szpitalach i przychodniach trwają remonty i modernizacje warte 5 mln

Szpital Jonschera kończy w tym miesiącu trwającą od 2017 r., a wartą w sumie 4,2 mln zł modernizację... więcej

Więcej pieniędzy dla klubów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W drugim półroczu 2018 dziewięć łódzkich klubów otrzyma dotacje z miejskiego programu wspierania... więcej

Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od Kilińskiego do Targowej. Pojawi się na niej dużo zieleni: posadzonych zostanie 40 drzew i setki ozdobnych krzewów. Dodatkowo przy skrzyżowaniach z Dowborczyków i Targową powstaną skwery.

Rozpoczynamy remonty na Tuwima i Nawrot

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W niedzielę rozpoczynamy kolejne prace w ramach rewitalizacji obszarowej. Od 22 lipca rozpocznie się... więcej

595. Urodziny Łodzi. Zapraszamy na festiwale zdrowia, ekologii i ratownictwa

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Zbliżają się 595. Urodziny Łodzi. W tym roku po raz pierwszy odbędą się trzy festiwale: zdrowia,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.