Obywatele Ukrainy znający j. polski poszukiwani do wsparcia pracowników łódzkiego MOPS

Obywateli Ukrainy posługujących się j. polskim w sposób komunikatywny (przede wszystkim w mowie) poszukuje do pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Zatrudnienie znajdzie w sumie 31 osób, w tym: 21 osób na stanowisku pomocy administracyjnej, 8 osób na stanowisku asystenta rodziny oraz po jednej na stanowisku psychologa i pedagoga. Utworzenie wszystkich miejsc pracy stało się możliwe dzięki współpracy Miasta Łódź z organizacją UNICEF, w ramach której Miasto Łódź otrzyma łącznie około 40 mln zł na pomoc najmłodszym łodzianom, w tym uchodźcom z Ukrainy. Rekrutacja na wszystkie wymienione wyżej stanowiska już się rozpoczęła.

Podstawowym zadaniem wszystkich nowo zatrudnionych osób będzie wsparcie obecnych pracowników łódzkiego MOPS w codziennej obsłudze najmłodszych obywateli Ukrainy oraz ich rodziców i opiekunów, którzy przybyli do Polski legalnie po 24 lutego br. w związku z sytuacją rozgrywającą się za naszą wschodnią granicą.

- Obecnie ponad 22 tys. obywateli Ukrainy złożyło we wszystkich naszych placówkach wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe - mówi Andrzej Kaczorowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.Są to uchodźcy - w ogromnej większości kobiety z dziećmi w najróżniejszym wieku – którzy na miejsce swojego pobytu, w ucieczce przed wojną, wybrali konkretnie Łódź. W przypadku składania wniosków o wypłatę wspomnianego jednorazowego świadczenia musieli mieć numer PESEL oraz wypełnić specjalny wniosek, który został przygotowany w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej. Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy obywatele Ukrainy mogą potrzebować obecnie także innych, przewidzianych w przepisach form pomocy z naszej strony, wymagających bardziej dogłębnego zaznajomienia się z sytuacją konkretnej rodziny. Wsparcie językowe będzie w takich sytuacjach niezbędne, by zrozumieć i wyjaśnić wszelkie niuanse.

21 osób pełniących rolę pomocy administracyjnej będzie wsparciem dla pracowników MOPS w Łodzi w głównej siedzibie przy ul. Kilińskiego 102/102a, w trzech Wydziałach Pracy Środowiskowej, w szesnastu Punktach Pracy Socjalnej oraz w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń. Są to placówki, do których obywatele Ukrainy (ukraińskie mamy wraz z dziećmi) zgłaszają się najczęściej po pomoc. Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku, poza wspomnianą już znajomością zarówno j. ukraińskiego, jak i polskiego, muszą posiadać co najmniej wykształcenie średnie. A do ich codziennych obowiązków będzie należało m.in. pomoc obywatelom Ukrainy zgłaszającym się do łódzkiego MOPS w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych, przyjmowanie i sprawdzanie od obywateli Ukrainy wniosków o udzielenie wsparcia oraz pomoc przy ich wypełnianiu, jak również udzielanie wszelkich niezbędnych informacji.

Ośmiu asystentów rodziny zostanie zatrudnionych w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń łódzkiego MOPS, gdzie będą m.in. wspierać opiekunów tymczasowych dzieci ukraińskich, opracowywać i realizować plan pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym oraz podejmować działania na rzecz integracji dzieci polskich i ukraińskich. Osoba chcąca ubiegać się o stanowisko asystenta rodziny musi posiadać wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną. Może mieć również wykształcenie średnie lub średnie branżowe, uzupełnione o szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także o co najmniej 3-letni, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Z kolei osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku psychologa oraz pedagoga muszą posiadać dyplom ukończenia studiów na kierunkach (odpowiednio): psychologia oraz pedagogika.

Szczegółowe informacje na temat wymagań kwalifikacyjnych na wszystkie wymienione wyżej stanowiska, a także zakres zadań na każdym z nich można znaleźć na stronie internetowej MOPS w Łodzi (www.mops.lodz.pl), w zakładce „Praca”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć za pośrednictwem poczty lub w kancelarii MOPS w Łodzi (ul. Kilińskiego 102/102a, parter) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata z dopiskiem, jak również informacją, jakiego dokładnie stanowiska składana aplikacja dotyczy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (42) 685 43 76 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17), a także pod adresem mailowym: a.naporska@mops.lodz.pl.

*****

Громадяни України, зі знанням польської мови, ми на Вас чекаємо

Громадяни України, які знають польську мову на комунікативному рівні (перед усім розмовну), ми запрошуємо на роботу в Міський Центр Соціального Захисту Населення (MOPS) в Лодзі.

Робота буде надана 31 особі: 21 особі на посаді адміністративного помічника, 8 осіб на посаду помічника сім'ї й по одній людині на посаду психолога та педагога. Надання робочих місць стало можливим завдяки спільній роботі Мерії Міста Лодзі з організацією ЮНІСЕФ. В рамках якої Мерія Міста Лодзі отримала близько 40 мільйонів злотих на допомогу для найменших мешканців міста, також для біженців з України. Набір на всі подані вище вакансії вже розпочато.

