Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Skontaktuj się z nami

Serdecznie zapraszamy do współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi.

W ramach współpracy z nami możecie Państwo liczyć m.in. na:
- pomoc w działalności merytorycznej, dotyczącej m.in. zasad funkcjonowania, finansowania oraz nawiązywania kontaktów z innymi jednostkami administracji publicznej i instytucjami,
- udzielanie informacji dotyczących współpracy Miasta z sektorem pozarządowym,
- upowszechnianie informacji nt. działalności łódzkich organizacji pozarządowych, w tym za pośrednictwem portalu oraz poprzez listę mailingową organizacji pozarządowych będących w bazie Urzędu

W powyższych sprawach, jak i w sprawach ogólnych zasad współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi zachęcamy do kontaktu z Biurem ds. Partycypacji Społecznej, które pełni funkcję koordynującą współpracę Miasta z NGO.

Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Piotrkowska 153,
kierownik Artur Skórzak
pokój: 208, II piętro
tel.: +48 (42) 638-46-99

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Ul. Piotrkowska 105,
Łukasz Prykowski
Pokój: 104 B, I piętro
Tel: +48(42) 638-46-99

W sprawach branżowych, dotyczących współpracy organizacji pozarządowych w konkretnych obszarach (np. sportu, kultury, edukacji itd.) zachęcamy do kontaktu z właściwymi wydziałami UMŁ.

Współpraca NGO z Wydziałami Urzędu Miasta Łodzi

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Oddział ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

- współpraca w zakresie realizacji zadań z zakresu wpierania organizacji pozarządowych, promocji rozwoju wolontariatu.
- pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez wydział
- udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy w działalności merytorycznej, dotyczącej m.in. zasad funkcjonowania, finansowania oraz nawiązywania kontaktów z innymi jednostkami administracji publicznej i instytucjami
- gromadzenie i upowszechnianie wśród organizacji, informacji dotyczących współpracy Miasta z sektorem pozarządowym.
- Upowszechnianie informacji nt. działalności łódzkich organizacji pozarządowych. Redagowanie strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi, dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- współpraca w zakresie aktualizacji bazy kontaktów do organizacji pozarządowych w Łodzi
- współpraca w zakresie naboru wniosków w ramach inicjatywy lokalnej
- udzielanie informacji/pomocy w zakresie przygotowywania wniosków o użyczenie lokalu

Kontakt:
Artur Skórzak 42 638 46 99 a.skorzak@uml.lodz.pl
Ewa Owczarek 42 638 51 08 e.owczarek@uml.lodz.pl

Pełnomocnik ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi

- kierowanie pracami Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
- współpraca w tworzeniu standardów współpracy administracji publicznej z III sektorem;
- diagnozowanie potrzeb środowiska łódzkich organizacji pozarządowych;
- koordynowanie współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi,
- współpraca w zakresie kreowania polityki informacyjnej, dotyczącej zagadnień współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi
- pomoc w sytuacjach problemowych dotyczących współpracy z Miastem


Kontakt:
Łukasz Prykowski,
42 638-55-65
l.prykowski@uml.lodz.pl

Pełnomocnik Prezydenta ds. Równego Traktowania

- działania w celu zapewnienia równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, religię.
- współpraca z organizacjami i instytucjami w temacie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu  lub na rzecz eliminowania skutków powstałych w wyniku naruszeń zasady równego traktowania
- podejmowanie inicjatyw i działań promujących dobre rozwiązania w temacie równego traktowania
- współpraca z organizacjami i instytucjami przy  opracowywaniu Łódzkiej Karty Różnorodności

Kontakt:
Monika Kamieńska,
42  638 54 63
m.kamienskia@uml.lodz.pl

Wydział Edukacji

Zakres współpracy:

- współpraca z organizacjami przy wspólnej realizacji przedsięwzięć dotyczących m.in. oświaty, edukacji dzieci i młodzieży, propagowania zdrowego stylu życia, aktywizacji społecznej młodzieży i przeciwdziałania patologii wśród dzieci i młodzieży,

- pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez wydział.

