Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Programy prozdrowotne

Informacje dla osób niepełnosprawnych
Badania dzieci z klas I-III szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne

Badania mają na celu zapobieganie wadom postawy poprzez kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz wykrywanie i zdiagnozowanie nieprawidłowości a następnie ich korygowanie poprzez ćwiczenia, tzw. gimnastykę korekcyjną.

Badania realizowane są od 2014 roku.

Adresowane są do dzieci klas I-III ze szkół podstawowych na terenie miasta Łodzi.

Podstawowe elementy projektu:

 • edukacja dzieci i rodziców - informacja o problemie i zachęcenie do skorzystania z badań (potrzebna jest zgoda rodzica);
 • pogadanka edukacyjna dla dzieci, badanie lekarza ortopedy, kwalifikacja dziecka do jednej z trzech grup: I- postawa prawidłowa, II- wada postawy wymagająca ćwiczeń korekcyjnych, III- zmiany w postawie wymagające specjalistycznej konsultacji lekarskiej  w ramach NFZ.
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z grupy II (wada postawy wymagająca ćwiczeń korekcyjnych): 20 zajęć po 30 min; po zakończeniu cyklu ćwiczeń rodzice otrzymują zalecenia dot. dalszego postępowania oraz zestaw ćwiczeń domowych.

Zadanie finansowane jest z budżetu Miasta. Wszystkie świadczenia w ramach programu są bezpłatne dla uczestników.

Na program przeznaczona jest kwota 300.000 zł rocznie, w minionych latach była wykorzystywana w całości. W 2014 i 2015 roku przebadano każdego roku ok. 5,5 tys. dzieci a ok. 2400 uczestniczyło w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

Badania i zajęcia gimnastyki korekcyjnej realizują zakłady opieki zdrowotnej wyłonione w konkursie ofert. W roku 2016 jest to 8 podmiotów:

 • MCM „BAŁUTY" w Łodzi,
 • MCM im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, 
 • MCM „GÓRNA" w Łodzi, ul. Felińskiego 7,
 • MCM „WIDZEW" w Łodzi
 • MCM „POLESIE" w Łodzi, ul. Struga 86,
 • CM im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi,  
 • Medycyna Grabieniec Sp. z o.o.,
 • Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy"

Podmioty te nawiązują kontakt ze szkołami - badanie lekarza i gimnastyka korekcyjna odbywa się na terenie szkół. Zakres przedsięwzięcia jest podobny jak w latach ubiegłych - planujemy przebadać  ok. 5000 dzieci i dla ok. połowy z nich zapewnić gimnastykę korekcyjną.

Powodzenie tego przedsięwzięcia zależy od świadomości zdrowotnej rodziców dziecka - oni muszą wyrazić zgodę na badanie oraz, jeśli jest takie zalecenie lekarza, umożliwić dziecku uczestniczenie w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi. - tel. (42) 638-47-34.

Szybka terapia onkologiczna

Szybka terapia onkologiczna – co to jest?

Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązania organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Szybka terapia onkologiczna nie jest programem zdrowotnym w rozumieniu art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm). Jest przeznaczona dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy. Ministerstwo Zdrowia ani NFZ nie kwalifikują pacjentów do udziału w szybkiej terapii onkologicznej.

Szybka terapia onkologiczna ma poprawić dostępność diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych i usystematyzować proces diagnostyczno-terapeutyczny. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz wyznaczeniu maksymalnych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. Zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów ma usprawnić ten proces.

Jak rozpocząć leczenie w ramach szybkiej terapii onkologicznej? Karta diagnostyki i terapii onkologicznej

Pierwszym krokiem do diagnostyki i leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który przeprowadzi dokładny wywiad, oceni dolegliwości pacjenta i w razie potrzeby zleci wykonanie niezbędnych badań. Jeśli na tej podstawie stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego, skieruje pacjenta do specjalisty właściwego ze względu na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa. W tym celu lekarz POZ wystawi pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego będzie mógł wydać także lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje nowotwór złośliwy u pacjenta, którego leczy. Pacjent może otrzymać kartę także w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty będzie potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego mogą otrzymać również pacjenci z chorobą nowotworową, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r. W ich przypadku kartę będzie wystawiał lekarz prowadzący leczenie w szpitalu. Dzięki temu przejdą płynnie do nowego systemu.

