Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Załatw sprawę

Komunikacja miejska

Wydanie karty imiennej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Kartę imienną wydaje się: dla osób uprawnionych w wieku od 4-20 lat wychowujących się w Rodzinie 4+(4-20 lat) na okres 12 m-cy bezpłatnie, oraz dla osób uprawionych w Rodzinie 4+A (20-25 lat) i Rodzinie 3 (4-25 lat) ze zniżką 75% na okres 30 lub 90 dni (75% ulgi obliczane jest od wartości biletu normalnego imiennego sieciowego).
 2. Osoba reprezentująca osobę uprawnioną, ubiegająca się o wydanie karty imiennej, składa w kasie ZDiT wniosek, którego wzór określa załącznik do instrukcji. Przy składaniu wniosku okazuje ŁKDR osoby uprawnionej oraz swój dokument tożsamości, a w przypadku dzieci i młodzieży do 13 lat lub nie posiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość dodatkowo ŁKDR rodzica lub opiekuna i jego dokument tożsamości, jedno zdjęcie osoby uprawnionej oraz dowód wpłaty w kasie ZDiT za kartę imienną ze zniżką 75% dla Rodziny 4+A (20-25 lat) oraz Rodziny 3 (4-25 lat) oraz zaświadczenie dziecka uczęszczającego do przedszkola. Pracownik ZDiT poświadcza własnym podpisem zgodność wpisanych we wniosku danych z dokumentami.
 3. Kartę imienną wydaje się: dla osób uprawnionych w wieku od 4-25 lat wychowujących się w Rodzinie 3+ ze zniżką 75% na okres 30 lub 90 dni (75% ulgi obliczane jest od wartości biletu podmiejskiego normalnego imiennego sieciowego).
 4. Osoba reprezentująca osobę uprawnioną, ubiegająca się o wydanie karty imiennej, składa w kasie ZDiT wniosek, którego wzór określa załącznik do instrukcji. Przy składaniu wniosku okazuje AKDR osoby uprawnionej oraz swój dokument tożsamości, a w przypadku dzieci i młodzieży do 13 lat lub nie posiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość dodatkowo AKDR rodzica lub opiekuna i jego dokument tożsamości, jedno zdjęcie osoby uprawnionej oraz dowód wpłaty w kasie ZDiT za kartę imienną ze zniżką 75% dla Rodziny 3+ (4-25 lat) oraz zaświadczenie dziecka uczęszczającego do przedszkola. Pracownik ZDiT poświadcza własnym podpisem zgodność wpisanych we wniosku danych z dokumentami.

Informacje uzupełniające

Termin realizacji

1-7 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Transportu Zbiorowego
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173

Kancelaria, kasa ZDiT, parter budynku przy ul. Piotrkowska 175 (wejście z ulicy obok głównego wejścia do ZDiT))

pn., śr.-pt.: 08:00 – 15:00
wt.: 09:00 – 17:00

Opłaty

Brak

Wymagane Dokumenty

 
 • Wniosek o wydanie karty imiennej/kart imiennych  załącznik do Instrukcji wydawania karty imiennej, stosowanej w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi
 
Szablon dokumentu
 
 •  ŁDKR osoby uprawnionej
 
 
 
 • Dokument tożsamości osoby uprawnionej
 
 
 
 • W przypadku dzieci i młodzieży do 13 lat lub nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość dodatkowo ŁDKR rodzica lub opiekuna i jego
 
 
 
  • Dokument tożsamości
 
 
 
 • Jedno zdjęcie osoby uprawnionej
 
 
 
 • Dowód wpłaty w kasie ZDiT za kartę imienną
 
 
 
 • Zaświadczenie dziecka uczęszczającego do przedszkola
 
 

Podstawa prawna

 • zarządzenie Nr 5271/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania karty imiennej, stosowanej w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wniosku o jej wydanie.
 • uchwała Nr XXIX/754/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2395 z późn. zm.),
 • zarządzenie Nr 7060/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania karty imiennej na podstawie Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny stosowanej w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wniosku o jej wydanie,
 • porozumienie Międzygminne  z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych ulg w środkach komunikacji lokalnego transportu zbiorowego dla posiadaczy Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny.

Tryb odwoławczy

Brak

Wydanie biletu specjalnego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Bilet specjalny może być wydany osobie uprawnionej, w trybie postępowania zbiorowego lub indywidualnego.
 2. Jednostka uprawniona, ubiegająca się o wydanie biletu specjalnego dla osób uprawnionych w trybie postępowania zbiorowego, składa do Zespołu Transportu Zbiorowego w Wydziale Transportu Zbiorowego i Parkowania, wniosek - załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1867/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 lutego 2012 r. Jednostka uprawniona może złożyć wniosek, także w formie tabelarycznej, przy zachowaniu wszystkich danych wymaganych we wniosku. Do wniosku jednostka uprawniona dołącza kserokopie dokumentów uprawniających, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika jednostki uprawnionej.
 3. Jednostka uprawniona może sama złożyć w trybie postępowania indywidualnego wniosek - załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1867/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 lutego 2012 r. Do wniosku jednostka uprawniona dodatkowo dołącza oryginały następujących dokumentów:
  • zaświadczenie zakładu pracy chronionej lub specjalistycznej jednostki służby zdrowia (kierownika dziennego ośrodka rehabilitacji lub warsztatu terapii zajęciowej) - osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • zaświadczenie wydane przez kierownika domu dziecka lub ośrodka wychowawczego – dzieci i młodzież przebywająca w domach dziecka i ośrodkach wychowawczych;
  • zdjęcie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) a także dzieci i młodzieży przebywających w domach dziecka i w ośrodkach wychowawczych.
 4. Pracownik ZDiT poświadcza własnym podpisem prawidłowość wypełnionego druku, po czym wystawia bilet specjalny.

Informacje uzupełniające

Termin realizacji

1-7 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Transportu Zbiorowego
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173

Kancelaria ZDiT, ul. Piotrkowska 175, parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia

pn., śr., czw., pt.: 08:00 – 15:00
wt.: 09:00 – 17:00

Opłaty

Brak

Wymagane Dokumenty

 
 • Wniosek o wydanie biletu specjalnego w trybie postępowania zbiorowego - załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1867/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania biletu specjalnego, stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wzorów wniosków o jego wydanie.
 
Szablon dokumentu
 
  • Do wniosku jednostka uprawniona dołącza kserokopie dokumentów uprawniających, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika jednostki uprawnionej
 
 
 
 • Wniosek o wydanie biletu specjalnego w trybie postępowania indywidualnego załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1867/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania biletu specjalnego, stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wzorów wniosków o jego wydanie.
 
Szablon dokumentu
 
  • Do wniosku jednostka uprawniona dodatkowo dołącza oryginały następujących dokumentów:
   • zaświadczenie zakładu pracy chronionej lub specjalistycznej jednostki służby zdrowia (kierownika dziennego ośrodka rehabilitacji lub warsztatu terapii zajęciowej) - osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 
 
 
   • zaświadczenie wydane przez kierownika domu dziecka lub ośrodka wychowawczego – dzieci i młodzież przebywająca w domach dziecka i ośrodkach wychowawczych
 
 
 
   • zdjęcie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), a także dzieci i młodzieży przebywających w domach dziecka i w ośrodkach wychowawczych
 
 

Podstawa prawna

 • zarządzenie Nr 1867/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania biletu specjalnego w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wzorów wniosków o jego wydanie,
 • uchwała Nr XXIX/754/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2395 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Wydanie 60 minutowego biletu specjalnego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Bilety dla opiekunów podopiecznych wydaje bezpośrednio ZDiT na podstawie następujących dokumentów:
  • prawidłowo wypełnionego wniosku, złożonego według załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 1866/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania jednorazowego 60-minutowego biletu specjalnego, stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wzorów wniosków o jego wydanie,
  • oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • prawidłowo wypełnionego wniosku, złożonego według załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 1866/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania jednorazowego 60-minutowego biletu specjalnego, stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wzorów wniosków o jego wydanie, za pośrednictwem jednostek, które zobowiązane są do składania pisemnych zapotrzebowań na bilety i ich pobierania ze ZDiT.
 2. Bilety wydawane są wyłącznie jednemu z rodziców lub opiekunów podopiecznego, bądź samemu podopiecznemu po przekroczeniu 18 roku życia oraz przedstawicielowi placówki.

Informacje uzupełniające

Termin realizacji

1-7 dni

Miejsce załatwienia

Składanie wniosków:
Kancelaria ZDiT, ul. Piotrkowska 175 (parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia).

Odbiór:
Wydział Transportu Zbiorowego w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
pn., śr., czw., pt.: 08:00 – 15:00
wt.: 09:00 – 17:00

Opłaty

Brak

Wymagane Dokumenty

 
 • Wniosek o wydanie jednorazowych 60-minutowych biletów specjalnych obowiązujących w środkach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1866/VI/12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 lutego 2012 r.
 
Szablon dokumentu
 
 • Wniosek o wydanie jednorazowych 60-minutowych biletów specjalnych obowiązujących w środkach lokalnego Transportu zbiorowego w Łodzi załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1866/VI/12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 lutego 2012 r.
 
Szablon dokumentu
 
 • Oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 
 

Podstawa prawna

 • zarządzenie Nr 1866/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania jednorazowego 60-minutowego biletu specjalnego, stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wzorów wniosków o jego wydanie,
 • uchwała Nr XXIX/754/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2395 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Odwołanie od opłaty dodatkowej za przejazd beż ważnego biletu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Należy złożyć wniosek odwoławczy ze szczegółowym opisem zdarzenia, kopię wezwania do zapłaty, dokumenty potwierdzające treść odwołania.

Informacje uzupełniające

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Transportu Zbiorowego
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173

Kancelaria ZDiT, ul. Piotrkowska 175 (parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia)

pn., śr., czw., pt.: 07:30 – 15:30
wt.: 09:00 – 17:00

Opłaty

Brak

Wymagane Dokumenty

 
 • Wniosek
 
Szablon dokumentu
 
 • Kopia wezwania do zapłaty
 
 
 
 • Dokumenty potwierdzające treść odwołania
 
 

Podstawa prawna

 • uchwała Nr XXIX/754/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2395 z późn. zm.),
 • uchwała Nr LXV/1383/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 3826).

