Wojewoda skontroluje MOPS?

Radni PiS Marta Grzeszczyk i Łukasz Magin skierowali pismo do Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau w związku z doraźną kontrolą działania Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

- 10 maja uczestniczyliśmy w obradach Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jednym z punktów posiedzenia było omówienie przeprowadzanych przez nowe kierownictwo MOPS zmian w funkcjonowaniu pieczy zastępczej na terenie Łodzi. W czasie tego spotkania pracownicy opieki zastępczej, jak i związki zawodowe działające przy MOPS, wyartykułowały szereg bardzo ważnych zarzutów. Mówiono o wielu nieprawidłowościach w funkcjonowaniu pieczy zastępczej w Łodzi, po tym jak kierownictwo objął p.o. dyrektora Piotr Rydzewski – mówił Łukasz Magin.

Zdaniem radnych zasadne jest żeby wojewoda rozważył przeprowadzenie doraźnej kontroli działania Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w okresie od sierpnia 2017 roku do chwili obecnej.

- Uważamy, że te wszystkie sprawy powinny być sprawdzone i zweryfikowane. Wojewoda Łódzki, jako organ nadzoru ma możliwości, by taką kontrolę przeprowadzić. Wszystkie sprawy, które budzą wątpliwości muszą zostać wyjaśnione. Mamy nadzieję, że żadne decyzje, nie przyczyniły się do jeszcze większych szkód. Mali łodzianie, którzy są pod opieką MOPS dużo już przeszli w swoim życiu, błędne decyzje urzędników nie powinny narażać ich na kolejne traumy– mówiła Marta Grzeszczyk.

Temat skomentowała Monika Pawlak, rzecznik MOPS: - Dyrekcja MOPS nie dyskutuje z pracownikami za pośrednictwem mediów, przedstawiciele związków zawodowych spotykają się z dyrektorem co tydzień podczas posiedzeń zespołu ds. reformy pieczy zastępczej. Ponadto dyrektor spotyka się z reprezentantami związków zawsze, kiedy o to poproszą. Jeśli są jakieś pytania, wątpliwości czy niejasności przedstawiciele związków czy pracownicy mogą umówić się z dyrektorem i to wyjaśnić. Państwa radnych także zapraszam, dyrektor MOPS chętnie się spotka i odpowie na pytania. Warto dodać, że kwestie poruszane na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego były już przedmiotem skarg kierowanych przez dyrektorów i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych do radnych z komisji zdrowia, skargi te zostały omówione podczas posiedzeń komisji, pracownicy i przedstawiciele związków zawodowych byli na tych obradach. Kolejna skarga jest w trakcie procedowania przez Panią radną Martę Grzeszczyk, która poprosiła o przedłużenie terminu jej rozpatrzenia i przedstawienia komisji na czerwiec. Przy całym szacunku dla Państwa radnych – pracodawcą dyrektora MOPS jest prezydent Łodzi, więc to nie radni a prezydent będzie decydować o tym, kto będzie zajmował to stanowisko. Z tego, co wiem zmiany nie są planowane, ani przewidziane.

 

 

Polecane aktualności

Wille przy ul. Moniuszki odzyskają blask. Powstaną tu biura, apartamenty i restauracje - fot. Sebastian Glapiński / UMŁ

Wille przy ul. Moniuszki odzyskają blask. Powstaną tu biura, apartamenty i restauracje

Tomasz Walczak / BPKSiT

Dziewiętnastowieczne wille przy ul. Moniuszki 6/8 zostaną wyremontowane do 2021 roku. Powstaną tam... więcej

Przy ul. Łęczyckiej trwa budowa nowych mieszkań komunalnych - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Trwa budowa nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Łęczyckiej

Anna Janocha / BPKSiT

Maj 2019 roku to termin zakończenia przebudowy dawnego biurowca Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy... więcej

Wszystkich praw! Całego życia! - to hasło 10. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Wszystkich praw! Całego życia! W czerwcu X Kongres Kobiet

Anna Janocha / BPKSiT

Rada Programowa X Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, który po raz pierwszy w swojej historii odbędzie... więcej

Osiedle Primo to ponad 400 mieszkań w Nowym Centrum Łodzi. W czwartek wmurowano kamień węgielny pod pierwszą inwestycję mieszkaniową w NCŁ - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Kamień węgielny pod pierwszą inwestycję mieszkaniową w NCŁ. Powstaje tu ponad 400 mieszkań

Karolina Szamburska / BPKSiT

Ponad 400 mieszkań powstaje w Nowym Centrum Łodzi. Rozpoczęła się pierwsza inwestycja mieszkaniowa u... więcej

Wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego - fot. Witold Ancerowicz / UMŁ

BSH zbuduje w Łodzi nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe branży AGD

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Z udziałem wiceprezydenta Łodzi Wojciecha Rosickiego wmurowano kamień węgielny pod inwestycję przy... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.