Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Dopłaty do wymiany źródeł ogrzewania

Rada Miejska w dniu 24 maja przyjęła projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania (przeczytaj uchwałę >>>).

Nabór wniosków - informacje niebawem

Podstawowe informacje

Zakres dotacji

Dotacje celowe ze środków budżetu miasta Łodzi, udzielane będą na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza, obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zamianę na:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej;
 2. podłączenie do sieci gazowej i instalację indywidualnego źródła ogrzewania;
 3. instalację indywidualnego źródła ogrzewania gazowego zasilanego z własnego zbiornika
Kto może ubiegać się o dotację?

Dotacje mogą być udzielone:

1) podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

 1. osobom fizycznym,
 2. wspólnotom mieszkaniowym,
 3. osobom prawnym,
 4. przedsiębiorcom

2) jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – realizującym przedsięwzięcia inwestycyjne, o których mowa budynkach położonych w granicach administracyjnych miasta Łodzi.

Wysokość dotacji

Dotacja będzie udzielana w wysokości do 75% poniesionych kosztów koniecznych, ale nie więcej niż:

 1. 1800 zł na wykonanie podłączenia do sieci gazowej;
 2. 5000 zł na zakup kotła lub pieca gazowego;
 3. 10000 zł na budowę węzła cieplnego oraz podłączenia do sieci cieplnej;
 4. 50000 zł na wykonanie podłączenia do sieci gazowej lub do sieci cieplnej wraz z budową kotłowni albo węzła cieplnego, z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej
Informacje dodatkowe

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie:

1) kosztów zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania w przypadku indywidualnych źródeł ogrzewania

2) kosztów budowy węzła cieplnego oraz podłączenia do sieci ciepłoniczej, z wyłączeniem kosztów uzyskania dokumentacji;

3) kosztów podłączenia do sieci gazowej, z wyłączeniem kosztów uzyskania dokumentacji.

 1. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta Łodzi.
 2. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 2, podawana będzie w ogłoszeniu o naborze wniosków, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
 3. W przypadkach, w których dotacje będą udzielane na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, będą one stanowić pomoc de minimis, której udzielanie będzie następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1).5. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.
 4. Dotacją objęte są urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dofinansowanie przekazywane będzie jako zwrot części udokumentowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, po jego zakończeniu
Zarządzenie Prezydenta i ogłoszenie o naborze wniosków

Zarządzenie 6317/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 czerwca 2017 r .w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji ds. Naboru do opiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania

przeczytaj treść zarządzenia >>>

 

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 7 lipca 2017 r. nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców, oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie miasta Łodzi ....

przeczytaj treść ogłoszenia >>>

 

 

 

 

Termin realizacji

Zakończ inwestycję przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego 2017.

Rozlicz inwestycję do 30 listopada 2017 r.

Kontakt

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Piłsudskiego 100;

tel.: 42 638 47 16 / 47 11

DOTACJA - Krok po kroku

1. Pobierz i wypełnij wniosek

Wzór wniosku o dotację można pobrać:

 1. bezpośrednio z naszej strony internetowej
 2. w   jednym   z  Oddziałów ds. Obsługi Mieszkańców:
  • Śródmieście - ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera)
  • Polesie - ul. Krzemieniecka 2 b
  • Widzew - ul. Piłsudskiego 100
  • Bałuty - ul. Zachodnia 47
  • Górna - al. Politechniki 32
 3. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ – Piłsudskiego 100, II p.

Pobierz wniosek:

Masz pytania? Zadzwoń!

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Piłsudskiego 100;

tel.: 42 638 47 16 / 47 11

2. Złóż wypełniony wniosek

Na  tym  etapie  bez  załączników (!)  w  jednym z  niej  wymienionych  punktów,  gdzie  otrzymacie  Państwo  poświadczenie  złożenia wniosku:

 

 1. w   jednym   z  Oddziałów ds. Obsługi Mieszkańców:
  • Śródmieście - ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera)
  • Polesie - ul. Krzemieniecka 2 b
  • Widzew - ul. Piłsudskiego 100
  • Bałuty - ul. Zachodnia 47
  • Górna - al. Politechniki 32
 2. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ – Piłsudskiego 100, II p.

 

 

4. Uzupełnienie dokumentów

Osoby oraz podmioty, którym Komisja przyzna dotację zostaną o tym fakcie powiadomione celem złożenia dodatkowych dokumentów i udzielenia niezbędnych informacji w zakresie planowanej inwestycji.

5. Podpisanie umowy

Podpisanie umowy pomiędzy Beneficjentem dotacji a Urzędem Miasta Łodzi

6. Rozliczenie dotacji

Etap rozliczeniowy. Potwierdzenie realizacji inwestycji.

Dokumenty do pobrania:

 • Wniosek dotacyjny

  Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Łodzi w roku 2017 na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza obejmujące trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na podstawie Uchwały NR L/1255/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 maja 2017r.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

  Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza ( zał. do Uchwały Nr L/1255/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r.)
 • Pełnomocnictwa - wzór oświadczenia

  Pełnomocnictwo dot. wystąpienia z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza obejmującego trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i/lub podpisania umowy w tym zakresie i/lub rozliczenia otrzymanej dotacji
 • Protokół rozliczenia inwestycji

  Protokół rozliczenia inwestycji do rozliczenia dotacji celowej na podstawie umowy
 • Wniosek o rozliczenie dotacji

  Wniosek o rozliczenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Łodzi na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza obejmujące trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na podstawie Uchwały NR L/1255/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 maja 2017 r.
Kalendarz
Kontakt