Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekty 1-8Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Projekt 1 - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic

Informacje o projekcie


„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha 
ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
(rozumiany również jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1")

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

(UDA-WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 29 sierpnia 2017 roku)  


Całkowita wartość Projektu 1:

228 953 559,67 PLN.

Dofinansowanie Projektu 1:

EFRR - 101 218 478,79 PLN
Budżet Państwa - 4 481 954,68 PLN


Kompleksowemu remontowi ulegnie ponad 20 budynków, drogi, infrastruktura i komunikacja. Zmieni się także układ obszaru w funkcjonowaniu miasta. Obszar ten zmieni się także na poziomie tkanki społecznej. W planach jest utworzenie rodzinnych domów dziecka, mieszkań chronionych, miejsc kultury oraz lokali usługowych. Działania te mają pozytywnie wpływać na ekonomię społeczną w mieście oraz podnieść standard życia mieszkańców kwartału i jego okolic.

Celem głównym Projektu 1 jest rewitalizacja obszaru o powierzchni ok. 7,5 ha ograniczonego ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Stworzenie przyjaznej, żywej i ciekawej przestrzeni życia i pracy dla mieszkańców
 • Zmniejszenie skali występowania negatywnych zjawisk społecznych poprzez poprawę warunków życia i rozwoju społeczności lokalnej
 • Promowanie zatrudnienia i lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie przestrzeni atrakcyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wzbogacenie potencjału kulturalnego i turystycznego obszaru Projektu

Zakres został podzielony na zadania obejmujące:

 • Remonty budynków wraz zagospodarowaniem terenu (w tym remont bud. wraz zagospodarowaniem terenu znajdującego się bezpośrednio wokół nich)
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji (w tym działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze projektu)
 • Działania w obszarze społecznym (cross-financing) - obejmujące działania edukacyjno-kulturalne oraz szkoleniowo-instruktażowe dla mieszkańców obszaru objętego projektem stanowiące niezbędne uzupełnienie zadań infrastrukturalnych

Użytkownikami projektu będą:

 • Mieszkańcy obszaru Projektu 1
 • Mieszkańcy Łodzi/odwiedzający Miasto
 • Lokalni przedsiębiorcy
 • Organizacje pozarządowe działające na obszarze Projektu
 • UMŁ

Projekt 2 - obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima, Piotrkowską

Informacje o projekcie„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”
(w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego rozumiany jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima, Piotrkowską")

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

(UDA-WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 29 sierpnia 2017 roku)  


Całkowita wartość Projektu 2:

126 666 784,02 PLN

Dofinansowanie Projektu 2:

EFRR - 70 042 465,11 PLN
Budżet Państwa - 1 842 871,64 PLN


Projekt nr 2 znajduje się na terenie dzielnicy Łódź-Śródmieście, w obrębie Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej. Centralne położenie obszaru sprawia, że jest on kluczowy z punktu widzenia funkcjonowania miasta. Strefa Wielkomiejska ma szczególne znaczenie kulturowe ze względu na unikatową strukturę przestrzenną oraz wyraz architektoniczny, które istotnie wpływają na tożsamości miasta.

Wyjątkowość obszaru Projektu 2 podkreśla bliskość ulicy Piotrkowskiej, która stanowi rozpoznawalną przestrzeń publiczną miasta i jest zachodnią granicą analizowanego obszaru. W celu ochrony tej przestrzeni publicznej, zachowania krajobrazu kulturowego, a także jego uporządkowania, utworzono Park Kulturowy ulicy Piotrkowskiej, obejmujący północny odcinek ulicy Piotrkowskiej (deptak) oraz kwartały przylegającej do niej zabudowy wraz z niektórymi ulicami. Na terenie projektu znajdują się także kluczowe obiekty, takie jak Grand Hotel, YMCA, hotel Savoy, kamienice tworzące pierzeję ulicy Piotrkowskiej oraz wille usytuowane wzdłuż ulicy Stanisława Moniuszki.

