Dla mieszkańców

Programy prozdrowotne

Informacje dla osób niepełnosprawnych
Badania dzieci z klas I-III szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne

Badania mają na celu zapobieganie wadom postawy poprzez kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz wykrywanie i zdiagnozowanie nieprawidłowości a następnie ich korygowanie poprzez ćwiczenia, tzw. gimnastykę korekcyjną.

Badania realizowane są od 2014 roku.

Adresowane są do dzieci klas I-III ze szkół podstawowych na terenie miasta Łodzi.

Podstawowe elementy projektu:

 • edukacja dzieci i rodziców - informacja o problemie i zachęcenie do skorzystania z badań (potrzebna jest zgoda rodzica);
 • pogadanka edukacyjna dla dzieci, badanie lekarza ortopedy, kwalifikacja dziecka do jednej z trzech grup: I- postawa prawidłowa, II- wada postawy wymagająca ćwiczeń korekcyjnych, III- zmiany w postawie wymagające specjalistycznej konsultacji lekarskiej  w ramach NFZ.
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z grupy II (wada postawy wymagająca ćwiczeń korekcyjnych): 20 zajęć po 30 min; po zakończeniu cyklu ćwiczeń rodzice otrzymują zalecenia dot. dalszego postępowania oraz zestaw ćwiczeń domowych.

Zadanie finansowane jest z budżetu Miasta. Wszystkie świadczenia w ramach programu są bezpłatne dla uczestników.

Na program przeznaczona jest kwota 300.000 zł rocznie, w minionych latach była wykorzystywana w całości. W 2014 i 2015 roku przebadano każdego roku ok. 5,5 tys. dzieci a ok. 2400 uczestniczyło w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

Badania i zajęcia gimnastyki korekcyjnej realizują zakłady opieki zdrowotnej wyłonione w konkursie ofert. W roku 2016 jest to 8 podmiotów:

 • MCM „BAŁUTY" w Łodzi,
 • MCM im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, 
 • MCM „GÓRNA" w Łodzi, ul. Felińskiego 7,
 • MCM „WIDZEW" w Łodzi
 • MCM „POLESIE" w Łodzi, ul. Struga 86,
 • CM im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi,  
 • Medycyna Grabieniec Sp. z o.o.,
 • Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy"

Podmioty te nawiązują kontakt ze szkołami - badanie lekarza i gimnastyka korekcyjna odbywa się na terenie szkół. Zakres przedsięwzięcia jest podobny jak w latach ubiegłych - planujemy przebadać  ok. 5000 dzieci i dla ok. połowy z nich zapewnić gimnastykę korekcyjną.

Powodzenie tego przedsięwzięcia zależy od świadomości zdrowotnej rodziców dziecka - oni muszą wyrazić zgodę na badanie oraz, jeśli jest takie zalecenie lekarza, umożliwić dziecku uczestniczenie w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. - tel. (42) 638-47-34.

Szybka terapia onkologiczna

Szybka terapia onkologiczna – co to jest?

Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązania organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Szybka terapia onkologiczna nie jest programem zdrowotnym w rozumieniu art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm). Jest przeznaczona dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy. Ministerstwo Zdrowia ani NFZ nie kwalifikują pacjentów do udziału w szybkiej terapii onkologicznej.

Szybka terapia onkologiczna ma poprawić dostępność diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych i usystematyzować proces diagnostyczno-terapeutyczny. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz wyznaczeniu maksymalnych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. Zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów ma usprawnić ten proces.

Jak rozpocząć leczenie w ramach szybkiej terapii onkologicznej? Karta diagnostyki i terapii onkologicznej

Pierwszym krokiem do diagnostyki i leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który przeprowadzi dokładny wywiad, oceni dolegliwości pacjenta i w razie potrzeby zleci wykonanie niezbędnych badań. Jeśli na tej podstawie stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego, skieruje pacjenta do specjalisty właściwego ze względu na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa. W tym celu lekarz POZ wystawi pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego będzie mógł wydać także lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje nowotwór złośliwy u pacjenta, którego leczy. Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty będzie potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego mogą otrzymać również pacjenci z chorobą nowotworową, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r. W ich przypadku kartę będzie wystawiał lekarz prowadzący leczenie w szpitalu. Dzięki temu przejdą płynnie do nowego systemu.

Twój lekarz POZ

Pierwszy etap diagnostyki rozpocznie się podczas wizyty pacjenta u lekarza POZ. Przeprowadzi on dokładny wywiad z pacjentem i oceni jego dolegliwości, może również zlecić wykonanie niezbędnych badań.

Pacjent, u którego lekarz POZ będzie podejrzewał nowotwór złośliwy (jeśli na podstawie wykonanych badań nie wykluczy tej choroby), otrzyma kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, dzięki której szybko dostanie się do specjalisty.

Jakie informacje zawiera karta?

W karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego znajdą się rubryki, które będą uzupełniać właściwi lekarze na poszczególnych etapach procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Dzięki temu informacje o pacjencie będą się znajdowały w jednym miejscu. Będą to m.in.:

 • wykaz badań diagnostycznych, które zostały wykonane pacjentowi;
 • diagnoza, a w przypadku rozpoznania nowotworowego również informacja o stopniu zaawansowania choroby;
 • plan leczenia.

Karta będzie własnością pacjenta. Udokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia, aż do powrotu pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po zakończeniu leczenia. Świadczeniodawca będzie miał obowiązek nieodpłatnie przekazać pacjentowi oryginał karty oraz przechowywać jej kopię.

U lekarza specjalisty – diagnoza w 9 tygodni

Pacjent, który otrzyma kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, powinien zgłosić się do lekarza specjalisty. Od momentu, gdy pacjent zostanie wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni.

W czasie pierwszych 5 tygodni:

 • pacjent będzie czekał na wizytę u lekarza specjalisty – maksymalnie 2 tygodnie;
 • pacjent wykona badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki wstępnej (na podstawie tych badań lekarz potwierdzi lub wykluczy chorobę nowotworową u pacjenta).

W czasie kolejnych 4 tygodni:

 • pacjent wykona badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki pogłębionej. Na ich podstawie lekarz określi stopień zaawansowania choroby.

Aby szybka terapia onkologiczna uwzględniała potrzeby związane ze specyfiką choroby danego pacjenta, przewidziano jeden dodatkowy tydzień na rozpoczęcie diagnostyki pogłębionej. Jest to czas na organizację przejścia pacjenta z jednej placówki ochrony zdrowia do drugiej, jeśli okaże się, że diagnostyka tego wymaga.

Opieka i wsparcie w szpitalu – konsylium i koordynator

Konsylium to wielodyscyplinarny zespół specjalistów  złożony m.in. z chirurga onkologa, radioterapeuty, onkologa, który opracuje plan leczenia pacjenta. Zbierze się ono w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia się pacjenta do szpitala.

W konsylium będą mogły uczestniczyć także inne osoby, między innymi: pielęgniarka, psycholog albo inny pracownik medyczny.

Konsylium jest niezbędne do rozpoczęcia leczenia. Zespół specjalistów będzie konsultował wyniki badań pacjenta i na tej podstawie zakwalifikuje go do właściwego leczenia.

Koordynator

Koordynator będzie towarzyszył pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Następnie pacjent (wraz z dokumentacją i zaleceniami) przejdzie pod opiekę lekarza specjalisty. Jeśli jego stan zdrowia się nie pogorszy i potwierdzą to wyniki badań, pacjent – z programem opieki długofalowej – zostanie skierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ponownie stanie się jego lekarzem prowadzącym

 • będzie koordynował plan leczenia pacjenta ustalony przez konsylium;
 • będzie dbał o to, aby dokumentacja związana z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta była kompletna (m.in. aby zawierała potwierdzenia wykonania świadczeń i zakończenia danego etapu leczenia);
 • będzie udzielał pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem onkologicznym.

Koordynator  ułatwi  pacjentowi przechodzenie przez poszczególne etapy leczenia. Dzięki temu nadzorowi proces terapeutyczny – zaplanowany przez konsylium – będzie mógł być sprawnie realizowany.

Więcej na stronie: http://pakietonkologiczny.gov.pl/

Łódź do zdrowia – wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi

Całkowita wartość projektu: 842 843,50 zł

Kwota dofinansowania: 766 987,58 zł

Wysokość wkładu własnego: 9% wartości projektu ogółem

Okres realizacji projektu: od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wnioskodawca: Łódź – Miasto na Prawach Powiatu realizuje projekt w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów.

Grupa docelowa:

W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 2 000 osób (1 000 kobiet i 1 000 mężczyzn), które uczą się/pracują lub zamieszkują miasto Łódź (woj. łódzkie) w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w wieku aktywności zawodowej z przedziału 50-65 lat (przy czym zgodnie z ustaleniami Min. Rozwoju osoby w wieku aktywności zawodowej będą osobami pracującymi lub pozostającymi bez zatrudnienia, ale zainteresowanymi podjęciem pracy i jej poszukujący).

Cel projektu:

Ograniczenie progresji przewlekłej choroby nerek poprzez wczesne wykrycie choroby, objęcie działaniami edukacyjnymi oraz skierowanie do dalszej obserwacji lub diagnostyki i leczenia w ramach NFZ osób z chorobą wykrytą w okresie trwania projektu.

Działaniami zostanie objętych 2 000 osób z grupy docelowej, zamieszkałych na terenie miasta Łodzi.