Tryb odwoławczy

Odwołanie przysługuje w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Utrzymanie dróg

Zgłaszenie szkody komunikacyjnej

Zgłoszenie szkody w pojeździe, do której doszło na terenie Miasta Łodzi na drodze publicznej albo na drodze wewnętrznej pozostającej w utrzymaniu Zarządu Dróg i Transportu.


Szkody w pojazdach, które powstały w 2018 r.

 • Formularz zgłoszenia szkody w pojeździe na rok 2018
 • Ubezpieczyciel Miasta Łodzi na 2018 r.: TUW PZUW
 • Numer polisy OC na 2018 r.: DN3 00D70002
 • Dokumentacja do zdarzenia wymagana obligatoryjnie:
  - formularz zgłoszenia szkody w pojeździe
  - dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody
  -Kserokopia dowodu rejestracyjnego
 • Uzupełniająco:
  - oświadczenie świadka
  - notatka policji

Zarząd Dróg i Transportu: tel. 42 638-59-05 w godz. 7:30 - 15:30, we wtorki w godz. 9:00 - 17:00.

Centrum Zarządzania Kryzysowego: tel. 42 638-49-49 w godz. 15:30 - 7:30, we wtorki w godz. 17:00 - 09:00.

Po zgłoszeniu szkody w Zarządzie Dróg i Transportu, zawiadomienie jest przesyłane drogą elektroniczną do brokera Miasta, a następnie do ubezpieczyciela Miasta –TUW PZUW.


Szkody w pojazdach, które powstały w 2017 r.

 • Formularz zgłoszenia szkody w pojeździe na rok 2017
 • Ubezpieczyciel Miasta Łodzi: TUiR Warta S.A.
 • Numer polisy OC na 2017 r.: 908210366267
 • Dokumentacja do zdarzenia wymagana obligatoryjnie:
  - formularz zgłoszenia szkody w pojeździe
  - dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego
 • Uzupełniająco:
  - oświadczenie świadka
  - notatka policji

Zarząd Dróg i Transportu: tel. 42 638-59-05 w godz. 7:30 - 15:30, we wtorki w godz. 9:00 - 17:00.

Centrum Zarządzania Kryzysowego: tel. 42 638-49-49 w godz. 15:30 - 7:30, we wtorki w godz. 17:00 - 09:00.

Po zgłoszeniu szkody w Zarządzie Dróg i Transportu, zawiadomienie jest przesyłane drogą elektroniczną do brokera Miasta, a następnie do ubezpieczyciela Miasta - TUiR Warta S.A., który ma obowiązek w terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia skontaktować się z osobą zgłaszającą szkodę w celu m.in. umówienia oględzin pojazdu.

Numery telefoniczne do infolinii TUiR Warta S.A.: +48 502-308-308, +48 801-308-308

Ponadto należy dostarczyć do ubezpieczyciela następujące dokumenty:

 • ksero dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu
 • ksero prawa jazdy osoby kierującej pojazdem
 • ksero dowodu osobistego właściciela pojazdu
 • numer konta bankowego właściciela pojazdu/upoważnionego

Szkody w pojazdach, które powstały do końca 2016 r.

     • Ubezpieczyciel Miasta Łodzi: InterRisk TU S.A.
     • Numer polisy OC na 2016 r.: A-A 255700
     • Numer polisy OC na 2015 r.: OC-E nr 001666
     • Numer polisy OC na 2014 r.: OC-E nr 012101
     • Formularz zgłoszenia szkody w pojeździe
     • Dokumentacja do zdarzenia wymagana obligatoryjnie:
      - formularz zgłoszenia szkody w pojeździe
      - dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z zaznaczoną bezpośrednią przyczyną szkody
     • Uzupełniająco:
      - oświadczenie świadka
      - notatka policji

Zarząd Dróg i Transportu tel. 42 638 59 05 w godz. 7:30 - 15:30 we wtorki w godz. 9:00 - 17:00.

Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 42 638 49 49 w godz. 15:30 - 7:30 we wtorki w godz. 17:00 - 09:00.

Ponadto po zgłoszeniu szkody w Zarządzie Dróg i Transportu, w celu dokonania oględzin uszkodzonego pojazdu, należy zgłosić się z wypełnionym drukiem „Zawiadomienie o szkodzie w pojeździe” do Ubezpieczyciela Miasta Łodzi - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Oddział InterRisk S.A. w Łodzi mieści się przy ul. Łąkowej 29, godziny pracy - od poniedziałku do piątku 8:00-16:00. Kontakt telefoniczny pod numerem 42 634 55 82, 42 634 55 83. Ponadto należy dostarczyć do ubezpieczyciela następujące dokumenty: ksero dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu, ksero prawa jazdy osoby kierującej pojazdem, ksero dowodu osobistego właściciela pojazdu, numer konta bankowego właściciela pojazdu/upoważnionego.

Zgłaszanie dziur w drogach

Zgłoszenia przyjmowane pod adresem e-mail: zglosdziure@zdit.uml.lodz.pl

W treści wiadomości prosimy o przesłanie konkretnej lokalizacji.

Zgłoszenie przyjmowane są również telefonicznie w godzinach pracy Zarządu Dróg i Transportu:

 • poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 • wtorek 9:00-17:00

Widzew: tel. 42 638-49-75

Górna, Polesie: tel. 42 638-49-39

Bałuty: tel. 42 638-49-36

Śródmieście: tel. 42 272-63-25

Parkowanie

Wydanie abonamentu parkingowego dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Należy wypełnić wniosek dla mieszkańca strefy.
 2. Przedstawić dokument tożsamości, dowód rejestracyjny pojazdu, ew. stosowną umowę potwierdzającą prawo własności pojazdu.
 3. Wnieść opłatę w wysokości 120 zł.

Informacje uzupełniające

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA, KTÓRZY POSIADAJĄ DOWÓD OSOBISTY BEZ WPISANEGO MIEJSCA ZAMELDOWANIA

 • Osoba zameldowana w obszarze strefy tymczasowo, w celu udokumentowania tego faktu zobowiązana jest przedstawić stosowne zaświadczenie o miejscu czasowego zameldowania (ZDiT nie ma możliwości sprawdzenia tych danych we własnym zakresie).

Termin realizacji

W dniu zgłoszenia.

Miejsce załatwienia

Kasa Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 175 (parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia)
poniedziałek, środa – piątek: 8:00-15:00
wtorek: 9:00-15:30

Opłaty

opłata

120 zł


W przypadku wymiany lub wydania duplikatu abonamentu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10 zł.

Wymagane Dokumenty

 
 • Wniosek dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania
 
Szablon dokumentu
 
 • Dokument tożsamości
 
 
 
 • Dowód rejestracyjny pojazdu
 
 
 
 • Stosowna umowa potwierdzająca prawo własności pojazdu (w przypadku braku odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)
 
 

Podstawa prawna

 • uchwała Nr XXI/478/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016 poz. 173).

Tryb odwoławczy

Brak

Wydanie abonamentu parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Należy wypełnić wniosek dla osoby niepełnosprawnej.
 2. Przedstawić:
  • dokument tożsamości,
  • oryginał aktualnej karty parkingowej.

Informacje uzupełniające

Termin realizacji
W dniu zgłoszenia.

Miejsce załatwienia

Wydział Transportu Zbiorowego i Parkowania w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
Kancelaria Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 175, parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia

pn., śr., czw., pt: 07:30 – 15:30
wt.: 09:00 – 17:00

Opłaty

Brak

W przypadku wymiany lub wydania duplikatu abonamentu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10 zł.

Wymagane Dokumenty

 
 • Wniosek o wydanie abonamentu z zerową stawką opłat dla osoby niepełnosprawnej
 
Szablon dokumentu
 
 • Dokument tożsamości
 
 
 
 • Oryginał karty parkingowej
 
 
 
 • Dokument tożsamości osoby upoważnionej - w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną
 
 
 
 • Pisemne upoważnienie z podanym numerem dowodu osoby upoważnionej - w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną
 
 

Podstawa prawna

 • uchwała Nr XXI/478/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016 poz. 173).

Tryb odwoławczy

Brak

Zezwolenia i uzgodnienia

Dzierżawa terenów dróg wewnętrznych

Dzierżawa terenów dróg wewnętrznych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Umowa dzierżawy/użyczenia drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót
  • Opis sprawy
   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi. Umowa ta dotyczy: prowadzenia robót planowych na terenie drogi wewnętrznej.
  • Kogo dotyczy
   • Wykonawców będących osobami fizycznymi bądź prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
   • Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
  • Sposób odbioru zajętego pasa drogowego
 2. Umowa dzierżawy/użyczenia drogi wewnętrznej w celu usunięcia awarii
  • Opis sprawy
   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: prowadzenia robót na terenie drogi wewnętrznej w celu usunięcia awarii.
  • Kogo dotyczy
   Gestorów/właścicieli urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   W dniu wystąpienia awarii gestor/właściciel urządzenia ma obowiązek poinformować telefonicznie Zespół Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT o przystąpieniu do prac związanych z usuwaniem awarii, a następnie w terminie 3 dni złożyć pisemny wniosek o zawarcie umowy dzierżawy/użyczenia.
  • Sposób odbioru zajętego pasa drogowego
 3. Umowa dzierżawy/użyczenia w celu umieszczenia urządzeń
  • Opis sprawy
   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia urządzeń w drodze wewnętrznej.
  • Kogo dotyczy
   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
 4. Umowa dzierżawy/użyczenia w celu umieszczenia reklamy
  • Opis sprawy
   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia reklamy w pasie drogowym.
  • Kogo dotyczy
   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
 5. Umowa dzierżawy/użyczenia w celu umieszczenia obiektu handlowego/usługowego
  • Opis sprawy
   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia obiektu handlowego/usługowego.
  • Kogo dotyczy
   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
 6. Umowa dzierżawy/użyczenia na prawach wyłączności (stoiska przy cmentarzach i przedsklepowe)
  • Opis sprawy
   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia stoiska handlowego (w rejonie cmentarzy, przedsklepowe).
  • Kogo dotyczy
   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
   Stoiska handlowe przy cmentarzach
   Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie wydzierżawiania dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami zostały określone w procedurze Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych oraz w sprawie dzierżawy terenów dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami.
 7. Umowa dzierżawy/użyczenia na prawach wyłączności (pozostałe)
  • Opis sprawy
   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.
  • Kogo dotyczy
   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika zespołu lub inspektora nadzorującego daną dzielnicę miasta.
 8. Umowa dzierżawy/użyczenia w celu funkcjonowania ogródków gastronomicznych na drogach wewnętrznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Szczegółowe zasady lokalizowania ogródków określa zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 3343/VII/16 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania ogródków gastronomicznych na drogach wewnętrznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej.

