Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Budżetu Obywatelskiego, podzielone na kategorie wg. etapów realizacji projektów.

Składanie wniosków i kwestie podstawowe

Co to jest Budżet Obywatelski (BO)?

To wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu na konkretne zadania zgłoszone przez mieszkańców Łodzi decydują - w głosowaniu - sami mieszkańcy.

Ile wynosi BO 2018/2019 i jak jest podzielony?

BO 2017/2018 wynosi 40 mln zł z czego 30 010 000, - zł na zadania osiedlowe (kwota ta jest podzielona na poszczególne osiedla); 9 990 000, - zł na zadania ponadosiedlowe.

Kto może zgłaszać zadania do BO, w jaki sposób i kiedy?

Każdy mieszkaniec Łodzi może zgłosić zadanie do BO na formularzu zgłoszeniowym wraz z dołączoną listą z podpisami przynajmniej 15 mieszkańców Łodzi popierających daną propozycję, innych niż jej autorzy, w okresie od 12 lutego do 12 marca 2018 r.

Gdzie będzie można pobrać formularz zgłoszeniowy zadania do BO?

Formularz zgłoszeniowy zadania można pobrać m.in. ze strony internetowej miasta www.lodz.pl/bo. Można go będzie otrzymać w Biurze ds. Partycypacji Społecznej (Piotrkowska 115), a także w punktach informacyjno-kancelaryjnych UMŁ w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153.

Gdzie będzie można złożyć po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy zadania do BO?

Formularz zgłoszeniowy zadania będzie można:

 1. złożyć w punktach informacyjno-kancelaryjnych UMŁ w lokalizacjach:
  • ul. Zachodnia 47,
  • al. Politechniki 32,
  • ul. Krzemieniecka 2b,
  • al. Piłsudskiego 100,
  • ul. Piotrkowska 104,
  • ul. Piotrkowska 110,
  • ul. Piotrkowska 153,
  • ul. Piotrkowska 175,
  • ul. Sienkiewicza 5
 2. przekazać w postaci czytelnego skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres: projekt.bo@uml.lodz.pl
 3. przesłać pocztą na adres: Kancelaria Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.
O czym należy pamiętać przy zgłaszaniu zadania do BO?

Przy zgłaszaniu zadania do BO należy pamiętać o tym, żeby:

 1. szacunkowe koszty zadania ponadosiedlowego, po weryfikacji merytorycznej, nie przekroczyły 20% całkowitej kwoty przeznaczonej na te zadania, tj. 1 998 000 zł.;
 2. każde zadanie osiedlowe miało dokładnie wskazane osiedle, na którym będzie realizowane (należy pamiętać, że chodzi o nazwę jednostki pomocniczej miasta - osiedla, nie zwyczajowo używanej nazwy, np. „Osiedle Batorego”. Wykaz jednostek pomocniczych - osiedli jest dostępny pod adresem: www.lodz.pl/bo
 3. tytuł zgłaszanego zadania składał się maksymalnie z 15 wyrazów, a opis zadania maksymalnie z 60 wyrazów;
 4. zwrócić uwagę na to, aby realizacja zadania była możliwa w ciągu jednego roku budżetowego;
 5. zgłoszone zadanie uwzględniało kryterium gospodarności (np. nie powinno się najpierw kłaść nowej nawierzchni drogi, a w kolejnym roku rozkopywać, by wykonać planowane już wcześniej odwodnienie).
Czego należy unikać przy zgłaszaniu zadań do BO?

W treści propozycji zadania do budżetu obywatelskiego nie należy:

 • wskazywać realizatora zadania – osoby, organizacji albo firmy - a także lokalizacji związanej z takim podmiotem (musi on zazwyczaj zostać wyłoniony w konkursie albo przetargu); realizacja zadania musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora (UMŁ), zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach publicznych pieniędzy,
 • określać sposobu realizacji zadania, np. poprzez wskazanie wyrobów określonego producenta albo usług określonego dostawcy (uwaga jak powyżej),
 • używać nazw własnych, znaków towarowych zastrzeżonych, o ile nie ma się do nich tytułu prawnego (bo jest to naruszenie prawa).
 • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe czy obsceniczne lub takich, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.
Które zadania (w szczególności) nie będą finansowane w ramach BO?