Twój lekarz POZ

Pierwszy etap diagnostyki rozpocznie się podczas wizyty pacjenta u lekarza POZ. Przeprowadzi on dokładny wywiad z pacjentem i oceni jego dolegliwości, może również zlecić wykonanie niezbędnych badań.

Pacjent, u którego lekarz POZ będzie podejrzewał nowotwór złośliwy (jeśli na podstawie wykonanych badań nie wykluczy tej choroby), otrzyma kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, dzięki której szybko dostanie się do specjalisty.

Jakie informacje zawiera karta?

W karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego znajdą się rubryki, które będą uzupełniać właściwi lekarze na poszczególnych etapach procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Dzięki temu informacje o pacjencie będą się znajdowały w jednym miejscu. Będą to m.in.:

 • wykaz badań diagnostycznych, które zostały wykonane pacjentowi;
 • diagnoza, a w przypadku rozpoznania nowotworowego również informacja o stopniu zaawansowania choroby;
 • plan leczenia.

Karta będzie własnością pacjenta. Udokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia, aż do powrotu pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po zakończeniu leczenia. Świadczeniodawca będzie miał obowiązek nieodpłatnie przekazać pacjentowi oryginał karty oraz przechowywać jej kopię.

U lekarza specjalisty – diagnoza w 9 tygodni

Pacjent, który otrzyma kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, powinien zgłosić się do lekarza specjalisty. Od momentu, gdy pacjent zostanie wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni.

W czasie pierwszych 5 tygodni:

 • pacjent będzie czekał na wizytę u lekarza specjalisty – maksymalnie 2 tygodnie;
 • pacjent wykona badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki wstępnej (na podstawie tych badań lekarz potwierdzi lub wykluczy chorobę nowotworową u pacjenta).

W czasie kolejnych 4 tygodni:

 • pacjent wykona badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki pogłębionej. Na ich podstawie lekarz określi stopień zaawansowania choroby.

Aby szybka terapia onkologiczna uwzględniała potrzeby związane ze specyfiką choroby danego pacjenta, przewidziano jeden dodatkowy tydzień na rozpoczęcie diagnostyki pogłębionej. Jest to czas na organizację przejścia pacjenta z jednej placówki ochrony zdrowia do drugiej, jeśli okaże się, że diagnostyka tego wymaga.

Opieka i wsparcie w szpitalu – konsylium i koordynator

Konsylium to wielodyscyplinarny zespół specjalistów  złożony m.in. z chirurga onkologa, radioterapeuty, onkologa, który opracuje plan leczenia pacjenta. Zbierze się ono w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia się pacjenta do szpitala.

W konsylium będą mogły uczestniczyć także inne osoby, między innymi: pielęgniarka, psycholog albo inny pracownik medyczny.

Konsylium jest niezbędne do rozpoczęcia leczenia. Zespół specjalistów będzie konsultował wyniki badań pacjenta i na tej podstawie zakwalifikuje go do właściwego leczenia.

Koordynator

Koordynator będzie towarzyszył pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Następnie pacjent (wraz z dokumentacją i zaleceniami) przejdzie pod opiekę lekarza specjalisty. Jeśli jego stan zdrowia się nie pogorszy i potwierdzą to wyniki badań, pacjent – z programem opieki długofalowej – zostanie skierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ponownie stanie się jego lekarzem prowadzącym

 • będzie koordynował plan leczenia pacjenta ustalony przez konsylium;
 • będzie dbał o to, aby dokumentacja związana z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta była kompletna (m.in. aby zawierała potwierdzenia wykonania świadczeń i zakończenia danego etapu leczenia);
 • będzie udzielał pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem onkologicznym.

Koordynator  ułatwi  pacjentowi przechodzenie przez poszczególne etapy leczenia. Dzięki temu nadzorowi proces terapeutyczny – zaplanowany przez konsylium – będzie mógł być sprawnie realizowany.

Więcej na stronie: http://pakietonkologiczny.gov.pl/

MIEJSKI PROGRAM IN VITRO DLA ŁODZI 2016-2020

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że od 60 do 80 milionów par na świecie boryka się z problemem niepłodności, z czego w Polsce to zjawisko może dotyczyć 1,2-1,3 milionów par i tym samym ingerować w jakość życia jednostek oraz osób będących w związkach partnerskich w różnych aspektach ich funkcjonowania.

