Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi

« powrót

Projekt pn.: „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi" - Nr WND-RPLD.02.06.00-00-116/09


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013

Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Wysokość dofinansowania ze środków UE wyniosła 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Przyznane dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Gmina Miasto Łódź w kwietniu 2011 roku pozyskała środki na realizację projektu pn.: „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi".

Cel projektu
Celem strategicznym realizacji projektu była integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsca. Celem szczegółowym realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Cel operacyjny realizacji inwestycji można zdefiniować jako poprawę jakości powietrza. Cele te zostaną osiągnięte poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynków realizowane w wyniku docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemów ogrzewania. Cele realizacji projektu są zgodne z celami polityki ekologicznej oraz energetycznej prowadzonej zarówno na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym czy też lokalnym.

Realizowanym projektem objęte są 4 placówki oświatowe Miasta Łódź:

  1. Szkoła Podstawowa nr 7,
  2. Szkoła Podstawowa 149,
  3. Szkoła Podstawowa 174,
  4. XXV Liceum Ogólnokształcące.

W ramach projektu w wybranych obiektach została podwyższona izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostały także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Wymianie uległa wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania.
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 81, Publicznego Gimnazjum nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 13 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6.
Podstawowym działaniem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków objętych projektem. Prace termomodernizacyjne polegały na:

Szkoła Podstawowa nr 7

- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm i 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 1 869,28 m2.
- Ociepleniu stropodachu wełną mineralną granulowanej gr. 18 cm o powierzchni 1 244,83 m2.
- Wymianie starych drzwi zewnętrznych o powierzchni 5,30 m2 .
- Wymianie instalacji c.o.

sp 7 (orginal)

 

Szkoła Podstawowa 149

- Ociepleniu ścian zewnętrznych i ścian piwnic styropianem gr. 14 cm i 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 2 997,05 m2 ocieplenia.
- Ociepleniu stropodachów wełną mineralną granulowana gr. 11 cm oraz płytami styropianowymi laminowanymi papą gr. 10 i 12 cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną o powierzchni 1 904,08 m2.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych w ilości: 983,40 m2 okien, 19,60 m2 drzwi i 73 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

sp 149 (orginal)


Szkoła Podstawowa 174

- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 i 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 1 763,06 m2.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych w ilości: 285,53 m2 okien, 5,07 m2 drzwi i 99 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

sp 174 (orginal)


XXV Liceum Ogólnokształcące

- Ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm metodą lekką mokrą o powierzchni 1 994,89 m2 ocieplenia.
- Wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż w oknach wymienianych nawiewników higrosterowanych w ilości: 299,85 m2 okien, 10,04 m2 drzwi i montaż 104 szt. nawiewników higrosterowanych.
- Wymianie instalacji c.o.

XXV LO (orginal)

 

Głównym celem analizowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie poziomu stężeń zanieczyszczeń w wyniku termomodernizacji placówek oświatowych.

W wyniku realizacji projektu w obiektach objętych termomodernizacją poprawie uległy warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych. Została poprawiona izolacyjność cieplna ścian i stropodachów. Stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona na nową szczelną. Nowy system grzewczy w budynkach będzie reagował na warunki atmosferyczne panujące na zewnętrza a także będzie w stanie dostosować się do sposobu użytkowania pomieszczeń. Wyeliminuje to niekorzystne zjawiska niedogrzewania i przegrzewania pomieszczeń. Poprawa komfortu cieplnego w salach lekcyjnych przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności wśród uczniów i nauczycieli. Zmniejszeniu ulegnie także absencja chorobowa. Niewątpliwie poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej będzie miała także pozytywny wpływ na wyniki nauczania w obiektach objętych projektem. W obiektach poddawanych termomodernizacji, poprawione zostały warunki kształcenia i pracy uczniów i nauczycieli.

Efekt rzeczowy projektu

• ocieplone przegrody budowlane,
• zlikwidowane nadmierne przeszklenie,
• wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,
• wymiana instalacji c.o.,
• zamontowane zawory termostatyczne.

Efekt ekologiczny projektu

• Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery - emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (tj. SO2, NOx, pyłów oraz CO2).

Termin realizacji

• 25.04.2013 r. - 05.09.2012 r.

Całkowita wartość projektu

• 3 036 460,00 zł

Źródła finansowania

• Kwota dofinansowanie z RPO WŁ 2007-2013: 1 933 208,00 zł
• Środki własne: 1 103 252,00 zł


Wykonawca

• „Szwajkiewicz" Tomasz Szwajkiewicz z siedzibą w Zgierzu 95-100, ul. Osiedlowa 2.


Beneficjent
Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Forma organizacyjna: jednostka samorządu terytorialnego.

Jednostka realizująca projekt - Zespół Energetyki Miejskiej Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi.

Za eksploatację produktów projektu po jego zakończeniu będą odpowiedzialne Dyrekcje placówek.

Współpraca z Urzędem Marszałkowski Łodzi - województwem łódzkim odbywała się na kilku szczeblach:

- umowę o dofinansowanie zawarł Zarząd Województwa Łódzkiego pod przewodnictwem Marszałka - Witold Stępień;
- wszelkie sprawy związane z dofinansowaniem projektu prowadzone były w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi - w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, którego Dyrektorem jest Maja Reszka;
- w ocenie wniosku uczestniczyli pracownicy Wydziału ds. Projektów z Zakresu Infrastruktury Transportowej i Ochrony Środowiska pod kierownictwem p.o. Naczelnika - Pauliny Soszyńskiej;
- nad prawidłową realizacją projektu nadzór pełnili pracownicy Wydziału ds. Monitoringu i Raportowania pod kierownictwem naczelnika - Roberta Kowalczyka;
- udział w sprawnym przeprowadzeniu projektu mieli też inni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w zakresie właściwości swoich wydziałów.