Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego organizujemy imprezę sportową Biegiem na Urodziny Marszałka. Zapraszamy do udziału wszystkich miłośników tej najpopularniejszej aktywności fizycznej, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Będziemy biegać malowniczą trasą przy Stawach Stefańskiego już 9 grudnia.

Zapewniamy profesjonalny pomiar czasu, a dla zwycięzców puchary.

Dla wszystkich uczestników catering i pamiątkowy t-shirt.

Podstawowe informacje
 • Termin: 09.12.2017 r.
 • Start biegu: godz. 11.30
 • Miejsce biegu: Start i meta biegów zlokalizowana na terenie Parku 1-go Maja, Stawy Stefańskiego (dojście od ulicy Wirowej, w okolicy budynku MOSiR-u)
 • Dystans biegu: 10 kilometrów
 • Kategorie: kobiety i mężczyźni
 • Ilość uczestników: max. 250
 • Pomiar czasu: elektroniczny za pomocą chipów zwrotnych
 • Forma udziału w biegu: nieodpłatna
Harmonogram
 • 08:30 - otwarcie biura zawodów oraz wydawanie pakietów startowych i pamiątkowych koszulek
 • 11:00 - zamknięcie biura zawodów.
 • 11:00 - 11:15 zapisy na miejscu w przypadku wolnych miejsc do limitu uczestników po weryfikacji uczestników po zamknięciu biura.
 • 11:30 - Start Biegu.
 • 12:05 - przewidywany pierwszy uczestnik na mecie
 • 12:00 - 13:00 możliwość odbierania posiłków oraz herbaty na mecie (na podstawie numeru startowego oraz zwrotu chipa)
 • 13:00 - ostatni zawodnik na mecie
 • 13:15 - dekoracje
 • 13:30 - zakończenie imprezy
Zapisy
 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie: http://time4s.pl/zapisy.php?marszalek2017 od dnia 24.11.2017 r. godzina 21:00
 • Przyjmowanie zgłoszeń do dnia 08.12.2017 r. do godziny 21.00
 • Po upływie powyższego terminu zgłoszenie uczestnictwa możliwe będzie wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 09.12.2017 w godz. 8:30 -11:00 - w przypadku wolnych miejsc oraz w godzinach 11:00 - 11:15 w przypadku nie odebrania przeznaczonej puli numerów w dniu zawodów.
Atrakcje
 • 10 kilometrów malowniczej trasy na Stawach Stefańskiego
 • Profesjonalny pomiar czasu
 • Puchary dla zwycięzców
 • Catering
 • Urodzinowa koszulka 
Regulamin

 

REGULAMIN

"BIEGIEM NA URODZINY MARSZAŁKA"

 

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako podstawowej formy ruchu i pozyskiwanie jej nowych zwolenników.
 • Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Łodzi.
 • Integracja środowiska biegowego.
 • Obchody 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Roku Józefa Piłsudskiego.

ORGANIZATORZY

 • Miasto Łódź
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

WYKONAWCA

 • TIME4S Radosław Sekieta

TERMIN I MIEJSCE

 • BIEGIEM NA URODZINY MARSZAŁKA - Bieg odbędzie się 09.12.2017, start biegu o godz. 11.30, na dystansie 10 km. Pomiar czasu elektroniczny za pomocą chipów zwrotnych.
 • Start i meta biegu zlokalizowana na terenie PARKU 1-go MAJA, STAWY STEFAŃSKIEGO (dojście od ulicy Wirowej w okolicy budynku MOSiR-u).