- współpraca z KDO ds. nowoczesnej edukacji oraz KDO ds. młodzieży

Kontakt: Hanna Belke-Markiewicz 42 638 48 28 h.markiewicz@uml.lodz.pl

Wydział Kultury

Zakres współpracy:

- współpraca przy realizacji zadań publicznych dotyczących kultury, sztuki i ochrony tradycji, w szczególności w dziedzinach dotyczących życia kulturalnego miasta oraz wspierania przedsięwzięć kulturalnych promujących Łódź

-pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez wydział

Kontakt: Jolanta Sławińska-Ryszka 42 638 43 92 jo.slawinska@uml.lodz.pl

Wydział Sportu

- współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych dotyczących upowszechniania kultury fizycznej

- pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez wydział

- współpraca w tworzeniu interaktywnego serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi, dotyczącego łódzkich organizacji sportowych, promowanie dokonań łódzkich klubów sportowych

- przekazywanie za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych informacji  o realizacji zadań publicznych dotyczących upowszechniania kultury fizycznej

- współpraca z KDO ds. sportu powszechnego.

Kontakt: 

Monika Stefaniak 42 6384875, m.stefaniak@uml.lodz.pl

Łukasz Jankowski 42 638 48 32 l.jankowski@uml.lodz.pl

Dominik Warda 42 638 48 23 d.warda@uml.lodz.pl

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

- współpraca w zakresie realizacji zadań wspierających zdrowie i podnoszące świadomość zdrowotną mieszkańców miasta

-współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach prac Oddziału ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

-pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez wydział.

- współpraca z KDO ds. przeciwdziałania uzależnieniom oraz KDO ds. rodziny, dzieci i młodzieży.

Kontakt: Juliusz Kurzawa 42 638 47 38  j.kurzawa@uml.lodz.pl

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

- podejmowanie działań służących obronie interesów osób niepełnosprawnych m.in. we współpracy z organizacjami pozarządowymi

-  współpraca z KDO ds. wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami.

Więcej >>>

Kontakt: Robert Prencel 42 638 45 97 r.prencel@uml.lodz.pl

Agnieszka Surosz 42 638 45 43 a.surosz@uml.lodz.pl

Zespół ds. Seniorów

- współpraca z organizacjami działającymi na rzecz grupy wiekowej 60+,

- współpraca z KDO ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej

Kontakt: tel. 42 638 47 30 E-mail: seniorzy@uml.lodz.pl

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki

- współpraca przy realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki oraz współorganizacji przedsięwzięć mających na celu kształtowanie tożsamości lokalnej, identyfikacji mieszkańców Łodzi ze swoim miastem, kształtowanie patriotyzmu lokalnego.

- pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez biuro.

- przekazywanie materiałów promocyjnych organizacjom realizującym projekty służące promocji wewnętrznej Miasta, umacniającym poczucie tożsamości lokalnej, aktywizujące przestrzeń miejską.

Kontakt: Anna Stanisławska 42 638 40 88 a.stanislawska@uml.lodz.pl

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- współpraca w ramach realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- nadzór i kontrola merytoryczna nad realizacją zadań zleconych organizacjom pozarządowym,

- udział w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach dotyczących współpracy z NGO's,

- opiniowanie i rekomendowanie działalności podmiotów niepublicznych współpracujących z MOPS w Łodzi.

Kontakt:

Eliza Ziółkowska-Lewandowicz - kierownik
tel. 42 685-43-43

Eliza Mistrzak
Beata Lucimińska
Joanna Wąsiewicz
tel. 42 685-43-42
owzpu@mops.lodz.pl

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą

Zakres współpracy:

- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji Łodzi akademickiej

- pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez Biuro

Kontakt: Monika Paluch 42 638-58-19 m.paluch@uml.lodz.pl

Biuro ds. Rewitalizacji

 - współpraca z organizacjami w ramach KDO ds. Rewitalizacji i KDO ds. Polityki Lokalowej
- współpraca w zakresie realizacji działań wspierających rewitalizację (m.in. aktywizacja obywateli, partycypacja społeczna)
- współpraca w zakresie realizacji przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji
- współpraca w zakresie realizacji działań projektu pilotażowego pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”
- udział w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach dotyczących współpracy z NGOs

