Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Programy prozdrowotne

Informacje dla osób niepełnosprawnych
Badania dzieci z klas I-III szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne

Badania mają na celu zapobieganie wadom postawy poprzez kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz wykrywanie i zdiagnozowanie nieprawidłowości a następnie ich korygowanie poprzez ćwiczenia, tzw. gimnastykę korekcyjną.

Badania realizowane są od 2014 roku.

Adresowane są do dzieci klas I-III ze szkół podstawowych na terenie miasta Łodzi.

Podstawowe elementy projektu:

 • edukacja dzieci i rodziców - informacja o problemie i zachęcenie do skorzystania z badań (potrzebna jest zgoda rodzica);
 • pogadanka edukacyjna dla dzieci, badanie lekarza ortopedy, kwalifikacja dziecka do jednej z trzech grup: I- postawa prawidłowa, II- wada postawy wymagająca ćwiczeń korekcyjnych, III- zmiany w postawie wymagające specjalistycznej konsultacji lekarskiej  w ramach NFZ.
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z grupy II (wada postawy wymagająca ćwiczeń korekcyjnych): 20 zajęć po 30 min; po zakończeniu cyklu ćwiczeń rodzice otrzymują zalecenia dot. dalszego postępowania oraz zestaw ćwiczeń domowych.

Zadanie finansowane jest z budżetu Miasta. Wszystkie świadczenia w ramach programu są bezpłatne dla uczestników.

Na program przeznaczona jest kwota 300.000 zł rocznie, w minionych latach była wykorzystywana w całości. W 2014 i 2015 roku przebadano każdego roku ok. 5,5 tys. dzieci a ok. 2400 uczestniczyło w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

Badania i zajęcia gimnastyki korekcyjnej realizują zakłady opieki zdrowotnej wyłonione w konkursie ofert. W roku 2016 jest to 8 podmiotów:

 • MCM „BAŁUTY" w Łodzi,
 • MCM im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, 
 • MCM „GÓRNA" w Łodzi, ul. Felińskiego 7,
 • MCM „WIDZEW" w Łodzi
 • MCM „POLESIE" w Łodzi, ul. Struga 86,
 • CM im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi,  
 • Medycyna Grabieniec Sp. z o.o.,
 • Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy"

Podmioty te nawiązują kontakt ze szkołami - badanie lekarza i gimnastyka korekcyjna odbywa się na terenie szkół. Zakres przedsięwzięcia jest podobny jak w latach ubiegłych - planujemy przebadać  ok. 5000 dzieci i dla ok. połowy z nich zapewnić gimnastykę korekcyjną.

Powodzenie tego przedsięwzięcia zależy od świadomości zdrowotnej rodziców dziecka - oni muszą wyrazić zgodę na badanie oraz, jeśli jest takie zalecenie lekarza, umożliwić dziecku uczestniczenie w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. - tel. (42) 638-47-34.

Szybka terapia onkologiczna

Szybka terapia onkologiczna – co to jest?

Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązania organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Szybka terapia onkologiczna nie jest programem zdrowotnym w rozumieniu art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm). Jest przeznaczona dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy. Ministerstwo Zdrowia ani NFZ nie kwalifikują pacjentów do udziału w szybkiej terapii onkologicznej.

Szybka terapia onkologiczna ma poprawić dostępność diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych i usystematyzować proces diagnostyczno-terapeutyczny. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz wyznaczeniu maksymalnych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. Zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów ma usprawnić ten proces.

Jak rozpocząć leczenie w ramach szybkiej terapii onkologicznej? Karta diagnostyki i terapii onkologicznej

Pierwszym krokiem do diagnostyki i leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który przeprowadzi dokładny wywiad, oceni dolegliwości pacjenta i w razie potrzeby zleci wykonanie niezbędnych badań. Jeśli na tej podstawie stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego, skieruje pacjenta do specjalisty właściwego ze względu na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa. W tym celu lekarz POZ wystawi pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego będzie mógł wydać także lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje nowotwór złośliwy u pacjenta, którego leczy. Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty będzie potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego mogą otrzymać również pacjenci z chorobą nowotworową, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r. W ich przypadku kartę będzie wystawiał lekarz prowadzący leczenie w szpitalu. Dzięki temu przejdą płynnie do nowego systemu.

Twój lekarz POZ

Pierwszy etap diagnostyki rozpocznie się podczas wizyty pacjenta u lekarza POZ. Przeprowadzi on dokładny wywiad z pacjentem i oceni jego dolegliwości, może również zlecić wykonanie niezbędnych badań.

Pacjent, u którego lekarz POZ będzie podejrzewał nowotwór złośliwy (jeśli na podstawie wykonanych badań nie wykluczy tej choroby), otrzyma kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, dzięki której szybko dostanie się do specjalisty.

Jakie informacje zawiera karta?

W karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego znajdą się rubryki, które będą uzupełniać właściwi lekarze na poszczególnych etapach procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Dzięki temu informacje o pacjencie będą się znajdowały w jednym miejscu. Będą to m.in.:

 • wykaz badań diagnostycznych, które zostały wykonane pacjentowi;
 • diagnoza, a w przypadku rozpoznania nowotworowego również informacja o stopniu zaawansowania choroby;
 • plan leczenia.

Karta będzie własnością pacjenta. Udokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia, aż do powrotu pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po zakończeniu leczenia. Świadczeniodawca będzie miał obowiązek nieodpłatnie przekazać pacjentowi oryginał karty oraz przechowywać jej kopię.

U lekarza specjalisty – diagnoza w 9 tygodni

Pacjent, który otrzyma kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, powinien zgłosić się do lekarza specjalisty. Od momentu, gdy pacjent zostanie wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni.

W czasie pierwszych 5 tygodni:

 • pacjent będzie czekał na wizytę u lekarza specjalisty – maksymalnie 2 tygodnie;
 • pacjent wykona badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki wstępnej (na podstawie tych badań lekarz potwierdzi lub wykluczy chorobę nowotworową u pacjenta).

W czasie kolejnych 4 tygodni:

 • pacjent wykona badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki pogłębionej. Na ich podstawie lekarz określi stopień zaawansowania choroby.

Aby szybka terapia onkologiczna uwzględniała potrzeby związane ze specyfiką choroby danego pacjenta, przewidziano jeden dodatkowy tydzień na rozpoczęcie diagnostyki pogłębionej. Jest to czas na organizację przejścia pacjenta z jednej placówki ochrony zdrowia do drugiej, jeśli okaże się, że diagnostyka tego wymaga.

Opieka i wsparcie w szpitalu – konsylium i koordynator

Konsylium to wielodyscyplinarny zespół specjalistów  złożony m.in. z chirurga onkologa, radioterapeuty, onkologa, który opracuje plan leczenia pacjenta. Zbierze się ono w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia się pacjenta do szpitala.

W konsylium będą mogły uczestniczyć także inne osoby, między innymi: pielęgniarka, psycholog albo inny pracownik medyczny.

Konsylium jest niezbędne do rozpoczęcia leczenia. Zespół specjalistów będzie konsultował wyniki badań pacjenta i na tej podstawie zakwalifikuje go do właściwego leczenia.

Koordynator

Koordynator będzie towarzyszył pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Następnie pacjent (wraz z dokumentacją i zaleceniami) przejdzie pod opiekę lekarza specjalisty. Jeśli jego stan zdrowia się nie pogorszy i potwierdzą to wyniki badań, pacjent – z programem opieki długofalowej – zostanie skierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ponownie stanie się jego lekarzem prowadzącym

 • będzie koordynował plan leczenia pacjenta ustalony przez konsylium;
 • będzie dbał o to, aby dokumentacja związana z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta była kompletna (m.in. aby zawierała potwierdzenia wykonania świadczeń i zakończenia danego etapu leczenia);
 • będzie udzielał pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem onkologicznym.

Koordynator  ułatwi  pacjentowi przechodzenie przez poszczególne etapy leczenia. Dzięki temu nadzorowi proces terapeutyczny – zaplanowany przez konsylium – będzie mógł być sprawnie realizowany.

Więcej na stronie: http://pakietonkologiczny.gov.pl/

RUSZYŁ PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁODZI

Program profilaktyki WZW typu C skierowany jest do łodzian w wieku 25-59 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób o wysokim stopniu ryzyka: hospitalizowanych co najmniej jeden raz w ciągu ostatnich 15 lat; mieszkających z osobą zakażoną HCV; poddanych zabiegom upiększającym - tatuaże, kolczykowanie; dializowanych; przyjmujących narkotyki dożylnie lub donosowo. Zainteresowanych badaniem nie obowiązuje rejonizacja.

Wykaz realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi” w 2017 r.

Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp. k.

Miejsce realizacji badań:

Przychodnia Malinowa, Łódź

ul. Kilińskiego 21 

Dostępność:

od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00-10.00

Nr telefonu:

(42) 630 27 59

731 765 649

Miejskie Centrum Medyczne „Górna”

1) Miejsce realizacji badań:

MCM „Górna”, Łódź ul.  Felińskiego 7 pok. 111

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 11.00

Nr telefonu:

(42) 689 20 89

2) Miejsce realizacji badań:

MCM „Górna”, Łódź ul.  Tatrzańska 109

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 10.30

Nr telefonu:

(42) 643 46 88

3) Miejsce realizacji badań:

MCM „Górna”, Łódź ul.  Cieszkowskiego 6 pok. 14

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 11.00

Nr telefonu:

(42) 689 11 52

4) Miejsce realizacji badań:

