Rewitalizacja

(orginal)


22 marca 2017 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że dnia 15 marca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została opublikowana uchwała Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w której określono "Szczegółowe zasady udzielania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków.

Kliknij tutaj aby pobrać uchwałę

Kliknij tutaj, aby pobrać uchwałę zmieniającą

 


17 lutego 2017 r.

Uprzejmie informuję, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Łódź rewitalizuje (orginal)

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

 ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

 

Warunki naboru:

 

1.             Do naboru mogą przystąpić pełnoletni przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji,
o których mowa w § 4 ust. 1-3 Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiących załącznik do uchwały Nr XXXIX/1035/16  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

2.             Zgłoszenie kandydatów do Komitetu należy złożyć na formularzach zgłoszeniowych
I lub II, których wzór stanowi załącznik do ogłoszenia. Formularze są dostępne
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej pod adresem: www.uml.lodz.pl
w zakładce Rewitalizacja oraz na portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).

3.             Do Formularza zgłoszeniowego I należy dołączyć następujące dokumenty:

1)      rekomendację co najmniej 3 rad osiedla w formie uchwał w przypadku przedstawiciela rad osiedli z obszaru rewitalizacji;

2)       rekomendację co najmniej 3 organizacji pozarządowych z terenu miasta Łodzi
lub rekomendację federacji organizacji działającej na terenie miasta Łodzi lub Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w przypadku przedstawiciela, organizacji pozarządowych prowadzących działalność zgodną z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Łodzi, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi;

3)       rekomendację co najmniej 3 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
na obszarze rewitalizacji lub porozumienia przedsiębiorców/samorządu gospodarczego/związku branżowego/izby danej profesji w przypadku przedstawiciela podmiotów prowadzących mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa;

4)       rekomendację co najmniej 3 wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji
w przypadku przedstawiciela wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji;

5)       rekomendację co najmniej 3 właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych) w przypadku przedstawiciela właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych  (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych);

6)       listę poparcia zawierającą podpisy co najmniej 30 pełnoletnich mieszkańców obszaru rewitalizacji w przypadku przedstawiciela mieszkańców obszaru rewitalizacji;

7)      listę poparcia zawierającą podpisy co najmniej 30 pełnoletnich mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji w przypadku przedstawiciela  mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji;

8)      oświadczenie osoby kandydującej o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

9)      oświadczenie osoby kandydującej o niekaralności;

10)  oświadczenie osoby kandydującej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.      Do Formularza zgłoszeniowego II należy dołączyć następujące dokumenty:

1)      oświadczenie osoby kandydującej o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

2)      oświadczenie osoby kandydującej o niekaralności;

3)      oświadczenie osoby kandydującej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych.

5.      Kandydaci na członków Komitetu mogą złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy.

6.      Podmioty zgłaszające kandydatów na członków Komitetu, jako przedstawiciela jednej
z kategorii podmiotów wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-f, Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiących załącznik do uchwały
Nr XXXIX/1035/16  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji mogą zgłosić tylko jednego kandydata.

7.      Kandydatów można zgłaszać w terminie 30 dni, licząc od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze.

8.      Wypełnione formularze należy składać w formie papierowej w zamkniętych kopertach.
Na kopercie należy umieścić adnotację – NABÓR DO KOMITETU REWITALIZACJI. FORMULARZ I lub II oraz imię i nazwisko, adres zwrotny kandydata lub nazwę i adres podmiotu zgłaszającego kandydata.

9.      Zapieczętowane koperty należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Łodzi Departament Obsługi i Administracji Wydział Zarządzania Kontaktami
z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera),
90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

10.  Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu). Kandydatury zgłoszone po terminie określonym w pkt 7 nie będą uwzględniane.

 

11.  Prezydent Miasta Łodzi powołuje członków Komitetu w odrębnym zarządzeniu. Lista członków Komitetu ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronie internetowej pod adresem: www.uml.lodz.pl
w zakładce Rewitalizacja oraz na portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).

Uwaga!

