Urząd Miasta Łodzi

Finansowanie działalności

DOTACJE I FUNDUSZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Dotacje na założenie firmy

Dotacje (środki bezzwrotne)


dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą (nie dotyczy spółek kapitałowych, np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnych) dostępne są:

 • w Powiatowych Urzędach Pracy(PUP)

oraz w wyłonionych

 • instytucjach oferujących wsparcie pochodzące z UE.

Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, można otrzymać bezzwrotne środki do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Obecnie maksymalna kwota to ok. 24 000 PLN

O środki na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się bezrobotny, który:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:
  • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia pr0opozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy,
  • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie
 • do wniosku dołączy oświadczenia o:
  • nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenia lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  • nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – oświadczenie, iż działalność gospodarcza została zakończona w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  • niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
   niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  • zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,
  • niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  • nieposiadaniu zobowiązań finansowych wobec funduszy celowych,
  • nieposiadaniu obciążeń z tytułu egzekucji komorniczych,
  • niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Przyznane środki stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s. 1)

Osoba zainteresowana powinna złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu otrzymanych środków. Możliwość uzyskania dotacji uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.

Otrzymane środki finansowe można przeznaczyć na:

 • zakup środków trwałych: urządzeń, maszyn,
 • środków obrotowych: materiałów, surowców, towarów
 • zakup środka transportu
 • zakup usług i materiałów reklamowych
 • pozyskanie lokalu – dotyczy kontenera, kiosku itp.
 • pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Osoba bezrobotna, która otrzymała dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązana jest do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie:
określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota zwrotu.

Więcej informacji dostępne jest na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Instytucje, które aktualnie prowadzą rekrutację do projektów współfinansowanych ze środków UE, w których można uzyskać dotację na założenie działalności gospodarczej dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Scale Up dla start-upów

Scale UP

to pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem działania jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa.

Pierwszym etapem pilotażu jest wybór podmiotów posiadających doświadczenie w realizacji działań o charakterze akceleracyjnym. Następnie we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami (preferowane będą spółki z udziałem skarbu państwa), akceleratorami korporacyjnymi i np. funduszami seed/venture capital czy jednostkami naukowymi, realizowane będą kompleksowe programy akceleracji. Każdy program obejmie wsparciem minimum 20 startupów.

Młode firmy otrzymają pomoc finansową (do 250 000 zł), możliwość skorzystania z zasobów niezbędnych do opracowania i testowania własnych rozwiązań, dostęp do wysokiej klasy mentorów, a także szansę na zdobycie doświadczenia oraz zbudowanie sieci kontaktów, partnerów biznesowych i potencjalnych inwestorów. Scale Up to dla startupów również szansa na zwiększenie wiarygodności oraz promocję własnej marki wśród szerokiej grupy klientów korporacji. Efektem pilotażu będzie komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez startupy, w tym produktów i usług, które będą odpowiedzią na zidentyfikowane w toku programu potrzeby dużych przedsiębiorstw.

Kwota grantu dla pojedynczego projektu akceleratora wynosi maksymalnie 6 mln zł. Czas trwania projektu wyniesie 15 miesięcy, zaś czas trwania pojedynczej rundy programu akceleracyjnego 3-6 miesięcy. Rozwiązania opracowane przez uczestników projektu będą wpisywać się w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Wykaz wszystkich akceleratorów

W województwie łódzkim Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. realizuje Program Startup Spark – nowatorskie połączenie kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem, zasobami, zaangażowaniem dużych przedsiębiorstw tak, aby zwiększać prawdopodobieństwo komercjalizacji produktów i minimalizować ryzyko porażki. Partnerami w projekcie są: Procter&Gamble, Polskie Radio Łódź, Wielton SA, Grupa Albea i SKB Development.

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie Startup Spark

Pożyczka na podjęcie działności gospodarczej

Wsparcie w starcie

Pożyczka  adresowana do osób bezrobotnych,  absolwentów szkoły lub uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego oraz  studentów ostatniego roku studiów. Pożyczka udzielane są ze środków Funduszu Pracy, środków Banku Gospodarstwa Krajowego przez pośredników finansowych wybieranych przez BGK.

