Urząd Miasta Łodzi

Wsparcie kultury

Samorząd Łodzi ma świadomość roli kultury w życiu każdej społeczności oraz wyjątkowości łódzkiej sceny kulturalnej. Wspiera jej rozwój i stara się w miarę możliwości zapewnić rodzimym twórcom optymalne warunki do pracy artystycznej. Co roku przyznawane są nagrody dla osób zasłużonych dla rozwoju kultury łódzkiej, ogłaszane są otwarte konkursy o granty na dofinansowanie poszczególnych przedsięwzięć artystycznych, konkurs stypendialny dla osób zajmujących się działalnością artystyczną oraz animacją kultury, konkursy na najem lokali dla kreatywnych.

Konkurs wydawniczy

Konkurs Wydawniczy organizowany przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi to wyjątkowe przedsięwzięcie, które ma na celu finansowe wsparcie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią.

W ostatnich latach w ciągu VII edycji konkursu dzięki wsparciu finansowemu Miasta ukazały się m.in. takie pozycje jak m.in.: „Łódzkie Kina - od Gdyni po Tatry", „Sekrety Łodzi - Ludzie", „Wielkie Rody Fabrykanckie Łodzi", „Latające Bajki" czy „Szumi Czas". Wszystkie cechuje wysoka wartość merytoryczna, artystyczna i dokumentacyjna, wiele otrzymało prestiżowe nagrody. Więcej informacji >>

Konkurs Wydawniczy to oferta kierowana do organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 które realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi, prowadzących działalność statutową w zakresie objętym konkursem, posiadają niezbędne doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę.

Stypendia Prezydenta Łodzi

STYPENDIA ARTYSTYCZNE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ ORAZ UPOWSZECHNIANIEM  I ANIMACJĄ KULTURY 2017

Ruszył kolejny nabór wniosków do programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.
Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć. Będą przyznawane w następujących dziedzinach: sztuki wizualne, sztuki projektowe, film, teatr, muzyka, taniec, literatura.

O stypendia mogą ubiegać się zwłaszcza osoby, które nie przekroczyły 35. roku życia. Ponadto kandydat musi prowadzić działalność twórczą na terenie Łodzi.

Wyboru stypendystów dokona komisja, w skład której wejdą eksperci z danej dziedziny kultury, urzędnicy i radni.

Wnioski można składać do 2 stycznia 2017 r. Szczegółowe informacje na temat warunków naboru znaleźć można tutaj.


STYPENDIA ARTYSTYCZNE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ ORAZ UPOWSZECHNIANIEM  I ANIMACJĄ KULTURY 2016

Z radością informujemy, że po raz kolejny przyznano Stypendia Artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi na kwotę ogółem 114 000 złotych polskich. W gronie 13 szczęśliwych laureatów znaleźli się twórcy filmowi, muzycy i animatorzy kultury, którzy dzięki wsparciu finansowemu Miasta będą mieli szansę realizacji swoich autorskich przedsięwzięć artystycznych.

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi przyznawane są od czterech lat  w następujących dziedzinach: sztuki wizualne, sztuki projektowe, film, teatr, muzyka, taniec, literatura. Realizowane są w Łodzi zgodnie z założeniami Polityki Rozwoju Kultury 2020+ i mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów, umożliwiając realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć, promować rozwój łódzkiej kultury oraz zachęcać artystów do wyboru Łodzi na miejsce swoich działań twórczych. Wnioski ocenia komisja złożona z radnych, pracowników Wydziału Kultury, przedstawicieli środowisk naukowego i artystycznego. Oprócz wsparcia finansowego przedsięwzięć Wydział Kultury zapewnia także promocję już zrealizowanych projektów.

W ubiegłych latach dzięki stypendiom światło dzienne ujrzały m.in. takie projekty, jak słuchowisko wielkoobsadowe Kim jest Max Winckler z udziałem p. Fronczewskiego i M. Dziędziela, wystawy malarskie, filmy animowane i dokumentalne oraz wiele innych.