Celem rewitalizacji obszarowej Projektu 2 jest podniesienie jakości życia łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum i jest ściśle powiązane z realizacją celów w czterech kluczowych sferach:


Cele w sferze
przestrzenno–technicznej

 • Poprawa ładu przestrzennego i wizerunku przestrzeni publicznej
 • Poprawa jakości, dostępności i bezpieczeństwa nieruchomości oraz przestrzeni publicznych
 • Poprawa warunków mieszkaniowych
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz związanej z nim tożsamości
 • Poprawa dbałości o estetykę otoczenia przez podmioty prywatne

Cele w sferze gospodarczej

 • Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości
 • Poprawa lokalnego rynku pracy
 • Rozwój przemysłów kreatywnych
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta

Cele w sferze społecznej

 • Poprawa jakości i dostępności usług społecznych
 • Aktywizacja osób wykluczonych oraz narażonych na wykluczenie społeczne
 • Zwiększenie uczestnictwa w kulturze oraz zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu
 • Pobudzenie potencjału społeczności lokalnej i budowanie poczucia odpowiedzialności, integracja społeczności
 • Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Cele w sferze środowiskowej

 • Ochrona przyrody
 • Poprawa efektywności energetycznej
 • Poprawa gospodarowania wodą
 • Poprawa jakości i dostępności usług ekosystemowych
 • Zwiększenie udziału zrównoważonych form transportu 

Projekt 3 - obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Targową, Tuwima, Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic a także pierzeje ul. Kilińskiego

Informacje o projekcie„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3”
(w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego rozumiany jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Targową, Tuwima, Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic a także pierzeje ul. Kilińskiego")

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

(UDA-WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16-00  - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 29 sierpnia 2017 roku)  


Całkowita wartość Projektu 3:

77 099 520,83 PLN

Dofinansowanie Projektu 3:

EFRR - 31 110 835,37 PLN
Budżet Państwa - 2 995 928,66 PLN


Projekt nr 3 znajduje się na terenie dzielnicy Łódź - Śródmieście, w obrębie Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej. Centralne położenie obszaru sprawia, że jest on kluczowy z punktu widzenia funkcjonowania miasta. Strefa Wielkomiejska ma szczególne znaczenie kulturowe ze względu na unikatową strukturę przestrzenną oraz wyraz architektoniczny, które istotnie wpływają na tożsamości miasta.

W granicach obszaru znajdują się obiekty ważne w skali miasta: kompleks EC1 Łódź – Miasto Kultury, park im. Stanisława Moniuszki, katedra prawosławna p. w. św. Aleksandra Newskiego, wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego, oraz inne obiekty zabytkowe wpisane do tegoż rejestru. Wyjątkowość obszaru Projektu 3 podkreśla obecność powstającego Dworca Multimodalnego Łódź Fabryczna, a także wpisanie jego znacznej części w tereny Nowego Centrum Łodzi.

Celem rewitalizacji obszarowej Projektu 3 jest podniesienie jakości życia łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum i jest ściśle powiązane z realizacją celów w czterech kluczowych sferach:


Cele w sferze
przestrzenno–technicznej

 • Poprawa ładu przestrzennego i wizerunku przestrzeni publicznej
 • Poprawa jakości, dostępności i bezpieczeństwa nieruchomości oraz przestrzeni publicznych
 • Poprawa warunków mieszkaniowych
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz związanej z nim tożsamości
 • Poprawa dbałości o estetykę otoczenia przez podmioty prywatne

Cele w sferze gospodarczej

 • Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości
 • Poprawa lokalnego rynku pracy
 • Rozwój przemysłów kreatywnych
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta

Cele w sferze społecznej

 • Poprawa jakości i dostępności usług społecznych
 • Aktywizacja osób wykluczonych oraz narażonych na wykluczenie społeczne
 • Zwiększenie uczestnictwa w kulturze oraz zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu
 • Pobudzenie potencjału społeczności lokalnej i budowanie poczucia odpowiedzialności, integracja społeczności
 • Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Cele w sferze środowiskowej

 • Ochrona przyrody
 • Poprawa efektywności energetycznej
 • Poprawa gospodarowania wodą
 • Poprawa jakości i dostępności usług ekosystemowych
 • Zwiększenie udziału zrównoważonych form transportu 

Projekt 4 - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic

Informacje o projekcie„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
(rozumiany również jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4")

(UDA-WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 29 sierpnia 2017 roku)  


Całkowita wartość Projektu 4:

150 067 316,35 PLN.