Maksymalna kwota: 78 853,40PLN

Oprocentowanie: 0,44% w skali roku; wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP. Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.

Okres spłaty: do 7 lat

Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku

Zabezpieczenie spłaty:

 • weksel własny pożyczkobiorcy
 • poręczenie osoby fizycznej

Jak starać się o pożyczkę w ramach programu Wsparcie w starcie

1. Zgłoś się do pośrednika finansowego, który ma podpisaną umowę z BGK
2. Złóż wniosek – jeśli napotkasz na trudności doradca pomoże ci je pokonać
3. W ciągu 14 dni od złożenia kompletnej dokumentacji otrzymasz informację o decyzji kredytowej

Jeśli decyzja jest pozytywna

1. Zakładasz działalność gospodarczą
2. Podpisujesz umowę z pośrednikiem finansowym
3. Otrzymane środki inwestujesz w swoją firmę

Dodatkowo

Jeśli skorzystasz również z pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy – część Twojej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej może zostać umorzona!

Potrzebujesz więcej szczegółów wejdź na stronę

Kontakt do pośredników Banku Gospodarstwa Krajowego

 

 

Fundusze pożyczkowe

 Fundusze Pożyczkowe

System funduszy pożyczkowych stał się ważnym elementem systemu finansowego w Polsce. Fundusze pożyczkowe wypełniły lukę na rynku usług finansowych dotyczących sektora mikro i małych  przedsiębiorstw. W okresie spowolnienia gospodarczego i ograniczenia innych form finansowania zewnętrznego, w tym kredytów bankowych, fundusze pożyczkowe często stają się jedynym źródłem wsparcia finansowego małych firm. Fundusze pożyczkowe świadczą usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek wyłącznie na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy te muszą prowadzących działalność na obszarze, który swym zasięgiem obejmuje dany fundusz.  

O pożyczkę może starać się przedsiębiorca, który:

 • zatrudnia do 250 pracowników lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • posiada siedzibę i prowadzi podstawową działalność na terenie działania funduszu,
 • prowadzi działalność co najmniej 3 miesiące,
 • posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka i dobrze przygotowaną strategię działania,
 • nie działa w sektorze rolniczym, zbrojeniowym oraz nie prowadzi działalności przemysłowej określanej jako szkodliwa dla środowiska czy powszechnie uznawanej za nieetyczną.

Zasady udzielania pożyczek:

 • pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne lub obrotowe,
 • kwota pożyczki wynosi maksymalnie do 120 tys. zł na jeden cel,
 • okres spłaty pożyczki to maksymalnie 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy,
 • minimalny wkład własny usługobiorcy (ubiegającego się o pożyczkę) wynosi 20% wartości przedsięwzięcia, 
 • oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna (ustalana zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej), 
 • od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna ustalana indywidualnie w zależności od branży działalności i stopnia ryzyka, 
 • z tytułu zabezpieczenia pożyczki ustanawiane jest zabezpieczenie w postaci  weksla in blanco oraz w innej indywidualnie ustalanej formie, np.: poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie.

Standard usług funduszy pożyczkowych

Fundusze posiadają wdrożony standard organizacyjny oraz standard świadczenia usług pożyczkowych. Działają na podstawie regulaminu działalności pożyczkowej oraz przestrzegają zasad etyki zawodowej.

Dlaczego warto korzystać z usług funduszy pożyczkowych?

Korzyści dla przedsiębiorców płynące z korzystania z usług finansowych funduszy pożyczkowych to przede wszystkim:

 • ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania w przypadku gdy nie można skorzystać z oferty banków komercyjnych,
 • minimalny wkład własny,
 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki,
 • uproszczona procedura uzyskania pożyczki.

