Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych /ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzona zostanie w formie elektronicznej 22 maja – 21 czerwca 2017 r.

Logowanie do systemu - elektroniczne składanie wniosków:

Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018
 1. Kandydat loguje się do systemu: lodz.e-omikron.pl
 2. Kandydat zakłada konto, system generuje hasło
 3. Kandydat może dokonać wyboru maksymalnie  3 szkół ponadgimnazjalnych, z określeniem kolejności oddziałów w tych szkołach od najbardziej do najmniej preferowanych. Oferta szkół jest widoczna w systemie
 4. Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje go i składa tylko w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru. Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydata.
Akty prawne
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) w nawiązaniu do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 - 2019/20 do 3 letniego liceum ogólnokształcącego, 4 letniego technikum, 3 letniej branżowej szkoły I stopnia…. (Dz.U. z 2017 r., poz. 586)
 3. Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 26/2017 dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2017/18 do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM  REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM, BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA opracowany na podstawie Zarządzenia nr 26/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2017 r.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

od 22 maja 2017r.
do 21 czerwca 2017r.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych -
wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji lodz.e-omikron.pl

2. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć
w szkole pierwszego wyboru. Jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium – informacja o tym jaki dokument należy dołączyć jest zawarta we wniosku.

 

od 22 maja 2017r.
do 31 maja 2017r.

Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

1.      Kandydat do szkoły, która prowadzi rekrutację do oddziałów sportowych oraz oddziałów dwujęzycznych powinien skontaktować się ze szkołą w celu zapoznania się z warunkami przystąpienia do próby sprawności fizycznej oraz sprawdzianu kompetencji językowych

2.      Terminy  prób sprawności fizycznej oraz terminy sprawdzianu kompetencji językowych w  poszczególnych szkołach prowadzących oddziały sportowe oraz dwujęzyczne podane będą w szkołach i na stronie elektronicznego systemu rekrutacji.

3.      Kandydat do oddziału sportowego powinien także dostarczyć do szkoły orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza

 

2 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

od 23 czerwca 2017r.
do 27 czerwca 2017r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego - wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru

3 lipca 2017 r.
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Lista kandydatów zakwalifikowanych będzie widoczna zarówno w szkołach,  jak i w elektronicznym systemie rekrutacji

od 23 czerwca 2017 r.
do 5 lipca 2017 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi zakwalifikowanemu,  który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w tej szkole

od  3 lipca 2017 r.
od godz. 12:00
do  10 lipca 2017 r.
godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej poprzez  przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Uwaga! – w przypadku niepotwierdzenia woli nauki w określonym terminie,  kandydat zostaje skreślony z listy

11 lipca 2017 r.
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Tryb odwoławczy
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Komisja w terminie 5 dni sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów, uprawniających do przyjęcia, liczbę punktów, które uzyskał kandydat.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji do dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dnia otrzymania odwołania.
 5. Rodzice mogą wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora.
Postępowanie uzupełniające
 1. Przeprowadza się je po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. W rekrutacji uzupełniającej biorą udział szkoły, które posiadają wolne miejsca.
 3. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest bez narzędzi elektronicznych

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

11 lipca 2017 r. od godz. 12:00 Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej.Wykaz wolnych miejsc zostanie umieszczony na stronie: lodz.e-omikorn.pl.
od 12 lipca 2017 r. do 14 lipca 2017 r. Składanie wniosków i kopii dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami. Wniosek składa się tylko w formie papierowej.
od dnia 13 lipca 2017 r. od godz. 12:00 do dnia 14 lipca 2017 r. godz. 12:00. Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
14 lipca 2017 r. godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
7 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
7 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00 (w godzinach pracy sekretariatów szkolnych) Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi zakwalifikowanemu, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w tej szkole
od dnia 8 sierpnia 2017 r. godz. 12:00 do dnia 10 sierpnia 2017 r. godz. 15:00 (w godzinach pracy sekretariatów szkolnych) Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
11 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Kalendarz
Kontakt