Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi

« powrót

Projekt „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi" będzie realizowany w województwie łódzkim, na terenie miasta na prawach powiatu Łódź. Planowane prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone w 15 obiektach edukacyjnych leżących w centrum miasta.

 1. Przedszkole Miejskie nr 99, ul. Sienkiewicza 108,
 2. Przedszkole Miejskie nr 100, ul. Piotrkowska 44,
 3. Przedszkole Miejskie nr 220, ul. Jaracza 68,
 4. Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Wigury 8/10,
 5. Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Ciesielska 14A,
 6. Szkoła Podstawowa nr 70, ul. Rewolucji 1905 r. nr 22,
 7. Publiczne Gimnazjum nr 3, ul. Zacisze 7/9,
 8. Publiczne Gimnazjum nr 5, ul. Sienkiewicza 117,
 9. Publiczne Gimnazjum nr 25, ul. Żwirki 11/13,
 10. Publiczne Gimnazjum nr 26, ul. 1-go Maja 89,
 11. XXI Liceum Ogólnokształcące, ul. Kopernika 2,
 12. XXIX Liceum Ogólnokształcące, ul. Zelwerowicza 38/44,
 13. XXXIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Żeromskiego 26,
 14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sienkiewicza 88,
 15. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4, ul. Krzywickiego 20.

Projekt realizowany jest w oparciu o 30% dofinansowanie z NFOŚiGW.

W wyniku realizacji prac termomodernizacyjnych, zostaną uzyskane następujące efekty energetyczne:

 1. Obniżenie obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplną na ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. o 1 799,00 kW.
 2. Obniżenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków oraz przygotowania c.w.u. z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu o 20 972,90 GJ/rok (5 825,81 MWh/rok).

Realizacja prac termomodernizacyjnych w analizowanych obiektach wiąże się z osiągnięciem wymiernego efektu ekologicznego w postaci obniżenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery związanej z zaspokajaniem potrzeb energetycznych obiektów. Redukcja emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza uzyskana w wyniku realizacji projektu kształtuje się na poziomie:

 • SO2 - ograniczenie o 9 157,27 kg/rok (74,47 %),
 • NO2 - ograniczenie o 5 451,66 kg/rok (74,43 %),
 • CO - ograniczenie o 380,93 kg/rok (73,99 %),
 • CO2 - ograniczenie o 2 398 567,91 kg/rok (73,18 %),
 • Pył - ograniczenie o 422,25 kg/rok (78,93 %),
 • Równoważna SO2 - ograniczenie o 14 841,60 kg/rok (74,51 %).

Głównymi celami realizacji projektu są: zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza powstających w wyniku zaspokajania potrzeb cieplnych obiektów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez docieplenie przegród zewnętrznych budynków, wymianę stolarki na nową energooszczędną, wymianę wewnętrznych instalacji c.o. oraz modernizację źródeł ciepła. Prace termomodernizacyjne planowane do realizacji oprócz niewątpliwego efektu ekologicznego przyniosą także ograniczenie kosztów ponoszonych przez Miasto Łódź na ogrzewanie budynków komunalnych.

Do udziału w Pilotażowym programie racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi zostało wytypowanych 15 obiektów. W budynkach tych zlokalizowane są instytucje oświatowe różnego szczebla (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea itp.) Łączna powierzchnia zabudowy budynków wynosi 16 222,85 m2. Łączna kubatura to 193 470,70 m3 z czego 137 480,69 m3 stanowi kubatura ogrzewana budynków. Łączna ogrzewana powierzchnia użytkowa tych obiektów to 43 328,13 m2. Obiekty te są użytkowane przez prawie 6 tys. osób.

Stan techniczny budynków pod względem izolacyjności cieplnej jest niezadowalający. Zastrzeżenia budzi izolacyjność termiczna przegród zewnętrznych, które nie spełniają aktualnych wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

W większości analizowanych budynków współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych jest kilkukrotnie wyższy od obecnie obowiązującego. Izolacyjność termiczna stropodachów oraz stropów ostatniej kondygnacji w obecnym stanie technicznym nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu. Podobnie przekroczone są dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla okien oraz drzwi.

Większość budynków objętych projektem zasilanych jest w ciepło z węzłów cieplnych. W dużej mierze są to węzły nowe, wymiennikowe zaopatrzone w automatykę czasowo-pogodową. Część obiektów zaopatrywana jest w ciepło z własnych źródeł ciepła spalających lekki olej opałowy bądź gaz ziemny.

W analizowanych budynkach eksploatowane są wodne instalacje centralnego ogrzewania. Instalacje w budynkach pochodzą z okresu ich budowy i w większości nie były modernizowane. Instalacje centralnego ogrzewania w wyniku wieloletniego okresu eksploatacji są rozregulowane, nieszczelne i wymagają modernizacji.

W ramach realizacji projektu kompleksowej termomodernizacji zostanie poddanych 15 obiektów oświatowych należących do Miasta Łódź. Na prace inwestycyjne będzie się składało:

 1. Docieplenie metodą lekką mokrą z zastosowaniem styropianowej warstwy izolacyjnej 27 683,56 m2 ścian zewnętrznych (wraz z ościeżami).
 2. Docieplenie metodą lekką mokrą z zastosowaniem styropianowej warstwy izolacji 254,80 m2 stropów nad przejazdami.
 3. Docieplenie 14 823,78 m2 stropodachów oraz stropów ostatniej kondygnacji.
 4. Wymiana 4 074,97 m2 okien zewnętrznych na okna nowe, energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U maksymalnie 1,6 W/m2×K.
 5. Wymiana 320,06 m2 drzwi zewnętrznych na drzwi nowe, energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U maksymalnie 1,8 W/m2×K.
 6. Montaż 1 651 szt. nawiewników higrosterowanych.
 7. Wymiana wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w 15 obiektach. Wykonanie instalacji nowych, niskopojemnościowych, wyposażonych w grzejniki płytowe oraz przygrzejnikowe zawory termostatyczne.
 8. Modernizacja źródeł ciepła w 2 obiektach. Wykonanie nowych kotłowni gazowych, opalanych gazem ziemnym, wyposażonych w pełną automatykę czasowo-pogodową
 9. Osuszenie iniekcyjne, izolacja przeciwwilgociowa i cieplna 143,00 m2 ścian fundamentowych i piwnic.

Beneficjentem projektu jest Miasto Łódź. Stroną kontraktów podpisanych z wykonawcami będzie Miasto Łódź. Miasto Łódź będzie właścicielem infrastruktury współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności i będzie ponosić koszty jej eksploatacji przez minimum 5 lat po zakończeniu projektu. Po zrealizowaniu projektu powstała w jego wyniku infrastruktura będzie eksploatowana przez dyrekcję poszczególnych placówek oświatowych. Placówki te posiadają duże doświadczenie w użytkowaniu tego rodzaju obiektów.