PROGRAM IMPREZY

 • 08:30 - otwarcie biura zawodów oraz wydawanie numerów startowych
 • 11:00 – zamknięcie biura zawodów
 • 11:00 – 11:15 zapisy na miejscu w przypadku wolnych miejsc do limitu uczestników po weryfikacji uczestników po zamknięciu biura
 • 11:30 – start biegu
 • 12:05 - przewidywany pierwszy uczestnik na mecie
 • 12:00 - 13:00 możliwość odbierania posiłków, herbaty oraz koszulki na mecie (na podstawie numeru startowego oraz zwrotu chipa)
 • 13:00 – ostatni zawodnik na mecie
 • 15:00 – dekoracje
 • 13:30 - zakończenie imprezy

ZGŁOSZENIA

 • Organizator ustala łączny limit 250 osób (kobiet i mężczyzn).
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu ww. limitów.
 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie time4s.pl/zapisy.html do dnia 08.12.2017 (piątek) godzina 21:00
 • Po upływie powyższego terminu zgłoszenie uczestnictwa możliwe będzie wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 09.12.2017 w godz. 8:30 - 11:00 - w przypadku wolnych miejsc. Oraz w godzinach 11:00 - 11:15 w przypadku nie odebrania przeznaczonej puli numerów w dniu zawodów.
 • Numer startowy zostanie przyznany każdemu, kto dokona zapisu poprzez formularz rejestracyjny lub dokona zapisu w dniu zawodów (w przypadku wolnych miejsc).

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Prawo startu mają osoby pełnoletnie, które zgłosiły swój udział zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Start uczestników do 16-17 roku życia odbywa się tylko pod warunkiem podpisania w dniu zawodów w biurze oświadczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu.
 • Zapisując się do biegu poprzez wypełnienie formularza zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy.
 • Każdy uczestnik jest objęty w czasie trwania biegu ubezpieczeniem OC Organizatora na zasadach ogólnych. Organizator nie zapewnia uczestnikowi indywidualnego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem zawodnika w imprezie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, wyrządzone przez zawodników w wyniku uczestnictwa w biegu.

OPŁATY

 • Bieg jest bezpłatny dla każdego uczestnika. Opłat nie pobiera się.

PAKIET STARTOWY

 • Numer startowy i 4 agrafki, zwrotny chip.
 • Koszulka pamiątkowa (ilość poszczególnych rozmiarów ograniczona, w przypadku braku rozmiaru uczestnik otrzyma dowolny dostępny rozmiar) – rozdawane po biegu.
 • Posiłek zupa z pieczywem oraz herbata na mecie.

BIURO ZAWODÓW

 • Biuro Zawodów w dniu biegu 09.12.2017 w godz. w godz. 8:30 -11:00

POMIAR CZASU

 • Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZLA.
 • Numer startowy powinien być umieszczony z przodu tak, aby był całkowicie widoczny.
 • Bieg ze startu wspólnego, do klasyfikacji OPEN zastosowanie będzie miała kolejność na mecie (czas brutto).
 • Pomiar za pomocą chipów zwrotnych mocowanych do buta (zwrot chipa oraz okazanie numeru po biegu umożliwia odebranie posiłku, herbaty oraz koszulki).

KLASYFIKACJA I NAGRODY

 • Zdobywcy miejsc I-III w kategorii OPEN osobno kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe uczestników imprezy objętej niniejszym Regulaminem będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
 • Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z dnia 3 września 2014 roku). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego treści.
 • Dokonanie zapisu i pobranie numeru startowego wraz z chipem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, a także wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne związanie z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Uczestnik potwierdza, że poprzez przesłanie zgłoszenia akceptuje udział w biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m. in. na ryzyku utraty (pogorszenia) stanu zdrowia lub życia. W biegu powinny uczestniczyć jednie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu.
 • Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.
 • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 • Uczestnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione poza i na trasie biegu.
 • Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
 • Protesty w formie pisemnej można będzie składać w Biurze Zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
 • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor biegu lub wykonawca po konsultacji z sędzią.

 

Organizatorzy
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
Kontakt

Urząd Miasta Łodzi

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

Adres mailowy: promocja@uml.lodz.pl;

tel. 42 638-58-80

Nagrody dla uczestników

Statuetki
Ulotka do pobrania
Kalendarz
Kontakt