Dla mieszkańców

Użyteczne dla NGO

Na tej stronie znajdziesz informacje o aspektach prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych (np. o tym jak założyć/rozwiązać stowarzyszenie/fundację), a także poradniki dot. współpracy ngo z samorządem, linki do ważnych stron internetowych oraz baz organizacji pozarządowych.

Poradniki dla NGO

Model współpracy

Model współpracy ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia zasad współpracy międzysektorowej. Próbuje odpowiedzieć na pytania jak tworzyć warunki sprzyjające temu, aby uczestnicy, którzy działają na rzecz dobra wspólnego, znajdowali porozumienie? Jak dążyć do tego, aby współdziałanie między samorządem terytorialnym a organizacjami pozarządowymi opierało się zarówno na so­lidnych podstawach prawnych, jak również dokonywało się w obrębie wysokiej kultury współpracy?

Model współpra­cy został właśnie tak pomyślany, aby skutecznie i harmonijnie połączyć uwarunkowania współpracy związane z prawem i infrastrukturą, oraz z kulturą, czyli naszymi nawykami, zaufaniem, poczuciem odpowiedzialności, elastycznością, otwartością i szacunkiem dla innych ludzi…

W proponowanym modelu pokazane jest jakie minimalne oczekiwania muszą być speł­nione, aby w ogóle można było mówić o współdziałaniu.  Zachęcamy do lektury

POBIERZ MODEL WSPÓŁPRACY >>>

Poradnik Modelowej Współpracy

Polecamy również Poradnik Modelowej Współpracy, który jest rozwinięciem kwestii poruszanych w Modelu. Publikacja jest skoncentrowana na nakreśleniu idealnego modelu współpracy w zakresie wspólnego tworzenia polityk publicznych, realizacji zadań z nimi związanych oraz tworzenia infrastruktury współpracy – czyli wspomaganiu społecznej aktywności. Poradnik zawiera też zestaw dobrych praktyk oraz schemat samooceny. Całość publikacji dostępna tutaj:

http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/files/Model/Produkty/odbior-%20na%20strone/Poradnik%20cz.1.pdf

http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/files/Model/Produkty/odbior-%20na%20strone/Poradnik%20cz.2.pdf

Ważne strony internetowe

www.ngo.pl

Zachęcamy do odwiedzania portalu www.ngo.pl gdzie na bieżąco możecie Państwo śledzić m.in. informacje o źródłach finansowania organizacji pozarządowych oraz uzyskać porady prawne dot. działalności organizacji pozarządowych. Polecamy przede wszystkim:

- serwis fundusze: http://fundusze.ngo.pl/ – zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

- serwis poradnik: http://poradnik.ngo.pl/ – ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line,infolinia)

www.mojapolis.pl

Portal zawiera dane o społeczno-ekonomicznej kondycji gmin, powiatów i województw. Opisuje i prezentuje dane na mapach, wykresach, w tabelach i rankingach.

Portal tworzy repozytorium danych (prawie 1000 wskaźników!) pochodzących z wielu źródeł, m.in. ministerstw, Państwowej Komisji Wyborczej, BDL GUS, Systemu Informacji Oświatowej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, Komendy Głównej Policji etc. Dane pokazywane są na szczeblu: województw, powiatów i gmin.

www.mojapolis.pl

 

 

www.pozytek.gov.pl

Strona Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego. Zawiera informacje przydatne dla organizacji pozarządowych – akty prawne, dokumenty programowe, aktualności. Platforma internetowa umożliwia również organizacjom pożytku publicznego bezpłatne upublicznianie swoich sprawozdań finansowych oraz wprowadza przełomowe zmiany dotyczące przejrzystości finansów instytucji korzystających ze środków publicznych.

