II nabór

Pomoc finansowa dla Wspólnot Mieszkaniowych
FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020
Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze
Mieszkaniowym

 

UE wspolnoty (orginal)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii,

 

ogłasza konkurs

w ramach

 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

DZIAŁANIA 1.3 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH

Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

 

Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17

 

W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.  Zakres wsparcia wynikać musi z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

·       spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),

  • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

Maksymalna kwota dofinansowania: 

  • 75% wydatków kwalifikowalnych

 

Termin składania wniosków:

  • Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.

 

W ramach Poddziałania 1.3.2 wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w SzOOP (Działanie 1.3 pkt 5 określający typy projektów dla Poddziałania 1.3.2), takie jak:

·       ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;

·       wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków);

·       przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła;

·       instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;

·       budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;

·       zastosowanie automatyki pogodowej;

·       zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;

·       budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;

·       instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;

·       instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;

·       opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;

·       instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;

·       modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

·       instalacja zaworów podpionowych i termostatów;

·       tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;

·       przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

 

UWAGA !

 

­     Wnioskodawca nie może ubiegać o dofinansowanie projektu, jeśli uzyskał dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego.

 

 

 Regulamin konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17, dostępny jest na stronie internetowej:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-ii-konkurs/art,1,ii-konkurs-1-3-2-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym.html