Nabór wniosków do programu Kreatywna Europa

  • kategoria:
  • NGO

Informacja o trwających i nadchodzących naborach wniosków do programu Kreatywna Europa.

1. Program dla twórców „Kultura dla Europy”: mobilność artystów i osób zawodowo związanych z kulturą
Nabór wniosków otwarty od 10 października 2022 r. do 31 maja 2023 r.Wnioski mogą być składane indywidualnie i grupowo (np. zespoły twórcze).
Program oferuje: Stypendium wspierające mobilność, które pokrywa: standardowe koszty podróży (350 euro w przypadku podróży w obie strony do 5 tys. km i 700 euro w przypadku podroży w obie strony powyżej 5 tys. km) oraz dietę dzienną w wysokości 75 euro na częściowe pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania.Zgodnie z priorytetami horyzontalnymi określonymi w programie, takimi jak włączenie społeczne i zrównoważony rozwój, przewiduje się kilka dodatkowych środków: dopłatę ekologiczną: dodatkowe 350 euro mające zachęcić artystów i osób zawodowo związanych z kulturą do nieodbywania podróży samolotem;
- wsparcie dla artystów i podmiotów działających w sektorze kultury o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnością;
- wsparcie dla osób ubiegających się o stypendium, które przybywają z krajów i terytoriów najbardziej oddalonych, z regionów najbardziej oddalonych lub podróżujących do takich krajów, terytoriów bądź regionów;
- dodatek rodzinny dla artystów, którzy mają dziecko w wieku poniżej 10 lat;
- dopłatę do kosztów wizy.
Ponadto ukraińscy artyści, którzy nie są w stanie opuścić kraju, mogą w drodze wyjątku ubiegać się bezpośrednio o mobilność wirtualną. W takim przypadku przysługuje im dieta dzienna (35 euro).  

2. Projekty współpracy europejskiej kreatywna-europa.eu/wp-content/uploads/2016/04/Przewodnik-wersja-PL-2.0-zmiana-deadlinu.pdf (dokumentacja dotyczy wymogów określonych dla 2022 roku, w listopadzie 2022 r. oczekiwane jest ogłoszenie nowego wezwania do składania wniosków i pewne wymogi mogą ulec modyfikacji).

KONIECZNE JEST ZGŁASZANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W PARTNERSTWIE (MIN. 3 PODMIOTY Z 3 PAŃSTW)

