Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi

« powrót

Projekt pn.: „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi" - Nr WND-RPLD.02.06.00-00-112/09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013

Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Wysokość dofinansowania ze środków UE wyniosła 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Gmina Miasto Łódź w kwietniu 2011 roku pozyskała środki na realizację projektu pn.: „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi".

Cel projektu
Celem strategicznym realizacji projektu była integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsca. Celem szczegółowym realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Cel operacyjny realizacji inwestycji można zdefiniować jako poprawę jakości powietrza. Cele te zostaną osiągnięte poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynków realizowane w wyniku docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemów ogrzewania. Cele realizacji projektu są zgodne z celami polityki ekologicznej oraz energetycznej prowadzonej zarówno na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym czy też lokalnym.


Realizowanym projektem objęte są 4 placówki oświatowe Miasta Łódź:

  1. Szkoła Podstawowa nr 81,
  2. Publiczne Gimnazjum nr 7,
  3. Publiczne Gimnazjum nr 13,
  4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6.

W ramach projektu w wybranych obiektach została podwyższona izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostały także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Wymianie uległa wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania.
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 81, Publicznego Gimnazjum nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 13 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6.
Podstawowym działaniem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków objętych projektem. Prace termomodernizacyjne polegały na:

Szkoła Podstawowa nr 81

- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 13 i 11 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 1 753,73 m2.
- Ociepleniu stropodachu wełną mineralną gr. 14 cm o powierzchni 1 094,26 m2.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w wymienianych oknach nawiewników higrosterowanych w ilości: 315,14 m2 okien, 26,41 m2 drzwi i 158 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

sp81 (orginal)

 

Publiczne Gimnazjum nr 7,

- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 1 867,82 m2.
- Ociepleniu stropodachu płytami styropianowymi laminowanymi papą gr. 16 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną o powierzchni 1 189,54 m2.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych w ilości: 352,78 m2 okien, 14,49 m2 drzwi i 83 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

gimnazjum 7 (orginal)


Publiczne Gimnazjum nr 13

- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 1 644,74 m2 ocieplenia.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych w ilości: 320,41 m2 okien, 22,14 m2 drzwi i 84 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

gimnazjum 13 (orginal)


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6

- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 i 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 2 514,20 m2.
- Wymiane starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych w ilości: 310,90 m2 okien, 9,11 m2 drzwi i 83 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

sosw6 (orginal)

 

Głównym celem analizowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie poziomu stężeń zanieczyszczeń w wyniku termomodernizacji placówek oświatowych.
W wyniku realizacji projektu w obiektach objętych termomodernizacją poprawie uległy warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Została poprawiona izolacyjność cieplna ścian i stropodachów. Stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona na nową szczelną. Nowy system grzewczy w budynkach będzie reagował na warunki atmosferyczne panujące na zewnętrza a także będzie w stanie dostosować się do sposobu użytkowania pomieszczeń. Wyeliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania pomieszczeń. Poprawa komfortu cieplnego w salach lekcyjnych przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności wśród uczniów i nauczycieli. Zmniejszeniu ulegnie także absencja chorobowa. Niewątpliwie poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej będzie miała także pozytywny wpływ na wyniki nauczania w obiektach objętych projektem. W obiektach poddawanych termomodernizacji, poprawione zostały warunki kształcenia i pracy uczniów i nauczycieli.

Efekt rzeczowy projektu

• ocieplone przegrody budowlane,
• zlikwidowane nadmierne przeszklenie,
• wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,
• wymiana instalacji c.o.,
• zamontowane zawory termostatyczne.

Efekt ekologiczny projektu

• Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery - emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (tj. SO2, NOx, pyłów oraz CO2).

Termin realizacji

• 24.05.2013 - 15.10.2013 r.

Całkowita wartość projektu

• 3 567 904,00 zł

Źródła finansowania

• Kwota dofinansowanie z RPO WŁ 2007-2013: 2 744 004,00 zł
• Środki własne: 823 900,00 zł

Wykonawca

• „Szwajkiewicz" Tomasz Szwajkiewicz z siedzibą w Zgierzu 95-100, ul. Osiedlowa 2.

Beneficjent
Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Forma organizacyjna: jednostka samorządu terytorialnego.

Jednostka realizująca projekt - Zespół Energetyki Miejskiej Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury
i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.

Za eksploatację produktów projektu po jego zakończeniu będą odpowiedzialne Dyrekcje placówek.

Współpraca z Urzędem Marszałkowski Łodzi - województwem łódzkim odbywała się na kilku szczeblach:

- umowę o dofinansowanie zawarł Zarząd Województwa Łódzkiego pod przewodnictwem Marszałka - Witold Stępień;
- wszelkie sprawy związane z dofinansowaniem projektu prowadzone były w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi - w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, którego Dyrektorem jest Maja Reszka;
- w ocenie wniosku uczestniczyli pracownicy Wydziału ds. Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska pod kierownictwem p.o. Naczelnika - Pauliny Soszyńskiej;
- nad prawidłową realizacją projektu nadzór pełnili pracownicy Wydziału ds. Monitoringu i Raportowania pod kierownictwem naczelnika - Roberta Kowalczyka;
- udział w sprawnym przeprowadzeniu projektu mieli też inni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w zakresie właściwości swoich wydziałów.