  • Opis sprawy

Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilnoprawnej.

  • Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

  • Termin składania wniosków

Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika zespołu lub inspektora nadzorującego daną dzielnicę miasta.

Informacje uzupełniające

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Zezwoleń
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173

Wnioski należy składać w Centrum Usług Wspólnych
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

Opłaty

­Opłata skarbowa: brak
­Inne:opłata za dzierżawę terenu drogi wewnętrznej

Nr konta bankowego do innych opłat: GETIN Bank S.A. w Katowicach - II O / Łódź, numer: 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule przelewu należy podać numer umowy dzierżawy lub faktury VAT.

Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat (z późn. zm.).

W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

   • bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,
   • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,
   • o powierzchni większej niż określona w umowie,

zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu, w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w ww. zarządzeniu. W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicy Śródmieście, nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 300 zł dla reklam o powierzchni większej bądź równej niż 5 m² oraz 100 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicach Bałuty, Górna, Polesie, Widzew nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 200 zł dla reklam o powierzchni większej bądź równej niż 5 m² oraz 50 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do sądu w celu nakazu jego wypłacenia oraz zwrotu zajętej nieruchomości.

Opłatę określoną w umowie można uiścić w Kasie Zarządu Dróg i Transportu (parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia) lub wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w GETIN Bank S.A. w Katowicach - II O / Łódź Numer 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule podając "Opłata za zajęcie drogi wewnętrznej” oraz numer umowy bądź faktury VAT.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

    Szablon dokumentu
 
  • Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią pasa drogowego przewidzianą do zajęcia
 
 
 
  • Zatwierdzony przez Urząd Miasta Łodzi - Biuro Inżyniera Miasta, Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach projekt organizacji ruchu
 
 
 
  • Opinia lokalizacyjna wydana przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT
 
 
 
  • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 
 
 
  • Harmonogram robót
 
 
 
  • Aktualny wypis z rejestru gruntów dla zajmowanej działki drogowej
 
 
 
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS.
 
 
 
  • Pełnomocnictwa
 
 
    Szablon dokumentu
 
  • Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią drogi wewnętrznej przewidzianą do zajęcia
 
 
 
  • Zatwierdzony przez Urząd Miasta Łodzi - Biuro Inżyniera Miasta, Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach projekt tymczasowej organizacji ruchu
 
 
 
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 
 
 
  • Pełnomocnictwa
 
 
    Szablon dokumentu
 
  • Plan sytuacyjny terenu z naniesioną lokalizacją umieszczanego uzbrojenia
 
 
 
  • Wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencji gruntów
 
 
 
  • Opinia lokalizacyjna wydana przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji w Wydziale Zezwoleń
   i Uzgodnień ZDiT
 
 
 
  • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 
 
 
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS.
 
 
 
  • Pełnomocnictwa
 
 
    Szablon dokumentu
 
  • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z opinią lokalizacyjną wydaną przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT
 
 
 
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 
 
 
  • Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencji gruntów
 
 
 
  • Projekt techniczny reklamy
 
 
 
  • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 
 
 
  • Projekt szaty graficznej reklamy (zdjęcia)
 
 
 
  • Opinia Plastyka Miasta
 
 
 
  • Pełnomocnictwa
 
 
    Szablon dokumentu
 
  • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z opinią lokalizacyjną wydaną przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT
 
 
 
  • Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencji gruntów
 
 
 
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 
 
 
  • Projekt techniczny obiektu
 
 
 
  • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 
 
 
  • Pełnomocnictwa
 
 
    Szablon dokumentu
 
  • Mapa do celów lokalizacyjnych
 
 
 
  • Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków (dot. stoisk handlowych w miejscach objętych ochroną konserwatorską)
 
 
 
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 
 
 
  • Pełnomocnictwa
 
 
    Szablon dokumentu
 
  • Mapa do celów lokalizacyjnych
 
 
 
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 
 
 
  • Pełnomocnictwa
 
 
 
 • Umieszczenie ogródka gastronomicznego na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej
 
Szablon dokumentu
 
  • Projekt ogródka gastronomicznego pozytywnie zaopiniowany przez Oddział ds. Zarządzania Dziedzictwem w Biurze Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
 
 
 
  • Mapa do celów lokalizacyjnych (skala 1:500) z naniesioną w skali propozycją lokalizacji ogródka gastronomicznego z uwzględnieniem wymiarów zadeklarowanych we wniosku – mapa do pobrania w Łódzkim Ośrodku Geodezji, Łódź, ul. Traugutta 21/23
 
 
 
  • Kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej – zaświadczenia wszystkich wspólników, w przypadku innej spółki – aktualnego wypisu z rejestru sądowego)
 
 
 
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt własności lokalu gastronomicznego, umowa najmu lokalu gastronomicznego)
 
 
 
  • Zgoda właściciela (właścicieli nieruchomości) oraz zgoda użytkownika (użytkowników) lokalu sąsiedniego – w przypadku propozycji rozszerzenia ogródka gastronomicznego na wysokość witryny sąsiedniego lokalu
 
 
 
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
 
 
 
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
 
 
 
  • Pełnomocnictwo, w przypadku ustalenia pełnomocnictwa do złożenia niniejszego wniosku i podpisania umowy dzierżawy
 
 

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),
 • zarządzenie nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat (z póżn. zm.),
 • zarządzenie nr 3789/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie Miasta Łodzi (z późn. zm.),
 • zarządzenie nr 3343/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania ogródków gastronomicznych na drogach wewnętrznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej.

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego. Zarządca drogi dąży do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z wykonywania umowy dzierżawy/użyczenia. W przypadku braku takiej możliwości, rozpatrywane będą one przez sąd powszechny.

Uzgadnianie lokalizacji nowych obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym w drodze decyzji administracyjnej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Inwestora (gestora sieci lub właściciela nieruchomości) lub pełnomocnika o uzgodnienie lokalizacji obiektu lub urządzenia w pasie drogowym lub na działce, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna.

Informacje uzupełniające

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Uzgodnień Dokumentacji
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
Kancelaria, ul. Piotrkowska 175 (parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia) - składanie wniosków
pok. 314, ul. Piotrkowska 173 - procesowanie w sprawie

Naczelnik Wydziału - pok. 312, ul. Piotrkowska 173
Kierownik Zespołu - pok. 312, ul. Piotrkowska 173

Opłaty

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa lub gdy sprawa dotyczy działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna)

17,00 zł

Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: GETIN Bank S.A. w Katowicach II O/Łódź 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

Wymagane Dokumenty

 
 • Mapa do celów lokalizacyjnych w dwóch egzemplarzach (w przypadku braku planu sytuacyjnego z zaznaczoną lokalizacją obiektu lub urządzenia)
 
 
 
 • Plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją obiektu lub urządzenia w dwóch egzemplarzach (w przypadku braku mapy do celów lokalizacyjnych)
 
 
 
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów dla zajmowanej działki drogowej (w przypadku uzgodnienia lokalizacji sieci)
 
 
 
 • Dokument potwierdzający prawo Inwestora do dysponowania nieruchomością, do której projektowane jest przyłącze (w przypadku uzgodnienia lokalizacji przyłącza)
 
 
 
 • Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika)
 
 
 
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie
 
 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260).

Tryb odwoławczy

wg Kodeksu postępowania administracyjnego

Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, które wymagają pozwolenia na budowę w formie pisma

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Jednostki Projektowej, Inwestora o uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, które wymagają pozwolenia na budowę.

Informacje uzupełniające

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Uzgodnień Dokumentacji
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
Kancelaria, ul. Piotrkowska 175 (parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia) - składanie wniosków
pok. 314, ul. Piotrkowska 173 - procesowanie w sprawie

Naczelnik Wydziału - pok. 312, ul. Piotrkowska 173
Kierownik Zespołu - pok. 312, ul. Piotrkowska 173

Opłaty

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa lub gdy sprawa dotyczy działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna)

17,00 zł

Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: GETIN Bank S.A. w Katowicach II O/Łódź 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

Wymagane Dokumenty

 
 • Projekt budowlany obiektu lub urządzenia, które wymagają pozwolenia na budowę w dwóch egzemplarzach
 
 
 
 • Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika)
 
 
 
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie
 
 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260).

Tryb odwoławczy

wg Kodeksu postępowania administracyjnego

Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi publicznej krajowej, rysunków technicznych zjazdu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Jednostki Projektowej, Inwestora (właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub do działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna) o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi publicznej krajowej lub projektu budowlanego/rysunków technicznych potwierdzających zaprojektowanie dojazdu zgodnie z wymogami Rozporządzenia MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430) dojazdu z działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 2. Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Jednostki Projektowej, Inwestora (właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi publicznej) o uzgodnienie rysunków technicznych potwierdzających zaprojektowanie zjazdu zgodnie z wymogami Rozporządzenia MTiGM z dnia 2.03.1999 w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430) z drogi publicznej gminnej, powiatowej, wojewódzkiej przed zgłoszeniem budowy.

Informacje uzupełniające

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Uzgodnień Dokumentacji
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
Kancelaria, ul. Piotrkowska 175 (parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia) - składanie wniosków
pok. 314, ul. Piotrkowska 173 - procesowanie w sprawie

Naczelnik Wydziału - pok. 312, ul. Piotrkowska 173
Kierownik Zespołu - pok. 312, ul. Piotrkowska 173

Opłaty

 

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa, lub gdy uzgodnienie projektu budowlanego lub rysunków technicznych dotyczy dojazdu z działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna)

17,00 zł

 

Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: GETIN Bank S.A. w Katowicach II O/Łódź
09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

Wymagane Dokumenty

 
 • Projekt budowlany zjazdu / dojazdu w dwóch egzemplarzach lub rysunki techniczne potwierdzające zaprojektowanie zjazdu zgodnie z wymogami Rozporządzenia MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430)
 
 
 
 • Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika)
 
 
 
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie
 
 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

wg Kodeksu postępowania administracyjnego

Wydawanie zezwoleń na lokalizację i przebudowę zjazdów z drogi publicznej i obsługę komunikacyjną poprzez drogi wewnętrzne

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wniosek właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub do działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna lub pełnomocnika o uzgodnienie lokalizacji lub przebudowy zjazdu z drogi publicznej lub dojazdu z działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna.