Z BO w szczególności w szczególności nie będą finansowane zadania, które miałyby być realizowane:

 1. na terenach oddanych w dzierżawę, najem oraz użyczenie;
 2. na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
 3. na działkach o nieuregulowanym stanie prawnym;
 4. na terenach będących w dyspozycji podmiotów, którym Miasto, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego nie może przekazać środków na dany cel;
 5. na terenach objętych planami inwestycyjnymi, planami zbycia działki, programami czy politykami Miasta, zwłaszcza Gminnym Programem Rewitalizacji i Rewitalizacją Obszarową, o ile realizacja zadań prowadziłaby do kolizji z celami, zamierzeniami czy działaniami określonymi w tych dokumentach bądź w Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Łodzi 2020+. Zasady te nie dotyczą jednak dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łodzi.
Czy można poprzeć (podpisać się na liście poparcia dla wniosku) więcej niż jedną propozycję zadania do BO?

Tak.

Czy trzeba być mieszkańcem Łodzi, aby zgłosić zadanie i głosować w BO?

Tak.

Czy zadanie osiedlowe mogą poprzeć (poprzez podpis na liście poparcia dla wniosku) na etapie zgłaszania propozycji także mieszkańcy innych osiedli?

Tak.

Jak szczegółowy powinien być kosztorys zadania do BO?

Mieszkańcy przygotowują koszty szacunkowe zadania a nie kosztorys. Mogą w tym pomóc urzędnicy wskazani na liście, która znajdzie się na stronie BO.

Czy wkład własny (albo pochodzący z innych źródeł) do zgłoszonego zadania jest dopuszczalny?

Nie.

Czy organizacja pozarządowa może zgłaszać zadanie, które potem będzie realizować?

Nie. Zadania mogą zgłaszać tylko mieszkańcy - osoby fizyczne. Mogą to być także np. osoby należące do stowarzyszenia.Nie będą akceptowane formularze z pieczątkami funkcyjnymi i instytucjonalnymi.

Czy mogę złożyć wniosek dotyczący utworzenia nowej stacji roweru publicznego lub pomnika?

Nie. W tej edycji BO wyłączone ze zgłaszania są wnioski dotyczące kolejnych stacji roweru miejskiego, przeprowadzania sond, ankiet, konsultacji, a także budowy pomników upamiętniających osoby lub wydarzenia w przestrzeni miejskiej.

Czy każde z osiedli może liczyć na jakąś określoną pulę pieniędzy w ramach budżetu obywatelskiego?

Tak, szczegółowy podział środków dostępny jest tutaj >>>

Czy można dołączyć do wniosków przygotowane już projekty?

Nie ma takiej potrzeby. Wystarczy informacja o posiadaniu projektów wykonawczych.

Kto sporządza i ponosi koszty opracowania i wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji zadania zgłoszonego przez mieszkańców oraz zajmuje się jego wykonaniem?

Wykonawca wyłoniony w przetargu lub bezprzetargowo (w zależności od kosztów inwestycji).

W jaki sposób, nie będąc specjalistą, realnie oszacować koszty budowy boiska przyszkolnego?

Należy skorzystać z pomocy osób z komórki merytorycznej, w tym wypadku Wydziału Edukacji.

Czy miasto Łódź podejmując się realizacji budżetu obywatelskiego wskazuje tereny, które należą do miasta jako te, które można zagospodarować?

Nie. Udostępnia mapę z lokalizacją terenów pozwalającą na wstępną weryfikację statusu danej działki oraz daje możliwość skorzystania z pomocy wyznaczonych urzędników, których lista dostępna tutaj >>>

Analiza merytoryczna wniosków:

Ilu lokalizacji może dotyczyć propozycja zadania do BO?

Jedna propozycja zadania do BO może dotyczyć tylko jednej lokalizacji, np. terenu szkoły, przychodni, przedszkola; nie dotyczy to ulic, alej, placów, parków i innych terenów zielonych. Oznacza to, że jeśli dany wnioskodawca chce zgłosić budowę boisk sportowych w trzech szkołach, to powinien złożyć trzy odrębne wnioski na budowę boiska w każdej ze szkół. W przypadku tzw. "zadań miękkich" również należy wskazać konkretną lokalizację np. określoną szkołę, park, ulicę, kwartał ulic.

W jaki sposób uzyskać dane czy działka jest własnością Miasta?

Rodzaj własności działki można sprawdzić:

 1. na mapie udostępnionej przez Łódzki Ośrodek Geodezji (http://gis.mapa.lodz.pl/js/bo.html),
 2. poprzez kontakt z wyznaczonymi pracownikami UMŁ (lista pracowników).