Konkurs dotacyjny

W ramach ogłaszanego corocznie otwartego konkursu ofert Prezydent Miasta dofinansowuje interesujące i wartościowe projekty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego., w tym, m.in.: organizację imprez kulturalnych, edukację kulturalną na rzecz dzieci i młodzieży, zwłaszcza zagrożonej wykluczeniem społecznym, wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+ oraz realizację przedsięwzięć przybliżających łodzianom sylwetki wielkich twórców kultury łódzkiej. Kwota dofinansowania wynosi do 50.000 tysięcy złotych (tzw. „małe granty) oraz ponad 50.000 (tzw. duże granty). O wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji konkursu znajdują się tutaj >>
Dotacje pozakonkursowe - małe granty

Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania wniosków na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym w ramach tzw. MAŁYCH GRANTÓW. W tym roku po raz pierwszy Wydział Kultury ma zarezerwowane w swoim budżecie środki przeznaczone specjalnie na te inicjatywy.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) miasto może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków miasta takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:

 • wnioskowana dotacja od miasta w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
 • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
 • tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
 • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
 • ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,
 • projekt nie może stanowić części większego zadania, tylko musi być samodzielny.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta Łodzi, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

 • tablicy ogłoszeń biura Urzędu Miasta /Wydziału,
 • stronie internetowej,
 • Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Miasta danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

W przypadku otrzymania dotacji organizacja, przed przygotowaniem umowy, zobowiązana jest dostarczyć wypełnione oświadczenie podatnika podatku VAT.

Nabór ofert w ramach procedury MAŁYCH GRANTÓW odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok). Oferty należy składać min. 4 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania.

Do pobrania:

Komunikaty, informacje i ogłoszenia

Sztafeta literacka pt. „Dygot w mieście Łodzi” – Regulamin

Sztafeta literacka pt. „Dygot w mieście Łodzi” – Regulamin

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi jako podmiot prowadzący fanpage „Łódź pełna kultury”.
 2. Konkurs składać się będzie z kilku oddzielnych części (etapów), z których każda ogłaszana będzie na stronie Facebook „Łódź pełna kultury” i na portalu internetowym Miasta.
 3. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która przesłała propozycję spełniającą wymagania Regulaminu.
 4. Każdy Uczestnik może brać udział w więcej niż jednym etapie Konkursu. Dotyczy to także laureatów poszczególnych etapów.
 5. Nadsyłane teksty muszą być autorstwa Uczestnika konkursu i nie mogą być wcześniej publikowane w jakiejkolwiek formie.
 6. Propozycje należy nadsyłać wyłącznie w terminach wskazanych w ogłoszeniach konkursowych.
 7. Propozycje należy nadsyłać wyłącznie na adres e–mail: kulturalnykonkurs@uml.lodz.pl w formie załączonego pliku tekstowego.
 8. Propozycje muszą być opatrzone imieniem i nazwiskiem Autora wraz z oświadczeniami jak niżej
 9. Do przesłanego tekstu należy dołączyć oświadczenia o treści: a)„Akceptuję warunki Regulaminu konkursu”; b) „Dysponuję pełnią praw autorskich do zgłoszonego tekstu oraz wyrażam zgodę na ich nieodpłatne przeniesienie na rzecz organizatora konkursu w zakresie określonym w Regulaminie”; c) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu”.
 10. Propozycje niespełniające warunków dotyczących samodzielnego autorstwa, terminu przesłania, określonej w ogłoszeniu długości i nie zawierające ww. oświadczeń nie będą brane pod uwagę.
 11. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody – w przypadku zwycięstwa – na:

–  wykorzystanie zgłoszonego  tekstu do twórczej kontynuacji przez innych Uczestników Konkursu;

– redakcję i korektę nadesłanego tekstu;

–  publikację całości opowiadania na wybranych przez Organizatora nośnikach, w szczególności na stronach internetowych  oraz w portalach społecznościowych Miasta i wydawnictwach promujących Miasto Łódź oraz miejskie instytucje kultury.

 

 1. W celu realizacji uprawnień określonych w pkt 11 uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o konieczności złożenia pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich oraz oświadczeń o treści określonej w pkt 9 w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora. Zaniechanie stawiennictwa i podpisania oświadczenia skutkować będzie wykluczeniem z konkursu.
 2. Wyboru 3 najlepszych tekstów poszczególnych etapów dokona każdorazowo Jury w składzie – Agnieszka Płoszaj (pisarka), Przemysław Owczarek (dyrektor Domu Literatury w Łodzi), Dagmara Śmigielska (dyrektor Wydziału Kultury UMŁ), sekretarz: Aleksandra Górska (Wydział Kultury).
 3. Postanowienia Jury mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
 4. Autorzy 3 najlepszych tekstów wyłonieni w poszczególnych etapach Konkursu otrzymają nagrody książkowe.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Urząd Miasta Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu wyłonienia laureatów Konkursu, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Uczestnik Konkursu ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jego zakończenia na każdym etapie bez podania przyczyn.
Konkurs architektoniczny Współczesna Kamienica Łódzka

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska ma zaszczyt ogłosić konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej" opartego na analizie jej historycznego archetypu. Organizatorem konkursu jest Biuro Architekta Miasta.

