Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Miejska Rada Seniorów

Głównym celem działania Miejskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

Rada jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym i powoływana jest na okres kadencji Rady Miejskiej. Miejska Rada Seniorów została powołana Uchwałą Nr XXV/403/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r., zmienioną Uchwałą Nr XXXV/660/12 z dnia 14 marca 2012 r. 

W skład Miejskiej Rady Seniorów wchodzi piętnaście osób. Dziewięciu członków zostało wybranych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na rzecz środowiska osób starszych oraz przez przedstawicieli rad osiedli, uniwersytetów trzeciego wieku i klubów seniora. W skład Rady wchodzą również trzy osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz trzy osoby wskazane przez Radę Miejską w Łodzi.

Rada działa w następujących obszarach:

1) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów,
2) wspieranie aktywności ludzi starszych,
3) mieszkalnictwo dla seniorów,
4) profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
5) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,
6) rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury,
7) wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form edukacji seniorów.

 

Praca Rady

Zadania Miejskiej Rady Seniorów
 1. ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych,
 2. przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,
 3. monitorowanie potrzeb łódzkich seniorów,
 4. wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
 5. zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego,
 6. inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Łodzi ze środowiskiem osób starszych,
 7. informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów,
 8. umacnianie międzypokoleniowych więzi społecznych, współpracy, dialogu i zrozumienia pomiędzy generacjami,
 9. niwelowanie stereotypów związanych ze starością i starzeniem się oraz budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych,
 10. upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, ale także potrzebach i oczekiwaniach, a więc konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach.
Skład Miejskiej Rady Seniorów II kadencji

W skład Miejskiej Rady Seniorów II kadencji weszły następujące osoby:

 1. Tropisz Janina – Przewodnicząca,
 2. Jakóbowska Krystyna, Wiceprzewodnicząca,
 3. Średziński Stanisław Andrzej, Wiceprzewodniczący,
 4. Weder Zdzisław, 
 5. Dauksza Jerzy,
 6. Jędrzejewska-Wysocka Barbara,
 7. Kluska Kazimierz,
 8. Kośmiński Włodzimierz,
 9. Kwasiborska Helena,
 10. Papis Marian,
 11. Strzelecki Michał,
 12. Tomecka Ewa,
 13. Weremczuk Zbigniew.
Skład Miejskiej Rady Seniorów I kadencji

W skład Miejskiej Rady Seniorów I kadencji weszły następujące osoby:

1) Marian Papis - Przewodniczący
2) Iwona Bartosik - Wiceprzewodnicząca
3) Zdzisław Weder - Sekretarz
4) Jerzy Andrejew
5) Czesław Bolanowski
6) Jolanta Cała
7) Włodzimierz Kośmiński
8) Mariola Kowalska
9) Urszula Machcińska
10) Jadwiga Matusiak
11) Józef Niewiadomski
12) Teresa Riemer
13) Michał Strzelecki
14) Daniela Zabłocka
15) Jadwiga Szczepaniak

Uchwały Miejskiej Rady Seniorów
Kalendarz
Kontakt