Można też sprawdzić zapisy w księgach wieczystych poszczególnych nieruchomości w sądzie rejonowym.

Jakie inwestycje są możliwe do realizacji w ciągu jednego roku?

Każda propozycja zadania jest rozpatrywana indywidualnie a ocenie podlega m.in. zakres prac i lokalizacja. Pomocą służą wyznaczeni pracownicy UMŁ.

Czy można zgłosić zadanie do BO, które ma już wykonany projekt?

Tak.

Czy można z BO zrealizować boisko dla szkoły?

Tak, pod warunkiem, że jest to prawnie możliwe na terenie, na którym ma powstać boisko, a samo zadanie spełnia także pozostałe wymogi dla projektów realizowanych w ramach BO, jak choćby realizacja w ciągu jednego roku budżetowego.

Gdzie można uzyskać informacje o możliwości realizacji zadania?

Informacje będą dostępne w Biurze ds. Partycypacji Społecznej, w sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej pytania należy kierować do wyznaczonej osoby z merytorycznej komórki organizacyjnej UMŁ bądź miejskiej jednostki organizacyjnej.

Czy można realizować zadania BO w etapach, kiedy całość zadania obejmuje np. 3 części odrębne, jednoroczne?

Tak, jeśli każdy etap stanowi odrębną całość i jest możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.

Czy można złożyć propozycję zadania, które będzie obejmowało przygotowanie samego projektu np. ulicy?

Nie. Koszty opracowania dokumentacji są finansowane ze środków budżetu obywatelskiego tylko wtedy, gdy jest ona częścią propozycji zadania zgłoszonego do realizacji z budżetu obywatelskiego.

Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?

Koszty szacunkowe weryfikowane (urealnione) są na podstawie danych z lat ubiegłych, doświadczenia zawodowego i wiedzy osób z merytorycznych komórek organizacyjnych UMŁ i miejskich jednostek organizacyjnych.

Czy środki na realizację zadania BO są osobnym zadaniem (pozycją) w budżecie?

Zadania BO stanowią odrębne pozycje w budżecie miasta.

Czy inwestycje proponowane w zadaniu do budżetu obywatelskiego mogą być łączone i np. uwzględniać położenie chodników, wykonanie asfaltowej nawierzchni drogi.

Tak, w ramach dopuszczalnych maksymalnych kwot i okresu realizacji.

Czy da się wykonać projekt chodnika i zrealizować taką inwestycję w ciągu jednego roku?

To zależy od długości chodnika oraz jego lokalizacji. Odpowiedź wymaga indywidualnego przeanalizowania sprawy w oparciu o większą liczbę danych.

Jeśli pomysł na konkretne zadanie poprze więcej niż 15 osób, to czy ma on większe szansę na pozytywną ocenę?

Nie. Ostateczny wynik zależy od poparcia jakie zadanie uzyska w głosowaniu. Do złożenia propozycji zadania wystarczy lista z podpisami 15 osób popierających dany wniosek.

Etap głosowania:

Kiedy będzie głosowanie na zadania do BO i kto może brać w nim udział?

Wyboru zadań, spośród propozycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, dokonuje się na karcie do głosowania w wersji papierowej w dniach od 15 do 30 września 2018 r. albo interaktywnej w dniach od 15 września do 7 października 2018 r.

Jak zagłosować na zadania do BO?

Do głosowania tradycyjnego będzie wykorzystywana papierowa karta do głosowania, dająca możliwość, zagłosowania na oba rodzaje zadań. Będzie ona dostępna do pobrania w punktach do głosowania w ilości do 5 szt. w okresie głosowania, tj. od 15 do 30 września 2018 r.

Do oddania głosu przez Internet tj. 15 września do 7 października 2018 r. niezbędne będzie podanie kodu weryfikacyjnego przesłanego bezpłatnie SMS-em na podany przez głosującego numer telefonu komórkowego. Na każdy numer przysługuje do 5 kodów do głosowania na zadania osiedlowe i do 5 kodów do głosowania na zadania ponadosiedlowe.

Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować na zadania z jednego, dowolnie wybranego przez siebie osiedla bez względu na adres zamieszkania.

Czy kartę do głosowania będzie można pobrać ze strony internetowej?

Tak.

Co to znaczy, że głosować mogą mieszkańcy, a nie osoby zameldowane w Łodzi?