CEL KONKURSU

Powodem zorganizowania konkursu jest potrzeba wypracowania wzorcowych form architektonicznych osadzonych w kontekście zabytkowej Łodzi, które mogłyby być stosowane lub stanowić inspirację przy wznoszeniu nowych budowli na obszarze historycznego śródmieścia. Konkurs ma wskazać możliwe kierunki poszukiwań twórczych rozwiązań we współczesnym rozwoju architektury łódzkich kamienic, które wzmocnią tożsamość urbanistyczną i architektoniczną miasta. Współczesna Kamienica Łódzka ma być twórczym przetworzeniem historii, w oparciu o nowe trendy i rozwiązania technologiczne, a także stanowić podstawę w dyskusji o ciągłości rozwoju architektury.

Współczesna architektura to nie tylko rozpropagowany w ostatnich latach modernizm, tworzący często banalne, kontrastujące, oderwane od otaczającej przestrzeni budowle, ale również całe bogactwo inspiracji z nurtu postmodernizmu, dekonstruktywizmu, high - techu, nowego klasycyzmu i wielu innych kierunków. Poszukiwanie wartości we współczesnej, śródmiejskiej zabudowie może polegać również na cytatach, powtórzeniach i dosłownych skojarzeniach z przeszłością. Jednym słowem chodzi o nowatorskie podejście do pojmowania architektury jako dialogu z otoczeniem w Łodzi, wpisującego się w sąsiedztwo obiektów z przełomu XIX i XX wieku, aż do lat 30-tych XX wieku.

Konkurs kierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, designem. Udział mogą wziąć zarówno studenci architektury, kierunków artystycznych jak i architekci czy designerzy. Liczy się kreatywność!

PRZEDMIOT KONKURSU

Zadanie Pierwsze
Polega na przeprowadzeniu analizy architektoniczno-przestrzennej typologii i morfologii łódzkiej kamienicy czynszowej wraz z jej bogactwem stylistycznym fasady od II połowy XIX wieku aż do lat 30-tych XX wieku. Dokonując analizy charakterystyki architektonicznej fasad łódzkich kamienic należy przedstawić syntezę najważniejszych elementów artykulacji architektonicznej, zdefiniowanie ich specyfiki stylistycznej tworzących styl ówczesnych obiektów mieszkalnych, zlokalizowanych w Strefie Wielkomiejskiej Łodzi. Analiza ma stać się punktem wyjścia do projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej" oraz stanowić przedmiot późniejszej, szerokiej i profesjonalnej dyskusji dotyczącej kształtowania współczesnej architektury.

Zadanie Drugie
Polega na przedstawieniu studialnego projektu koncepcyjnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej" w oparciu o dokonaną w zadaniu pierwszym analizę historycznych zasad kompozycji łódzkich kamienic. Nowy budynek powinien posiadać funkcję usługowo-mieszkalną oraz spełnić warunki formalne określone w regulaminie konkursu.

NAGRODY

 • I nagroda - 40 000 zł
 • II nagroda - 25 000 zł
 • III nagroda - 15 000 zł
 • 3 wyróżnienia po 5 000 zł każde
 • Honorowa Nagroda Architekta Miasta - 7 000 zł
 • Nagroda Specjalna za najlepiej opracowaną analizę - 5 000 zł
 • Nagroda Specjalna za najlepiej opracowany detal architektoniczny - 5 000 zł
 • Nagroda Specjalna za najatrakcyjniej rozwiązane mieszkania - 5 000 zł

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do 16.09.2016 roku w siedzibie Biura Architekta Miasta, przy ul. Piotrkowskiej 113, 90-430 Łódź

