Łódzka Karta Dużej Rodziny

Łódzka Karta Dużej Rodziny jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Miasto Łódź na rzecz rodzin wielodzietnych.

Celem Łódzkiej Karty Dużej Rodziny jest:

  • ułatwianie dużym rodzinom dostępu do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje Miasta Łódź i inne podmioty;

  • promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,

  • zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w takiej rodzinie;

Program ma charakter otwarty i ewolucyjny - zakłada nie tylko stałe poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w Programie, ale także aktywny udział  łódzkich rodzin.

Łódzka Karta Dużej Rodziny wydawana jest rodzinom spełniającym łącznie następujące warunki:

  •  w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,

  • rodzina mieszka pod wspólnym adresem w Łodzi,

  • rodzice/opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego w Łodzi.


Wnioski o wydanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny przyjmuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul. Zachodniej 47, pokój 116.
Kontakt
>>>

  • Wniosek o wydanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny pdf >>>
  • Wniosek o wydanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny do edycji >>>
  • Oświadczenie pełnoletnich dzieci o kontynuowaniu nauki >>>

Specjalne zniżki na przejazdy komunikacją miejską dla dzieci posiadających Łódzką Kartę Dużej Rodziny - informacji udziela Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, tel.: 42 638-58-59

Szczegółowa informacja na temat biletów >>>


Zarządzeniem     Nr    1687/VII/15    Prezydenta      Miasta     Łodzi      z   dnia  10  sierpnia 2015 r.   w   sprawie    wprowadzenia   regulaminu     wydawania   i   użytkowania oraz ustalenia wzoru Łódzkiej Karty Dużej Rodziny, od 24 sierpnia br. wprowadzony zostaje nowy wzór Karty.

Karty    dotychczas    obowiązujące    zachowują     ważność  zgodnie   z  podanym na nich terminem ważności.

 

Wygląd nowej Łódzkiej Karty Dużej Rodziny

Łódzka Karta Dużej Rodziny 4 (orginal)

 

Łódzka Karta Dużęj Rodziny 4+ (orginal)

 

Łózka KArta Dużej Rodziny - tył (orginal)

 

Stary wzór:

karta dużej rodziny projekt (szerokość: 431px)