MCM „Górna”, Łódź ul.  Rzgowska 170 pok. 109

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 11.00

Nr telefonu:

(42) 646 18 01

5) Miejsce realizacji badań:

MCM „Górna”, Łódź ul.  Odrzańska 29 pok. 11

Dostępność:

poniedziałki, środy, piątki w godz. 7.30 – 10.30

Nr telefonu:

(42) 684 67 40

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

1) Miejsce realizacji badań:

Przychodnia Śródmieście, Łódź ul. Próchnika 11 gab. nr 54

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 10.00

Nr telefonu:

(42) 630 72 21

2) Miejsce realizacji badań:

Przychodnia Śródmieście, Łódź ul. Rewolucji 1905r. 54 gab. nr 3

Dostępność:

poniedziałki, czwartki w godz. 7.30-9.00

Nr telefonu:

(42) 630 72 25

3) Miejsce realizacji badań:

Przychodnia Śródmieście, Łódź ul. Piotrkowska 113, gab. nr 5

Dostępność:

poniedziałki, czwartki w godz. 7.30-9.00

Nr telefonu:

(42) 633 44 71

4) Miejsce realizacji badań:

Przychodnia Akademicka „Palma”, Łódź ul. Lumumby 14, gab. nr 52

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 11.30

Nr telefonu:

(42) 632 81 80

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie”

Miejsce realizacji badań:

Przychodnia nr 31, Łódź ul. Skłodowskiej-Curie 15/17 pok. 325 III piętro (Laboratorium Analiz Lekarskich)

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 10.00

Nr telefonu:

(42) 20 84 290

(42) 637 69 65

ALAB laboratoria Sp. z o.o.

1) Miejsce realizacji badań:

Szpital Profamilia, Łódź ul. Niciarniana 49

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00

soboty w godz. 8.00-12.00

Nr telefonu:

665 787 341

506 040 843

2) Miejsce realizacji badań:

Przychodnia Aloes, Łódź ul. Hubala 1

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 11.00

Nr telefonu:

518 153 649

3) Miejsce realizacji badań:

Multiclinic, Łódź ul. Kilińskiego 185

Dostępność:

poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 8.00 – 10.30

czwartki w godz. 16.00-18.00

Nr telefonu:

514 849 326

Miejskie Centrum Medyczne „Widzew”

1) Miejsce realizacji badań:

Miejskie Centrum Medyczne „Widzew”, Łódź Al. Piłsudskiego 157 – laboratorium I piętro pok. 103

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 9.30

Nr telefonu:

(42) 674 07 21

2) Miejsce realizacji badań:

Miejskie Centrum Medyczne „Widzew”, Łódź ul. Elsnera 19 – parter pok. 20

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 10.15

Nr telefonu:

(42) 671 10 80

3) Miejsce realizacji badań:

Miejskie Centrum Medyczne „Widzew”, Łódź ul. Gorkiego 21a – parter pok. 17

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 10.15

Nr telefonu:

(42) 673 35 66

Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie 2017

UWAGA! LIMIT SZCZEPIEŃ W RAMACH PROGRAMU NA ROK 2017 ZOSTAŁ WYCZERPANY


W 37 łódzkich przychodniach i centrach medycznych seniorzy mogą zaszczepić się przeciw grypie. Nie obowiązuje rejonizacja. Trzeba jedynie okazać dowód osobisty!

 

Planowana liczba szczepień: 6200

Finansowanie – środki z budżetu miasta: 230 tys. zł (w 2016r. – 210 tys. zł)

Grupa objęta programem: mieszkańcy Łodzi pow. 65 roku życia

 

Szczepionka: szczepionka czterowalentna - zawiera dwa szczepy typu A i dwie linie wirusa grypy typu B. Rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia oraz polskich ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

 

Na szczepienie można zgłosić się do dowolnej przychodni, niekoniecznie tam, gdzie mamy swojego lekarza pierwszego kontaktu, nie obowiązuje rejonizacja.

 

Na szczepienie należy zgłosić się z dowodem tożsamości (osobistym, legitymacją rencisty, emeryta).

Realizatorzy Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie 2017

Miejskie Centrum Medyczne Górna

Termin rozpoczęcia szczepień: 18 września 2017r.

Adresy przychodni wykonujących szczepienia:

1) ul. Felińskiego 7

Zapisy od 11.09.2017r. osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 689 20 80

2) ul. Tatrzańska 109

Zapisy od 11.09.2017r. osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 643 46 88

3) ul. Cieszkowskiego 6

Zapisy od 11.09.2017r. osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 689 11 50

4) ul. Odrzańska 29

Zapisy od 11.09.2017r. osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 684 45 37

5) ul. Rzgowska 170

Zapisy od 11.09.2017r. osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 646 15 23

Miejskie Centrum Medyczne Bałuty

Termin rozpoczęcia szczepień: 18 września 2017r.