TERMINY

 • 22.07.2016 r. - Nadsyłanie pytań do organizatora
 • 29.07.2016 r. - Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników
 • 16.09.2016 r. - Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
 • 23.09.2016 r. - Ogłoszenie pełnej listy zakwalifikowanych uczestników
 • 15.11.2016 r. - Ostateczny termin złożenia prac konkursowych
 • 22.11.2016 r. - Ogłoszenie wyników i dyskusja pokonkursowa

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Konkurs Architektoniczny Łódzkie Ściany

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs architektoniczny "Łódzkie ściany" na opracowanie projektu studialnego współczesnej metamorfozy szczytowych ścian kamienic jako integralnej części przestrzeni miejskiej. Organizatorem konkursu jest Biuro Architekta Miasta.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wzbudzenie profesjonalnej dyskusji o możliwościach, szansach i (być może) ukrytym i niewykorzystanym potencjale rozwojowym "ścian szczytowych". A w efekcie konkursu jest wyłonienie najlepszych propozycji projektowych, rozwiązań architektonicznych dla ścian budynków w sąsiedztwie przestrzeni publicznej. Każda ściana, gdy graniczy z przestrzenią publiczną staje się sprawa publiczną.

"Łódzkie ściany" wraz ze śladami po wyburzeniu sąsiadującej kamienicy, przypadkowymi oknami i balkonami realizowanymi w różnym czasie i zazwyczaj nielegalnie można również uznać jako faktyczny składnik tkanki miejskiej, prawdę rozwoju XIX-wiecznego miasta.
W intencji Ustawy Krajobrazowej ściany widoczne z przestrzeni publicznej stanowią ważny element tworzący krajobraz miejski. Współczesne łódzkie ściany winny wpisywać się w kontekst istniejącego otoczenia, współgrać z architekturą elewacji frontowej budynku, tworząc architektoniczną obudowę przestrzeni publicznej odpowiedniej jakości.

Zadaniem uczestników konkursu jest znalezienie właściwego środka wyrazu architektonicznego, być może nowatorskiego, a być może odwołującego się do historycznej spuścizny architektonicznej miasta.

Nowe kierunki poszukiwań twórczych należy zaproponować w oparciu o wytyczne zawarte w regułach Parku Kulturowego oraz zapisy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi objętej konkursem, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedstawienie projektu, który będzie wymagał zmiany zapisów planu - co należy jednoznacznie zaznaczyć w opisie podając zakres zmian.

Konkurs kierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, designem. Udział mogą wziąć zarówno studenci architektury, kierunków artystycznych jak i architekci czy designerzy. Liczy się kreatywność!

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie studialnego projektu koncepcyjnego przebudowy szczytowej, niezabudowanej ściany łódzkiej kamienicy na pełnofunkcjonalną elewację wraz z zagospodarowaniem terenu bezpośrednio do niej przylegającego. Projekt powinien być zgodny z przepisami polskiego prawa i obowiązującymi normami technicznymi, przy czym należy podkreślić, że granica działki, w której zlokalizowana jest ściana sąsiaduje z przestrzeniami publicznymi. Ponadto, na potrzeby niniejszego opracowania należy przyjąć możliwość realizowania elementów budynku wykraczających poza obrys ściany np. balkonów, konstrukcji wsporczych, schodów oraz elementów małej architektury stanowiącej uzupełnienie zagospodarowania terenu.

NAGRODY

 • I nagroda - 15 000 zł 
 • II nagroda - 10 000 zł 
 • III nagroda - 5 000 zł
 • 3 wyróżnienia po 4 000 zł każde 
 • Honorowa Nagroda Architekta Miasta - 8 000 zł

TERMINY

 • 18.10.2016 r. - ogłoszenie Konkursu; 
 • 28.10.2016 r. - ostateczny termin nadsyłania pytań do Organizatora (na adres: j.marchwicka@uml.lodz.pl);
 • 03.11.2016 r. - udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników; 
 • 05.12.2016 r. do godz. 15.00 - składanie prac konkursowych; 
 • 08.12.2016 r. - zakończenie prac Sądu Konkursowego, ogłoszenie wyników Konkursu dyskusja pokonkursowa

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi

 

 

