Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Konsultacje społeczne

  • Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych: Pobierz PDF.
  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury określającej zasady i tryb współpracy przy prowadzeniu konsultacji społecznych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi i miejskie jednostki organizacyjne" oraz wzoru Regulaminu pracy Miejskiego Zespołu ds. Konsultacji: Pobierz PDF.

Konsultacje społeczne zakończone

2017

Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040

Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2017/2018

Konsultacje społeczne projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Bałuty do projektowanego nowego ustroju szkolnego

9 stycznia 2017 roku - 20 stycznia 2017 roku


Konsultacje społeczne projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Górna do projektowanego nowego ustroju szkolnego

9 stycznia 2017 roku - 20 stycznia 2017 roku


Konsultacje społeczne projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Polesie do projektowanego nowego ustroju szkolnego

9 stycznia 2017 roku - 20 stycznia 2017 roku


Konsultacje społeczne projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Śródmieście do projektowanego nowego ustroju szkolnego

9 stycznia 2017 roku - 20 stycznia 2017 roku


Konsultacje społeczne projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Widzew do projektowanego nowego ustroju szkolnego

9 stycznia 2017 roku - 20 stycznia 2017 roku

Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji dokumentu „Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi”

2016

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi

Termin: 23 czerwca 2016 roku - 22 lipca 2016 roku

2015

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

26 listopada - 28 grudnia 2015

Przedmiotem konsultacji było wyznaczenie dwóch obszarów Miasta - obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Obszar zdegradowany i rewitalizacji

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który – jak centrum Łodzi – znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty kamienic czy modernizacja ulic i chodników to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Aby wzmocnić więzi mieszkańców z miastem, skutecznie zachęcić do osiedlenia się w Łodzi, a także zapewnić długofalowy wzrost gospodarczy i poziom dobrobytu mieszkańców, podjęta została strategiczna decyzja o znaczeniu centrum jako kluczowego obszaru, którego szeroko rozumiana odnowa jest niezbędna dla ochrony dziedzictwa stanowiącego jeden z największych skarbów Łodzi.

Dlaczego wyznaczamy obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji?

Aby miasto mogło w prawidłowy sposób, przeprowadzić rewitalizację obszaru zdegradowanego korzystając z ustawowych narzędzi prawnych zapewniających jej kompleksowość oraz działanie w ścisłej współpracy z lokalną społecznością.

W odniesieniu do Łodzi obszar zdegradowany to część miasta – centrum – w której skupione są negatywne zjawiska społeczne, w szczególności takie jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji - Strefa Wielkomiejska Łodzi

Kto może uczestniczyć w procesie rewitalizacji?

W proces rewitalizacji prowadzony przez Gminę, na podstawie ustawy, włączeni są interesariusze: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego i inni mieszkańcy gminy; oraz podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą lub społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Ponadto, w celu zapewnienia właściwej partycypacji społecznej na każdym etapie rewitalizacji (przygotowania, prowadzenia i oceny) powołuje się Komitet Rewitalizacji, który jest organem opiniodawczym oraz doradczym, w skład którego wchodzą przedstawiciele gminy i lokalnej społeczności.

Co daje wyznaczenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Miasto nie musi wyznaczać Specjalnej Strefy Rewitalizacji - nie jest to obowiązkowe lecz jej wyznaczenie ułatwi prowadzenie rewitalizacji. Umożliwi m.in. przyznanie dotacji właścicielom oraz wieczystym użytkownikom na remonty budynków znajdujących się w Strefie, uprości procedury administracyjne związane z realizacją gminnego programu rewitalizacji.

Cel rewitalizacji

Przekształcenie obszaru zdegradowanego w atrakcyjne miejsce do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i twórczej oraz spędzania wolnego czasu poprzez szeroki zakres działań inwestycyjnych oraz stymulujących rozwój gospodarczy i społeczny, opartych na szerokim partnerstwie lokalnym.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu optymalizacji sieci szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź

11 grudnia 2015 roku - 21 grudnia 2015 roku

Konsultacje społeczne dotyczące projektu "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017"

10 grudnia 2015 roku - 16 grudnia 2015 roku

Konsultacje społeczne dotyczące założeń tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Łodzi

27 listopada 2015 roku - 7 grudnia 2015 roku

Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040

24 listopada 2015 roku - 3 grudnia 2015 roku

Konsultacje społeczne dotyczące priorytetowych projektów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi na lata 2014-2020+

Termin: 8 maja - 5 czerwca 2015 r.

Szczegóły: kliknij tutaj


 

 

Konsultacje społeczne Założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji 2020+

Termin: 15 kwietnia - 5 maja 2015 r.

Przedmiotem konsultacji były Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+.

Szczegóły: kliknij tutaj

Plany konsultacji społecznych

Plan konsultacji społecznych na 2018 r.

PLAN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA 2018 ROK

Realizator konsultacji społecznych

Przedmiot konsultacji społecznych

Termin realizacji konsultacji społecznych

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2018.1

grudzień 2017 r. –styczeń 2018 r.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łodzi na lata 2018-2021.2

I kwartał 2018 r.

Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla Miasta Łodzi na lata 2018-2023.2

III kwartał 2018 r.

Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Łodzi. 3

II-III kwartał 2018 r.

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Łodzi
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym miasta Łodzi – osiedlom.

I półrocze 2018 r.

Budżet Obywatelski 2018/2019

I-III kwartał 2018 r.

Priorytety budżetu miasta Łodzi na 2019 r.

II kwartał 2018 r.

Program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. 4

IV kwartał 2018 r.

Wieloletni Program współpracy Miasta Łodzi
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2019-2021.4

IV kwartał 2018 r.