O Miejskim Programie InVitro dla Łodzi 2016-2020

Niepłodność definiuje się jako niemożność zajścia w ciążę po roku utrzymywania stosunków płciowych bez użycia środków antykoncepcyjnych. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD 10 rozróżnia zarówno niepłodność męską (N46) jak i kobiecą (N97). Zatem trudności prokreacyjne mogą mieć podłoże leżące po stronie stanu zdrowia obojga partnerów, a ich przyczyny mogą mieć naturę biologiczną, fizyczną oraz społeczną.

Z uwagi na zakończenie finansowania procedur rozrodu wspomaganego medycznie w ramach rządowego Programu - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013 - 2016, wysokie koszty procedur na rynku komercyjnych usług zdrowotnych oraz rosnącą skalę problemu na terenie naszego Miasta, uzasadnionym działaniem jest zapewnienie równego dostępu wszystkim mieszkańcom Łodzi do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności i wsparcie niepłodnych par dofinansowaniem do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego.

Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi nr XXXI /792/16 z dnia 15 czerwca 2016 roku został przyjęty Miejski Program InVitro dla Łodzi, którego założenia w zakresie klinicznym pozostają w zgodzie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Komisji Medycyny Rozrodu Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w sprawie leczenia niepłodności i jej skutków metodami rozrodu wspomaganego medycznie oraz ustawy o leczeniu niepłodności.

Inicjatorzy
Realizatorzy

Projekt finansowany jest z budżetu Miasta. Na każdy rok trwania programu przeznaczane będą środki w wysokości 1 mln złotych (przy czym na rok 2016 budżet ten wyniósł 650 000 zł). Realizatorzy odpowiedzialni za rekrutację uczestników oraz za przeprowadzenie procedury biotechnologicznej zostali wyłonieni w drodze postępowania konkursowego.

Realizatorzy Programu w latach 2017-2018

W wyniku rozpatrzenia ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony na podstawie Zarządzenia Nr 5248/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 stycznia 2017  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów w latach 2017 i 2018 programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020” oraz powołania Komisji Konkursowej - Komisja Konkursowa wybrała na realizatorów Programu w 2017 i 2018 roku niżej wybranych oferentów, których oferty spełniły warunki formalne i uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną Komisji Konkursowej.

1. GAMETA - Szpital

http://gameta.pl/gameta-lodz/

Rzgów, ul. Rudzka 34/36

tel. (42) 645-77-77

2. SALVE MEDICA

http://salvemedica.pl/

Łódź, ul. Szparagowa 10

tel. (42) 254-64-00 lub 601-319-778

Realizatorzy Programu w roku 2016

W wyniku rozpatrzenia ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony na podstawie Zarządzenia Nr 3806/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 czerwca 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów w 2016r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020" oraz powołania Komisji Konkursowej - Komisja Konkursowa wybrała na realizatorów Programu w 2016r. niżej wybranych oferentów, których oferty spełniły warunki formalne i uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną Komisji Konkursowej:

1. GAMETA - Szpital

http://gameta.pl/gameta-lodz/

Rzgów, ul. Rudzka 34/36

tel. (42) 645-77-77

2. SALVE MEDICA

http://salvemedica.pl/

Łódź, ul. Szparagowa 10

tel. (42) 254-64-00 lub 601-319-778

Organizacja

Uczestnikom programu przysługuje możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury biotechnologicznej w ramach metod rozrodu wspomaganego medycznie.

Koszt jednej całej procedury zapłodnienia pozaustrojowego wynosi średnio 8000 - 12000zł (w zależności od ośrodka). Uczestnikom programu przysługuje możliwość dofinansowania do 3 prób zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5000zł każda nie więcej jednak niż 80% kosztów całej procedury biotechnologicznej. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.

Cennik pozostałych procedur powinien być udostępniony przez zakład realizujący program na stronie internetowej i określony w czasie pierwszej wizyty. Jeżeli procedura zapłodnienia pozaustrojowego z powodów medycznych zakończy się na wcześniejszym etapie to dofinansowanie obejmuje przeprowadzone do tego etapu elementy. Koszt ewentualnych kolejnych prób (>3) przeprowadzenia zapłodnienia pozaustrojowego ponoszony jest przez pacjentów.

Roczny budżet programu wynosi 1 mln złotych (przy czym na rok 2016 budżet ten wyniósł 650 000zł).

Szczegółowe koszty poszczególnych etapów programu zostaną przedstawione przez jednostki przystępujące do konkursu ofert.