Informacje uzupełniające

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Uzgodnień Dokumentacji
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
Kancelaria, ul. Piotrkowska 175 (parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia) - składanie wniosków
pok. 314, ul. Piotrkowska 173 - procesowanie w sprawie

Naczelnik Wydziału - pok. 312, ul. Piotrkowska 173
Kierownik Zespołu - pok. 312, ul. Piotrkowska 173

Opłaty

Decyzja (zwolnione z opłat są decyzje na zjazdy dla celów mieszkaniowych)

82,00 zł

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa lub gdy sprawa dotyczy działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna)

17,00 zł

Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: GETIN Bank S.A. w Katowicach II O/Łódź 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

Wymagane Dokumenty

 
 • Mapa do celów lokalizacyjnych z zaznaczoną lokalizacją zjazdu / dojazdu w dwóch egzemplarzach (jeśli nie załączono planu sytuacyjnego z zaznaczoną lokalizacją zjazdu / dojazdu) 
 
 
 
 • Plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją zjazdu / dojazdu w dwóch egzemplarzach (jeśli nie załączono mapy do celów lokalizacyjnych z zaznaczoną lokalizacja zjazdu / dojazdu)
 
 
 
 • Kopia decyzji o warunkach zabudowy
 
 
 
 • Dokument potwierdzający prawo Inwestora do dysponowania nieruchomością (przyległą do drogi publicznej lub do działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna) do której ma być wybudowany lub przebudowany zjazd / dojazd
 
 
 
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł za wydanie decyzji (zwolnione z opłat są decyzje na zjazdy dla celów mieszkaniowych)
 
 
 
 • Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika)
 
 
 
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie
 
 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260).

Tryb odwoławczy

wg Kodeksu postępowania administracyjnego

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

  • Opis sprawy
   Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: prowadzenia robót planowych w pasie drogowym.
  • Kogo dotyczy
   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
   W celu uzyskania decyzji na następny okres inwestor zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku oraz wymaganych dokumentów na minimum 30 dni przed upływem terminu określonego w decyzji. Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zezwolenia na kolejny okres.
  • Sposób odbioru zajętego pasa drogowego

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii

  • Opis sprawy
   Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: prowadzenia robót w pasie drogowym w celu usunięcia awarii.
  • Kogo dotyczy
   Gestorów/właścicieli urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   W dniu wystąpienia awarii gestor/właściciel urządzenia ma obowiązek poinformować telefonicznie Zespół Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT o przystąpieniu do prac związanych z usuwaniem awarii, a następnie w terminie 3 dni złożyć pisemny wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.
  • Sposób odbioru zajętego pasa drogowego
 • Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń:
  • Opis sprawy
   Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.
  • Kogo dotyczy
   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
 • Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
  • Opis sprawy
   Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia reklamy w pasie drogowym.
  • Kogo dotyczy
   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
   W celu uzyskania decyzji na następny okres inwestor zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku oraz wymaganych dokumentów na minimum 30 dni przed upływem terminu określonego w decyzji. Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zezwolenia na kolejny okres.
 • Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego/usługowego
  • Opis sprawy
   Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia obiektu handlowego/usługowego.
  • Kogo dotyczy
   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
   W celu uzyskania decyzji na następny okres inwestor zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku oraz wymaganych dokumentów na minimum 30 dni przed upływem terminu określonego w decyzji. Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zezwolenia na kolejny okres.
 • Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoiska przy cmentarzach i przedsklepowe)
  • Opis sprawy
   Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia stoiska handlowego (w rejonie cmentarzy, przedsklepowe).
  • Kogo dotyczy
   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
   W celu uzyskania decyzji na następny okres inwestor zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku oraz wymaganych dokumentów na minimum 30 dni przed upływem terminu określonego w decyzji. Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zezwolenia na kolejny okres.
   Stoiska handlowe przy cmentarzach
   Procedura przyznawania stoisk handlowych przy cmentarzach zlokalizowanych przy drogach publicznych została określona w procedurze Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych oraz w sprawie dzierżawy terenów dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami.
 • Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (pozostałe)
  • Opis sprawy
   Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.
  • Kogo dotyczy
   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).
  • Termin składania wniosków
   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Wydziału lub inspektora nadzorującego daną dzielnicę miasta.
   W celu uzyskania decyzji na następny okres inwestor zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku oraz wymaganych dokumentów na minimum 30 dni przed upływem terminu określonego w decyzji. Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zezwolenia na kolejny okres.

Informacje uzupełniające

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Zezwoleń
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173

Wnioski należy składać w Centrum Usług Wspólnych
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

Opłaty

Opłaty:

 • skarbowa

17 zł za każde pełnomocnictwo (zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa notarialne oraz udzielane wstępnym, zstępnym, rodzeństwu. Z opłaty skarbowej zwolnione są pod warunkiem wzajemności państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, konsularne, siły zbrojne, organizacje międzynarodowe wraz z ich przedstawicielstwami, członkowie ich personelu oraz osoby z nimi zrównane jeżeli nie są oni obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP; jednostki budżetowe; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pożytku publicznego wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego; osoby przedstawiające zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa);

nr konta bankowego do opłaty skarbowej: GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O/ / Łódź, nr  09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

 • inne: opłata za zajęcie pasa drogowego

Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego określa uchwała Nr XCII/1955/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz uchwały: nr XIV/302/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r. i nr XXVII/687/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r.

Za zajęcie pasa drogowego:

  • bez zezwolenia zarządcy drogi,
  • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
  • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego określonej na podstawie ww. uchwał.

nr konta bankowego do innych opłat: GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź, nr 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044. W tytule przelewu należy podać numer decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

Wymagane Dokumenty

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót:

 
Szablon dokumentu
 
  • Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią pasa drogowego przewidzianą do zajęcia
 
 
 
  • Zatwierdzony przez Urząd Miasta Łodzi - Biuro Inżyniera Miasta, Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach projekt
   organizacji ruchu
 
 
 
  • Decyzja lokalizacyjna wydana przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT
 
 
 
  • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu
   organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku
   robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu
   potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 
 
 
  • Harmonogram robót
 
 
 
  • Aktualny wypis z rejestru gruntów dla zajmowanej działki drogowej
 
 
 
  • W przypadku naruszenia jezdni drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej należy załączyć technologię odtworzenia naruszonych nawierzchni uzgodnioną przez Wydział Eksploatacji ZDiT
 
 
 
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 
 
 
  • Pełnomocnictwa
 
 
 
  • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo
 
 

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii:

 
Szablon dokumentu
 
  • Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią pasa drogowego przewidzianą do zajęcia
 
 
 
  • Zatwierdzony przez Urząd Miasta Łodzi - Biuro Inżyniera Miasta, Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach projekt
   organizacji ruchu
 
 
 
  • W przypadku naruszenia jezdni drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej należy załączyć technologię odtworzenia naruszonych nawierzchni uzgodnioną przez Wydział Eksploatacji ZDiT
 
 
 
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 
 
 
  • Pełnomocnictwa
 
 
 
  • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo
 
 

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń:

 
Szablon dokumentu
 
  • Plan sytuacyjny pasa drogowego z naniesioną lokalizacją umieszczanego uzbrojenia
 
 
 
  • Wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencji gruntów
 
 
 
  • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z decyzją lokalizacyjną wydaną przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT
 
 
 
  • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu
   organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku
   robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu
   potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 
 
 
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 
 
 
  • Pełnomocnictwa
 
 
 
  • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo
 
 

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy:

 
Szablon dokumentu
 
  • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT
 
 
 
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z rejestru KRS
 
 
 
  • Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencji gruntów
 
 
 
  • Projekt techniczny reklamy
 
 
 
  • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu
   organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku
   robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu
   potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 
 
 
  • Zgoda Miejskiego Konserwatora Zabytków – dotyczy reklam umieszczanych na obiektach zabytkowych
 
 
 
  • Projekt szaty graficznej reklamy (zdjęcia)
 
 
 
  • Opinia Plastyka Miasta
 
 
 
  • Pełnomocnictwa
 
 
 
  • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo
 
 

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego/usługowego:

 
Szablon dokumentu
 
  • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z decyzją lokalizacyjną wydaną przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT
 
 
 
  • Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencji gruntów
 
 
 
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 
 
 
  • Projekt techniczny obiektu
 
 
 
  • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu
   organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku
   robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu
   potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 
 
 
  • Pełnomocnictwa
 
 
 
  • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo
 
 

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoiska przy cmentarzach i przedsklepowe):

 
Szablon dokumentu
 
  • Mapa do celów lokalizacyjnych
 
 
 
  • Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków (dot. stoisk handlowych w miejscach objętych ochroną konserwatorską)
 
 
 
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 
 
 
  • Pełnomocnictwa
 
 
 
  • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo
 
 

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (pozostałe):

 
Szablon dokumentu
 
  • Mapa do celów lokalizacyjnych
 
 
 
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 
 
 
  • Pełnomocnictwa
 
 
 
  • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo
 
 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481, z późn. zm.),
 • uchwała Nr XCII/1955/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz uchwały: Nr XIV/302/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r. i Nr XXVII/687/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r.

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.), zarządzenie Nr 3789/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie Miasta Łodzi (z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi   w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

Wydanie opinii o możliwości obsługi komunikacyjnej nieruchomości

Wydanie opinii o możliwości obsługi komunikacyjnej nieruchomości

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Inwestora (właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub do działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna) lub pełnomocnika.