Wyniki Konkursu Architektonicznego Łódzkie Ściany 2016

 • I miejsce - praca nr 151816 - Łukasz Wawrzyniak i Damian Urbanek - 15 000 zł
 • II miejsce - praca nr 779979 - Łukasz Chodorowski - 10 000 zł
 • III miejsce - praca nr 959816 - Łukasz Wawrzyniak i Damian Urbanek - 5 000 zł
 • Wyróżnienie - praca nr 250715 - Alicja Wieczorkiewicz i Aleksandra Kozłowska - 4 000 zł
 • Wyróżnienie - praca nr 000011 - Agata Ceglińska i Aleksandra Bartczak - 4 000 zł
 • Wyróżnienie - praca nr 082933 - Sonia Dubois - 4 000 zł
 • Nagroda Architekta Miasta - praca nr 132424 - Małgorzata Mader i Michał Suskiewicz - 8 000 zł

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA ŁODZI ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY

Doroczne nagrody Prezydenta Miasta Łodzi przyznawane są jednorazowo w roku kalendarzowym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz ochrony kultury na wniosek instytucji kultury, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi lub z inicjatywy Prezydenta. Na przestrzeni 16 lat trafiły do blisko 300 osób. Wśród laureatów znaleźli się m.in. tacy uznani twórcy i ludzie kultury jak Elżbieta Adamiak, Remigiusz Brzyk czy Andrzej Poniedzielski.

Zachęcamy wszystkie uprawnione podmioty do składania wniosków. Kliknij, by poznać warunki i tryb przyznawania nagród.

Laureaci w poszczególnych latach

2017

Krystyna Wągrowska-Zamysłowska
Organizatorka i promotorka wystaw poświęconych największym polskim twórcom filmowym i produkcjom filmowym. Kuratorka wystaw m.in.: „Andrzej Pągowski. Kieślowski na nowo” . „Ogniem i mieczem. Scenografia, kostiumy, militaria”, „Quo vadis – kulisy filmu”, „Roman Polański. Aktor. Reżyser”, „100 lat polskiego filmu fabularnego”. Za przygotowane lub współtworzone przez nią wystawy Muzeum Kinematografii w Łodzi otrzymało pięciokrotnie nominacje do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej a za wystawę „Roman Polański. Aktor. Reżyser” nagrodę PISF w kategorii „Promocja polskiego filmu za granicą”.

Kamil Maćkowiak
Aktor, reżyser, scenarzysta, tancerz, choreograf. Założył Fundację promującą kulturę teatralną. W ramach działań fundacji prowadzi działalność społeczną angażując się w liczne akcje. Otrzymał ponad 20 nagród krajowych i zagranicznych.

Adam Klimczak
Artysta i animator kultury. Współtwórca wielu międzynarodowych spotkań artystycznych tj.: „Konstrukcja w procesie”, Łódź Biennale 2004 i 2010. Od 1984 prowadzi autorską „Galerię Wschodnią”. Kierownik działu sztuki w MMŁ. Jeden z kuratorów pierwszej od ponad 80 lat, unikalnej w skali międzynarodowej monograficznej wystawy Samuela Hirszenberga oraz jego braci.

Józef Kłosiński
Włókiennik, technik maszyn włókienniczych. Biznesmen. W 2006 r. współtworzył Muzeum Fabryki w Manufakturze. Od 2008 r. pracuje jako starszy mistrz obsługi maszyn włókienniczych w CMWŁ. Dzięki jego staraniom i pozytywnej decyzji władzo zachowano oryginalne XIX-wieczne krosna tkackie i dzięki temu odtworzono tkalnię, co dało podwaliny do interaktywnej wystawy „Rekonstrukcja tkalni z przełomu XIX i XX wieku. Prezentacja maszyn w ruchu”.

Małgorzata Wróblewska-Markiewicz
Emerytowana kierowniczka działu tkaniny artystycznej w CMWŁ. Współtworzyła kolekcje Muzeum, opracowywała zbiory. Ma na koncie kilkadziesiąt branżowych publikacji związanych z tkaniną artystyczną i z CMWŁ. Nieocenione zasługi w propagowaniu wiedzy na temat tkaniny zabytkowej (pasów kontuszowych, kobiernictwie, historycznym jedwabnictwie). Uznana w Polsce i za granicą specjalistka w rzadkiej dziedzinie – tkaninie artystycznej.

Joanna Szymczak-Ryczel
Kierowniczka Filii nr 11. Realizuje działania w zakresie edukacji regionalnej dzieci i młodzieży. Współorganizuje obchody Noc Bibliotek, Dnia Dziecka, Dnia Sąsiada, pikniki, imprezy okolicznościowe. Podejmuje działania w zakresie kultury muzycznej w lokalnym środowisku. Aktywizuje artystycznie seniorów. Autorka scenariuszy zabaw z książką i zajęć biblioterapeutycznych.