Wydział Budżetu

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2019 r.
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Łodzi.

listopad 2018 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi.5

III kwartał 2018 r.

1 Konsultacje będą przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (Dz. U. z 2017,  poz.1840).

2  Konsultacje będą przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017,  poz. 519 z późn. zm.).

3 Projekt „Opracowania planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” realizowany będzie na szczeblu ministerialnym. Jego efektem będzie przygotowanie planów adaptacji dla 44 miast-partnerów projektu planu. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Środowiska. Miasto Łódź jest jednym z miast partnerskich. Zasady i w tryb udziału społeczeństwa zostały określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z późn.  zm.).

4  konsultacje zostaną przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr XCI/1616/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

5 konsultacje realizowane w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.).

Plan konsultacji społecznych na 2017 r.
PLAN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA ROK 2017
Realizator konsultacji społecznych Przedmiot konsultacji społecznych Termin realizacji konsultacji społecznych UWAGI
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2017.* I kwartał 2017 roku Konsultacje odbyły się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
Biuro ds. Partycypacji Społecznej Budżet Obywatelski 2017/2018. I-III kwartał 2017 roku  
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych miasta Łodzi-osiedli. I półrocze 2017 roku Ze względu na wnioski członków rad osiedli dotyczące zwiększonego zakresu zmian w statutach  zostały powołane dwa zespoły do przygotowania projektu tych zmian. Do 10 października br. zespoły przygotują ostateczne wersje projektów, które zostaną poddane konsultacjom społecznym w IV kwartale br.
Program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.** III kwartał 2017 roku  
Wydział Kultury Aktualizacja Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi.  I półrocze 2017 roku W związku ze zmianą terminu otrzymania raportu z ewaluacji dokumentu Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi informuję o przesunięciu terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych aktualizacji PRK2020+ dla Miasta Łodzi, których rozpoczęcie obecnie planujemy na październik 2017 r.
Wydział Budżetu Projekt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Łodzi listopad 2017 roku  
Wydział Gospodarki Komunalnej Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi.*** październik 2017 roku  

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

Założenia do Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2018-2020. II kwartał 2017 roku  
Projekt Programu Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2018-2020. III kwartał 2017 roku  
Plan konsultacji społecznych na 2017 rok zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Łodzi

* - konsultacje społeczne realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt
** - konsultacje społeczne realizowane będą na podstawie Uchwały Nr XCI/1616/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".
*** - konsultacje społeczne realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.).

Lista doraźnych konsultacji społecznych na 2017 r.
Realizator konsultacji społecznych Przedmiot konsultacji społecznych Termin realizacji
Wydział Edukacji Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Bałuty do projektowanego nowego ustroju szkolnego. 09-20.01.2017r.
Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Górna do projektowanego nowego ustroju szkolnego. 09-20.01.2017r.
Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Polesie do projektowanego nowego ustroju szkolnego.
09-20.01.2017r.
Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Śródmieście do projektowanego nowego ustroju szkolnego. 09-20.01.2017r.
Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Widzew do projektowanego nowego ustroju szkolnego. 09-20.01.2017r.


Plan konsultacji społecznych na 2016 rok
Realizator konsultacji społecznych Przedmiot konsultacji społecznych Termin realizacji konsultacji społecznych
Biuro Architekta Miasta Projekt tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Łodzi  I kwartał 2016 roku
Biuro ds. Partycypacji Społecznej Budżet Obywatelski na 2017 rok  II-III kwartał 2016 roku
Biuro Strategii Miasta Projekt Programu: Łódź Łączy Pokolenia - Zdrowie - Edukacja - Aktywność - Rozwój "Łódzka Polityka Demograficzna"  II-III kwartał 2016 roku
Zarząd Dróg i Transportu Projekt "Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+" Kontynuacja konsultacji ogłoszonych w 2015 roku - do 14 marca 2016 roku
Zarząd Dróg i Transportu Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Łodzi  II półrocze 2016 roku
 Wydział Budżetu Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Łodzi Listopad 2016 roku
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji
(konsultacje społeczne realizowane będą w oparciu o art. 17 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji)
II-III kwartał 2016 roku

Plan konsultacji społecznych na 2016 rok zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Łodzi:
Pobierz plik PDF

Lista doraźnych konsultacji społecznych w 2016 roku
Komórka organizacyjna /miejska jednostka organizacyjna Przedmiot konsultacji społecznych Termin realizacji
Biuro ds. Partycypacji Społecznych Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Stoki, zawierającej propozycję zmiany nazwy Osiedla. 18.03-23.04.2016 r.

Lista doraźnych konsultacji społecznych w 2016 roku:
Pobierz plik PDF

Wnioski o przeprowadzenie konsultacji społecznych

Wnioski i odpowiedzi 2017 r.

Wniosek radnych Rady Miejskiej w Łodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw łódzkich ulic i Placu Zwycięstwa.

Wnioski i odpowiedzi 2016 r.

Wniosek radnych Rady Miejskiej w  Łodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu Osiedla Stoki w odniesieniu do nazwy Osiedla: Pobierz plik PDF

Wniosek radnych Rady Miejskiej w Łodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie nazw ulic w Nowym Centrum Łodzi: Pobierz plik PDF

Wniosek radnych Rady Miejskiej w Łodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy bez nazwy, posiadającej projektowe oznaczenie jako Trasa Górna, zlokalizowanej na działkach [wykaz działek we wniosku], położonej pomiędzy ulicami Pabianicką i Rzgowską: Pobierz plik PDF

Wniosek mieszkańców miasta Łodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie planowanej budowy Orientarium na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (1) Pobierz plik PDF

Wniosek mieszkańców miasta Łodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie planowanej budowy Orientarium na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (2) Pobierz plik PDF

Kalendarz
Kontakt