Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Projekty

Łódź Rewitalizuje

Rewitalizacja Obszarowa Centrum ŁodziProjekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Łódź przygotowuje się do dużych zmian. W najbliższych latach dzięki wsparciu unijnemu centrum miasta czeka proces rewitalizacji. Nie będą to tylko remonty kamienic i ulic, ale kompleksowe działania na rzecz polepszenia jakości życia, a także stworzenia dobrych warunków dla działalności gospodarczej i twórczej.

Rewitalizacja  to  coś  więcej niż  odnowienie  budynków i wyremontowanie  ulic.  To również  kompleksowe  działania społeczne,  dzięki  którym  będziemy mogli wspierać mieszkańców w lokalnej aktywności i wychodzeniu z kłopotów.

Nikt  w Polsce  nigdy  nie  przeprowadzał  jeszcze  tak  wielkiego procesu  rewitalizacji.  Ścisłe  centrum miasta zostało podzielone na 20 projektów, z których osiem zostało wytypowanych jako priorytetowe – to w nich w najbliższych latach  skoncentrują  się  inwestycje z unijnym dofinansowaniem. Obejmują  one  remonty  i modernizacje  ponad  20  ulic  i blisko 100  budynków, w tym  ważne  dla  miasta  zabytki. Są wśród nich m.in. monumentalne  domy  robotnicze  Poznańskiego sąsiadujące z Manufakturą. Po remoncie  oprócz  mieszkań  znajdą się tam również lokale biurowe i usługowe na parterach, aby ożywić  przestrzeń  ulicy  Ogrodowej. Odnowa czeka także dwie zabytkowe  wille  Meyera,  które  zamienią się w multimedialną bibliotekę – Mediatekę.

W centrum Łodzi zmieni się wygląd ulic, gdzie uspokojony zostanie  ruch:  zamiast  szerokich  jezdni będą szerokie chodniki, szpalery drzew i ławki. Część niezabudowanych terenów zamieni się w zielone  skwery i parki kieszonkowe,  a na  parterach  budynków  powstaną  lokale  użytkowe dla małych i średnich przedsiębiorców.

Na  obszarach  rewitalizowanych  powstaną  centra  obywatelskie, w których mieszkańcy będą mogli  realizować  lokalne  inicjatywy.  Jedno  z nich  znajdzie  się  na ul. Wschodniej 50. Utworzone zostanie także centrum wsparcia aktywności  zawodowej  kobiet.  Centra powstaną we współpracy z organizacjami  pozarządowymi. Łódź  będzie  tu  korzystała  z dobrych doświadczeń innych miast.

Pojawią się nowe świetlice środowiskowe,  gdzie  będą  mogły  spędzać  czas  zarówno  dzieci z rodzicami, jak i osoby starsze. Z konsultacji społecznych wiadomo,  że  takie  miejsca  są  w Łodzi bardzo  potrzebne.  Dzięki  remontom powstaną przestrzenie na nowoczesne, niewielkie domy dziecka, zapewniające ich podopiecznym optymalne warunki rozwoju.

Przedsiębiorcom  zostaną  zaproponowane w konkursach przestrzenie  umożliwiające  różne  rodzaje  działalności,  bo  lokali  na niewielką  działalność  znacząco przybędzie.  Wszystko  po  to,  aby w odmienionym  centrum  można było  wygodnie  mieszkać,  pracować i spędzać wolny czas.

Kolejne  projekty  obejmujące szeroki  program  rewitalizacji,  nazywane  potocznie  miękkimi,  zostaną  zrealizowane  z dofinansowaniem  Europejskiego  Funduszu Społecznego. Ich wartość jest szacowana na ponad 330 mln zł. Obejmują  one  wsparcie  aktywizacji  zawodowej  i  przedsiębiorczości,  edukację  przedszkolną, kształcenie  ogólne,  osób  dorosłych i zawodowe oraz usługi społeczne i zdrowotne.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ODNOŚNIE PROJEKTÓW REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

Rewitalizacja Księżego Młyna

Program rewitalizacji zabytkowego osiedla domów robotniczych na Księżym Młynie rozpoczął się w 2012 roku. W pierwszym etapie odnowiliśmy trzy zabytkowe domy. W famule pod numerem 12 powstała także przestrzeń na Dom Turysty, który niebawem rozpocznie tu swoją działalność.