Elżbieta Tomala-Nocuń
Muzyk, dyrygent. Prowadzi wiele orkiestr i chórów zarówno w Łodzi jak i w kraju. W ramach doktoratu w AM w Łodzi była kierownikiem muzycznym premiery operetki Jacquesa Offenbacha pt. „Wielka księżna Gerolstein”. Jako pierwsza w Polsce przygotowała muzycznie to dzieło w jego oryginalnej wersji.
Zdzisław Hejduk
Założyciel i wieloletni dyrektor Teatru 77. W latach 1969-2003 zrealizował w tym teatrze wiele autorskich przedstawień, wystawianych i nagradzanych w kraju i poza jego granicami (min. Na Festiwalu Fringe w Edynburgu). Autor dwóch książek.

Stanisław Kazimierz Knol
Tancerz, choreograf. Od 1964 roku solista baletu Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie pracował kilkadziesiąt lat. Współpracowała z Akademią Muzyczną w Łodzi, PWSFTviT. Konsultant taneczny wielu teatrów i zespołów.

Piotr Dzięcioł
Producent filmowy, założyciel Wytwórni Filmowej OPUS (1991r.) Piotr Dzięcioł to producent rozsławiający Łódź dzięki sukcesom filmów realizowanych w jego Wytwórni: „Edi”, „Z odzysku”, „Wymyk”, „Obywatel”, „Ida”. OPUS Film jest obecnie producentem nowego serialu stacji AXN pt. „Ultraviolet” w reż. Jana Komasy i Sławomira Fabickiego, do którego zdjęcia powstają w Łodzi.

Ewa Bloom-Kwiatkowska
Artystka intermedialna, scenografka, projektantka mody, współtwórczyni undergroundowej galerii Chaos Faza 3 działającej w Łodzi w latach 80. Absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru łódzkiej PWSSP. W 1989 r. artystka spaliła wszystkie swoje prace i na kilka lat porzuciła świat sztuki. Od 2009 r. kieruje Pracownią Zagadnień Scenograficznych oraz Pracownią Projektowania Kostiumu Teatralnego i Filmowego łódzkiej ASP. W grudniu 2011 roku uzyskała tytuł doktora w dziedzinie sztuki piękne na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP im W. Strzemińskiego. W 2016 r. przygotowała wspólnie z innymi artystkami z Łodzi wystawę Grupy Frakcja zatytułowaną „Kobiety, które siedzą w Łodzi. Manifest obecności” prezentowaną w Galerii Manhattan Transfer.

Wojciech Droszczyński
Wieloletni aktor Teatru Nowego w Łodzi. Podczas swojej ponad 40-letniej kariery stworzył szereg kreacji, które zapadły w pamięć widzów: Batiuszka w „Kobro”, Prowokator w „Policji” czy Thomas Edison w spektaklu „Dogville”.

Stanisław Fijałkowski
Jeden z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych, malarz i grafik, doktor honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W latach 1947-1993 był nauczycielem akademickim w tej uczelni, od roku 1983 profesorem. Pełnił funkcje prorektora i dziekana Wydziału Grafiki. Był jednym z inicjatorów wydania „Teorii widzenia” Władysława Strzemińskiego (1958). W 2017 r. w stulecie awangardy w Polsce rola jaką odegrał profesor Stanisław Fijałkowski w procesie upowszechniania wiedzy o polskich artystach dwudziestego wieku jest nieoceniona. To dzięki jego inicjatywie teoria sztuki m.in. Władysława Strzemińskiego czy Kazimierza Malewicza przedstawiona została szerokiemu gronu odbiorców, podkreślając ich ważny głos w międzynarodowej dyskusji na temat nowoczesności.

L.Stadt
Zespół muzyczny powstał w Łodzi w 2003 r w składzie Łukasz Lach, Radek Bolewski, Adam Lewartowski i Adam Sieczkowski. W 2016 r. muzycy zaangażowali się w „Koalicję Miast” organizowaną w ramach ESK 2016 we Wrocławiu. Powstał projekt „L.Story”, który w konsekwencji stał się pierwszą polskojęzyczną płytą zespołu. Piosenki z płyty osiągają wysokie miejsca na listach przebojów polskich rozgłośni radiowych. Autorem tekstów jest Konrad Dworakowski.