Informacje o naborze można uzyskać bezpośrednio w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 171 (Oddział ds. Działań Społeczno-Gospodarczych III piętro, pokój nr 301 i 302), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz  pod nr tel. 42/ 638 51 39

Formularz zgłoszeniowy dostępny na http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=13496&PHPSESSID=90de8abba930b6025f4d29fa69383fef


2 lutego 2017 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie z głoszone propozycje do materiału roboczego dotyczącego ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Informujemy, że staraliśmy się uwzględnić propozycje w jak najszerszym zakresie. Jednocześnie informuję, że projekt uchwały został w dniu dzisiejszym przekazany do Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji w celu zweryfikowania programu pomocowego - regulaminu udzielania dotacji stanowiącym załącznik do uchwały.

Kliknij tutaj, aby pobrać aktualny projekt uchwały

Materiał podsumowujący wniesione propozycje


9 stycznia 2017 r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiam Państwu materiał roboczy dotyczący uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Jednocześnie serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 13 stycznia o godz. 17 w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.

Materiał roboczy (kliknij tutaj)

Zachęcam do zgłoszenia swoich uwag i opinii na zamieszczonym formularzu.

Formularze zgłoszonych uwag i opinii można przekazać do Biura ds. Rewitalizacji papierowo lub elektronicznie:

  1. w sekretariacie Biura ds, Rewitalizacji - Łódź, ul. Piotrkowska 171, IIp pok. 201
  2. wysyłając pocztą na adres korespondencyjny: Biuro ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 171
  3. lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: rewitalizacja@uml.lodz.pl
Istnieje również możliwość zgłoszenia uwag do formularza w siedzibie Biura. 
Formularze dostępne są w siedzibie Biura ds. Rewitalizacji lub na stronie internetowej - https://uml.lodz.pl/rewitalizacja oraz na spotkaniu ionformacyjnym.

Zachęcamy do zgłaszania uwag!

Notatka ze spotkania w sprawie Specjalnej Strefy Rewitalizacji


4 stycznia 2017 r.

Uprzejmie informuję, że została zaktualizowana zakładka "KDO ds. rewitalizacji", kliknij tutaj

Jednocześnie informuję, że najbliższe spotkanie KDO odbędzie się 10 stycznia o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Biura ds. Rewitalizacji przy ul. Piotrkowska 171. Spotkanie będzie poświęcone zaplanowaniu pracy na rok 2017, w tym w szczególności monitorowaniu realizacji programu współpracy w zakresie zadań powiązanych z GPR.


29 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować, że w dniu wczorajszym została podjęta przez Radę Miejską w Łodzi uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji.


28 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  w dniu dzisiejszym pod obrady sesji Rady Miejskiej trafił projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji, który mieliście Państwo okazję opiniować i zmieniać podczas konsultacji społecznych. Poniżej zamieszczamy linki z projektem uchwały oraz autopoprawką i zachęcamy do zapoznania się z dokumentami:

projekt uchwały Druk 291/2016 z dnia 25 października 2016 r.

autopoprawka do projektu uchwały z dnia 21 grudnia 2016 r.


19 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że został opublikowany raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania skłau oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem tutaj oraz ze Stanowiskiem Prezydenta Miasta Łodzi


6 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.


23 listopada 2016 r.

Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez Telewizja Toya pt. "Rewitalizacja w pigułce"


22 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo,

Już tylko dwa tygodnie pozostały do wyrażenia swojej opinii w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji!

Czekamy na Państwa uwagi i zachęcamy do składania formularzy konsultacyjnych lub korzystania z pubnktu informacyjnego, działającego w naszym Biurze.

Zakończenie konsultaji: 6 grudnia 2016 r.

Szczegóły >>


25 pażdziernika 2016 r.

Szanowni Państwo,

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zachęcamy do wzięcia udziału.

Więcej informacji tutaj


10 października 2016 r.

Rozpoczęliśmy spotkania informacyjne z mieszkańcami, podczas których będzie można dowiedzieć się jak zmieni się kamienica po remoncie. Porozmawiamy o przeprowadzkach i możliwości powrotu do kamienicy.


28 września 2016 r.

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XXXV/916/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.

Kliknij tutaj, aby pobrać.

Gminny Program Rewitalizacji miasta Łodzi - uchwalony

Załącznik Nr 1 do GPR


27 września 2016 r.

28 września 2016 r. odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Łodzi (nadzwyczajna), której przedmiotem będzie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi (Druk Nr 274/2016 z dnia 20 września 2016 r.)


21 września 2016 r.

Podczas obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Łodzi odbyła się prezentacja projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, tzw. I czytanie


20 września 2016 r.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi po wprowadzonych zmianach w wyniku konsultacji społecznych oraz po opiniowaniu organów, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij tutaj)


11 sierpnia 2016 r.