Adresy przychodni wykonujących szczepienia:

1) Przychodnia Zdrowia "Bydgoska"

ul. Bydgoska 17/21
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 653 90 79

2) Przychodnia Zdrowia "Wielkopolska"

ul. Wielkopolska 55
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu (42) 651 69 22

3) Przychodnia Zdrowia "Traktorowa"

ul. Traktorowa 61
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 655 78 32

4) Przychodnia Zdrowia "Snycerska"

ul. Snycerska 1/3
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 654 40 36

5) Przychodnia Zdrowia "Sierakowskiego"

ul. Sierakowskiego 67a
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 653 90 63

6) Przychodnia Zdrowia "Marynarska"

ul. Marynarska 39
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 657 35 63

7) Przychodnia Zdrowia "Zuli Pacanowskiej"

ul. Zuli Pacanowskiej 3
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 657 41 96

8) Przychodnia Zdrowia "Libelta"

ul. Libelta 16
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 656 77 28

9) Przychodnia Zdrowia "Murarska"

ul. Murarska 4
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 655 36 00

10) Przychodnia Zdrowia "Motylowa"

ul. Motylowa 4
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 659 15 97

11) Przychodnia Zdrowia "Nastrojowa"

ul. Nastrojowa 11
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 658 15 01

Miejskie Centrum Medyczne Widzew

Termin rozpoczęcia szczepień: 18 września 2017r.

Adresy przychodni wykonujących szczepienia:

1) Al. Piłsudskiego 157
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 674 32 57

2) ul. Elsnera 19 (Przychodnia Batory)
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 671 10 80

3) ul. Gorkiego 21a (Przychodnia Batory)
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 673 35 66

Miejskie Centrum Medyczne im. Karola Jonschera

Termin rozpoczęcia szczepień: 18 września 2017r.

Adresy przychodni wykonujących szczepienia:

1) Przychodnia Lecznicza

ul. Lecznicza 6
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 256 51 61

2) Przychodnia Lecznicza

ul. Zarzewska 56/58
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 682 52 64

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

Termin rozpoczęcia szczepień: 5 września 2017r.

Adresy przychodni wykonujących szczepienia:

1) Przychodnia Śródmieście

ul. Próchnika 11
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 630 72 21  wew. 323, 324

2) Przychodnia Śródmieście

ul. Rewolucji 1905r. 54
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 630 72 25 wew. 317

3) Przychodnia Śródmieście

ul. Piotrkowska 113
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 633 44 71 wew. 305, 309

4) Przychodnia Akademicka "PaLMA"

ul. Lumumby 14
Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 632 81 80 wew. 418, 419

Miejskie Centrum Medyczne Polesie

Termin rozpoczęcia szczepień: 12 września 2017r.

Adresy przychodni wykonujących szczepienia:

1) Przychodnia Nr 31

ul. Skłodowskiej - Curie 15/17
Pacjent zgłasza się osobiście do Przychodni

2) Przychodnia Nr 32

ul. Cmentarna 3a
Pacjent zgłasza się osobiście do Przychodni

3) Przychodnia Nr 33

ul. Kasprzaka 27
Pacjent zgłasza się osobiście do Przychodni

4) Przychodnia Nr 34

ul. Garnizonowa 38
Pacjent zgłasza się osobiście do Przychodni

5) Przychodnia Nr 34

ul. Srebrzyńska 75
Pacjent zgłasza się osobiście do Przychodni

6) Przychodnia Nr 35

ul. Wileńska 25
Pacjent zgłasza się osobiście do Przychodni

7) Przychodnia Nr 36

ul. Olimpijska 7a
Pacjent zgłasza się osobiście do Przychodni

8) Przychodnia Nr 37

ul. Kusocińskiego 140a
Pacjent zgłasza się osobiście do Przychodni

9) Przychodnia Nr 38

ul. Maratońska 71
Pacjent zgłasza się osobiście do Przychodni

Centra Medyczne Medyceusz

Termin rozpoczęcia szczepień: 4 września 2017r.

Miejsce wykonywania szczepień:

Centra Medyczne Medyceusz ul. Bazarowa 9

Zapisy osobiście lub pod numerem telefonu: (42) 613 69 61

Medycyna Grabieniec

Termin rozpoczęcia szczepień: 6 września 2017r.

Miejsce wykonywania szczepień:

Medycyna Grabieniec ul. Grabieniec 13

Zapisy pod numerem telefonu: (42) 611 03 31

Kamień Milowy

Termin rozpoczęcia szczepień: 18 września 2017r.

Miejsce wykonywania szczepień:

Centrum Rehabilitacji Kraszewskiego ul. Kraszewskiego 7/9

Zapisy osobiście w gab. 26 lub pod numerem telefonu: (42) 643 43 00

Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022