Dla mieszkańców

Konsultacje społeczne

  • Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych: Pobierz PDF.
  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury określającej zasady i tryb współpracy przy prowadzeniu konsultacji społecznych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi i miejskie jednostki organizacyjne" oraz wzoru Regulaminu pracy Miejskiego Zespołu ds. Konsultacji: Pobierz PDF.

Konsultacje społeczne zakończone

2016

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi

2015

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

Przedmiotem konsultacji było wyznaczenie dwóch obszarów Miasta - obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

  • kliknij tutaj, aby zobaczyć mapę do konsultacji
  • kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zmieniły się obszary

Obszar zdegradowany i rewitalizacji

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który – jak centrum Łodzi – znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty kamienic czy modernizacja ulic i chodników to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Aby wzmocnić więzi mieszkańców z miastem, skutecznie zachęcić do osiedlenia się w Łodzi, a także zapewnić długofalowy wzrost gospodarczy i poziom dobrobytu mieszkańców, podjęta została strategiczna decyzja o znaczeniu centrum jako kluczowego obszaru, którego szeroko rozumiana odnowa jest niezbędna dla ochrony dziedzictwa stanowiącego jeden z największych skarbów Łodzi.

Dlaczego wyznaczamy obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji?

Aby miasto mogło w prawidłowy sposób, przeprowadzić rewitalizację obszaru zdegradowanego korzystając z ustawowych narzędzi prawnych zapewniających jej kompleksowość oraz działanie w ścisłej współpracy z lokalną społecznością.

W odniesieniu do Łodzi obszar zdegradowany to część miasta – centrum – w której skupione są negatywne zjawiska społeczne, w szczególności takie jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji - Strefa Wielkomiejska Łodzi

Kto może uczestniczyć w procesie rewitalizacji?

W proces rewitalizacji prowadzony przez Gminę, na podstawie ustawy, włączeni są interesariusze: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego i inni mieszkańcy gminy; oraz podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą lub społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Ponadto, w celu zapewnienia właściwej partycypacji społecznej na każdym etapie rewitalizacji (przygotowania, prowadzenia i oceny) powołuje się Komitet Rewitalizacji, który jest organem opiniodawczym oraz doradczym, w skład którego wchodzą przedstawiciele gminy i lokalnej społeczności.

Co daje wyznaczenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Miasto nie musi wyznaczać Specjalnej Strefy Rewitalizacji - nie jest to obowiązkowe lecz jej wyznaczenie ułatwi prowadzenie rewitalizacji. Umożliwi m.in. przyznanie dotacji właścicielom oraz wieczystym użytkownikom na remonty budynków znajdujących się w Strefie, uprości procedury administracyjne związane z realizacją gminnego programu rewitalizacji.

Cel rewitalizacji

Przekształcenie obszaru zdegradowanego w atrakcyjne miejsce do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i twórczej oraz spędzania wolnego czasu poprzez szeroki zakres działań inwestycyjnych oraz stymulujących rozwój gospodarczy i społeczny, opartych na szerokim partnerstwie lokalnym.

 

Pliki do pobrania:


 

 

Konsultacje społeczne dotyczące priorytetowych projektów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi na lata 2014-2020+

Termin: 8 maja - 5 czerwca 2015 r.

Szczegóły: kliknij tutaj


 

 

Konsultacje społeczne Założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji 2020+

Termin: 15 kwietnia - 5 maja 2015 r.

Przedmiotem konsultacji były Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+.

Szczegóły: kliknij tutaj

2014

W najbliższych latach dzięki wsparciu funduszy unijnych centrum naszego miasta czeka proces rewitalizacji. Nie będą to tylko remonty kamienic i ulic, ale kompleksowe działania na rzecz polepszenia jakości życia, a także stworzenia dobrych warunków dla działalności gospodarczej i twórczej. Rewitalizację zaczynamy od 8 wybranych obszarów w centrum Łodzi, o których przyszłość chcemy zapytać Państwa w prowadzonych obecnie konsultacjach.

Co to jest rewitalizacja i czym różni się od remontu?