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁODZI

Program profilaktyki WZW typu C skierowany jest do łodzian w wieku 25-59 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób o wysokim stopniu ryzyka: hospitalizowanych co najmniej jeden raz w ciągu ostatnich 15 lat; mieszkających z osobą zakażoną HCV; poddanych zabiegom upiększającym - tatuaże, kolczykowanie; dializowanych; przyjmujących narkotyki dożylnie lub donosowo. Zainteresowanych badaniem nie obowiązuje rejonizacja.

Wykaz realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi” w 2017 r.

Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp. k.

Miejsce realizacji badań:

Przychodnia Malinowa, Łódź

ul. Kilińskiego 21 

Dostępność:

od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00-10.00

Nr telefonu:

(42) 630 27 59

731 765 649

ALAB laboratoria Sp. z o.o.

1) Miejsce realizacji badań:

Szpital Profamilia, Łódź ul. Niciarniana 49

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00

soboty w godz. 8.00-12.00

Nr telefonu:

665 787 341

506 040 843

2) Miejsce realizacji badań:

Przychodnia Aloes, Łódź ul. Hubala 1

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 11.00

Nr telefonu:

518 153 649

3) Miejsce realizacji badań:

Multiclinic, Łódź ul. Kilińskiego 185

Dostępność:

poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 8.00 – 10.30

czwartki w godz. 16.00-18.00

Nr telefonu:

514 849 326

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

1) Miejsce realizacji badań:

Przychodnia Śródmieście, Łódź ul. Próchnika 11 gab. nr 54

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 10.00

Nr telefonu:

(42) 630 72 21

2) Miejsce realizacji badań:

Przychodnia Śródmieście, Łódź ul. Rewolucji 1905r. 54 gab. nr 3

Dostępność:

poniedziałki, czwartki w godz. 7.30-9.00

Nr telefonu:

(42) 630 72 25

3) Miejsce realizacji badań:

Przychodnia Śródmieście, Łódź ul. Piotrkowska 113, gab. nr 5

Dostępność:

poniedziałki, czwartki w godz. 7.30-9.00

Nr telefonu:

(42) 633 44 71

4) Miejsce realizacji badań:

Przychodnia Akademicka „Palma”, Łódź ul. Lumumby 14, gab. nr 52

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 11.30

Nr telefonu:

(42) 632 81 80

Miejskie Centrum Medyczne „Górna”

1) Miejsce realizacji badań:

MCM „Górna”, Łódź ul.  Felińskiego 7 pok. 111

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 11.00

Nr telefonu:

(42) 689 20 89

2) Miejsce realizacji badań:

MCM „Górna”, Łódź ul.  Tatrzańska 109

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 10.30

Nr telefonu:

(42) 643 46 88

3) Miejsce realizacji badań:

MCM „Górna”, Łódź ul.  Cieszkowskiego 6 pok. 14

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 11.00

Nr telefonu:

(42) 689 11 52

4) Miejsce realizacji badań:

MCM „Górna”, Łódź ul.  Rzgowska 170 pok. 109

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 11.00

Nr telefonu:

(42) 646 18 01

5) Miejsce realizacji badań:

MCM „Górna”, Łódź ul.  Odrzańska 29 pok. 11

Dostępność:

poniedziałki, środy, piątki w godz. 7.30 – 10.30

Nr telefonu:

(42) 684 67 40

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie”

Miejsce realizacji badań:

Przychodnia nr 31, Łódź ul. Skłodowskiej-Curie 15/17 pok. 325 III piętro (Laboratorium Analiz Lekarskich)

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 10.00

Nr telefonu:

(42) 20 84 290

(42) 637 69 65

Miejskie Centrum Medyczne „Widzew”

1) Miejsce realizacji badań:

Miejskie Centrum Medyczne „Widzew”, Łódź Al. Piłsudskiego 157 – laboratorium I piętro pok. 103

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 9.30

Nr telefonu:

(42) 674 07 21

2) Miejsce realizacji badań:

Miejskie Centrum Medyczne „Widzew”, Łódź ul. Elsnera 19 – parter pok. 20

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 10.15

Nr telefonu:

(42) 671 10 80

3) Miejsce realizacji badań:

Miejskie Centrum Medyczne „Widzew”, Łódź ul. Gorkiego 21a – parter pok. 17

Dostępność:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 10.15

Nr telefonu:

(42) 673 35 66

Kalendarz
Kontakt