Więcej informacji:

Baza funduszy pożyczkowych

Strona Krajowego Systemu Usług

 

Autor tekstów: Krzysztof Garski oraz Redakcja Portalu Innowacji,

 

 

 

Fundusze UE

Fundusze Europejskie na lata 2014-2020

Polska jest obecnie, podobnie jak w perspektywie 2007-2013, największym beneficjentem pomocy unijnej. Nasz poziom PKB na mieszkańca osiąga niecałe 70% średniego poziomu UE. Tylko województwo mazowieckie przekroczyło granicę 75% i znalazło się w grupie regionów lepiej rozwiniętych.

Fundusze inwestowane są:
• zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki,
• poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju,
• w podnoszenie sprawności i efektywności administracji.

Celem jest wzrost poziomu życia dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia.

Największe kwoty zostaną zainwestowane w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców.

Nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W większym stopniu niż w perspektywie 2007-2013 pojawią się, obok dotacji przyznawanych z funduszy unijnych, także pożyczki i kredyty, tj. instrumenty zwrotne. Dotyczyć one będą również przedsiębiorców

Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz przez 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

grafika_podzial_srodkow_fe_2014_2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Celem jest kształtowanie regionu nowoczesnego i atrakcyjnego gospodarczo oraz przyjaznego dla jego mieszkańców.

Program Infrastruktura i Środowisko (27,5 mld euro)

Celem jest gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne.

Program Inteligentny Rozwój (8,6 mld euro)

Celem jest wsparcie otrzymają przede wszystkim przedsięwzięcia z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych, biogospodarki, zdrowej żywności czy jakości życia, tzw. inteligentne specjalizacje.

Programu Wiedza Edukacja Rozwój (4,7 mld euro)

Celem jest prawa polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki; zwłaszcza wsparcie szkolnictwa wyższego ukierunkowane na potrzeby rozwoju; promocja innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej.

Program Polska Cyfrowa (2,2 mld eur)

Celem jest zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.

 

 

Fundusze poręczeń kredytowych

Fundusze poręczeń kredytowych

Podstawowym zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek. Fundusze poręczają zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy mają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Poręczenie udzielane są do 80% kwoty kredytu lub pożyczki. W niektórych przypadkach maksymalna wartość poręczenia jest ograniczona kwotowo. W zależności od funduszu, poręczeniem mogą być objęte kredyty lub pożyczki przeznaczone między innymi na: rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności, finansowanie inwestycji, finansowanie działalności gospodarczej, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, tworzenie nowych miejsc pracy, itp.

O poręczenie może strać się przedsiębiorca, który:

 • złożył wniosek o kredyt lub pożyczkę w instytucji finansowej, z którą dany fundusz poręczeniowy ma podpisana umowę o współpracy,
 • zatrudnia do 250 pracowników lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • prowadzi działalność co najmniej 3 miesiące,
 • posiada zdolność kredytową,
 • posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka lub kredyt i dobrze przygotowaną strategię działania,
 • nie działa w sektorze rolniczym, zbrojeniowym oraz nie prowadzi działalności przemysłowej określanej jako szkodliwa dla środowiska czy powszechnie uznawanej za nieetyczną.

 Zasady udzielania poręczeń:

 • poręczane są jedynie zobowiązania wobec instytucji, z którymi fundusz ma podpisaną umowę o współpracy,
 • poręczeń nie udziela się do uruchomionych już kredytów lub pożyczek,
 • poręczenia udzielane są w złotych polskich,
 • okres poręczenia wynosi jest nie dłuższy niż 60 miesięcy w przypadku poręczeń indywidualnych i 36 miesięcy w przypadku poręczenia portfela transakcji wystandaryzowanych (z możliwością wydłużenia o kolejne 6 miesięcy),
 • opłaty i prowizje pobierane są jedynie za okres od daty zawarcia umowy poręczenia do terminu ważności poręczenia,
 • zabezpieczeniem na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela jest weksel własny in blanco przedsiębiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz ewentualnie zabezpieczenia dodatkowe,
 • wartość poręczenia indywidualnego wynosi maksymalnie 80% kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki.

