Plan konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne w Łodzi

PLAN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA ROK 2017
Realizator konsultacji społecznych
Przedmiot konsultacji społecznych
Termin realizacji konsultacji społecznych
UWAGI
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2017.*
I kwartał 2017 roku
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Budżet Obywatelski 2017/2018.
I-III kwartał 2017 roku
 
Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych miasta Łodzi-osiedli.
I półrocze 2017 roku
Zaplanowane na pierwsze półrocze konsultacje społeczne zmian w statutach osiedli zostaną przeprowadzone do końca 2017 r.
Prace nad materiałem będącym przedmiotem konsultacji zostaną ukończone do 31 lipca 2017 r.
Program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.**
III kwartał 2017 roku
 
Wydział Kultury
Aktualizacja Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi.
 I półrocze 2017 roku
W związku ze zmianą terminu otrzymania raportu z ewaluacji dokumentu Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi informuję o przesunięciu terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych aktualizacji PRK2020+ dla Miasta Łodzi, których rozpoczęcie obecnie planujemy na październik 2017 r.
Wydział Budżetu
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Łodzi
listopad 2017 roku
 
Wydział Gospodarki Komunalnej Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi.*** październik 2017 roku  

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

Założenia do Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2018-2020. II kwartał 2017 roku  
Projekt Programu Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2018-2020.
III kwartał 2017 roku  
Plan konsultacji społecznych na 2017 rok zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Łodzi

* - konsultacje społeczne realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt
**
- konsultacje społeczne realizowane będą na podstawie Uchwały Nr XCI/1616/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".

*** - konsultacje społeczne realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.).

LISTA DORAŹNYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W 2017 ROKU

***

PLAN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA ROK 2016
Realizator konsultacji społecznych
Przedmiot konsultacji społecznych
Termin realizacji konsultacji społecznych
UWAGI
Biuro Architekta Miasta
Projekt tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Łodzi
I kwartał 2016 roku
 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Budżet Obywatelski na 2017 rok
II-III kwartał 2016 roku
 
Biuro Strtegii Miasta
Projekt Programu: Łódź Łączy Pokolenia - Zdrowie - Edukacja - Aktywność - Rozwój "Łódzka Polityka Demograficzna"
II-III kwartał 2016 roku  
Zarząd Dróg i Transportu
Projekt "Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+"
kontynuacja konsultacji ogłoszonych w 2015 roku - do 14 marca 2016 roku
 
Zarząd Dróg i Transportu
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Łodzi
 II półrocze 2016 roku
 
Wydział Budżetu
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Łodzi
listopad 2016 roku
 
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji *
II-III kwartał 2016 roku  
Plan konsultacji społecznych na 2016 rok zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Łodzi

* - konsultacje społeczne realizowane będą w oparciu o art. 17 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji

LISTA DORAŹNYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W 2016 ROKU


PLAN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA 2015 ROK >>>

  • pismo Zarządu Dróg i Transportu dotyczące konsultacji społecznych ws. planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Łodzi na lata 2014-2025 oraz reorganizacja siatki połączeń układy linii tramwajowych i autobusowych (w ramach jednych konsultacji) >>>
  • pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi dotyczące konsultacji społecznych ws. projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych >>>

LISTA DORAŹNYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W 2015 ROKU