 

www.eurodesk.pl

Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu "Erasmus+". Na stronie www.eurodesk.pl znaleźć można m.in. informacje o możliwościach w Europie - dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze – to główne obszary zainteresowania odbiorców programu.

www.wolontariat.org.pl

Strona Ogólnopolskiej Sieć Centrów Wolontariatu. W portalu znajdziesz m.in. informacje o praktycznych aspektach wolontariatu: jak ubezpieczyć wolontariusza, jak podpisać z nim umowę, adresy regionalnych Centrów Wolontariatu, publikacje, zapowiedzi konferencji i seminariów.

www.wolontariat.org.pl

www.ekonomiaspoleczna.pl

Portal poświęcony informacjom m.in. o przedsiębiorstwach społecznych, zatrudnieniu socjalnym i spółdzielniach socjalnych. 

www.ekonomiaspoleczna.pl

www.batory.org.pl

Strona Fundacji im. Stefana Batorego. Strona zawiera m.in. informacje o  krajowych i zagranicznych programach realizowanych przez Fundację. Znajdziemy wiadomości dotyczące terminów składania wniosków w ramach poszczególnych programów, a także wykaz publikacji wydawanych lub współwydawanych przez fundację. 

www.batory.org.pl

Wyszukiwarka NGO

bazy.ngo.pl

Największy i najpopularniejszy w Polsce zbiór danych o organizacjach pozarządowych oraz urzędach, instytucjach i placówkach, których działalność związana jest z sektorem pozarządowym. http://bazy.ngo.pl/

Baza Krajowego Rejestru Sądowego

Internetowa usługa pozwalająca na pobranie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację. https://ems.ms.gov.pl/

Organizacje Pożyku Publicznego

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 % znaleźć można na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej >>>

Bazę OPP uruchomiła również redakcja portalu ngo.pl pod adresem bazy.ngo.pl/opp. Organizacje można wyselekcjonować regionalnie, tematycznie itp.

 

 

 

Stowarzyszenia i fundacje - aspekty prawne

Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. ) >>> 
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) >>> 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644) >>> 
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 poz. 40) >>> 
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50 poz. 529 z późn zm.) >>> 
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700) >>> 
Tworzenie Stowarzyszeń

(art. 9, art. 10 ust. 1 ustawy POS)

Osoby w liczbie co najmniej siedmiu, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.

Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

 1. nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 2. teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 3. cele i sposoby ich realizacji,
 4. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 5. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
 6. możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 7. sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia,
 8. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 9. zasady dokonywania zmian statutu,
 10. sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Złożenie wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia: (art. 12 ustawy POS)

Zarząd składa wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem siedziby stowarzyszenia.

Uwaga! Wniosek, o którym mowa powyżej, podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego: (art. 16 ustawy POS)

Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o wpisie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą.

Sąd rejestrowy przed wydaniem postanowienia o wpisie, jeżeli uzna za niezbędne dokonanie dodatkowych ustaleń, wyznacza w tym celu posiedzenie wyjaśniające.

Sąd rejestrowy oddala wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.

O wpisie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia właściwy organ nadzorujący, przesyłając mu jednocześnie odpis postanowienia o wpisie, statut stowarzyszenia, listę założycieli i podjęte uchwały.

Zawiadomienie o zmianie statutu stowarzyszenia: (art. 21 ustawy POS)

Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisu zmiany statutu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla wpisu stowarzyszenia do tego rejestru. Sąd rejestrowy dokonuje wpisu zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego po stwierdzeniu, że są one zgodne z obowiązującym statutem.

O wpisie zmiany statutu stowarzyszenia sąd zawiadamia właściwy organ nadzorujący, przesyłając mu odpis postanowienia i tekst jednolity zmienionego statutu.

Informacje pomocne przy rejestracji stowarzyszeń znajdują się również w portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl.

Związki stowarzyszeń: (art. 22 ustawy POS)

Stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń. Założycielami i członkami związku mogą być także inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi.

Do związków, o których mowa powyżej, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy POS.