Standard usług funduszy poręczeniowych

Świadczenie usług finansowych przez fundusze poręczeniowe opiera się na następujących zasadach:

 • usługi świadczone są w oparciu o regulamin dotyczący zasad i trybu udzielania poręczeń ustanowiony przez organ zarządzający funduszem,
 • regulamin dotyczący zasad i trybu udzielania poręczeń udostępniany jest na każde życzenie usługobiorcy,
 • fundusz udziela pomocy w prawidłowym sporządzeniu wniosku o poręczenie,
 • niezależnie od analizy przeprowadzonej przez instytucję kredytującą, fundusz  przeprowadza analizę formalno-prawną wniosku oraz dokumentów o poręczenie w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty otrzymania dokumentów,
 • analiza ryzyka poręczeniowego oraz decyzja w sprawie udzielenia poręczenia podejmowana jest przez fundusz w ciągu 7 dni od daty otrzymania kompletu wymaganych dokumentów,
 • fundusz wykonuje zobowiązania wynikające z poręczenia w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania kompletnej dokumentacji wezwania do zapłaty z tytułu udzielonego poręczenia,
 • fundusz przestrzega określonych wymagań zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością,
 • fundusz poprzedza realizację usługi wstępną analizą potrzeb, wymagań i oczekiwań usługobiorcy oraz oceną możliwości realizacji usługi,
 • w przypadku braku możliwości samodzielnego wykonania usługi, fundusz informuje usługobiorcę o możliwości jej wykonania przez inne ośrodki KSU oraz, za zgodą usługobiorcy, pośredniczy w nawiązaniu kontaktu między usługobiorcą a innym ośrodkiem KSU,
 • wartość usługi wyceniana jest według jednoznacznych zasad, znanych potencjalnemu usługobiorcy,
 • zapewniony jest wewnętrzny nadzór nad realizacją usługi a właściwie dokumentowany,
 • realizacja usługi odbywa się w oparciu o pisemną umowę z usługobiorcą, określającą m.in.: zakres i sposób realizacji usługi, zasady wprowadzania zmian w zakresie i sposobie realizacji usługi, sposób przekazywania usługobiorcy wyników realizacji usługi, wynagrodzenie za usługę oraz warunki płatności, termin wykonania usługi,
 • dokumenty związane z realizowanymi usługami i zawartymi umowami, a także informacje o usługobiorcach skierowanych do innych ośrodków KSU przechowywane są przez okres 5 lat od daty realizacji usługi, zawarcia umowy lub skierowania usługobiorcy do innego ośrodka KSU,
 • usługobiorca jest informowany o zakresie rejestracji funduszu w KSU oraz o zasadach funkcjonowania KSU,
 • w funduszu przestrzegane są zasady etyki zawodowej w prowadzonej działalności.

Więcej informacji:

Źródło: Portal Innowacji

Autor tekstów: Krzysztof Garski oraz Redakcja Portalu Innowacji,

Konkurs na biznesplan - Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes

„MŁODZI W ŁODZI – MAM POMYSŁ NA BIZNES”

PROGRAM MŁODZI W ŁODZI

Celem programu jest zachęcenie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią, wspieranie rozwoju kariery zawodowej łódzkich studentów oraz osób zainteresowanych rozwojem aktywności biznesowej.

Realizatorem jest Biuro Obsługi Inwestora i  Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi, które przy współpracy z największymi łódzkimi uczelniami oraz wiodącymi pracodawcami realizuje inicjatywy programu, m.in. takie jak: portal praktyk i staży, program stypendialny, bezpłatne szkolenia, karta rabatowa czy konkurs dla młodych przedsiębiorczych.

 

KONKURS

Konkurs Prezydenta Miasta Łodzi na najlepszy biznesplan to organizowana już po raz kolejny inicjatywa realizowana w ramach programu „Młodzi w Łodzi”.

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczych postaw wśród młodych ludzi, oraz zachęcenie ich do wiązania swojej przyszłości z Łodzią.

Uczestnicy młode, kreatywne i przedsiębiorcze osoby (do 35 rż)  w tym przedsiębiorcy (działający na rynku nie dłużej niż 1 rok), którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami lub nowatorskim podejściem biznesowym dotąd nie stosowanym na łódzkim rynku.

