Uzupełnienie braków formalnych do konkursu ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych, aplikujących o dotację w trybie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ogłoszonego zarządzeniem Nr 8061/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2018 r.

Zgodnie z częścią VII. Termin i warunki składania ofert ust. 6 ogłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 8061/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wzywa się do uzupełnienia braków formalnych w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferentów powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty oraz opublikowania wezwania na Portalu Urzędu Miasta Łodzi, tj. do dnia 24 kwietnia 2018 r. godz. 16.00 – poprzez złożenie brakujących dokumentów w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter). 

Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Brak formalny

1

Fundacja im. Joanny Bednarczyk

94-043 Łódź, ul. Olimpijska 5A/11

Prowadzenie mieszkań chronionych treningowych
dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej

Brak wszystkich wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym tj.:

1)    brak dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną) np. w formie umów, rekomendacji, opinii, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających realizacje zadań podobnego rodzaju;

2)    brak wszystkich dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie wykwalifikowanej kadry, gwarantującej odpowiedni poziom merytoryczny do realizacji zadania:

-        brak dokumentów nauczyciela akademickiego,

-        brak dokumentów pedagoga,

-        brak dokumentów inżyniera,

-        brak dokumentów prawnika.

2

Centrum Służby Rodzinie

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a

Prowadzenie domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży

Brak wszystkich wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym tj.:

1)       brak wszystkich stron regulaminu organizacyjnego domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży

3

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, 91-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Uzupełnienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom merytoryczny do realizacji zadania:

1) dotyczy p. Łukasza C. - brak potwierdzenia posiadania półrocznego stażu pracy w jednostkach
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), zmienionym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 943);

2) dotyczy p. Doroty Ł. - brak potwierdzenia posiadania półrocznego stażu pracy w jednostkach
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), zmienionym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 943);

3) dotyczy p. Doroty N. - brak potwierdzenia posiadania kwalifikacji zawodowych wymaganych do świadczenia specjalistycznych usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), zmienionym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 943);

4) dotyczy p. Mateusza O. - brak potwierdzenia posiadania półrocznego stażu pracy w jednostkach
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), zmienionym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 943) tj. na załączonym zaświadczeniu brak informacji o okresie zatrudnienia;

5) dotyczy p. Anny W. - brak potwierdzenia posiadania półrocznego stażu pracy w jednostkach
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), zmienionym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 943);

6) dotyczy p. Małgorzaty Z. - brak potwierdzenia posiadania kwalifikacji zawodowych wymaganych do świadczenia specjalistycznych usług, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), zmienionym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 943);

4

Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja”, 20-802 Lublin, ul. Kolorowa 6a

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Uzupełnienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom merytoryczny do realizacji zadania:

1) dotyczy p. Ilony P. - brak potwierdzenia posiadania półrocznego stażu pracy w jednostkach
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), zmienionym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 943) tj. na załączonym zaświadczeniu brak pieczątki umożliwiającej identyfikację miejsca zatrudnienia;

2) dotyczy p. Marioli M-C. - brak potwierdzenia posiadania półrocznego stażu pracy w jednostkach
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), zmienionym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 943) tj. na załączonym zaświadczeniu brak pieczątki umożliwiającej identyfikację miejsca zatrudnienia;

5

Caritas Archidiecezji Łódzkiej, 90-507 Łódź, ul. Gdańska 111

Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji

Uzupełnienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom merytoryczny do realizacji zadania:

1) dotyczy p. Iwony J. – M. – brak dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia „Trening komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności”;

2) dotyczy p. Aleksandry W. – brak dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów psychologicznych; brak dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń pn.: "Pomoc psychologiczna dla członków rodzin alkoholowych", ”Tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych", „Szkolenie dla mediatorów”;

3) dotyczy p. Sebastiana S. – brak dokumentów potwierdzających ukończenie wszystkich szkoleń wymienionych w ofercie; brak dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli czynnych zawodowo;

4) dotyczy p. Małgorzaty R. – R.  - brak dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji kuratora zawodowego; brak dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń pn.: „Metody pracy resocjalizacyjnej”, „Rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy domowej”,  „Realizacja programu profilaktyki uzależnień”, „Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych”, „Pomoc psychologiczna jako element pracy opiekuńczo-wychowawczej”, „Alternatywne metody rozwiązywania sporów”, „Praca z dzieckiem agresywnym”, „Nowe problemy zjawiska uzależnień od substancji psychoaktywnych – zagrożenie społeczne i zdrowotne”, „FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy – jak go uniknąć, jak z nim żyć”.

6

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, 90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 41

 

Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji

Uzupełnienie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju:

1) brak dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną) np. w formie umów, rekomendacji, opinii, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających realizacje zadań podobnego rodzaju.

7

Caritas Archidiecezji Łódzkiej, 90-507 Łódź, ul. Gdańska 111

Prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego poza obszarem rewitalizacji

Uzupełnienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom merytoryczny do realizacji zadania:

1) dotyczy p. Katarzyny S. – brak dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra pedagogiki
w zakresie pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej, brak dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w zakresie Pomocy Społecznej.

8

Caritas Archidiecezji Łódzkiej, 90-507 Łódź, ul. Gdańska 111

Prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji.

Uzupełnienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom merytoryczny do realizacji zadania:

1) dotyczy p. Katarzyny S. – brak dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra pedagogiki
w zakresie pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej, brak dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w zakresie Pomocy Społecznej;

2) dotyczy p. Adama M. – brak dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu pedagogicznego do pracy w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy, brak dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia „Jak obniżyć stężenie cholesterolu we krwi za pomocą żywności”.

 

 

Polecane aktualności

Wille przy ul. Moniuszki odzyskają blask. Powstaną tu biura, apartamenty i restauracje - fot. Sebastian Glapiński / UMŁ

Wille przy ul. Moniuszki odzyskają blask. Powstaną tu biura, apartamenty i restauracje

Tomasz Walczak / BPKSiT

Dziewiętnastowieczne wille przy ul. Moniuszki 6/8 zostaną wyremontowane do 2021 roku. Powstaną tam... więcej

Przy ul. Łęczyckiej trwa budowa nowych mieszkań komunalnych - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Trwa budowa nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Łęczyckiej

Anna Janocha / BPKSiT

Maj 2019 roku to termin zakończenia przebudowy dawnego biurowca Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy... więcej

Wszystkich praw! Całego życia! - to hasło 10. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Wszystkich praw! Całego życia! W czerwcu X Kongres Kobiet

Anna Janocha / BPKSiT

Rada Programowa X Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, który po raz pierwszy w swojej historii odbędzie... więcej

Osiedle Primo to ponad 400 mieszkań w Nowym Centrum Łodzi. W czwartek wmurowano kamień węgielny pod pierwszą inwestycję mieszkaniową w NCŁ - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Kamień węgielny pod pierwszą inwestycję mieszkaniową w NCŁ. Powstaje tu ponad 400 mieszkań

Karolina Szamburska / BPKSiT

Ponad 400 mieszkań powstaje w Nowym Centrum Łodzi. Rozpoczęła się pierwsza inwestycja mieszkaniowa u... więcej

Wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego - fot. Witold Ancerowicz / UMŁ

BSH zbuduje w Łodzi nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe branży AGD

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Z udziałem wiceprezydenta Łodzi Wojciecha Rosickiego wmurowano kamień węgielny pod inwestycję przy... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.