Kontakt:

Ewa Grabarczyk
42 638 51 39
e.grabarczyk@uml.lodz.pl

Dorota Piskorska
42 638 57 54
d.piskorska@uml.lodz.pl

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Zakres współpracy:

- prowadzenie spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych i organizowaniem ich ochrony; - popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego Łodzi

- współpraca w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony zabytków

Kontakt: Kinga Matczak 42 638 42 36 k.matczak@uml.lodz.pl

 

 

 

Biuro Architekta Miasta

- działania w Strefie Wielkomiejskiej;
- działania edukacyjno-informacyjne dotyczące struktury architektoniczno-urbanistycznej Łodzi;

Kontakt:

Bartosz Poniatowski 42 272 61 42 b.poniatowski@uml.lodz.pl
 

Zarząd Dróg i Transportu

- współpraca przy działaniach edukacyjno - informacyjnych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,

- współpraca w zakresie użyczeń dróg wewnętrznych w celu realizacji inicjatyw w zakresie pożytku publicznego (więcej >>>)

42 638 49 11, 42 638 49 59 zdit@zdit.uml.lodz.pl

Drogi wewnętrzne:

- Ewa Borkowska (ul.Piotrkowska, Pasaż Schillera) - tel 42 632 49 57

- Grzegorz Lenart (Bałuty) tel 42 638 49 55

- Marceli Kotwasiński (Górna) 42 638 59 09,

- Piotr Kunach (Widzew) tel 42 638 59 09

Zarząd Lokali Miejskich

Zakres współpracy:

- prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem lokali użytkowych przez organizacje pozarządowe

- udostępnianie informacji nt. prowadzonych przetargów oraz lokali możliwych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

- procedowanie wniosków o najem oraz o najem lokalu na preferencyjnych warunkach

Kontakt:

Ewa Kośmińska tel. 42 638-42-15 e-mail: e.kosminska@zlm.lodz.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

- współpraca z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska i opieką nad zwierzętami

- współpraca z KDO  ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

Kontakt:

Krzysztof Honkisz, 638 47 16, k.honkisz@uml.lodz.pl

 

 

 

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

- współpraca z KDO ds. polityki lokalowej

Kontakt:

Urszula Waszczyk – 638-40-72, u.waszczyk@uml.lodz.pl

 

 

Wydział Organizacyjny

- udostępnianie, w miarę posiadanych możliwości i na preferencyjnych warunkach, sal będących w dyspozycji Urzędu Miasta Łodzi na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje pozarządowe spotkań i konferencji o charakterze niekomercyjnym.

Kontakt:
Beata Ignaszewska
42 638 40 29
b.ignaszewska@uml.lodz.pl

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

- współpraca w zakresie realizacji zadania publicznego dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w szczególności pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez wydział.

Kontakt:

Agnieszka Bilska
42 638 57 57
a.bilska@uml.lodz.pl
Magdalena Mamońska
42 272 60 83
m.mamonska@uml.lodz.pl

Wydział Spraw Obywatelskich

 Przyjmowanie i ewidencja zgłoszeń o utworzeniu na terenie miasta Łodzi stowarzyszeń zwykłych 
- przyjmowanie i ewidencja zgłoszeń o powołaniu na terenie miasta Łodzi jednostek terenowych stowarzyszeń 
- prowadzenie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji posiadających siedzibę na terenie miasta Łodzi na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o fundacjach.

Kontakt:
Agnieszka Mikołajczyk
e-mail: a.mikolajczyk@uml.lodz.pl
telefon: (42) 638-46-01

Radosław Warda
telefon: (42) 638-46-41
e-mail: r.warda@uml.lodz.pl

Karolina Bednarska-Walczak
telefon: (42) 638-46-10
e-mail: karolina.walczak@uml.lodz.pl

Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022