Rewitalizacja (dosłownie: ożywienie) to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który – jak centrum Łodzi – znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty kamienic czy modernizacja ulic i chodników to tylko część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Bez głosu i działań mieszkańców udana rewitalizacja nie jest możliwa. Dlatego dziś zapraszamy Państwa do rozmowy o tym, jaka ma być przyszłość centrum Łodzi.

Jak korzystać z projektów, które prezentowane są na konsultacjach?

Projekty (w menu po lewej) są wstępnym zarysem działań, które podejmowane będą na 8 pierwszych obszarach poddanych rewitalizacji. Są ograniczone wyłącznie do aspektu przestrzennego. Zawierają plany remontów kamienic, ulic, uzupełnień zieleni czy proponowanego zagospodarowania działek. Prezentacje dotyczą wyłącznie przestrzeni będących własnością gminy. Nie wyczerpuje to oczywiście wszystkich działań podejmowanych w procesie rewitalizacji. Liczymy na Państwa wnioski dotyczące funkcji konsultowanych obszarów oraz pomysły na działania w sferze społecznej i ekonomicznej.

Harmonogram, mapę obszarów i formularz konsultacyjny znajdziecie Państwo na poniższych slajdach. Na wszelkie pytania dotyczące konsultacji chętnie odpowiemy drogą telefoniczną, tel. 42 638 57 54. Uwagi można wnosić również elektronicznie wysyłając wypełnione formularze [>>>.doc] [>>>.pdf] na adres rewitalizacja@uml.lodz.pl

Plany konsultacji społecznych

Plan konsultacji społecznych na 2016 rok
Realizator konsultacji społecznych Przedmiot konsultacji społecznych Termin realizacji konsultacji społecznych
Biuro Architekta Miasta Projekt tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Łodzi  I kwartał 2016 roku
Biuro ds. Partycypacji Społecznej Budżet Obywatelski na 2017 rok  II-III kwartał 2016 roku
Biuro Strategii Miasta Projekt Programu: Łódź Łączy Pokolenia - Zdrowie - Edukacja - Aktywność - Rozwój "Łódzka Polityka Demograficzna"  II-III kwartał 2016 roku
Zarząd Dróg i Transportu Projekt "Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+" Kontynuacja konsultacji ogłoszonych w 2015 roku - do 14 marca 2016 roku
Zarząd Dróg i Transportu Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Łodzi  II półrocze 2016 roku
 Wydział Budżetu Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Łodzi Listopad 2016 roku
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji
(konsultacje społeczne realizowane będą w oparciu o art. 17 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji)
II-III kwartał 2016 roku

Plan konsultacji społecznych na 2016 rok zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Łodzi:
Pobierz plik PDF

Lista doraźnych konsultacji społecznych w 2016 roku
Komórka organizacyjna /miejska jednostka organizacyjna Przedmiot konsultacji społecznych Termin realizacji
Biuro ds. Partycypacji Społecznych Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Stoki, zawierającej propozycję zmiany nazwy Osiedla. 18.03-23.04.2016 r.

Lista doraźnych konsultacji społecznych w 2016 roku:
Pobierz plik PDF

Wnioski o przeprowadzenie konsultacji społecznych

Wnioski i odpowiedzi 2016 r.

Wniosek radnych Rady Miejskiej w  Łodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu Osiedla Stoki w odniesieniu do nazwy Osiedla: Pobierz plik PDF

Wniosek radnych Rady Miejskiej w Łodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie nazw ulic w Nowym Centrum Łodzi: Pobierz plik PDF

Wniosek radnych Rady Miejskiej w Łodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy bez nazwy, posiadającej projektowe oznaczenie jako Trasa Górna, zlokalizowanej na działkach [wykaz działek we wniosku], położonej pomiędzy ulicami Pabianicką i Rzgowską: Pobierz plik PDF

Wniosek mieszkańców miasta Łodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie planowanej budowy Orientarium na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (1) Pobierz plik PDF

Wniosek mieszkańców miasta Łodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie planowanej budowy Orientarium na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (2) Pobierz plik PDF

Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022