Bycie mieszkańcem Łodzi nie musi się wiązać z zameldowaniem, a do udziału w konsultacjach dotyczących BO uprawnieni są, zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, mieszkańcy Łodzi.

Dlaczego mieszkańcy Łodzi decydują o zadaniach do BO bezpośrednio, a nie przez rady osiedli?

Idea budżetu obywatelskiego zakłada bezpośredni udział mieszkańców w procesie decydowania na co zostaną przeznaczone środki z budżetu.

Głosowanie jest jawne czy tajne?

Jawne.

Czy można głosować na projekty tylko w osiedlu w którym deklaruje się swoje zamieszkanie?

Na zadania osiedlowe można głosować w jednym, dowolnie wybranym przez siebie osiedlu.

Jak będzie przebiegało głosowanie internetowe?

Mieszkańcy będą mogli wypełnić karty interaktywne do głosowania dostępne w aplikacji na stronie internetowej www.lodz.pl/bo.

Czy mogę zagłosować papierowo na 2 zadania osiedlowe, a po kilku dniach np. elektronicznie na 3 kolejne zadania osiedlowe?

Nie. Zagłosować można maksymalnie dwa razy. Raz na zadania osiedlowe (wybierając za jednym razem do 5 zadań) i drugi raz na zadania ponadosiedlowe (również wybierając za jednym razem do 5 zadań). Nie wolno głosować na wybraną kategorię zadań „na raty”. W takim przypadku każdy oddany głos będzie głosem nieważnym.

Etap ustalania wyników głosowania oraz realizacji zadań

W jaki sposób odbywać się będzie ustalanie wyników głosowania na zadania do BO w tej samej lokalizacji?

Do realizacji przyjęty będzie tylko jeden wniosek dla jednej lokalizacji, ten który uzyskał największą liczbę głosów, przy czym pierwszeństwo ma wniosek osiedlowy. Zasady te dotyczą tylko wniosków inwestycyjnych, remontowych i zakupów (innych niż zakup usług). Uniemożliwi to realizację np. kilku zadań w jednej lokalizacji i da większe szanse na realizację innych projektów, które zgłaszają mieszkańcy.

Czy zgłaszający zadanie może kontrolować proces realizacji zadania?

Tak. Może śledzić realizację zadania m.in. poprzez sprawozdania zamieszczane na stronie BO, a także kontaktować się bezpośrednio z realizatorami wniosków.

Co będzie gdy wygrają dwa projekty dotyczące tej samej lokalizacji?

W przypadku pojawienia się dwóch projektów dotyczących tej samej lokalizacji, już na etapie zgłaszania podjęte zostaną rozmowy z autorami obu propozycji celem próby wypracowania kompromisu. Jeśli nie będzie to możliwe, po głosowaniu do realizacji będzie przyjęty tylko jeden wniosek dla jednej lokalizacji, ten który uzyskał największą liczbę głosów, przy czym pierwszeństwo ma wniosek osiedlowy. Zasady te dotyczą tylko wniosków inwestycyjnych, remontowych i zakupów (innych niż zakup usług). Uniemożliwi to realizację np. kilku zadań w jednej lokalizacji i da większe szanse na realizację innych projektów, które zgłaszają mieszkańcy.

Co się stanie w sytuacji, gdy propozycje zadań wybrane w głosowaniu okażą się bardziej kosztowne w realizacji? Czy Miasto odstąpi wtedy od ich realizacji?

Aby nie doszło do sytuacji opisanej powyżej są one urealniane na podstawie danych z lat ubiegłych, doświadczenia zawodowego i wiedzy osób z merytorycznych komórek organizacyjnych UMŁ. Jeśli w trakcie realizacji zadania okaże się, że kosztuje ono mniej, pozostałe środki nie mogą być przeznaczane na dodatkowe elementy projektu i wracają do budżetu.

Czy wszystkie projekty, które przeszły pozytywną weryfikację i dotyczą jednego osiedla, a ich budżety łącznie zamykają się w kwocie przeznaczonej na to osiedle, będą realizowane?

Tak.

W jaki sposób odbywać się będzie weryfikacja ilości głosów oddanych przez jedną osobę na konkretne zadania?

Zastosowane zostanie rozwiązanie oparte na weryfikacji z wykorzystaniem numeru PESEL.

Jakie są kryteria wyłonienia zadania do realizacji?

Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne zadania. Szczegółowy sposób ustalania wyników określony jest w zasadach BO w mieście Łodzi.

Kalendarz
Kontakt