Osiedla jest sukcesywnie podłączane do centralnego ogrzewania, a mieszkania wyposażane we wszystkie media. Kolejne domy zostaną odnowione w drugim etapie rewitalizacji osiedla z pomocą unijnych pieniędzy. Wartość inwestycji planowanych na Księżym Młynie do końca 2020 roku to 64 miliony złotych. Poza famułami zostanie odnowiona główna aleja osiedlowa, podwórka, komórki lokatorskie i budynki gospodarcze. W jednym z nich powstanie Klub Księżego Młyna. Od strony ul. Fabrycznej powstanie zielony parking, a w śladzie dawnej bocznicy kolejowej pieszo-rowerowa droga. Wyznaczyliśmy też przestrzeń pod restaurację, a w części wolnych lokali powstały pracownie artystyczne. Tworzą w nich projektanci mody i wnętrz, fotograficy, plastycy, są galerie i kawiarnia.

Przykładamy wiele uwagi do detali. Od strony ul. Przędzalnianej na osiedle znowu prowadzi brama, zrekonstruowana w oparciu o oryginalny projekt. Tak jak dawniej wyglądają również lampy oświetlające Księży Młyn.

Na Księżym Młynie inwestuje także łódzka Akademia Sztuk Pięknych, która modernizuje zabytkowy gmach dawnej szkoły. Powstanie tu Akademicki Instytut Designu, w którym będą się uczyli studenci z całego kraju. Nowy ośrodek ma być miejscem, który będzie pomagał nauce nawiązywać współpracę z biznesem.

Zielone Polesie

Zielone Polesie to program przygotowany w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pod kierownictwem Anny Sokołowskiej, który obejmuje historyczną dzielnicę Wiązowa, czyli zachodnią część centrum Łodzi. Na program Zielone Polesie składa się modernizacja kilkunastu ulic w ulice-ogrody, uspokojenie ruchu, utworzenie nowych terenów zielonych, m.in. w formie parków kieszonkowych (pocket-park) oraz stworzenie warunków do realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych.

Inwestycje rozpoczęły się w 2016 roku na odcinkach ulic Strzelców Kaniowskich, Lipowej i Pogonowskiego. Zarząd Inwestycji Miejskich przebudowuje je na pierwsze w kraju ulice-ogrody. Kolejne projekty rozpoczął Wydział Gospodarki Komunalnej, który przy ul. Strzelców Kaniowskich utworzył dwa parki kieszonkowe.

Do realizacji w pierwszej kolejności wybraliśmy te odcinki ulic, na których ruch jest najmniejszy a potencjał zmian największy. Początek zazieleniania ulicy Pogonowskiego to inicjatywa mieszkańców. Łodzianie zdecydowali w Budżecie Obywatelskim o dosadzeniu na niej drzew. My idziemy dalej, zwiększyliśmy budżet inwestycji i przebudujemy gruntownie ulicę na odcinku od ul. Legionów do Zielonej

Zmienią się także odcinki ulic równoległych do Pogonowskiego, czyli Lipowa i Strzelców Kaniowskich. Wszystkie charakteryzują się tym samym: na wybranych odcinkach ruch na nich jest niewielki, a ich przekrój jest szeroki. To daje możliwość utworzenia na nich nie tylko woonerfów, ale pójścia jeszcze dalej i stworzenia ulic-ogrodów.

W 2017 roku inwestycje rozpoczną się na trzech kolejnych ulicach: al. 1 Maja między ul. Wólczańską i Żeromskiego, początku ul. Wólczańskiej i na ul. Więckowskiego. WGK zaaranżuje też kolejne parki kieszonkowe przy ul. Legionów, Pogonowskiego, Więckowskiego, Gdańskiej i przy skrzyżowaniu Struga z Lipową.