Dofinansowanie Projektu 4:

EFRR - 69 211 616,27 PLN
Budżet Państwa - 5 324 309,91 PLN


Podstawowe cele Projektu 4:

 • stworzenie przyjaznej, żywej i ciekawej przestrzeni życia i pracy dla mieszkańców,
 • zmniejszenie skali występowania negatywnych zjawisk społecznych poprzez poprawę warunków życia i rozwoju społeczności lokalnej,
 • promowanie zatrudnienia i lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie przestrzeni atrakcyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wzbogacenie potencjału kulturalnego i turystycznego obszaru projektu,
 • stworzenie miejsca w centrum Łodzi przeznaczonego dla ludzi, którzy zechcą w nim mieszkać akceptując wszystkie aspekty życia w wielkomiejskim środowisku,
 • odtworzenie dzielnicy wielkomiejskiej zamieszkiwanej przez łodzian świadomych tradycji miejsca, w którym mieszkają,
 • tworzenie polityki lokalowej i czynszowej wspierającej ww. działania oraz zapewnienie odpowiedniej ilości lokali mieszkalnych o zróżnicowanym standardzie i kosztach utrzymania.

Zakres został podzielony na zadania obejmujące:

 • remonty budynków wraz zagospodarowaniem terenu (w tym remont bud. wraz zagospodarowaniem terenu znajdującego się bezpośrednio wokół nich) -
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji (w tym działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze projektu)
 • działania w obszarze społecznym (cross-financing) - obejmujące działania edukacyjno-kulturalne oraz szkoleniowo-instruktażowe dla mieszkańców obszaru objętego projektem stanowiące niezbędne uzupełnienie zadań infrastrukturalnych
 • przebudowę Starego Rynku, przebudowę Parku Staromiejskiego przebudowę Placu Wolności

 • obiekty infrastruktury objęte wsparciem – 31, wyremontowane jednostki mieszkalne – 166, obiekty dostosowane dla niepełnosprawnych – 4, odnowione zabytki – 7, wyremontowane drogi – 2,5 km, zrewitalizowana przestrzeń otwarta – 10,9 ha.

 

 

Projekt 5 - obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot

Informacje o projekcie„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5”
(w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego rozumiany jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
– obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot")

(UDA-WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 9 sierpnia 2017 roku)  


Całkowita wartość Projektu 5:

116 568 683,27 PLN.

Dofinansowanie Projektu 5:

EFRR - 44 256 313,45 PLN
Budżet Państwa - 6 345 105,37 PLN


Projekt 5 znajduje się na terenie dzielnicy Łódź - Śródmieście, w obrębie Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej. Centralne położenie obszaru sprawia, że jest on kluczowy z punktu widzenia funkcjonowania miasta. Strefa Wielkomiejska ma szczególne znaczenie kulturowe ze względu na unikatową strukturę przestrzenną oraz wyraz architektoniczny, które istotnie wpływają na tożsamości miasta.

Wyjątkowość obszaru Projektu 5 podkreśla bliskość ulicy Piotrkowskiej, która stanowi rozpoznawalną przestrzeń publiczną miasta i jest zachodnią granicą analizowanego obszaru, a także obecność parku Sienkiewicza, wpisanego do rejestru zabytków oraz stanowiącego jedną z największych przestrzeni zielonych w Łodzi oraz największą w obrębie Śródmieścia.

