Spotkania na osiedlach

Zapraszamy na spotkania dotyczące budżetu obywatelskiego.

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 17.00.

Terminy, lokalizacje i informacje o tym, których osiedli będzie dotyczyło spotkanie znajdują się w tabeli poniżej:

Data Miejsce Osiedla
28 maja CZP 2, ul. Sopocka 3/5 Nad Nerem, Rokicie, Ruda
28 maja III LO, ul. Sienkiewicza 46 Katedralna, Śródmieście Wschód
29 maja SP 51, ul. Ciołkowskiego 11a Górniak, Piastów Kurak, Chojny
29 maja SP 101, ul. Wspólna 5/7 Bałuty Centrum
30 maja SP 174, ul. Gałczyńskiego 6 Chojny Dąbrowa, Wiskitno
30 maja PG 10, ul. Harcerska 8/10 Bałuty Doły
4 czerwca SP 205. ul. Dąbrówki 1 Widzew Wschód, Olechów Janów, Nr 33, Andrzejów
4 czerwca Pałac Młodzieży, al. Wyszyńskiego 86 Retkinia Zachód-Smulsko, Lublinek Pienista
5 czerwca BOK, ul. Limanowskiego 166 Bałuty Zachodnie, Teofilów Wielkopolska
5 czerwca SP 91, ul. Kasprzaka 45 Koziny, Stare Polesie
6 czerwca XXVI LO, ul. Wileńska 22a Karolew-Retkinia Wschód
6 czerwca PG 15, ul. Sowińskiego 50/56 Radogoszcz, Julianów-Marysin-Rogi, Łagiewniki, Wzniesień Łódzkich
7 czerwca SP 40, ul. Praussa 2 Złotno, Montwiłła-Mireckiego, Zdrowie Mania
7 czerwca PG 33, ul. Janosika 136 Dolina Łódki, Stoki-Sikawa-Podgórze, Nowosolna, Mileszki
11 czerwca XLIV LO, ul. Wacława 22/24 Stary Widzew, Zarzew
11 czerwca DSO, ul. Piotrkowska 104 PONADOSIEDLOWE
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.