Informacje uzupełniające

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Uzgodnień Dokumentacji
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
Kancelaria, ul. Piotrkowska 175 (parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia) - składanie wniosków
pok. 314, ul. Piotrkowska 173 - procesowanie w sprawie

Naczelnik Wydziału - pok. 312, ul. Piotrkowska 173
Kierownik Zespołu - pok. 312, ul. Piotrkowska 173

Opłaty

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa lub gdy sprawa dotyczy działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna)

17,00 zł

Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: GETIN Bank S.A. w Katowicach II O/Łódź 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

Wymagane Dokumenty

 
 • Mapy geodezyjne, sytuacyjne
 
 
 
 • Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej
 
 
 
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie
 
 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Tryb odwoławczy

wg Kodeksu postępowania administracyjnego

Wyrażenie zgody na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym lub na działce, na której zlokalizowana jest droga wew. obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie dr. w formie

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Złożenie pisma wszczynającego sprawę - wystąpienie Inwestora (gestora sieci lub właściciela urządzenia) lub pełnomocnika o wyrażanie zgody na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym lub na działce, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym w formie pisma.

Informacje uzupełniające

Termin realizacji

14 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu

Zespół Uzgodnień Dokumentacji

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173

Kancelaria, ul. Piotrkowska 175 (parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia) - składanie wniosków

pok. 314, ul. Piotrkowska 173 - procesowanie w sprawie

Naczelnik Wydziału - pok. 312, ul. Piotrkowska 173

Kierownik Zespołu - pok. 312, ul. Piotrkowska 173

Opłaty

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa lub gdy sprawa dotyczy działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna)

17 zł

Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007.

Wymagane Dokumenty

 
 • Plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją obiektu lub urządzenia przewidzianego do przebudowy lub remontu w dwóch egzemplarzach
 
 
 
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów dla zajmowanej działki drogowej (w przypadku uzgodnienia przebudowy lub remontu sieci)
 
 
 
 • Dokument potwierdzający prawo Inwestora do dysponowania nieruchomością, do której projektowane jest przyłącze (w przypadku uzgodnienia przebudowy lub remontu przyłącza)
 
 
 
 • Potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za każde pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)
 
 
 
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie
 
 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260).

Tryb odwoławczy

Według Kodeksu postępowania administracyjnego

Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych oraz w sprawie dzierżawy dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Drogi publiczne

 1. Przyznawanie miejsc handlowych przed cmentarzami następuje na podstawie przygotowanych przed Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) map, na których zostały wyznaczone, odpowiednio ponumerowane i zwymiarowane stoiska handlowe. Na mapach wyznaczono powierzchnie stanowisk przeznaczonych na stoiska handlowe.

  Ze względu na okres zajęcia pasa drogowego rozróżnia się:

  a) stoiska całoroczne - stoiska, których okres zajęcia przez konkretny podmiot wynosi minimum 10 miesięcy w roku. Dopuszcza się składanie wniosków w cyklach. W takim przypadku, przy składaniu wniosku podmiot zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji, że stoisko będzie zajmowane minimum 10 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Niedopełnienie złożenia wniosku w okresie obowiązywania ostatniej decyzji skutkować będzie utratą statusu stoiska całorocznego, co będzie się wiązać z prawem udostępnienia stoiska przez ZDiT innemu podmiotowi.

  b) stoiska okolicznościowe
  - stoiska funkcjonujące na przestrzeni całego roku, których okres zajęcia wynosi do 10 dni w ciągu.

  c) stoiska długoterminowe
  - stoiska nie zawierające się w definicji „stoiska okolicznościowego” i „stoiska całorocznego”.

 2. Składając wniosek podmiot zobowiązany jest dostarczyć:
  • aktualną kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub kopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON (HANDEL: KWIATY i ZNICZE)
   albo
  • aktualną kopię nakazu płatniczego ustalającego podatek rolny z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (HANDEL: KWIATY)
   albo
  • ważną legitymację członkowską Polskiego Związku Działkowców lub innego zrzeszenia działkowców (HANDEL: KWIATY)
 3. Minimalna wielkość stoiska wynosi 3 m kw.
 4. Ustala się, że każdemu podmiotowi na okres Wszystkich Świętych tj. od 30 października do 2 listopada mogą być przyznane w danej lokalizacji stoiska o łącznej powierzchni nie przekraczającej 25 m kw.

  Wyjątki
  stanowią:
  • cmentarz „Zarzew” od strony ul. Lodowej, gdzie łączna powierzchnia stoisk nie może przekroczyć 40 m kw.,
  • cmentarz przy ul. Kurczaki, gdzie każdy Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 2 stoiska o łącznej powierzchni całkowitej nie większej niż 15 m kw.
 5. Za lokalizację uznaje się:
  • w Dzielnicy Bałuty
   ul. Szczecińską,
   ul. Hodowlaną,
   ul. Zgierską,
   ul. Wojska Polskiego - al. Palki,
   ul. Smutną - al. Palki,
  • w Dzielnicy Górna
   ul. Rzgowską,
   ul. Kurczaki,
   ul. Mierzejową - ul. Konną,
   ul. Sopocką - ul. Ewangelicką,
  • w Dzielnicy Polesie
   ul. Ogrodową - ul. Srebrzyńską,
   ul. Solec - ul. Srebrzyńską - ul. Wieczność,
   ul. Siewną - ul. Wieczność,
   ul. Retkińską,
  • w Dzielnicy Śródmieście
   ul. Telefoniczną - ul. Tamka - ul. Matejki,
  • w Dzielnicy Widzew
   ul. Lodową,
   ul. Przybyszewskiego – ul. Puszkina.
 6. Poza dniem 1 listopada dopuszcza się przyznawanie stoisk niepełnej powierzchni pod warunkiem braku zainteresowania wykupieniem tych stoisk o pełnej powierzchni przez inne podmioty.
 7. Przy złożeniu wniosku wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać z Wydziału Finansów i Rachunkowości ZDiT, potwierdzenie o „braku zaległości” finansowych względem ZDiT.
  W przypadku zaległości finansowych Strona zobowiązana jest do ich uregulowania w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pod rygorem wydania decyzji odmownej i udostępnienia stoiska innemu podmiotowi.
 8. Wnioskodawca lub jego pełnomocnik zobowiązany jest osobiście ustalić lokalizację stoiska z pracownikiem Zespołu Zezwoleń Wydziału Zezwoleń i Uzgodnień prowadzącym sprawę. Wnioski złożone bez uzgodnienia lokalizacji z pracownikiem prowadzącym sprawę, będą rozpatrywane pozytywnie wyłącznie w przypadku, jeśli w ciągu 14 dni (od daty wpływu wniosku do ZDiT) nie wpłynie wniosek innego podmiotu, który uzgodnił lokalizację (tego samego stoiska) z pracownikiem prowadzącym sprawę.Przy składaniu wniosku Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo podpisane przez Wnioskodawcę wraz z dokonaną opłatą 17,00 zł (Ustawa o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.). Opłaty za pełnomocnictwo nie wnoszą osoby zwolnione na podstawie przepisów ww. ustawy.
 9. Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na stoiska całoroczne:
  a) w terminie od 10 listopada do 31 grudnia roku poprzedzającego przyjmowane są wnioski o przedłużenie decyzji dla stoisk całorocznych (w tym stoiska przed istniejącymi kwiaciarniami).
  Podmiot we wniosku zobowiązany jest określić powierzchnię uwzględniając ewentualne zwiększenie powierzchni stoisk do 25 m2 na okres Wszystkich Świętych. Niezłożenie wniosku w ww. terminie będzie traktowane jako rezygnacja z dotychczas zajmowanego stoiska. Podmiot wykupujący stoisko całoroczne może jednocześnie wystąpić o dodatkowe stoiska okolicznościowe i długoterminowe. Właściciele obiektów (kwiaciarni) przy wystąpieniu o stoisko przed obiektem mają możliwość wystąpić o dodatkowe stoisko na okres Wszystkich Świętych okolicznościowe i długotermionowe,

  b) o stoiska wskazane w lit. a) może ubiegać się wyłącznie podmiot, który uzyskał zezwolenie w roku poprzednim. W przypadku, gdy stoisko staje się wolne, jego przyznanie innemu podmiotowi odbywa się na zasadach określonych w lit. c). Nie dopuszcza się odstępstw od tej zasady nawet, gdy przekazanie stoiska miałoby dotyczyć wstępnych lub zstępnych Strony,

  c) w terminie od 20 stycznia przyjmowane są wnioski dla nowych stoisk całorocznych.
  Podmiot we wniosku zobowiązany jest określić powierzchnię uwzględniając ewentualne zwiększenie powierzchni stoisk na okres Wszystkich Świętych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt 4. Podmiot wykupujący stoisko całoroczne może jednocześnie wystąpić o dodatkowe stoiska okolicznościowe i długoterminowe. Właściciele obiektów (kwiaciarni) przy wystąpieniu o stoisko przed obiektem mają możliwość wystąpić o dodatkowe stoisko na okres Wszystkich Świętych, okolicznościowe i długoterminowe.
 10. Wnioski na stoiska okolicznościowe niezwiązane z okresem Wszystkich Świętych np. Dzień Matki, Wielkanoc, Boże Narodzenie i inne, przyjmowane są nie wcześniej niż na 30 dni przed, ale nie później niż na 7 dni przed danym terminem. Złożenie wniosku na okazjonalne stoisko nie uprawnia do jednoczesnego złożenia wniosku na okres Wszystkich Świętych.
 11. W okresie od 1 lutego dopuszcza się przyjmowanie wniosków dla stoisk długoterminowych w danym roku kalendarzowym, z wyłączeniem okresu Wszystkich Świętych (30.10–02.11).
 12. Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na okres Wszystkich Świętych:

  a) Cmentarz „Doły” stoiska przy ul. Telefonicznej, ul. Tamka, ul. Matejki, ul. Wojska Polskiego, ul. Smutnej, al. Palki – od dnia 25 kwietnia do dnia 30 września,

  b) Dzielnica Bałuty - cmentarze przy ul. Zgierskiej, ul. Szczecińskiej, ul. Hodowlanej - od dnia 25 maja do dnia 30 września,

  c) Dzielnica Górna - cmentarze przy ul. Rzgowskiej, ul. Mierzejowej, ul. Sopockiej - od dnia 10 czerwca do dnia 30 września,
  - cmentarz przy ul. Kurczaki - od dnia 5 września do dnia 30 września,

  d) Dzielnica Polesie - cmentarze przy ul. Ogrodowej, ul. Solec, ul. Siewnej, ul. Retkińskiej - od dnia 15 kwietnia do dnia 30 września,

  e) Dzielnica Widzew - cmentarz przy ul. Lodowej - od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września,
  - cmentarz przy ul. Przybyszewskiego - ul. Puszkina - od dnia 1 czerwca do dnia 30 września.

  Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu, a uzgodnienie lokalizacji następuje w obecności wnioskodawcy lub jego pełnomocnika w dniu złożenia wniosku.

  Na terenach dodatkowo udostępnianych pod handel na okres Wszystkich Świętych, gdzie zostały wyznaczone stoiska o zróżnicowanych powierzchniach, ustala się zasadę, że stoiska o mniejszych powierzchniach przeznaczone są dla podmiotów deklarujących potrzeby zajmowania wyznaczonego małego stoiska. Wystąpienie podmiotu wnioskującego o zajęcie odpowiednio większej powierzchni nie uprawnia do uzyskania lokalizacji składającej się z kilku mniejszych stoisk, jeżeli dostępne są inne stoiska o dużej powierzchni.
 13. W przypadku, gdy po rozpatrzeniu wszystkich wniosków wymienionych w pkt. 12 pozostaną wolne, nie sprzedane powierzchnie, w okresie od 1 do 15 października przyjmowane będą wnioski aż do wyczerpania wolnych powierzchni, jedynie pod warunkiem złożenia przez wnioskodawcę pisemnego oświadczenia osobistego odbioru decyzji i uiszczenia za nią opłaty w nieprzekraczalnym terminie do 25 października. W tym terminie dopuszcza się dokupienie dodatkowych powierzchni przez podmioty, których wnioski zostały złożone przed 1 października.
 14. W przypadku zagubienia decyzji (lub mapki lokalizacyjnej do decyzji) nie wydaje się kserokopii. Duplikat decyzji (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) wydawany jest na pisemny wniosek Strony, po wniesieniu opłaty skarbowej w kasie ZDiT w wysokości 5 zł za 1 stronę decyzji lub mapki lokalizacyjnej.
 15. Stawka opłaty na zajęcie pasa drogowego dla umieszczenia stoisk handlowych przy cmentarzach będzie uzależniona od liczby dni zajmowania danego stoiska (do 60 dni włącznie albo powyżej 60 kolejnych dni kalendarzowych). Opłaty na zajęcie pasa drogowego dla umieszczenia stoisk handlowych przy cmentarzach będą naliczane zgodnie z obowiązującą w dniu złożenia wniosku - Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 16. Szczególne przypadki rozpatrywane będą indywidualnie przez Dyrektora ZDiT. O zaliczeniu wniosku Strony jako przypadku szczególnego decyduje Dyrektor ZDiT.

 Drogi wewnętrzne:

 1. Przyznawanie miejsc handlowych przed cmentarzami następuje na podstawie przygotowanych przed ZDiT map, na których zostały wyznaczone, odpowiednio ponumerowane i zwymiarowane stoiska handlowe. Na mapach wyznaczono powierzchnie przeznaczone dla stoisk okazjonalnych, dotyczących okresu Wszystkich Świętych.
 2. Ustala się następujące wielkości terenu przeznaczonego do wydzierżawienia oraz dozwolone terminy lokalizacji stoisk:
  a) w przypadku ul. Szumnej – wielkość przyznawanego terenu wynosi 12 m kw., tj. 3 stanowiska, dostępne w dniach od 31 października do 2 listopada,
  b) w przypadku ul. Karskiego – do dyspozycji wnioskodawców oddaje się stanowiska, o powierzchni 20 m kw. każde, dostępne w dniach od 31 października do 4 listopada.

  Podmiot jest zobowiązany wykupić całe zwymiarowane stoisko pokazane na mapie, o której mowa w pkt 1.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do ustalenia lokalizacji stoiska z pracownikiem Zespołu Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień prowadzącym sprawę.
 4. Ustala się następujące terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na dany rok:
  a) wnioski o wydzierżawienie terenu przy ul. Karskiego przyjmowane są od dnia 1 lipca,
  b) wnioski o wydzierżawienie terenu przy ul. Szumnej przyjmowane są od dnia 10 września.
 5. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu, a uzgodnienie lokalizacji następuje w obecności wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku.
 6. W przypadku gdy po rozpatrzeniu wszystkich wniosków na dzierżawę ul. Karskiego pozostaną wolne stanowiska, w okresie od dnia 1 do dnia 15 października przyjmowane będą wnioski o wydzierżawienie drugiego stanowiska.
 7. Szczególne przypadki nieuregulowane niniejszym regulaminem rozpatrywane będą z uwzględnieniem opinii Wydziału Inżynierii Ruchu przez kierownika Zespołu Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień.

Informacje uzupełniające

Termin realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Zezwoleń
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173

Zgłoszenia do odbioru należy składać w Centrum Usług Wspólnych, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

Opłaty

Opłata skarbowa:

17 zł za każde pełnomocnictwo (zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa notarialne oraz udzielane wstępnym, zstępnym, rodzeństwu. Z opłaty skarbowej zwolnione są pod warunkiem wzajemności państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, konsularne, siły zbrojne, organizacje międzynarodowe wraz z ich przedstawicielstwami, członkowie ich personelu oraz osoby z nimi zrównane jeżeli nie są oni obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP; jednostki budżetowe; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pożytku publicznego wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego; osoby przedstawiające zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa)

nr konta bankowego do opłaty skarbowej: GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O/Łódź, nr:  09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

Opłaty inne

Opłata za zajęcie pasa drogowego:

Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego określa Uchwała Nr XCII/1955/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz uchwały nr XIV/302/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r. i nr XXVII/687/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r.

 • bez zezwolenia zarządcy drogi,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego określonej na podstawie ww. uchwał.

Opłata za zajęcie terenu drogi wewnętrznej:

Opłatę określoną w zezwoleniu można uiścić w Kasie Zarządu Dróg i Transportu (parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia) lub wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Nr 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044 w tytule podając "Opłata za zajęcie pasa drogowego" oraz numer decyzji.

Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa Zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres o trzech lat (z późn. zm.).

W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 • bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,
 • o powierzchni większej niż określona w umowie,

zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu, w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w ww. zarządzeniu. W przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do Sądu celem nakazu jego wypłacenia oraz zwrotu zajętej nieruchomości.

Numer konta bankowego do innych opłat: drogi publiczne: GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź, nr: 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044 w tytule przelewu należy podać numer decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego; drogi wewnętrzne: GETIN Bank S.A. w Katowicach - II O / Łódź, nr:  09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule przelewu należy podać numer umowy dzierżawy lub faktury VAT.

Wymagane Dokumenty

 
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

 lub

Szablon dokumentu
 
 • Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy części terenu drogi wewnętrznej w celu umieszczenia stoiska handlowego
 
Szablon dokumentu
 
 • aktualna kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej (status działalności - aktywny) oraz kopia zaświadczenia o nadaniu nr REGON (HANDEL: KWIATY i ZNICZE)

lub

 
 
 • aktualna kopia nakazu płatniczego ustalającego podatek rolny z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (HANDEL: KWIATY)

lub

 
 
 • Ważna legitymacja członkowska Polskiego Związku Działkowców lub innego zrzeszenia działkowców (HANDEL: KWIATY)
 
 
 
 • Pełnomocnictwa (w przypadku działania przez  pełnomocników)
 
 
 
 • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo
 
 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481, z późn. zm.),
 • uchwała Nr XCII/1955/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz uchwały: nr XIV/302/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r. i nr XXVII/687/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.),
 • zarządzenie Nr 3789/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2013 r.  w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie Miasta Łodzi - z późn. zm.,
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),
 • zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat  (z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Drogi publiczne:

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi   w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

Drogi wewnętrzne:

Brak trybu odwoławczego. Zarządca drogi dąży do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z wykonywania umowy dzierżawy/użyczenia. W przypadku braku takiej możliwości, rozpatrywane będą one przez sąd powszechny.

Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Inwestor/Dzierżawca lub jego pełnomocnik, zgodnie z pouczeniem zawartym na odwrocie decyzji/umowy, jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty upływu ważności decyzji/umowy zgłosić na piśmie do ZDiT gotowość do odbioru pasa drogowego.
 2. Pracownik Zespołu Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT, prowadzący sprawę przyjmuje zgłoszenie i wyznacza termin odbioru (nie dłuższy niż 30 dni od daty zgłoszenia).
 3. W wyznaczonym dniu następuje komisyjny przegląd pasa drogowego i w zależności od jego wyniku spisywany jest odpowiedni protokół:
   • 1) protokół odbioru końcowego – spisywany jest, gdy w wyznaczonym terminie odbioru dostarczono wszystkie wymagane dokumenty (próby zagęszczenia gruntu, atesty, oświadczenia) oraz, gdy pas drogowy został odtworzony i uporządkowany bez zastrzeżeń.