Celem rewitalizacji obszarowej Projektu 5 jest podniesienie jakości życia łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum i jest ściśle powiązane z realizacją celów w czterech kluczowych sferach:

Cele w sferze przestrzenno–technicznej

 • Poprawa ładu przestrzennego i wizerunku przestrzeni publicznej
 • Poprawa jakości, dostępności i bezpieczeństwa nieruchomości oraz przestrzeni publicznych
 • Poprawa warunków mieszkaniowych
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz związanej z nim tożsamości
 • Poprawa dbałości o estetykę otoczenia przez podmioty prywatne

Cele w sferze gospodarczej

 • Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości
 • Poprawa lokalnego rynku pracy
 • Rozwój przemysłów kreatywnych
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta

Cele w sferze społecznej

 • Poprawa jakości i dostępności usług społecznych
 • Aktywizacja osób wykluczonych oraz narażonych na wykluczenie społeczne
 • Zwiększenie uczestnictwa w kulturze oraz zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu
 • Pobudzenie potencjału społeczności lokalnej i budowanie poczucia odpowiedzialności, integracja społeczności
 • Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Cele w sferze środowiskowej

 • Ochrona przyrody
 • Poprawa efektywności energetycznej
 • Poprawa gospodarowania wodą
 • Poprawa jakości i dostępności usług ekosystemowych
 • Zwiększenie udziału zrównoważonych form transportu 

Projekt 6 - obszar o powierzchni 10 ha ograniczony ulicami: Nawrot, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Piotrkowską

Informacje o projekcie


„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6”
(w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego rozumiany jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
– obszar o powierzchni 10 ha ograniczony ulicami: Nawrot, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Piotrkowską")

(UDA-WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 30 sierpnia 2017 roku)  


Całkowita wartość Projektu 6:

93 131 062,74 PLN.

Dofinansowanie Projektu 6:

EFRR - 33 342 351,23 PLN
Budżet Państwa - 2 527 688,03 PLN


Projekt 6 znajduje się na terenie dzielnicy Łódź - Śródmieście, w obrębie Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej. Centralne położenie obszaru sprawia, że jest on kluczowy z punktu widzenia funkcjonowania miasta. Strefa Wielkomiejska ma szczególne znaczenie kulturowe ze względu na unikatową strukturę przestrzenną oraz wyraz architektoniczny, które istotnie wpływają na tożsamości miasta.

Wyjątkowość obszaru Projektu 6 wyznacza usytuowanie dużych kompleksów pofabrycznych, częściowo pełniących funkcje usługowe, częściowo nieużytkowanych. Część tych obiektów składa się na obszar OFF Piotrkowskiej, Centrum Przemysłów Kreatywnych. W ramach wydzielonej przestrzeni ulokowane są niszowe punkty usługowe i handlowe, m.in. pracownie projektantów mody i designu, kluby muzyczne, przestrzenie wystawiennicze, sale prób oraz showroomy, a także punkty gastronomiczne, klubokawiarnie czy biura architektoniczne.

Celem rewitalizacji obszarowej Projektu 6 jest podniesienie jakości życia łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum i jest ściśle powiązane z realizacją celów w czterech kluczowych sferach:

Cele w sferze przestrzenno–technicznej

 • Poprawa ładu przestrzennego i wizerunku przestrzeni publicznej
 • Poprawa jakości, dostępności i bezpieczeństwa nieruchomości oraz przestrzeni publicznych
 • Poprawa warunków mieszkaniowych
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz związanej z nim tożsamości
 • Poprawa dbałości o estetykę otoczenia przez podmioty prywatne

Cele w sferze gospodarczej

 • Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości
 • Poprawa lokalnego rynku pracy
 • Rozwój przemysłów kreatywnych
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta

Cele w sferze społecznej

 • Poprawa jakości i dostępności usług społecznych
 • Aktywizacja osób wykluczonych oraz narażonych na wykluczenie społeczne
 • Zwiększenie uczestnictwa w kulturze oraz zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu
 • Pobudzenie potencjału społeczności lokalnej i budowanie poczucia odpowiedzialności, integracja społeczności
 • Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Cele w sferze środowiskowej

 • Ochrona przyrody
 • Poprawa efektywności energetycznej
 • Poprawa gospodarowania wodą
 • Poprawa jakości i dostępności usług ekosystemowych
 • Zwiększenie udziału zrównoważonych form transportu 

PROJEKT 7 - OBSZAR O POWIERZCHNI 14 ha OGRANICZONY ULICAMI: OGRODOWĄ, GDAŃSKA, LEGIONÓW, CMENTARNĄ WRAZ Z PIERZEJAMI PO DRUGIEJ STRONIE ww. ULIC.”