Projekt Pilotażowy I

Rewitalizacja staje się kluczowym elementem rozwoju miast, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom oraz stymulując rozwój społeczny i gospodarczy. Rewitalizacja to nie tylko przebudowa lub adaptacja budynków, ale przede wszystkim rozwiązywanie problemów społecznych, poprawa warunków mieszkaniowych, poprawa przestrzeni publicznych oraz zwiększanie atrakcyjności gospodarczej. Zintegrowany proces rewitalizacji powinien być prowadzony w dialogu z lokalną społecznością i wszystkimi innymi interesariuszami, którzy są w niego włączeni, takimi jak lokalni przedsiębiorcy, instytucje kultury czy chociażby właściciele podziemnych sieci.

W związku z ogromem prac i zmian, jakie nas czekają, zdecydowaliśmy się, jako jedni z pierwszych w Polsce, poprowadzić dzięki środkom z POPT oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju modelowy Projekt Pilotażowy I – przygotowanie do właściwej rewitalizacji. W ramach Projektu przeprowadziliśmy szereg badań, analiz, inwentaryzacji, a także działań społecznych w postaci trzech programów: animacyjnego, partycypacyjnego i edukacyjnego. Projekt realizowany był w latach 2014-2016.

Celem realizacji Projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” było przygotowanie do procesu rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi w latach 2014-2020, w tym dostarczenie wiedzy potrzebnej do właściwego przygotowania Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+. Wszystkie zadania na kwotę prawie 4 milionów zł wchodzą w skład przygotowania modelu prowadzenia rewitalizacji w obszarach miejskich poprzez wypracowanie metodologii oraz sposobu podejścia do działań rewitalizacyjnych zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu dla miasta-beneficjenta, z uwzględnieniem jego specyfiki oraz indywidualnych uwarunkowań.

Podczas prowadzenia Projektu Pilotażowego w Łodzi wypracowane zostały różne dokumenty - od założeń koncepcyjnych i Opisów Przedmiotów Zamówień, przez dokumenty przetargowe i wypracowane przez nas wzory umów, po metodologie i wyniki działań oraz wnioski z nich płynące. Zostały one umieszczone na ogólnodostępnej stronie Centrum Wiedzy. Strona ma być narzędziem przydatnym dla wszystkich gmin chcących prowadzić na swoim terenie działania rewitalizacyjne. Ma systematyzować wiedzę na temat rewitalizacji, ale również podawać gotowe narzędzia i rozwiązania sprawdzone w Łodzi i możliwe do modyfikacji i zastosowania w Państwa gminach.

Więcej informacji o Pilotażu I i II znajdziecie Państwo na Łódzkim Centrum Wiedzy oraz na Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji zarządzanym przez Ministerstwo Rozwoju.

Projekt Pilotażowy II

Od 01 stycznia 2017 roku zespół projektowy w Biurze ds. Rewitalizacji rozpoczął pracę w ramach Pilotażu II pod nazwą „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”. Pilotaż II odpowiada na konkretne wyzwania jakie czekają Miasto Łódź i inne polskie samorządy w najbliższych latach w zakresie przeprowadzek i współpracy z mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorcami, a także innymi interesariuszami rewitalizacji.

Pilotaż II to projekt społeczny, nakierunkowany na mieszkańców obszaru rewitalizacji. Ma na celu wypracowanie modelowych rozwiązań problemów zdiagnozowanych w ramach poprzedniego projektu pilotażowego oraz ich przetestowanie w realnych warunkach trwającego procesu rewitalizacji w Łodzi. Zrealizowane zostaną działania, w ramach których przewiduje się wypracowanie rozwiązań możliwych do upowszechniania i stosowania również przez inne samorządy.

Przewidujemy wsparcie dla mieszkańców, którzy muszą się przeprowadzić na czas remontów, stworzenie założeń funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego, przeprowadzenie działań animacyjno-integracyjnych przy wsparciu organizacji pozarządowych, opracowanie funkcjonowania modelu funkcjonowania Miejskiego Centrum Usług Społecznych, wsparcie przedsiębiorców, działania edukacyjne (w tym dla urzędników), projektowanie z udziałem mieszkańców, opracowanie modelu zarządzania rewitalizacją.

Więcej informacji o Pilotażu I i II znajdziecie Państwo na Łódzkim Centrum Wiedzy oraz na Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji zarządzanym przez Ministerstwo Rozwoju.

Kalendarz
Kontakt