Realizacja projektu doprowadzi do osiągnięcia celu głównego oraz celów szczegółowych RPO WŁ i wpłynie na utrzymanie oraz przedłużenie aktywności zawodowej uczestników/-czek projektu - osób powyżej 50 roku życia. Seria badań pozwoli na wcześniejsze wykrywanie przewlekłej choroby nerek w stadiach, w których jest ona wyleczalna i pozwoli na dłuższą aktywność zawodową osób nią dotkniętych i/lub skierowanych do dalszej diagnostyki. Projekt zwiększy poziom wiedzy na temat choroby oraz umiejętność samoopieki i zaangażowania w kontrolę swojego stanu zdrowia. Pozostałe osoby, dzięki zdobytej wiedzy, zapobiegną u siebie rozwojowi PCHN.

Krótki opis projektu:

Łódź do zdrowia – wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi to projekt, który powstał z myślą o zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców w badaniach w kierunku PChN, w grupie wiekowej powyżej 50 roku życia, wykazującej wysoką zachorowalność na przewlekłą chorobę nerek. Program propaguje ponadto działania edukacyjne skierowane do osób z grupy ryzyka, które dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i nastawieniu do badania przez personel medyczny, chętniej będą zgłaszać się w przyszłości na badania w kierunku PChN.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • zorganizowanie 12 dwugodzinnych cykli szkoleń dla 84 lekarzy POZ, którzy będą przeprowadzać konsultacje z pacjentami oraz badania diagnostyczne w 29 lokalizacjach na terenie miasta Łodzi - działanie realizowane przez Miasto;
 • każdy uczestnik projektu będzie miał zagwarantowane 2 konsultacje z lekarzem POZ – pierwsza i ostatnia wizyta (4 000 konsultacji). Jeżeli badania przeprowadzone po pierwszej konsultacji (badanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi i badanie ogólne moczu) nie wskażą nieprawidłowości, uczestnik kończy udział w projekcie. W ramach drugiej konsultacji zostaną omówione z pacjentem wyniki badań. Z osobami
  u których nie wykryto PChN lekarz dodatkowo przeprowadzi rozmowę edukacyjną nt. PChN i zagrożeń z nią związanych. Pacjent otrzyma materiały informacyjne nt. PChN, zaświadczenie o udziale w Programie z zaleceniami oraz wypełni ankietę satysfakcji pacjenta - działanie realizowane przez Miasto;
 • jeżeli badania zlecone po pierwszej konsultacji wskażą na nieprawidłowości w funkcjonowaniu nerek pacjent będzie mógł skorzystać jeszcze z 3 dodatkowych konsultacji z lekarzem POZ na których wg wskazań zostanie skierowany na dodatkowe badania stężenia kreatyniny (maksymalnie 2 dodatkowe badania), badania albuminurii (max. 3), badania diagnostyczne (morfologia, elektrolity – Na, K, CRP, cholesterol, triglicerydy, glukoza, u osób z cukrzycą wartość hemoglobiny glikowanej) – działanie realizowane przez Miasto;
 • pacjenci u których wyniki badań wskażą PChN zostaną skierowani na konsultację nefrologiczną w ramach projektu, a lekarz wg wskazań zleci wykonanie USG układu moczowego, z wynikami którego pacjent zgłosi się do nefrologa – działanie realizowane przez WAM;
 • po przeprowadzeniu konsultacji nefrologicznej, u pacjentów wymagających objęcia specjalistyczną opieką nefrologiczną, lekarz nefrolog zleci zgłoszenie się do lekarza POZ w celu uzyskania skierowania do dalszej opieki w ramach NFZ. Lekarz nefrolog zleci również pacjentowi udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu. Poza warsztatami pacjent będzie miał możliwość skorzystać
  z 3 indywidualnych konsultacji z dietetykiem, podczas których m.in. zapozna się
  z zasadami prawidłowego żywienia oraz otrzyma spersonalizowane zalecenia żywieniowe – działanie realizowane przez WAM;
 • w ramach działań informacyjno-edukacyjnych zostanie wydrukowana
  i dystrybuowana w okresie trwania projektu broszura informacyjno-edukacyjna nt. PChN. Publikacja zawierać będzie informacje m.in. z zakresu: przyczyn powstawania przewlekłej choroby nerek, objawów chorobowych, zaleconego postępowania
  i sposobów leczenia, a także zaleceń żywieniowych. Broszura (ok. 8 stron, format A5) dystrybuowana będzie wśród uczestników projektu za pośrednictwem lekarzy POZ zaangażowanych do realizacji projektu – działanie realizowane przez Miasto.

Wpływ projektu:

Wynikiem konsultacji i badań będzie pisemna diagnoza wraz z zaleceniami. W rezultacie projektu 2000 osób otrzyma rzetelną informację o swoim stanie zdrowia, co pozwoli na odpowiednie działania: dalszą diagnostykę, leczenie, potwierdzenie braku zmian chorobowych, co  warunkuje  aktywne życie z myślą o kolejnym badaniu dopiero w perspektywie kilku lat.

Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022