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie


„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14ha ograniczony ulicami: 
Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
(rozumiany również jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7")

(UDA-WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 27 października 2017 roku)  


Całkowita wartość Projektu 7:

136 282 807,42 PLN.

Dofinansowanie Projektu 7:

EFRR - 59 688 538,17 PLN 
Budżet Państwa - 3 059 491,35 PLN


Głównym celem Projektu nr 7, to rewitalizacja obszaru ograniczonego ulicami Legionów, Zachodnią, Ogrodową i Gdańską w Łodzi poprzez zintegrowane i kompleksowe działania odnoszące się do sfery materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

Sfera społeczna:

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integracja społeczna mieszkańców na obszarze,
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i włączenie społeczne osób wymagających wsparcia,
 • Wsparcie osób dotkniętych zjawiskiem bezrobocia oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.

Sfera materialno – przestrzenna:

 • Poprawa warunków zamieszkania oraz przywrócenie i nadanie nowych funkcji na obszarze,
 • Poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz dostępności usług publicznych i bezpieczeństwa na drogach,
 • Poprawa dostępności obszaru oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców obszaru,
 • Przystosowanie przestrzeni publicznej i obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Utworzenie infrastruktury służącej integracji społecznej.

Sfera gospodarcza:

 • Poprawa warunków dla podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój aktywności gospodarczej mieszkańców,
 • Wzrost kompetencji mieszkańców na rynku pracy.

Sfera środowiskowa:

 • Redukcja poziomu hałasu na obszarze,
 • Redukcja poziomu zanieczyszczeń na obszarze,
 • Zwiększenie ilości zieleni i zorganizowanych terenów zielonych. 

Projekt 8 - obszar o powierzchni 7ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic

Informacje o projekcie


„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7ha ograniczony ulicami:
Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
(rozumiany również jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8")

(UDA-WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 - umowa o dofinansowaniu została podpisania w dniu 29 sierpnia 2017 roku)  


Całkowita wartość Projektu 8:

51 907 926,38 PLN.

Dofinansowanie Projektu 8:

EFRR - 23 225 365,24 PLN
Budżet Państwa - 1 215 134,97 PLN


Głównym celem Projektu nr 8, to rewitalizacja obszaru ograniczonego ulicami Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską w Łodzi poprzez zintegrowane i kompleksowe działania odnoszące się do sfery materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

Sfera społeczna:

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integracja społeczna mieszkańców na obszarze,
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i włączenie społeczne osób wymagających wsparcia,
 • Wsparcie osób dotkniętych zjawiskiem bezrobocia oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.

Sfera materialno – przestrzenna:

 • Poprawa warunków zamieszkania oraz przywrócenie i nadanie nowych funkcji na obszarze,
 • Poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz dostępności usług publicznych i bezpieczeństwa na drogach,
 • Poprawa dostępności obszaru oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców obszaru,
 • Przystosowanie przestrzeni publicznej i obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Utworzenie infrastruktury służącej integracji społecznej.

Sfera gospodarcza:

 • Poprawa warunków dla podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój aktywności gospodarczej mieszkańców,
 • Wzrost kompetencji mieszkańców na rynku pracy.

Sfera środowiskowa:

 • Redukcja poziomu hałasu na obszarze,
 • Redukcja poziomu zanieczyszczeń na obszarze,
 • Zwiększenie ilości zieleni i zorganizowanych terenów zielonych.
Kalendarz
Kontakt