Tworzenie terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia

(art. 10a ustawy POS)

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa:

 1. zasady tworzenia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej,
 2. strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej,
 3. organy terenowej jednostki organizacyjnej, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania,
 4. możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej, wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia.Jeżeli statut stowarzyszenia tak stanowi, terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa:
 5. Terenowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzyszenia. Na zasadach i w trybie określonym w statucie stowarzyszenia terenowa jednostka organizacyjna może przyjąć regulamin określający szczegółową jej organizację i sposób działania.
 1. warunki, które muszą być spełnione, aby mogła ona uzyskać osobowość prawną,
 2. zasady gospodarowania majątkiem,
 3. sposób reprezentowania, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych oraz zawierania umów z członkami jej zarządu,
 4. szczegółowe zasady likwidacji.Terenowa jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.W przypadku rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, przeprowadza się jej likwidację. Majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem stowarzyszenia.Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład zarządu i adres siedziby jednostki, oraz doręczyć statut stowarzyszenia.Oznacza to, że zarząd nowopowstałego oddziału stowarzyszenia bez osobowości prawnej z siedzibą na terenie Łodzi, powinien powiadomić Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi (90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5) o powstaniu oddziału.
 5. Pisemne powiadomienie powinno zawierać następujące dokumenty:
 6. Powyższe stosuje się również w razie zmian w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia.
 7. Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia: (art. 20 ustawy POS)
 8. Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego terenowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną traci ona osobowość prawną, a stowarzyszenie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tej jednostki.
 9. Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie terenowej jednostki organizacyjnej z Krajowego Rejestru Sądowego składa zarząd stowarzyszenia.
 • zawiadomienie o utworzeniu jednostki terenowej stowarzyszenia
 • protokół z utworzenia jednostki terenowej stowarzyszenia (zawierający informację o składzie zarządu i adresie siedziby jednostki) >>> 
 • lista członków założycieli jednostki terenowej stowarzyszenia >>> 
 • uchwała władz głównych stowarzyszenia w sprawie utworzenia jednostki terenowej stowarzyszenia z siedzibą w Łodzi (jeżeli statut stowarzyszenia przewiduje konieczność podjęcia ww. uchwały)
 • statut stowarzyszenia.
Nadzór nad stowarzyszeniami

Zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy POS, nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:

 1. wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 2. starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia (w miastach na prawach powiatu do Prezydenta Miasta) – w zakresie nadzoru nad innymi niż wymienione w pkt 1 stowarzyszeniami.

W odniesieniu do stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Łodzi, nadzór taki sprawuje w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi – Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi.

Kompetencje organu nadzorującego: (art. 25 ustawy POS)

Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń wyłącznie w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu.

Organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać:

1) dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów),

2) niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia.

Organ nadzorujący jest obowiązany wskazać uzasadnienie żądań.

Nałożenie grzywny na stowarzyszenie: (art. 26 ustawy POS)

W przypadku niezastosowania się stowarzyszenia do żądań określonych w art. 25 ust. 2 sąd, na wniosek organu nadzorującego, może nałożyć grzywnę w wysokości jednorazowo nieprzekraczającej 5000 zł. Od grzywny można zwolnić, jeżeli po jej wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do żądań organu nadzorującego. Stowarzyszenie, w terminie 7 dni, może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny.

Środki stosowane przez organy nadzorujące: (art. 28 ustawy POS)

W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 10a ust. 1 i 3 i art. 10b, organ nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia lub wystąpić do sądu na podstawie art. 29.

Środki stosowane przez sąd: (art. 29 ustawy POS)

Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może:

 1. udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia,
 2. uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia,
 3. rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem. Rozpoznając wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia, sąd może zobowiązać władze stowarzyszenia do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie i zawiesić postępowanie. W razie bezskutecznego upływu terminu, sąd, na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, podejmie zawieszone postępowanie.
 4. Sąd rozpoznając wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może na wniosek lub z własnej inicjatywy wydać zarządzenie tymczasowe o zawieszeniu w czynnościach zarządu stowarzyszenia, wyznaczając przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia.
Likwidacja stowarzyszeń

Rozdział V ustawy POS)

W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

Stowarzyszenia zwykłe

(Rozdział VI ustawy POS)

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, posiadającą ułomną osobowość prawną i tym samym może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane (art. 40 ust. 1a ustawy).

Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć przynajmniej trzy osoby fizyczne spełniające warunki określone w art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, które uchwalają regulamin działalności określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także rozwiązania stowarzyszenia zwykłego (art. 40 ust. 2 ustawy).

Dodatkowe informacje:

Organem przyjmującym wnioski o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych i nadzorującym stowarzyszenia zwykłe jest Starosta (w miastach na prawach powiatu Prezydent Miasta) właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego (art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy POS). Na terenie miasta Łodzi ww. funkcję, z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, pełni Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5.

Uwaga! Szczegółowe informacje dotyczące:

wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi,

wpisu zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi,

przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe,

wydania zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych,

można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=23&poz=1&kategoria_id=96

 

 

Fundacje

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach i statutu.

Fundatorzy. Siedziba fundacji: (art. 2 ustawy o fundacjach)

Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą.

Siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Akt fundacyjny: (art. 3 ustawy o fundacjach)

Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie.

W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

Składnikami majątkowymi mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.

Statut. Działalność gospodarcza prowadzona przez fundację: (art. 5 ustawy o fundacjach)

Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

Fundator może wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji. Oświadczenie fundatora w tej sprawie powinno być dołączone do statutu i przekazane sądowi prowadzącemu rejestr fundacji.

Fundacja, która ma prowadzić działalność na terenie jednego województwa, powinna mieć siedzibę na terenie województwa objętego działalnością tej fundacji.

Jeżeli w statucie określa się przeznaczenie środków majątkowych fundacji po jej likwidacji, środki te powinny być przeznaczone na cele, o których mowa w art. 1.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić ulgi i zwolnienia z tytułu przeznaczenia zysków z działalności gospodarczej fundacji na realizację jej zadań statutowych, inne niż ulgi i zwolnienia określone w innych ustawach.

Obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Uzyskanie osobowości prawnej: (art. 7 ustawy o fundacjach)

Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: (art. 9 ustawy o fundacjach)

Sąd dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego fundacji po stwierdzeniu, że czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez uprawnioną osobę lub organ i są ważne. Postanowienie o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd wydaje ponadto po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa.

O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji, zwanego dalej "właściwym ministrem", oraz właściwego ze względu na siedzibę fundacji starostę, przesyłając jednocześnie statut.

Jeżeli cele fundacji wkraczają w zakres działania dwóch lub więcej ministrów, sąd zawiadamia o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, wraz z przesłaniem statutu, właściwego ministra, z którego zakresem działania wiążą się główne cele fundacji.

Nadzór nad fundacjami

(art. 12 ustawy o fundacjach)

O zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona, orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek właściwego ministra lub starosty.

Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności (nie dotyczy to fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie jest przez fundację udostępnione do publicznej wiadomości.

Likwidacja fundacji

(art. 15 ustawy o fundacjach)

W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie.

Jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, w wypadku osiągnięcia celu, wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji organ, o którym mowa w art. 13, zwraca się do sądu o likwidację fundacji.

W wypadkach innych likwidacja fundacji może nastąpić tylko na mocy przepisu ustawy.

Jeżeli statut fundacji nie określa przeznaczenia środków majątkowych pozostających po jej likwidacji, sąd orzeka o przeznaczeniu tych środków z uwzględnieniem celów, którym fundacja służyła.

Wykazy i ewidencje

Organizacje pozarządowe z siedzibą w Łodzi zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wykaz stowarzyszeń >>> 

Wykaz związków stowarzyszeń >>>

Wykaz fundacji >>>

Terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń z siedzibą w Łodzi nie posiadające osobowości prawnej

Wykaz terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń >>>

Stowarzyszenia zwykłe
 • Alfabetyczny wykaz stowarzyszeń zwykłych z siedzibą na terenie Miasta Łodzi zgłoszonych do dnia
  19 maja 2016 r. >>>
 • Ewidencja stowarzyszeń zwykłych od dnia 20 maja 2016 r.>>>

 

 

Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022