Wsparcie kultury

Samorząd Łodzi ma świadomość roli kultury w życiu każdej społeczności oraz wyjątkowości łódzkiej sceny kulturalnej. Wspiera jej rozwój i stara się w miarę możliwości zapewnić rodzimym twórcom optymalne warunki do pracy artystycznej. Co roku przyznawane są nagrody dla osób zasłużonych dla rozwoju kultury łódzkiej, ogłaszane są otwarte konkursy o granty na dofinansowanie poszczególnych przedsięwzięć artystycznych, konkurs stypendialny dla osób zajmujących się działalnością artystyczną oraz animacją kultury, konkursy na najem lokali dla kreatywnych.

Konkurs wydawniczy

Konkurs Wydawniczy organizowany przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi to wyjątkowe przedsięwzięcie, które ma na celu finansowe wsparcie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią.

W ostatnich latach w ciągu VII edycji konkursu dzięki wsparciu finansowemu Miasta ukazały się m.in. takie pozycje jak m.in.: „Łódzkie Kina - od Gdyni po Tatry", „Sekrety Łodzi - Ludzie", „Wielkie Rody Fabrykanckie Łodzi", „Latające Bajki" czy „Szumi Czas". Wszystkie cechuje wysoka wartość merytoryczna, artystyczna i dokumentacyjna, wiele otrzymało prestiżowe nagrody. Więcej informacji >>

Konkurs Wydawniczy to oferta kierowana do organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 które realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi, prowadzących działalność statutową w zakresie objętym konkursem, posiadają niezbędne doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę.

  • Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji konkursu znajdują się tutaj >>
Stypendia Prezydenta Łodzi

STYPENDIA ARTYSTYCZNE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ ORAZ UPOWSZECHNIANIEM  I ANIMACJĄ KULTURY 2017

Ruszył kolejny nabór wniosków do programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.
Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć. Będą przyznawane w następujących dziedzinach: sztuki wizualne, sztuki projektowe, film, teatr, muzyka, taniec, literatura.

O stypendia mogą ubiegać się zwłaszcza osoby, które nie przekroczyły 35. roku życia. Ponadto kandydat musi prowadzić działalność twórczą na terenie Łodzi.

Wyboru stypendystów dokona komisja, w skład której wejdą eksperci z danej dziedziny kultury, urzędnicy i radni.

Wnioski można składać do 2 stycznia 2017 r. Szczegółowe informacje na temat warunków naboru znaleźć można tutaj.


STYPENDIA ARTYSTYCZNE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ ORAZ UPOWSZECHNIANIEM  I ANIMACJĄ KULTURY 2016

Z radością informujemy, że po raz kolejny przyznano Stypendia Artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi na kwotę ogółem 114 000 złotych polskich. W gronie 13 szczęśliwych laureatów znaleźli się twórcy filmowi, muzycy i animatorzy kultury, którzy dzięki wsparciu finansowemu Miasta będą mieli szansę realizacji swoich autorskich przedsięwzięć artystycznych.

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi przyznawane są od czterech lat  w następujących dziedzinach: sztuki wizualne, sztuki projektowe, film, teatr, muzyka, taniec, literatura. Realizowane są w Łodzi zgodnie z założeniami Polityki Rozwoju Kultury 2020+ i mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów, umożliwiając realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć, promować rozwój łódzkiej kultury oraz zachęcać artystów do wyboru Łodzi na miejsce swoich działań twórczych. Wnioski ocenia komisja złożona z radnych, pracowników Wydziału Kultury, przedstawicieli środowisk naukowego i artystycznego. Oprócz wsparcia finansowego przedsięwzięć Wydział Kultury zapewnia także promocję już zrealizowanych projektów.

W ubiegłych latach dzięki stypendiom światło dzienne ujrzały m.in. takie projekty, jak słuchowisko wielkoobsadowe Kim jest Max Winckler z udziałem p. Fronczewskiego i M. Dziędziela, wystawy malarskie, filmy animowane i dokumentalne oraz wiele innych.