    Odbiór końcowy wybudowanego zjazdu indywidualnego lub publicznego dokonywany jest po komisyjnym odbiorze w terenie i w przypadku braku uwag do wykonanych prac oraz doręczeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej spisywany jest końcowy protokół odbioru.
    Dokumentacja odbiorowa winna zawierać:
    • wyniki badań zagęszczenia gruntu  - wykonane przez laboratorium drogowe,
    • deklaracje zgodności na wbudowane materiały,
    • wyniki badań nośności podbudowy (dla podbudowy z kruszywa) oraz wyniki badań równości ułożonej nawierzchni – wykonane przez laboratorium drogowe,
    • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami,
    • inwentaryzację powykonawczą – z potwierdzeniem (pieczątką) naniesienia na mapę  Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi.
   • 2) Protokół z przeglądu technicznego – spisywany jest, gdy stwierdza się usterki lub brak jest dokumentacji odbiorowej. W protokole wymienia się rodzaj usterek lub wykaz brakujących dokumentów odbiorowych i określa się termin ich usunięcia lub doręczenia. Po upływie terminu wyznaczającego czas na usunięcie usterek, komisja dokonuje ponownego przeglądu pasa drogowego i jeśli jego wynik jest pozytywny oraz gdy dostarczono wszystkie wymagane do odbioru dokumenty (próby zagęszczenia gruntu, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, oświadczenia i wyniki badań laboratoryjnych jakości wykonanych prac odtworzeniowych) komisja spisuje protokół odbioru końcowego. Protokół z przeglądu technicznego spisuje się również w sytuacji, gdy roboty zostały zakończone, natomiast warunki atmosferyczne uniemożliwiają dokonanie odbioru, np. ze względu na zalegający śnieg lub utrzymujące się po długotrwałych opadach nawodnienie terenu. W protokole takim wyznacza się przewidywany czas na dokonanie odbioru końcowego w sprzyjających warunkach atmosferycznych, np. na wiosnę. W przypadku ponownego negatywnego przeglądu Inwestor/Dzierżawca lub jego pełnomocnik zobowiązany jest złożyć ponowny wniosek o wydanie decyzji/zawarcie umowy na zajęcie pasa drogowego/terenu drogi wewnętrznej, uzyskać decyzję/umowę, wnieść opłaty i po prawidłowym wykonaniu robót ponownie zgłosić pas drogowy/teren drogi wewnętrznej do odbioru. Za okres od daty zakończenia prac wynikający z pierwotnej decyzji/umowy - do dnia poprzedzającego przystąpienie do usunięcia usterek w oparciu o wydaną decyzję/umowę - zostaną naliczone opłaty karne wynikające z Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.)/Zarządzenia Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat (z późn. zm.).
   • 3) Protokół odbioru warunkowego – spisywany jest, gdy wynik przeglądu jest pozytywny, doręczone zostały pozytywne wyniki badań zagęszczenia gruntu, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, oświadczenia i wyniki badań laboratoryjnych jakości wykonanych prac odtworzeniowych, ale np. roboty wykonywane były w niesprzyjających warunkach atmosferycznych i zachodzi konieczność obserwacji pasa drogowego po zakończeniu prac lub, gdy jest brak kiełkowania wysianej trawy albo, gdy z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne została odtworzona zastępcza nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego, która będzie docelowo odtworzona w czasie prawidłowych warunków atmosferycznych.
    W protokole wyznacza się termin odbioru końcowego i w wyznaczonym okresie dokonuje się ponownego przeglądu. Przy pozytywnym wyniku spisuje się protokół odbioru końcowego. Gdy wynik negatywny – postępowanie jak w punkcie 3.2.
   • 4) Naczelnik Zespołu Zezwoleń i Uzgodnień oraz Kierownik Zespołu Zezwoleń upoważnieni są do zlecania wykonania wyrywkowych, kontrolnych, laboratoryjnych badań drogowych przez Wydział Badań Drogowych ZDiT.

Informacje uzupełniające

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Zezwoleń
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173

Zgłoszenia do odbioru należy składać w Centrum Usług Wspólnych
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

Opłaty

Brak

Wymagane Dokumenty

 
 • Druk zgłoszenia drogi do odbioru wraz z załącznikami:
 
 
 
  • Wyniki badań zagęszczenia gruntu – wykonane przez laboratorium drogowe
 
 
 
  • Deklaracje zgodności na wbudowane materiały –wbudowanie w określony zjazd powinno być potwierdzone zapisem kierownika budowy
 
 
 
  • Wyniki badań nośności podbudowy (dla podbudowy z kruszywa) – wykonane przez laboratorium drogowe
 
 
 
  • Wyniki badań równości ułożonej nawierzchni – wykonane przez laboratorium drogowe
 
 
 
  • Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz ostatecznym pozwoleniem na budowę
 
 
 
  • Inwentaryzacja powykonawcza – posiadająca potwierdzenie (pieczątkę) naniesienia na mapę w Łódzkim Ośrodku Geodezji
 
 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),

Tryb odwoławczy

Brak

Wydanie zgody na korzystanie z przystanków

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej bądź elektronicznej.
 2. Weryfikacja dokumentów.
 3. Wydanie zgody.

Informacje uzupełniające

 • Zarząd Dróg i Transportu wydaje zgodę na przystanki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź
 • Przewoźnik lub operator, który otrzymał zgodę na korzystanie z przystanków oraz zezwolenie bądź zaświadczenie od właściwego organu, zobowiązany jest również do zawarcia umowy o ustalenie warunków ponoszenia kosztów zamieszczania informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych oraz w systemie informacji dla pasażera.

Termin realizacji

30 dni (w szczególnych przypadkach postępowanie może zostać przedłużone o kolejny miesiąc)

Miejsce załatwienia

Wydział Transportu Zbiorowego w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
IV piętro, pok. 408

Opłaty

Za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku ustala się następujące stawki opłaty:

 • 0,04 zł dla autobusów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 23 osób łącznie z kierowcą,
 • 0,05 zł dla autobusów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą.

Opłaty płatne są w okresach kwartalnych, na podstawie dokumentu określającego wysokość opłaty, wystawionego przez ZDiT. Pierwszy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca, drugi okres od 1 kwietnia do 30 czerwca, trzeci okres od 1 lipca do 30 września, czwarty okres od 1 października do 31 grudnia.

Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych płatna jest w terminie 14 dni od daty wystawienia przez ZDiT dokumentu określającego wysokość opłaty do kasy lub na konto:
GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział II w Łodzi
09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

Wymagane Dokumenty

 
 • Wniosek
 
Szablon dokumentu
 
 • Projekt rozkładu jazdy
 
 

Podstawa prawna

 • uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXV/585/16 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź,
 • uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr XIV/303/15 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź,
 • zarządzenie Nr 1748/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki wydawania zgód oraz pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź,
 • ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. poz. 451),
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Tryb odwoławczy

Brak

Transport osób i rzeczy

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej.
 2. Weryfikacja dokumentów.
 3. Decyzja o udzieleniu licencji.

Informacje uzupełniające

Zarząd Dróg i Transportu wydaje:

 • Licencje na krajowy transport drogowy osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - dla osób prawnych (spółki) mających siedzibę firmy na terenie Łodzi oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zamieszkałym na terenie Łodzi.

Termin realizacji

30 dni (w szczególnych przypadkach postępowanie może zostać przedłużone o kolejny miesiąc)

Miejsce załatwienia

Wydział Transportu Zbiorowego w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
IV piętro, pok. 408

Opłaty

 • Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą pobiera się opłatę:

Okres ważności

 Opłata w zł

od 2 do 15 lat

700 zł

od 15 do 30 lat

800 zł

od 30 do 50 lat

900 zł

 • Za wydanie jednego wypisu do licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% wartości licencji.

Nr konta: GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział II w Łodzi:  09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

Wymagane Dokumenty

 
 • Wniosek
 
Szablon dokumentu
 
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
 
 
 
 • Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby
 
 
 
 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową
 
 
 
 • W przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji
 
 
 
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w wysokości 9.000 EURO na pierwszy pojazd i 5.000 EURO na każdy następny
 
 
 
 • Wykaz pojazdów
 
 
 
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji
 
 

Podstawa prawna

 • ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2013, poz. 1414 z późn. zm.),
 • ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 25 marca 2011 r. (Dz. u. z 2011 Nr 106, poz. 622),
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916),
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 poz. 783).

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej.
 2. Weryfikacja dokumentów.
 3. Decyzja o udzieleniu licencji.

Informacje uzupełniające

Zarząd Dróg i Transportu wydaje:

 • licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy - wyłącznie dla podmiotów z osobowością prawną (spółki) z siedzibą w Łodzi,

Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Oddział Licencji i Zezwoleń, al. Politechniki 32, tel.  638-47-00 wydaje:

 • licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Termin realizacji

30 dni (w szczególnych przypadkach postępowanie może zostać przedłużone o kolejny miesiąc)

Miejsce załatwienia

Wydział Transportu Zbiorowego w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
IV piętro, pok. 408

Opłaty

Okres ważności

Opłata w zł

od 2 do 15 lat

800 zł

od 15 do 30 lat

900 zł

od 30 do 50 lat

1000 zł

Nr konta: GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział II w Łodzi
09 560 0013 2025 0003 6201 0007

Wymagane Dokumenty

 
 • Wniosek
 
Szablon dokumentu
 
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
 
 
 
 • Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby
 
 
 
 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową
 
 
 
 • W przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji
 
 
 
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w wysokości 50.000 EURO
 
 
 
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji
 
 

Podstawa prawna

 • ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2013, poz. 1414 z późn. zm.),
 • ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 25 marca 2011 r. (Dz. u. z 2011 Nr 106, poz. 622),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916),
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783).

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Udzielenie zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej rozpoczyna postępowanie w sprawie.
 2. Po pozytywnej weryfikacja dokumentów sprawa kończy się wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia.

Informacje uzupełniające

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym dla przewoźników świadczących usługi przewozowe na liniach komunikacyjnych w Łodzi i na liniach komunikacyjnych z Łodzi do jednego z sąsiednich powiatów.

Termin realizacji

30 dni (w szczególnych przypadkach postępowanie może zostać przedłużone o kolejny miesiąc)

Miejsce załatwienia

Wydział Transportu Zbiorowego w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
IV piętro, pok. 408

Opłaty

 

Opłata w zł

Okres ważności
zezwolenia

Obszar Powiatu

Obszar wykraczający
poza jeden powiat

do 1 roku

250

350

do 2 lat

300

400

do 3 lat

350

450

do 4 lat

450

550

do 5 lat

550

600

 • Opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób wynosi 50% w/w opłat. 
 • Za wydanie jednego wypisu do zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% wartości zezwolenia.

Nr konta: 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

Wymagane Dokumenty

 
 • Wniosek wraz z załącznikami:
 
Szablon dokumentu
 
  • Kserokopia licencji
 
 
 
  • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy (liczba wypisów + 5 szt.)
 
 
 
  • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną
   i przystankami (mapkę)
 
 
 
  • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
 
 
 
  • Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
 
 
 
  • Cennik zawierający ulgi ustawowe (nie załącza się w przypadku przewozów regularnych specjalnych)
 
 
 
  • Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (nie załącza się w przypadku przewozów regularnych specjalnych)
 
 
 
  • Informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania
   z przewozu (tylko w przypadku przewozów regularnych specjalnych).
 
 

Podstawa prawna

 • ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1414 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. poz. 451),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. Nr 144, poz. 1519),
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783).