 

PRZEBIEG I TERMINY KONKURSU

Projekt realizowany jest etapowo od marca do czerwca:

 • w pierwszym etapie od 01 do 31 marca br. przyjmujemy aplikacje zgłoszeniowe przesyłane przez indywidualne osoby, zespoły, przedsiębiorców, których pomysł jest obiecujący i nad którym deklarują dalsze prace wdrożeniowe.
 • w drugim etapie 07 kwietnia do 12 maja autorzy wybranych projektów otrzymują ponad 70 godzin warsztatowych i 20 spotkań eksperckich, podczas których uczą się, m.in. jak przeprowadzać pogłębioną analizę rynku, konkurencji i potencjalnych klientów; poznają podstawowe zasady komunikacji, budowania zespołu czy prezentacji. Na tym etapie uczestnicy składają do oceny biznesplany oceniane przez Kapitułę Konkursu oraz krótkie filmy prezentujące ich projekty.
 • w trzecim etapie od 22 maja do 23 czerwca dwóch niezależnych ekspertów dokonuje oceny biznesplanów (narzędzie pomocnicze dla Członków Kapituły oraz autorów projektów). Dokonywane są oceny projektów z udziałem internautów w plebiscycie internetowym oraz przez Członków Kapituły Konkursu podczas jednodniowych obrad. Ponadto, uczestnik tego etapu podczas obrad Kapituły dokonuje krótkiej 3 min. prezentacji swojego projektu Lista laureatów Konkursu podawana jest do publicznej wiadomości na konferencji zamykającej edycję Konkursu.
 • W czwartym etapie od czerwca do grudnia, dalsze wsparcie eksperckie oraz promocyjne realizowanych projektów.

W dotychczas zorganizowanych ośmiu edycjach konkursu uczestniczyło ponad 1000 osób z czego duża część realizuje i rozwija swoje pomysły biznesowe.

DOTYCHCZASOWI PARTNERZY KONKURSU

W poprzednich edycjach jako Partnerzy konkursu wspierali nas m.in.: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, INTERsoft Sp. z o.o., Accenture Services Sp. z o.o. ,Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,  Transition Technologies S.A., 3PR Consulting Spółka Jawna, Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A., British Centre, Technopark Łódź, CENTRUM SZKOLENIA KSIĘGOWYCH, EGC Seed Capital, NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o., Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Agencja Reklamowa 6 Szpilek, BDB Agos Sp. z o.o., Grupa Pracuj.pl, Kancelaria Podatkowa WIOL, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., Czarny Kod; MSR, Mosqi.to, Business Link Łódź, UNIT9 Le Polish Bureau, Fachowcy.pl, BERX Group, Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Pixel Technology s.c., Blue Brick Sp. z o.o., PrimeModule, Robert Łuczak Modern Coach, Europejskie Centrum Doradztwa i Eksportu, WOBC Łódź, Bełchatowsko – Kleszczowski Park Przemysłowo – Techniczny.

Szczegóły dotyczące organizacji tegorocznej Konkursu oraz oferowanego wsparcia dostępne będą już 1 marca br. na stronie www.mlodziwlodzi.pl

 

 

Strefa RozwoYou - dofinansowanie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych

Projekt Strefa RozwoYou jest realizowany przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 • Wsparcie skierowane jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego
 • Dotowanie do 80% wysokości budżetów szkoleniowych firm, maksymalnie 6 000 zł (wraz z wkładem własnym MŚP) na pracownika.
 • Środki przekazywane w formie bonów rozwojowych można wydać na szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo oraz studia podyplomowe znajdujące się w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Premiowani są:

 • pracownicy 50+
 • osoby z niepełnosprawnością
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • przedsiębiorcy generujący najwięcej miejsc pracy
 • przedsiębiorcy z sektorów strategicznych
 • przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER

Szczegółowe informacje dot. projektu, naborów, uruchamiania formularzy na stronie: https://strefarozwoju.lodz.pl oraz na https://www.facebook.com/StrefaTwojegoRozwoju/

Kalendarz
Kontakt