Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Komisje Dialogu Obywatelskiego

Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO) to ciała doradcze i inicjatywne, które mogą być powoływane przez organizacje pozarządowe w danych obszarach życia społecznego (np. niepełnosprawność, edukacja, ekologia). Komórki te umożliwiać mają wykorzystanie wiedzy przedstawicieli III sektora oraz synergię działań Urzędu Miasta oraz organizacji pozarządowych przy kształtowaniu polityk publicznych.

KDO to nowa forma współpracy pozafinansowej Urzędu Miasta i organizacji pozarządowych, których zasady działania opisane zostały w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi >>> i uszczegółowione w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4129/VI/13 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania komisji dialogu obywatelskiego w Mieście Łodzi".

Komórki te mogą współtworzyć akty prawne wydawane przez organy miasta w zakresie działalności danego KDO, wyrażać stanowiska na ich temat, uczestniczyć w kształtowaniu priorytetów współpracy Miasta z III sektorem w danym obszarze (np. opiniować zadania publiczne wyznaczone przy danym wydziale do realizacji we współpracy z ngo). Mogą występować z wnioskami do władz Miasta, a także współtworzyć standardy konkursów przy danym wydziale UMŁ itp.


KDO w szczegółach

Kto i jak może powołać KDO?

KDO może powołać min. 5 organizacji pozarządowych działających w danej sferze publicznej na terenie Łodzi. Deklarację woli powołania KDO składa się do Prezydenta Miasta Łodzi. Zawierać ona powinna podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danej organizacji pozarządowej oraz proponowany zakres działań danego KDO (np. KDO ds. Kultury). W szczególnych przypadkach KDO mogą być powoływane przez mniej niż 5 organizacji pozarządowych. W takim wypadku do powołania KDO konieczna jest, poza akceptacją Prezydenta Miasta Łodzi, pozytywna opinia Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Kto wchodzi w skład KDO?

W skład KDO wchodzi po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez organizacje pozarządowe oraz minimum po jednym przedstawicielu właściwej z uwagi na zakres prac komórki Urzędu Miasta Łodzi. W spotkaniach udział brać może kilku przedstawicieli Urzędu Miasta i organizacji pozarządowych, ale zawsze przy ewentualnym głosowaniu, każda instytucja będzie mieć 1 głos.

Jak funkcjonują KDO?

Przede wszystkim działają w sposób otwarty i jawny. Oznacza to, że do powołanego KDO zawsze przystąpić mogą nowe organizacje pozarządowe, jeśli wyrażać będą ku temu chęć. Nie istnieje więc możliwość zamknięcia współpracy dla jedynie kilku wybranych ngo. Spotkania KDO są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Na stronie internetowej Urzędu Miasta publikowane są sprawozdania z posiedzeń KDO oraz dane kontaktowe (e-mail, tel.) do przewodniczącego KDO. Tak by każdy zainteresowany mógł w łatwy sposób dowiedzieć się czym zajmuje się KDO, a każda organizacja mogła bez problemów nawiązać współpracę.

Jakie obowiązki leżą po stronie Urzędu Miasta Łodzi?

Urząd Miasta Łodzi zapewniać będzie miejsce spotkań KDO, natomiast jeśli Komisja wyrazi taką potrzebę może proponować miejsce spotkań poza siedzibą Urzędu. Reprezentant właściwej merytorycznie komórki Urzędu jest zobowiązany do każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniach KDO. Istotnym jest bowiem, aby ustalenia KDO odbywały się z udziałem przedstawicieli Miasta. Urzędnicy zapewniają również wsparcie techniczne dla Komisji (mogą wydrukować materiały, udostępnić rzutnik multimedialny itp.) oraz odpowiadają za zamieszczanie informacji nt. odbytych i planowanych posiedzeń KDO na stronie internetowej

Jakie obowiązki leżą po stronie powołujących KDO?

KDO jest zobowiązane do wyznaczenia Przewodniczącego oraz Protokolanta, tworzy również wewnętrzny regulamin określający dokładne zasady pracy (np. tryb zwoływania spotkań). Przewodniczący ma za zadanie czuwać nad przebiegiem spotkań KDO, odpowiada by sprawozdania z posiedzeń przekazywane były do odpowiedniej komórki Urzędu celem upublicznienia na stronie. Przewodniczący odpowiada również za roczne sprawozdanie z prac KDO, które zgodnie z programem współpracy powinno być przekazywane do Pełnomocnika Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Dyrektora Właściwej komórki/jednostki UMŁ. KDO ponadto powinno się regularnie spotykać (min. raz na kwartał), a także utrzymywać minimalny skład (5 organizacji). Gdy nie są spełnione powyższe warunki, zgodnie z programem współpracy dane KDO jest rozwiązywane. Obowiązki leżą również po stronie pojedynczych organizacji wchodzących w skład KDO. Program współpracy nakłada na nie wymóg aktywnego uczestnictwa w spotkaniach. Organizacja nie powinna opuścić więcej niż dwóch z rzędu posiedzeń KDO, oraz więcej niż połowy w ciągu roku. KDO współpracuje również z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego

Co powinien określać regulamin danego KDO?

Warto by regulamin KDO dookreślał zasady przyjmowania nowych organizacji do składu KDO, zasady zwoływania spotkań oraz informowania o nich członków KDO. Może regulować również kroki w przypadku naruszenia zasad KDO przez daną organizację (np. termin w jakim dana organizacja jest wypisywana z KDO). Regulamin KDO nie może być sprzeczny w swych zapisach z regulacjami zawartymi w programie współpracy Miasta z NGO.

Najczęściej zadawane pytania

Czy jedna organizacja może uczestniczyć w kilku Komisjach Dialogu Obywatelskiego?

Tak, o ile, dany obszar działalności KDO jest zgodny z jej statutem.

Czy uchwały podjęte przez KDO będą obligatoryjnie brane pod uwagę przez władze Miasta?

KDO nie podejmują decyzji wiążących władze Miasta. Jest to ciało doradcze i inicjatywne.

Czy KDO może być powoływane tylko przy jednym wydziale, czy może być to ciało interdyscyplinarne, której zakres prac jest szerszy, aniżeli zasięg jednego Wydziału Urzędu Miasta Łodzi?

Powołanie KDO w obszarach multidyscyplinarnych (jak np. rewitalizacja) jest jak najbardziej możliwe. Każdorazowo jednak KDO będzie „przypisany" do określonego wydziału co nie oznaczać będzie, że zakres jej działalności będzie ograniczony tylko i wyłącznie do zakresu danego Wydziału. KDO ponadto, jeśli uzna to za stosowne, może zapraszać na posiedzenia Komisji urzędników z innych wydziałów.

Czy Prezydent może nie zgodzić się na powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego?

Tak, do Prezydenta należy zawsze ostatnie zdanie w kontekście powołania KDO.

Czy KDO powoływane jest na stałe czy jedynie w kontekście rozwiązania określonego problemu?

KDO to ciało stałe, powołane na czas nieokreślony. Realizacja danej polityki publicznej w mieście jest ciągła i wieloetapowa stąd warto by udział w jej współtworzeniu nie był jedynie epizodyczny.

KOMISJE DIALOGU OBYWATELSKIEGO

Kalendarz
Kontakt