Nagrody Prezydenta Łodzi

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA ŁODZI ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY

Doroczne nagrody Prezydenta Miasta Łodzi przyznawane są jednorazowo w roku kalendarzowym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz ochrony kultury na wniosek instytucji kultury, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi lub z inicjatywy Prezydenta. Na przestrzeni 16 lat trafiły do blisko 300 osób. Wśród laureatów znaleźli się m.in. tacy uznani twórcy i ludzie kultury jak Elżbieta Adamiak, Remigiusz Brzyk czy Andrzej Poniedzielski.

Zachęcamy wszystkie uprawnione podmioty do składania wniosków. Kliknij, by poznać warunki i tryb przyznawania nagród.

Konkurs dotacyjny

W ramach ogłaszanego corocznie otwartego konkursu ofert Prezydent Miasta dofinansowuje interesujące i wartościowe projekty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego., w tym, m.in.: organizację imprez kulturalnych, edukację kulturalną na rzecz dzieci i młodzieży, zwłaszcza zagrożonej wykluczeniem społecznym, wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+ oraz realizację przedsięwzięć przybliżających łodzianom sylwetki wielkich twórców kultury łódzkiej. Kwota dofinansowania wynosi do 50.000 tysięcy złotych (tzw. „małe granty) oraz ponad 50.000 (tzw. duże granty). O wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacje pozakonkursowe - małe granty

Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania wniosków na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym w ramach tzw. MAŁYCH GRANTÓW. W tym roku po raz pierwszy Wydział Kultury ma zarezerwowane w swoim budżecie środki przeznaczone specjalnie na te inicjatywy.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) miasto może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków miasta takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:

  • wnioskowana dotacja od miasta w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
  • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
  • tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  • ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,
  • projekt nie może stanowić części większego zadania, tylko musi być samodzielny.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta Łodzi, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

  • tablicy ogłoszeń biura Urzędu Miasta /Wydziału,
  • stronie internetowej,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Miasta danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

W przypadku otrzymania dotacji organizacja, przed przygotowaniem umowy, zobowiązana jest dostarczyć wypełnione oświadczenie podatnika podatku VAT.

Nabór ofert w ramach procedury MAŁYCH GRANTÓW odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok). Oferty należy składać min. 4 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania.

Do pobrania:

Komunikaty, informacje i ogłoszenia

Konkurs wydawniczy

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2017 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu. Oferty można składać do dn. 3 kwietnia włącznie. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się tutaj.

 

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na mocy z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego spełniająca ustawowo następujące warunki:

wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:

Oferent: Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Łódzki, ul Przyszkolne 13 lok.102 nr 2, 93-552 Łódź
Zadanie: „INTER MERTITUM -70 lat ZAPF", wystawa Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Artystów Fotografików
Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Termin realizacji zadania: 11 września 2017 r. - 31 listopada 2017 r.

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (pełna treść oferty dostępna w Wydziale Kultury, ul. Piotrkowska 102, pok. 4), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta www.uml.lodz.pl, zakładka kultura/dotacje pozakonkursowe - tzw. małe granty

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, od dnia upublicznienia można przekazać:
• w formie pisemnej do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
• bądź email: m.ptasinska@uml.lodz.pl


Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Na mocy z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego spełniająca ustawowo następujące warunki:

wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:
Oferent: Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, ul. Zawiszy Czarnego 39, 91-818 Łódź

Zadanie: I Międzynarodowy Festiwal Twórców Teledysków ART.TELE.DISC.
Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych)

Termin realizacji zadania: 10 marca 2017 r. - 10 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (pełna treść oferty dostępna w Wydziale Kultury, ul. Piotrkowska 102, pok. 4), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta www.uml.lodz.pl, zakładka kultura/dotacje pozakonkursowe - tzw. małe granty

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, od dnia upublicznienia można przekazać:
• w formie pisemnej do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
• bądź email: m.ptasinska@uml.lodz.pl

Zachęcamy wszystkich łódzkich twórców do korzystania z oferowanego wsparcia finansowego i organizacyjnego Miasta przy realizacji wartościowych projektów artystycznych.

Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022