Zofia Uzelac
Wieloletnia aktorka Teatru im. S. Jaracza w Łodzi. Profesor zwyczajna PWSFTviT, związana z Wydziałem Aktorskim od 1981 roku. Dzięki jej staraniom uczelnia uzyskała Teatr Studyjny – miejsce pracy adeptów sztuki aktorskiej. Od 36 lat sprawdza się jako organizatorka Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. wielokrotnie nagradzana, min. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Medalem z długoletnią służbę. Pod jej kierunkiem i z jej inicjatywy w roku 2016 zorganizowano różne projekty, min.: Zszywanie Europy 2 i Teatrino.
Mariola Wojtysiak Prezes Fundacji Wytwórnia, która w tym roku zorganizowała 10. Letnią Akademię Jazzu. Współtwórczyni LAJ. Szefowa klubu Wytwórnia od początku jego istnienia. Fundacja Wytwórnia finansuje działalność Jazzowego Chóru Wytwórni i wydaje książki opisujące i promujące łódzką kulturę.

Ryszard Tobiański
Plastyk. Od 25 lat prowadzi w OK Górna koło plastyczne, którego wychowankami są już absolwenci łódzkiej ASP. Od 1997 r. organizuje konkurs na projekt karty świątecznej „Hej Kolęda”. Od 2012 r. prowadzi „Galerię Sześciu Obrazów”. Inicjator wydarzeń i cykli interdyscyplinarnych: „Podróże ze sztuką, „Wagary u Haesslera”, „Urodziny Haesslera”. Projektuje druki dla OK Górna na potrzeby działań promocyjnych.

Wojciech Sylwester Żogała
Scenograf filmowy i dekorator wnętrz, wykładowca PWSFTviT. Trzykrotny laureat Nagrody za scenografię na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, czterokrotnie nominowany do Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł. Laureat nagrody na Festiwalu „Dwa teatry” oraz laureat dwóch nagród na Festiwalu Polskich Wideoklipów „Yach Film”. Członek Europejskiej Akademii Filmowej.

Grupa Impro Atak!
Grupa teatralna powstała w Łodzi w 2014r. W twórczości wykorzystuje różne formy improwizacji. Spektakle grupy na stałe wpisały się w repertuar Teatru Nowego.

 

 

2016

Władysław Jagiełło
główny inwentaryzator Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. Wybitny znawca łódzkiej sztuki współczesnej i nowoczesnej oraz środowiska jej twórców, w 2015 roku współtworzył projekty dwóch ekspozycji retrospektywnych – Andrzeja Sadowskiego i Ryszarda Hungera – towarzyszących jubileuszowi 70-lecia ASP w Łodzi.

Beata Wysokińska
pedagog ze specjalnością w zakresie pracy kulturalno-oświatowej; p.o. dyrektor Poleskiego Ośrodka Sztuki. Społeczniczka i animatorka kultury, zajmuje się aktywizacją społeczności lokalnej, założycielka klubów: „Żyję z pasją”, autorka Wirtualnego Muzeum Karolewa. Pomysłodawczyni i realizatorka „Eko-magicznych wakacji”, projektu adresowanego do łódzkich dzieci spędzających wakacje w mieście.

Tomasz Krukowski
zastępca kierownika administracyjnego Fabryki Sztuki w Łodzi. Ćwierć wieku pracy w sektorze kultury, podczas którego wspierał i wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem realizację prestiżowych łódzkich imprez, min takich jak: Festiwal Ziemi Obiecanej, Święto ulicy Piotrkowskiej, Festiwal Dialogu Czterech Kultur, Fotofestiwal – Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi, Łódź Design Festival.

Andrzej Zaręba
akustyk, kinooperator i technik Widzewskich Domów Kultury. Kinooperator i akustyk Widzewskich Domów Kultury z blisko 50-letnim doświadczeniem, zapalony bibliofil, członek Społecznej Rady Widzewskiej Galerii Ekslibrisu oraz Stowarzyszenia Widzewscy Przyjaciele Ekslibrisu, w których od 25 lat propaguje sztukę ekslibrisu.

