Tramwaj dla Łodzi już ruszył

Do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wpłynął wniosek na dofinansowanie ogromnego zadania, który nazwaliśmy Tramwajem dla Łodzi.

- To bardzo ważny projekt dla miasta, który ma spiąć w całość dotychczasowe inwestycje komunikacyjne - trasę W-Z, Łódzki Tramwaj Regionalny i multimodalny węzeł przy nowym dworcu. Program wart 675 mln zł, z unijnym dofinansowaniem na poziomie 411 mln zł będzie realizowany w kolejnych latach z pożytkiem dla mieszkańców i organizacji przyjaznego, zrównoważonego transportu w Łodzi - zapowiedziała prezydent Hanna Zdanowska.

Projekt obejmuje m.in. zakup 30 nowych składów tramwajowych, budowę 11 km nowych torowisk, przebudowe kilku wiaduktów oraz modernizację zajezdni Chocianowice. Jak poinformował dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Grzegorz Nita, program już ruszył wraz z przebudową skrzyżowania al. Rydza Śmigłego z ul. Dąbrowskiego. W kolejnych etapach powstaną nowoczesne torowiska np. na al. Śmigłego Rydza, na ulcach: Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Przybyszewskiego, a także nowe odcinki tramwajowe na ul. Broniewskiego i ul. Nowowęglowej.

Program „Tramwaj dla Łodzi", który obejmuje również przebudowę wiaduktów na ul. Przybyszewskiego, na ul. Kopcińskiego i al. Rydza Śmigłego, będzie realizowany etapami w ciągu najbliższych lat.

 

Szczegółowe informacje:

Głównym celem projektu jest integracja systemu sieci tramwajowej w Łodzi, budowa brakujących dla efektywności sieci odcinków, poprawa stanu infrastruktury istniejących linii tramwajowych, a przez to poprawa jakości usług transportu zbiorowego, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu miejskiego w podróżach ogółem w stosunku do transportu indywidualnego.

 

 1. budowa nowej linii tramwajowej w ul. Nowowęglowej od ul. Tramwajowej do włączenia w ul. Kopcińskiego wraz z przebudową wiaduktu na ul. Kopcińskiego (integracja nowego systemu tramwajowego zrealizowanego w ramach projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna” z istniejącym układem tramwajowym w ciągu ulic Kopcińskiego – Rydza – Śmigłego i dalej z Trasą W-Z);
 2. przebudowa linii tramwajowej w ul. Kopcińskiego i al. Rydza – Śmigłego od wiaduktu do ul. Dąbrowskiego z wyłączeniem wcześniej zmodernizowanych odcinków (integracja z Trasą W-Z);
 3. przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicach:
  • Przybyszewskiego na odc. od al. Rydza – Śmigłego do ul. Kilińskiego (z wyłączeniem wcześniej zmodernizowanych odcinków) wraz z przebudową układu drogowego mającego na celu uprzywilejowanie ruchu istniejącego pojazdów publicznego transportu zbiorowego,
  • Dąbrowskiego na odc. od al. Śmigłego – Rydza do ul. Rzgowskiej i dalej do pl. Niepodległości (integracja z Łódzkim Tramwajem Regionalnym);
 4.  budowa torowiska w ul. Broniewskiego - połączenie tras tramwajowych w ul. Rzgowskiej i ul. Kilińskiego;
 5.  przebudowa torowiska w ul. Rzgowskiej  na odc. od Dąbrowskiego do Broniewskiego (integracja z Łódzkim Tramwajem Regionalnym);
 6.  przebudowa torowiska w al. Rydza-Śmigłego od ul. Dąbrowskiego do pętli wraz z budową zintegrowanego przystanku autobusowo - tramwajowego w okolicy Dworca Łódź Chojny (integracja z ŁKA).
 7.  usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną;
 8.  modernizacja układu zasilania;
 9.  zakup 30 nowoczesnych jednostek do obsługi linii komunikacyjnych;
 10.  modernizacja zajezdni tramwajowych:
  • zwiększenie liczby miejsc postojowych w zajezdniach,
  • budowa hali obsługi codziennej z torami i kanałami przeglądowymi;
  • zakup i instalacja tokarni podtorowej;
  • zakup nowoczesnej myjni z zamkniętym obiegiem wody;
  • budowa hali myjni;
  • wyposażenie nowej hali obsługi codziennej w urządzenia do sprzątania taboru;
  • dostosowanie zapleczy technicznych zajezdni do obsługi nowoczesnego taboru.

 

 

Polecane aktualności

Nowa siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego na ukończeniu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Remont i przebudowa budynków nowej siedziby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego... więcej

W przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Polesie trwa zaś wart 1,5 mln remont. W budynku wymieniane jest 166 drewnianych okien oraz wszystkie grzejniki. Remontowany też jest dach. - fot. Radosław Żydowicz

W miejskich szpitalach i przychodniach trwają remonty i modernizacje warte 5 mln

Szpital Jonschera kończy w tym miesiącu trwającą od 2017 r., a wartą w sumie 4,2 mln zł modernizację... więcej

Więcej pieniędzy dla klubów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W drugim półroczu 2018 dziewięć łódzkich klubów otrzyma dotacje z miejskiego programu wspierania... więcej

Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od Kilińskiego do Targowej. Pojawi się na niej dużo zieleni: posadzonych zostanie 40 drzew i setki ozdobnych krzewów. Dodatkowo przy skrzyżowaniach z Dowborczyków i Targową powstaną skwery.

Rozpoczynamy remonty na Tuwima i Nawrot

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W niedzielę rozpoczynamy kolejne prace w ramach rewitalizacji obszarowej. Od 22 lipca rozpocznie się... więcej

595. Urodziny Łodzi. Zapraszamy na festiwale zdrowia, ekologii i ratownictwa

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Zbliżają się 595. Urodziny Łodzi. W tym roku po raz pierwszy odbędą się trzy festiwale: zdrowia,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.