Основним завданням для всіх новоприйнятих на роботу буде підтримка теперішніх працівників Лодзького Міського Центру Соціального Захисту Населення у щоденному обслуговуванні найменших громадян України, їхніх батьків та опікунів, які прибули до Польщі легально після 24 лютого, у зв'язку з ситуацією, яка відбувається за нашим східним кордоном.

На цей час 22 тисячі громадян України подали, у всіх наших установах, на виплату одноразової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначених на утримання: покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби гігієни та оплат пов'язаних з проживанням, як повідомляє директор Міського Центру Соціального Захисту Населення в Лодзі Анджей Качоровскі. Це біженці - насамперед жінки та діти у різному віці, які місцем свого перебування обрали саме Лодзь. При подачі на ці виплати необхідно мати номер ПЕСЕЛЬ та заповнити спеціальну заяву, яка була приготовлена у двох мовних версіях: польською та українською. Ми чудово розуміємо, що деякі громадяни України можуть потребувати також інших, передбачених законом, форм допомоги. З нашого боку, вимагають глибшого пізнання ситуації конкретної сім'ї. Мовна підтримка в таких ситуаціях необхідна, щоб зрозуміти та з'ясувати всі нюанси.

21 особа, яка виконує функцію адміністративної допомоги, буде підтримкою для працівників Міського Центру Соціального Захисту Населення у головному офісі на вул. Кіліньскєго 102/102а, у трьох Відділеннях Середовищної Роботи, у шістнадцяти Пунктах Соціальної Роботи та Відділ Інституційного Догляду та Допомоги. Люди, які зацікавлені у працевлаштуванні на даній вакансії, окрім згаданого знання української та польської мов, повинні мати мінімум середню освіту. До їхніх щоденних обов'язків буде входити допомога громадянам України, які звертаються до лодзького Міського Центру Соціального Захисту Населення з метою розв'язання офіційних питань, прийняття та перевірка від громадян України заяв на підтримку та допомогу при їх заповненні, а також надання всієї необхідної інформації.

Вісім сімейних асистентів будуть прийняті на роботу в Відділ Інституційного Догляду та Допомоги лодзького Міського Центру Соціального Захисту Населення, де надаватимуть підтримку тимчасовим опікунам українських дітей, обробляти та реалізувати план роботи з сім'єю спільно з членами сім'ї та у консультації з соціальним працівником, проведення заходів для інтеграції польських та українських дітей. Особа, яка бажає претендувати на посаду сімейного помічника, повинна мати вищу освіту педагогічного профілю, психологія, соціологія, вивчення сім'ї або соціальна робота або вища освіта в будь-якій галузі, доповнена навчанням роботи з дітьми або сім'єю і підтверджений принаймні один рік досвіду роботи з дітьми або сім'єю. Може мати середню або середню освіту доповнену навчанням роботи з дітьми чи сім’єю, а також не менше 3 років документально підтвердженого досвіду роботи з дітьми або сім'єю.

З іншого боку люди, які бажають працювати психологом і педагогом, повинні мати диплом за наступними напрямками навчання (відповідно): психологія та педагогіка.

Детальну інформацію про кваліфікаційні вимоги до всіх вищезазначених посад, а також об'єм завдань для кожної з них можна знайти на сайті Міського Центру Соціального Захисту Населення в Лодзі (www.mops.lodz.pl) у вкладці „Робота”.

Необхідні документи для заявки потрібно надати поштою або в офісі Міського Центру Соціального Захисту Населення в Лодзі (вул. Кіліньскєго 102/102а, перший поверх) у закритому конверті із зазначенням прізвища, імені та зворотної адреси кандидата з поміткою, а також відомостей про точну посаду поданої заяви.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (42) 685 43 76 (понеділок, середа, четвер і п'ятниця 8:00 – 16:00, вівторок 9:00 – 17:00, а також на електронну адресу a.naporska@mops.lodz.pl


Realizacja zadania jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Polecane aktualności

Warsztaty- Niemcy dołaczają do cyklu "Dookoła świata"

Patrycja Wilczyńska/BAM

"Dookoła świata" to cykliczne warsztaty w Fabryce Aktywności Miejskiej, które są lubiane i coraz... więcej

 -  Dodatek węglowy- ilustracja ozdobna bez dalszych treści

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych – ważna informacja

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że jeżeli otrzymałeś decyzję o odmowie dodatku... więcej

"Koty na Kocim Szlaku. Księży Młyn" - wiemy kto zaprojektuje i wykona rzeźby

BPiNM

Kot Konsumowy, Kolejowy czy Szkolny już niebawem zagoszczą na Księży Młynie. Rozstrzygnięto konkurs... więcej

Ruszył zegar odmierzający dni do pierwszego łódzkiego meczu FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet

Tomasz Walczak / BRP

Na ulicy Piotrkowskiej, na wysokości posesji z numerem 51 stanął nietypowy, elektroniczny zegar,... więcej

Schronisko w Łodzi -  fot. Schronisko w Łodzi

Schronisko w Łodzi. Psi behawiorysta pilnie poszukiwany! Są na to pieniądze z Budżetu Obywatelskiego

rut / ŁÓDŹ.PL

Łódzkie schronisko dla zwierząt poszukuje psiego behawiorysty do współpracy. Psi trener będzie... więcej

Kontakt