Marcel Szytenchelm
założyciel i reżyser Studia Teatralnego Słup Aktor, reżyser, performer.Założyciel Studia Teatralnego Słup. Wraz z zespołem teatralnym Słup i Widzewskimi Domami Kultury organizuje cykliczne widowiska plenerowe „Dzień Tuwima” (9 edycji) i „Dzień Reymonta” (18 edycji). Inicjator i twórca Galerii Wielkich Łodzian.

Anna Miksa
instruktorka w Bałuckim Ośrodku Kultury. Instruktorka i animatorka kultury, aktywnie działająca na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem: seniorów, osób niepełnosprawnych. Koordynuje Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Moja Sztuka Moje Życie”. Animatorka działań skierowanych do najmłodszych, m.in. programów muzycznych „Muzyczne mrzonki biedronki Kromki” i „Smocze bajanie na muzycznej polanie”. W 2015 r. otrzymała Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wieloletnią pasję i zaangażowanie w upowszechnianie kultury.

Jolanta Niesobska-Bira
starszy bibliotekarz, kierownik filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. Animatorka kultury, działa na rzecz promocji czytelnictwa i aktywizacji społeczności osiedla Polesie, prowadząc akcje głośnego czytania (koordynator akcji „Babcia Jola bajki opowiada”), warsztaty, konkursy i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych. Jest autorką projektu „Klub seniora w bibliotece”.

Maria Wójcik
starszy kustosz, instruktor biblioteczny w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty. Animatorka kultury, prowadzi nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów, działalności kulturalnej oraz ich promocji. Koordynatorka obchodów „Setnej rocznicy przyłączenia Bałut do Łodzi”. Współautorka sukcesu biblioteki, która zajęła drugie miejsce w plebiscycie na najbardziej przyjazne miejsca na Bałutach w ramach projektu „Bałuty odNowa – rewitalizacja przestrzeni kulturowej”.

Marzena Zeglin
kierownik filii bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Śródmieście. Animatorka kultury, działa na rzecz środowiska lokalnego, uczestnicząc w programach i współtworząc projekty rewitalizacji społecznej. Zajmuje się aktywizacją seniorów poprzez edukację w zakresie nowoczesnych technologii. Autorka działań „Cudze chwalimy, swego nie znamy”, „Cyfrowy świat dla dojrzałych”, „Muzyczny spacer po Piotrkowskiej”, „Multimedialne podróże po Łodzi”.

Elżbieta Kawula
bibliotekoznawca, kierownik filii nr 3 w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Widzew. Animatorka kultury, koordynatorka działań Bibliotecznego Klubu Europejskiego – Kraje Skandynawskie w ramach programu UE Erasmus+, moderatorka Dyskusyjnego Klubu Książki, twórczyni Centrum Aktywności Seniora w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew.

Ewa Kanownik
kierownik Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej, prezes Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Venae Artis”. Wielokrotnie nagradzana filmoznawczyni i animatorka kultury. Od wielu lat popularyzuje wiedzę o mediach i filmie poprzez działania Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej i za pomocą portalu Edukacja Filmowa. Organizatorka cyklu Ogólnopolskich Konferencji Filmoznawczych w Radziejowicach. Laureatka, wspólnie z współpracownikami, nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w 2013 r.

Piotr Kulesza
specjalista w dziale wystaw i projekcji w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Historyk i historyk sztuki, współtwórca, koordynator i kurator wielu wystaw krajowych i zagranicznych w Muzeum Kinematografii w Łodzi, w tym w 2015 r. dwóch bardzo ważnych dla Łodzi wystaw: IdaTheFilm. Polska historia na światowych ekranach” oraz „Witold Sobociński. Wizualna ciągłość obrazu”.

Przemysław Antoni Hachorkiewicz
– muzyk, pedagog, prezes PZChiO oddział w Łodzi. Muzyk i muzykolog. Przewodniczący Rady Artystycznej i organizator Łódzkiego Festiwalu Chóralnego Cantio Lodziensis. Współkreuje łódzką scenę muzyczną poprzez animację działalności amatorskich zespołów muzycznych, chóralnych i orkiestrowych, organizację cenionych koncertów, popularyzację zagadnień chóralistyki i muzyki orkiestrowej. Autor wielu artykułów dotyczących zagadnień związanych z upowszechnianiem chóralistyki oraz działalności orkiestr.

Zachęcamy wszystkich łódzkich twórców do korzystania z oferowanego wsparcia finansowego i organizacyjnego Miasta przy realizacji wartościowych projektów artystycznych.

Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022
Workspace mode