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zmiana zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej rozpoczyna postępowanie w sprawie.
 2. Po pozytywnej weryfikacja dokumentów sprawa kończy się wydaniem decyzji o zmianie zezwolenia.

Informacje uzupełniające

Zarząd Dróg i Transportu wydaje zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym dla przewoźników świadczących usługi przewozowe na liniach komunikacyjnych w Łodzi i na liniach komunikacyjnych z Łodzi do jednego z sąsiednich powiatów.

Termin realizacji

30 dni (w szczególnych przypadkach postępowanie może zostać przedłużone o kolejny miesiąc)

Miejsce załatwienia

Wydział Transportu Zbiorowego w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
IV piętro, pok. 408

Opłaty

 

Opłata w zł

Okres ważności
zezwolenia

Obszar powiatu

Obszar wykraczający
poza jeden powiat

do 1 roku

250

350

do 2 lat

300

400

do 3 lat

350

450

do 4 lat

450

550

do 5 lat

550

600

 • Opłaty przypadku zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób wynoszą 50% w/w opłat.   
 • Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% wartości zezwolenia.
 • Za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5% wartości zezwolenia.

Numer konta do dokonania opłaty skarbowej: 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

Wymagane Dokumenty

 
 • Wniosek
 
Szablon dokumentu
 
 • Załączniki do wniosku w przypadku zmiany nazwy, siedziby i adresu przedsiębiorcy:
  • Kserokopia decyzji wydanej przez organ udzielający licencji, stwierdzającej zmianę
 
 
 
  • Aktualny rozkład jazdy (ilość wypisów + 5 szt.)
 
 
 
 • Załączniki do wniosku w przypadku zmiany przebiegu trasy, godzin lub dni odjazdu:
  • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy (ilość wypisów + 5 szt.)
 
 
 
  • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną
   i przystankami (mapkę)
 
 
 
  • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych
   i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
 
 
 
  • Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
 
 
 
  • Cennik zawierający ulgi ustawowe (nie załącza się w przypadku przewozów regularnych specjalnych)
 
 
 
  • Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (nie załącza się w przypadku przewozów regularnych specjalnych)
 
 
 
  • Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania
   z przewozu (tylko w przypadku przewozów regularnych specjalnych)
 
 

Podstawa prawna

 • ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1414 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U poz. 451),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. Nr 144 poz. 1519),
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej bądź elektronicznej.
 2. Weryfikacja dokumentów.
 3. Decyzja o udzieleniu zezwolenia.

Informacje uzupełniające

Zarząd Dróg i Transportu wydaje:

 • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy - wyłącznie dla podmiotów z osobowością prawną (spółki) z siedzibą w Łodzi;
 • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób - dla osób prawnych (spółki) mających siedzibę firmy na terenie Łodzi, oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zamieszkałym na terenie Łodzi.

Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Oddział Licencji i Zezwoleń, al. Politechniki 32, tel.  638-47-00 wydaje:

 • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Termin realizacji

30 dni (w szczególnych przypadkach postępowanie może zostać przedłużone o kolejny miesiąc)

Miejsce załatwienia

Wydział Transportu Zbiorowego w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
IV piętro, pok. 408

Opłaty

Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

1000 zł

Każdy wypis 11% opłaty za udzielenie

110 zł

Nr konta: GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział II w Łodzi
09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

Wymagane Dokumenty

 
 • Wniosek
 
Szablon dokumentu
 
 • Oświadczenie o niekaralności osób będących członkami organu zarządzającego lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 
 
 
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
 
 
 
 • Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych
 
 
 
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia WE 1071/2009
 
 
 
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów
 
 

Podstawa prawna

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z 21 października 2009 r.,
 • ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2013, poz. 1414 z późn. zm.),
 • ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 25 marca 2011 r. (Dz. u. z 2011 Nr 106, poz. 622),
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916),
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 poz. 783).

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy/osób, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej.
 2. Weryfikacja dokumentów.
 3. Decyzja o zmianie licencji.

Informacje uzupełniające

Zarząd Dróg i Transportu wydaje:

 • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy - wyłącznie dla podmiotów z osobowością prawną (spółki) z siedzibą w Łodzi;
 • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób - dla osób prawnych (spółki) mających siedzibę firmy na terenie Łodzi, oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zamieszkałym na terenie Łodzi;
 • licencje na krajowy transport drogowy osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - dla osób prawnych (spółki) mających siedzibę firmy na terenie Łodzi, oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zamieszkałym na terenie Łodzi;
 • licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy - wyłącznie dla podmiotów z osobowością prawną (spółki) z siedzibą w Łodzi.

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej UMŁ, Oddział Licencji i Zezwoleń,  al. Politechniki 32:

 • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Termin realizacji

30 dni (w szczególnych przypadkach postępowanie może zostać przedłużone o kolejny miesiąc)

Miejsce załatwienia

Wydział Transportu Zbiorowego w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
IV piętro, pok. 408

Opłaty

 • Za zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na pośrednictwo pobiera się opłatę w wysokości 10% wartości licencji/zezwolenia.
 • Za wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji/zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5% wartości licencji.

Nr konta: GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział II w Łodzi: 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

Wymagane Dokumenty

 
 • Wniosek o zmianę treści licencji
 
Szablon dokumentu
 
 • Dokumenty potwierdzające zmianę danych
 
 

Podstawa prawna

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z 21 października 2009 r.,
 • ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2013, poz. 1414 z późn. zm.),
 • ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 25 marca 2011 r. (Dz. u. z 2011 Nr 106, poz. 622),
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916),
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 poz. 783).

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wydanie dodatkowych wypisów do licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy/osób, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyż

pis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej.
 2. Weryfikacja dokumentów.
 3. Wydanie wypisów do licencji.

Informacje uzupełniające

Zarząd Dróg i Transportu wydaje:

 • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy - wyłącznie dla podmiotów z osobowością prawną (spółki) z siedzibą w Łodzi;
 • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób - dla osób prawnych (spółki) mających siedzibę firmy na terenie Łodzi, oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zamieszkałym na terenie Łodzi;
 • licencje na krajowy transport drogowy osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - dla osób prawnych (spółki) mających siedzibę firmy na terenie Łodzi oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zamieszkałym na terenie Łodzi;
 • licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy - wyłącznie dla podmiotów z osobowością prawną (spółki) z siedzibą w Łodzi.

Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej,  Oddział Licencji i Zezwoleń, al. Politechniki 32 wydaje:

 • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Termin realizacji

30 dni (w szczególnych przypadkach postępowanie może zostać przedłużone o kolejny miesiąc)

Miejsce załatwienia

Wydział Transportu Zbiorowego w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
IV piętro, pok. 408

Opłaty

Za wydanie jednego wypisu do licencji/zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11% wartości licencji/zezwolenia.

Nr konta: GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział II w Łodzi 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

Wymagane Dokumenty

 
 • Wniosek o wydanie dodatkowych wypisów
 
Szablon dokumentu
 
 • Wykaz pojazdów zawierający dane dot.: marki/typu pojazdu, rodzaju/przeznaczenia pojazdu, numeru rejestracyjnego, numeru VIN, tytułu prawnego dysponowania pojazdem
 
 
 
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia na dodatkowe pojazdy:
  dla pojazdów poniżej 9 osób roczne sprawozdanie finansowe lub dokumenty potwierdzające:
 
 
 
 • Dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami
 
 
 
 • Posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych
 
 
 
 • Udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych
 
 
 
 • Własność nieruchomości
 
 
 
 • Dla pojazdów powyżej 9 osób roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, gwarancja bankowa  lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej
 
 

Podstawa prawna

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z 21 października 2009 r.,
 • ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2013, poz. 1414 z późn. zm.),
 • ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 25 marca 2011 r. (Dz. u. z 2011 Nr 106, poz. 622),
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916),
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 poz. 783).

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wygaszenie zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej rozpoczyna postępowani w sprawie.
 2. Po weryfikacja dokumentów sprawa kończy się wygaszeniem zezwolenia na regularny / regularny specjalny przewóz drogowy.

Informacje uzupełniające

Termin realizacji

30 dni (w szczególnych przypadkach postępowanie może zostać przedłużone o kolejny miesiąc)

Miejsce załatwienia

Wydział Transportu Zbiorowego w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
IV piętro, pok. 408

Opłaty

Wydanie decyzji

10 zł

Numer konta do dokonania opłaty skarbowej: 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

Wymagane Dokumenty

 
 • Wniosek
 
Szablon dokumentu
 
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej
 
 

Podstawa prawna

 • ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1414 z późn. zm.),
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783).

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy, licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie kompletnego wniosku w formie papierowej.
 2. Weryfikacja dokumentów.
 3. Decyzja o wygaszeniu licencji.

Informacje uzupełniające

Zarząd Dróg i Transportu wydaje:

 • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy - wyłącznie dla podmiotów z osobowością prawną (spółki) z siedzibą w Łodzi;
 • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób - dla osób prawnych (spółki) mających siedzibę firmy na terenie Łodzi, oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zamieszkałym na terenie Łodzi;
 • licencje na krajowy transport drogowy osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - dla osób prawnych (spółki) mających siedzibę firmy na terenie Łodzi, oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zamieszkałym na terenie Łodzi;
 • licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy - wyłącznie dla podmiotów z osobowością prawną (spółki) z siedzibą w Łodzi.

Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Oddział Licencji i Zezwoleń, al. Politechniki 32 wydaje:

 • zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydaje;
 • licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Termin realizacji

30 dni (w szczególnych przypadkach postępowanie może zostać przedłużone o kolejny miesiąc).

Miejsce załatwienia

Wydział Transportu Zbiorowego w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173
IV piętro, pok. 408

Opłaty

Opłata skarbowa

10,00 zł

Nr konta: GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział II w Łodzi: 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

Wymagane Dokumenty

 
 • Wniosek o wygaszenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego (jeśli nie załączono zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego)
 
Szablon dokumentu
 
 • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (jeśli nie załączono wniosku o wygaszenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego)
 
 
 
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł
 
 

Podstawa prawna

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z 21 października 2009 r.,
 • ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2013, poz. 1414 z późn. zm.),
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 poz. 783).

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Kalendarz
Kontakt