Miejska Rada Seniorów

Głównym celem działania Miejskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

Rada jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym i powoływana jest na okres kadencji Rady Miejskiej. Miejska Rada Seniorów została powołana Uchwałą Nr XXV/403/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r., zmienioną Uchwałą Nr XXXV/660/12 z dnia 14 marca 2012 r. 

W skład Miejskiej Rady Seniorów wchodzi piętnaście osób. Dziewięciu członków zostało wybranych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na rzecz środowiska osób starszych oraz przez przedstawicieli rad osiedli, uniwersytetów trzeciego wieku i klubów seniora. W skład Rady wchodzą również trzy osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz trzy osoby wskazane przez Radę Miejską w Łodzi.

Rada działa w następujących obszarach:

1) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów,
2) wspieranie aktywności ludzi starszych,
3) mieszkalnictwo dla seniorów,
4) profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
5) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,
6) rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury,
7) wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form edukacji seniorów.

Praca Rady

Członkowie Miejskiej Rady Seniorów II kadencji

Kontakt