Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Zdrowe nerki

Łódź do zdrowia – wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi

Cel projektu i planowane efekty

Celem projektu jest ograniczenie progresji przewlekłej choroby nerek poprzez wczesne wykrycie choroby, objęcie działaniami edukacyjnymi oraz skierowanie do dalszej obserwacji lub diagnostyki i leczenia w ramach NFZ osób z chorobą wykrytą w okresie trwania projektu.

Realizacja projektu wpłynie na utrzymanie oraz przedłużenie aktywności zawodowej uczestników i uczestniczek projektu - osób powyżej 50 roku życia.

Seria badań pozwoli na wcześniejsze wykrycie przewlekłej choroby nerek w stadiach,
w których jest ona wyleczalna i pozwoli na dłuższą aktywność zawodową osób nią dotkniętych.

Projekt zwiększy poziom wiedzy na temat choroby oraz umiejętność samoopieki i zaangażowania w kontrolę swojego stanu zdrowia. Pozostałe osoby, dzięki zdobytej wiedzy, zapobiegną u siebie rozwojowi przewlekłej choroby nerek.

Dlaczego „przewlekła choroba nerek”?

Przewlekła choroba nerek uznawana jest obecnie za chorobę cywilizacyjną i poważny problem społeczny. Szacuje się, że występuje ona u 600 mln ludzi na świecie i ponad 4,2 mln osób w Polsce. Obserwuje się wzrost częstości występowania  przewlekłej choroby nerek a jako przyczynę tej tendencji wskazuje się starzenie się populacji, epidemię otyłości oraz cukrzycy typu 2.

Kto może skorzystać z projektu

Mieszkańcy Łodzi w wieku od 50 do 65 lat, spełniający poniższe kryteria:

- osoby pracujące lub aktywnie poszukujące pracy,

- osoby z dotychczas nie rozpoznaną chorobą nerek,

- osoby, u których występuje co najmniej jeden z czynników ryzyka:

  • cukrzyca,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • przebyta ostra niewydolność nerek,
  • ekspozycja na leki związane z gwałtownym pogorszeniem funkcji nerek,
  • choroby układu sercowo-naczyniowego,
  • zaburzenia strukturalne układu moczowego z nawracającą kamicą nerkową lub przerostem gruczołu krokowego, 
  • choroby układowe, które mogą wpływać na funkcje nerek (np. toczeń rumieniowy układowy),
  • schyłkowa niewydolność nerek o podłożu genetycznym w rodzinie,
  • otyłość z BMI pow. 35 kg/m2,

- osoby, które w ciągu ostatnich 12 m-cy nie miały wykonanych w ramach NFZ, budżetu państwa lub środków samorządowych badań diagnostycznych w kierunku Przewlekłej Choroby Nerek.

W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 2000 osób.

Planowane interwencje

I konsultacja z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej realizującym projekt

Lekarz zleca badania diagnostyczne: ogólne badanie moczu z oceną białkomoczu oraz osadu moczu, badanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi z oszacowaniem na jej podstawie stopnia przesączania kłębuszkowego

II konsultacja z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej realizującym projekt

Omówienie wyników badań.

Wyniki są prawidłowe – pacjent kończy udział w projekcie. Lekarz przeprowadzi rozmowę edukacyjną nt. PChN i zagrożeń z nią związanych. Pacjent otrzyma materiały informacyjne nt. PChN, zaświadczenie o udziale w Programie z zaleceniami oraz wypełni ankietę satysfakcji pacjenta.

Wyniki wykazują nieprawidłowości w funkcjonowaniu nerek - pacjent będzie mógł skorzystać jeszcze z 3 dodatkowych konsultacji z lekarzem POZ na których wg wskazań zostanie skierowany na dodatkowe badania stężenia kreatyniny (maksymalnie 2 dodatkowe badania), badania albuminurii (max. 3), badania diagnostyczne (morfologia, elektrolity – Na, K, CRP, cholesterol, triglicerydy, glukoza, u osób z cukrzycą wartość hemoglobiny glikowanej).

Pacjenci, u których wyniki badań wskażą PChN zostaną skierowani na konsultację nefrologiczną w ramach projektu.

I konsultacja u nefrologa - lekarz nefrolog wg wskazań zleca wykonanie USG układu moczowego.

II konsultacja u nefrologa - z wynikami badań USG pacjent zgłoszą się do nefrologa na kolejną konsultację.

U pacjentów wymagających objęcia specjalistyczną opieką nefrologiczną, lekarz nefrolog zleci zgłoszenie się do lekarza POZ w celu uzyskania skierowania do dalszej opieki w ramach NFZ.

Lekarz nefrolog zleci również pacjentowi udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu.

Pacjent będzie miał możliwość skorzystać z 3 indywidualnych konsultacji z dietetykiem, podczas których m.in. zapozna się z zasadami prawidłowego żywienia oraz otrzyma spersonalizowane zalecenia żywieniowe. 

Harmonogram realizacji projektu

1. KONSULTACJE Z LEKARZEM POZ

a) Szkolenia dla lekarzy POZ

2017 r. - wrzesień, październik

b) Konsultacje z lekarzem POZ

2017 r. - wrzesień, październik, listopad, grudzień

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

c) Badanie krwi i moczu

2017 r. - październik, listopad, grudzień

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

d) Dodatkowe badania

2017 r. - październik, listopad, grudzień

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

e) Badanie USG

2017 r. - listopad, grudzień

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

2. KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE:

a) Nefrolog

2017 r. - listopad, grudzień

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

b) Dietetyk

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

3. WARSZTATY EDUKACYJNE

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

4. DZIAŁANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNE

a) Opracowanie treści broszury

2017 r. - wrzesień

b) Opracowanie projektu graficznego i druk broszury

2017 r. - wrzesień, październik

c) Dystrybucja broszury

2017 r. - październik, listopad, grudzień

2018 r. - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

Projekt „Łódź do zdrowia – wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu:      842 843,50 zł

Kwota dofinansowania:              766 987,58 zł

Wysokość wkładu własnego:     9% wartości projektu ogółem

Okres realizacji projektu:            od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Biuro projektu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Departament Prezydenta
Urząd Miasta Łodzi
ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź
tel. 42 638 47 34
wzp@uml.lodz.pl

Kalendarz
Kontakt