Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań w celu przeciwdziałania COVID-19

Do 27 sierpnia 2020 r. organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID-19.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi nr 4875/VIII/20 z dn. 11 sierpnia 2020 r. w związku art. 15zzm i art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086 i 1106) Prezydent Miasta Łodzi zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 1. Rodzaj zadań publicznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do realizacji w ramach niniejszego zaproszenia:
  1. Wspieranie aktywności społecznej, których celem jest przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w społecznościach lokalnych,
  2. Działania pomocowe ograniczające negatywne skutki COVID-19, skierowane do grup najmocniej dotkniętych efektami pandemii,
 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia: Kwota: 200 tys zł
  1. Wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 7 tys zł.
  2. W ramach niniejszego naboru jeden podmiot może złożyć jedną ofertę.
 3. Jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie ofert: Biuro ds. Partycypacji Społecznej.
 4. Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pomocą systemu witkac.pl w formie naboru ofert:
  1. Formularzem właściwym dla składanej oferty jest uproszczony formularz oferty jak dla ofert składanych w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzony Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).
  2. Organizacja pozarządowa wnioskująca o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego przedstawia ofertę wykonania zadania gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
  3. W ramach oferty istnieje możliwość uwzględnienia kosztów zakupu środków ochronnych dla pracowników i wolontariuszy, sprzętu, a także zakupem oprogramowania i sprzętu do pracy on-line z odbiorcami zadania w związku z epidemią COVID-19. Wydatki te muszą być jednak adekwatne w stosunku do zaplanowanych we wniosku działań merytorycznych.
  4. Do oferty należy załączyć w systemie witkac.pl kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości), oraz skan podpisanego oświadczenia (wzór dostępny jako załącznik w systemie witkac.pl).
  5. Niezwłocznie po złożeniu oferty w systemie witkac.pl należy przesłać skan podpisanego potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: r.fijalkowski@uml.lodz.pl.
  6. Oferty składać należy w terminie do dnia 27 sierpnia br.
  7. W terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia naboru w systemie witkac.pl kierownik jednostki lub osoba działająca w jego imieniu informuje organizację pozarządową za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres mailowy wskazany w ofercie) o spełnieniu / niespełnieniu wymogów formalnych złożonej oferty. W przypadku dużej ilości ofert czas ten może ulec wydłużeniu.
  8. W przypadku spełnienia wymogów formalnych złożonej oferty Biuro ds. Partycypacji Społecznej (w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej) dokonuje oceny możliwości i jakości realizacji zadania, uzasadnienia potrzeb w kontekście przeciwdziałania COVID-19 oraz kosztów i proponuje kwotę dotacji na realizację zadania publicznego, rekomendując ofertę wraz z uzasadnieniem jej wyboru do decyzji Prezydenta Miasta Łodzi lub Wiceprezydenta Miasta Łodzi. W przypadku dużej ilości ofert czas ten może ulec wydłużeniu.
  9. Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem zakresu i kosztorysu realizacji zadania, co zostanie uwzględnione w zaktualizowanym zakresie rzeczowym i kosztorysie zadania w systemie witkac.pl.
  10. Po decyzji wyboru oferty przez Prezydenta Miasta Łodzi lub Wiceprezydenta Miasta Łodzi zawiera się umowę realizacji zadania publicznego.
 5. Tryb obiegu dokumentów, przekazywania oraz zwrotu środków, tryb sprawozdawczości ustala się jak dla umów dotacyjnych zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert.
 6. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego jest zgodny z w wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)

 

POBIERZ WZÓR FORMULARZA OFERTY

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Rafał Fijałkowski
Biuro ds. Partycypacji Społecznej UMŁ
r.fijalkowski@uml.lodz.pl
tel. 42-638-63-74

Polecane aktualności

Kwesta na rzecz ratowania zabytków łódzkiego Starego Cmentarza w tym roku online

Tomasz Walczak / BRP

Tegoroczna, już 26. kwesta na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza przy ulicy Ogrodowej w... więcej

Czynsze za symboliczną złotówkę dla łódzkiej gastronomii i klubów fitness

BRP

Prezydent Miasta Łodzi podjęła decyzję o obniżce czynszów do symbolicznej złotówki dla łódzkiej... więcej

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" kupiło ambulans sanitarny

Jolanta Baranowska / BRP

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" kupiło ambulans sanitarny, którym będzie transportowało pacjentów... więcej

 - fot. license CC0

Raport COVID w Łodzi (27.10)

BRP

Informacje nt. przypadków zakażeń stwierdzonych w miejskich jednostkach zdrowia, opieki społecznej i... więcej

Zajęcia on line w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi

MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od dziś startuje z zajęciami on-line na facebooku. więcej

Kontakt