Opublikowaliśmy raport z konsultacji społecznych w Biuletynie Informacji Publicznej, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.


30-31 lipca 2016 r.

Szanowni Państwo,

W związku z obchodzonymi w najbliższych dniach urodzinach naszego Miasta, proponujemy wybranie się na wycieczki po obszarach projektów rewitalizacyjnych wraz z Przewodnikami po Łodzi oraz Koordynatorami projektów.

Wycieczki odbędą się w sobotę i niedzielę:

1. Dotyczy obszaru projektów 2 i 3 - zbiórka przy Piotrkowskiej 54, godz. 10

2. Dotyczyobszaru projektów 1, 4, 7 i 8 - zbiórka na Starym Rynku, godz. 13


22 lipca 2016 r.

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.Obecnie, analizowane są zgłoszone uwagi.Już wkrótce zostanie opublikowany raport.


4 - 7 lipca 2016 r.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy przedstawicieli łódzkich organizacji pozarządowych na II turę spotkań, których celem tym razem będzie opracowanie metod współpracy pomiędzy łódzkimi NGO a Miastem w zakresie realizacji projektów partnerskich. W ich trakcie będziemy chcieli określić oczekiwania, wypracować pomysły, opracować harmonogram i zasady dalszych prac w zakresie aplikowania o środki w ramach poddziałań RPO WŁ 2014-2020 dla Miasta Łodzi.

Spotkania odbędą się w poniedziałek 4 lipca (temat: wykluczenie społeczne) i we czwartek 7 lipca (temat: aktywność zawodowa, przedsiębiorczość) w godzinach 16.15 - 19.00 w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.

Więcej informacji w agendach:

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - agenda spotkania dla potencjalnych Partnerów Miasta Łodzi

WYKLUCZENIE - agenda spotkania dla potencjalnych Partnerów Miasta Łodzi


15 czerwca 2016 r.

Informujemy, że 15 czerwca 2016 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach warsztatowych oraz debacie publicznej oraz do zgłaszania swoich propozycji i opinii co do przedmiotowego projektu. 

 

szczegółowe informacje tutaj


13 czerwca 2016 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców i Mieszkanki na spotkania w sprawie przeprowadzek na obszarach projektów 1-8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

Najbliższe spotkanie już 20 czerwca 2016 r. o godz. 17 w Małej Sali Obrad w budynku Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104!

szczegółowe informacje tutaj


8 czerwca 2016 r.

Dofinansowanie na modernizację energetyczną budynków

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs NR POIS/1.3.2/1/2016, w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

szczegółowe informacje tutaj


15 kwietnia - 14 czerwca 2016 r.

Zapraszamy łodzian do zgłaszania propozycji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji..

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) to strategia, w której zostanie opisane, jak zamierzamy odnowić centrum Łodzi.

 

szczegółowe informacje tutaj


 1 kwietnia 2016 r.

 

Wdrożenie ustawy o rewitalizacji ruszyło pełną parą! 30 marca 2016 r. Rada Miejska podjęła uchwąłę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Reqwitalizacji miasta Łodzi.

 

szczegółowe informacje tutaj


14 marca 2016 r.

 

Z radością informujemy, że uchwała Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi została opublikowana w Dzienniku Województwa Łódzkiego pod poz. 1197. To oznacza, że wejdzie w życie już 29 marca! Dzięki niej Miasto może podjąć kolejne kroki w drodze wdrożenia ustawy o rewitalizacji. Kolejnym krokiem jest przystąpienie do sporządzenia najważniejszego dla rewitalizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, który będzie dokumentem operacyjnym na podsatwie, którego prowadzona będzie rewitalizacja łódzkiego obszaru rewitalizacji.

 

szczegółowe informacje o uchwale tutaj

 

szczegółowe informacje o Gminnym Programie Rewitalizacji tutaj

 


14 marca 2016 r.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania dotyczące ogólnych konsepcji zaospodarowania obszarów pierwszych ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. W trakcie przewidzianych spotkań, warszatów i spacerów badawczych chcielibyśmy poznać Państwa spostrzeżenia i sugestie odnośnie przygotowanej zasadniczej wizji metamorfozy centrum Łodzi.

Projekty 2, 3, 5 i 6

Projekty 7 i 8