Projekty współpracy europejskiej są otwarte dla wszystkich sektorów kultury i kreatywnych (wyjątkiem są projekty obejmujące wyłącznie organizacje z sektora audiowizualnego i projekty zawierające wyłącznie treści audiowizualne, które są celem finansowania w ramach odrębnych inicjatyw).
Wsparcie jest przyznawane projektom współpracy przyczyniającym się do osiągnięcia jednego z poniższych celów:
● Cel 1 – Ponadnarodowa twórczość i rozpowszechnianie: aby wzmocnić ponadnarodowe tworzenie i obieg europejskich utworów i artystów. Projekty muszą brać pod uwagę nowy kontekst, taki jak kwestie zdrowotne i środowiskowe, oraz wprowadzać innowacyjne (cyfrowe) sposoby produkcji i upowszechniania treści.
● Cel 2 – Innowacje: aby poszerzyć zdolność europejskich sektorów kultury i kreatywnego do wspierania talentów, wprowadzania innowacji, prosperowania na rynku i generowania miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego. Poza odnoszeniem się do ww. określonych celów, pierwszeństwo będą miały projekty służące realizacji co najmniej jednego (i nie więcej niż dwóch) z poniższych priorytetów:
1. Widownia: zwiększenie dostępu do kultury oraz uczestnictwa w kulturze, zwiększenie zaangażowania widowni i jej rozwój zarówno w formie fizycznej, jak i cyfrowej;
2. Integracja społeczna: promocja odporności społecznej i zwiększenie integracji społecznej w/poprzez kulturę, w szczególności wśród/dla osób niepełnosprawnych, należących do mniejszości oraz do grup marginalizowanych społecznie, promocja dialogu międzykulturowego;
3. Zrównoważony rozwój: wkład do Europejskiego Zielonego Ładu oraz Nowego Europejskiego Bauhausu poprzez zachęcanie europejskich sektorów kultury i kreatywnego do współtworzenia, przyjmowania i upowszechniania praktyk bardziej przyjaznych środowisku oraz zwiększania świadomości na temat zrównoważonego rozwoju za pomocą przedsięwzięć kulturalnych;
4. Cyfryzacja: pomoc europejskim sektorom kultury i kreatywnemu rozpocząć lub przyspieszyć cyfrową transformację w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19;
5. Wymiar międzynarodowy: budowa potencjału w europejskich sektorach kultury i kreatywnym, w tym w organizacjach społecznych i mikroorganizacjach do aktywności na poziomie międzynarodowym, w Europie i poza nią. 
Coroczne priorytety sektorowe: w roku 2022 określono pewne działania w zakresie budowania potencjału (takie jak szkolenia, networking, lub działania związane z dostępem do rynku, a także uzyskania większej odporności) - w kolejnym naborze mogą mieć miejsce modyfikacje.
● Dla sektora muzycznego: wzmocnienie możliwości profesjonalistów muzycznych w dziedzinie:
- promocji, dystrybucji i monetyzacji, pomagając sektorowi odpowiedzieć zwłaszcza na nowe cyfrowe, prawne i techniczne trendy wynikające z innowacji na rynku i nowych modeli biznesowych; 
- międzynarodowego obiegu muzyki europejskiej oraz eksportu muzyki poza granice UE.
● Dla sektora książki i wydawniczego:
- wzmocnienie rozwoju zawodowego europejskich tłumaczy pracujących w sektorach literatury i teatru; albo
- ułatwienie międzynarodowej promocji utworów literackich i sprzedaży praw do tłumaczenia w celu zwiększenia rozpowszechniania i różnorodności europejskich książek - a szczególnie utworów napisanych w rzadziej używanych językach - w Europie i poza nią.
● Dla sektora dziedzictwa kulturowego: wzmocnienie możliwości profesjonalistów z zakresu dziedzictwa kulturowego w dziedzinie:
- zaangażowania i mediacji z mieszkańcami w kwestii interpretacji, komunikacji i prezentacji dziedzictwa kulturowego w celu rozwijania relacji z odbiorcami i zainteresowanymi stronami, przy uwzględnieniu zmieniających się technologicznych i cyfrowych metod tworzenia treści oraz prezentacji zarchiwizowanego dorobku oraz wykorzystując wnioski wyciągnięte w czasie lockdownu;
- digitalizacji materiałów, miejsc dziedzictwa kulturowego i historycznych budynków, w tym z wykorzystaniem technologii 3D i SI;
- zarządzania ryzykiem w dziedzictwie kulturowym – skoncentrowane na zapobieganiu i gotowości na wypadek zagrożeń w związku z naturalnymi i nienaturalnymi zagrożeniami, w tym adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.
● Dla sektorów mody i wzornictwa: wzmocnienie zdolności profesjonalistów mody i wzornictwa w dziedzinie:
- twórczości artystycznej, promocji, dystrybucji i monetyzacji, dostosowanie się do wymogów nowych trendów cyfrowych (między innymi zastosowanie technologii 3D i SI), 
- włączenia zasad Europejskiego Zielonego Ładu i Nowego Europejskiego Bauhausu do praktyk stosowanych w tych sektorach; 
- umiędzynarodowienia karier profesjonalistów z tych sektorów, aby mogli działać ponad granicami i na rynku międzynarodowym.    

3. Call Creative Europe – wsparcie dla ukraińskich przesiedleńców oraz ukraińskiego sektora kultury i kreatywności ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-ua;callCode=CREA-CULT-2023-COOP  
Działanie 1: Wspieranie ukraińskich artystów i organizacji kultury w tworzeniu i prezentowaniu ich sztuki i dzieł na Ukrainie i w krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa.
Działanie 2:  Pomoc Ukraińcom wysiedlonym przez wojnę, szczególnie dzieciom z Ukrainy lub krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa uzyskać dostęp do kultury i/lub ułatwić im integrację z nowymi społecznościami poprzez kulturę. W tym kontekście należy zwrócić odpowiednią uwagę na konsekwencje wojny dla zdrowia psychicznego.
Działanie 3: Przygotowanie powojennej odbudowy ukraińskich sektorów kultury poprzez ocenę potrzeb, budowanie potencjału i planowanie inwestycji. Przygotowanie i szkolenie ukraińskich specjalistów ds. dziedzictwa kulturowego w zakresie ochrony ukraińskiego dziedzictwa kulturowego przed zagrożeniami.  
Termin składania wniosków upływa 29 listopada 2022, ale latem 2023 r. ma być ogłoszony kolejny nabór wniosków.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Moniki Słupińskiej z Zespołu ds. Mecenatu Kultury, tel. 42 638-44-84, e-mail: m.slupinska@uml.lodz.pl.

Polecane aktualności

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych – ważna informacja

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że jeżeli otrzymałeś decyzję o odmowie dodatku... więcej

"Koty na Kocim Szlaku. Księży Młyn" - wiemy kto zaprojektuje i wykona rzeźby

BPiNM

Kot Konsumowy, Kolejowy czy Szkolny już niebawem zagoszczą na Księży Młynie. Rozstrzygnięto konkurs... więcej

Ruszył zegar odmierzający dni do pierwszego łódzkiego meczu FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet

Tomasz Walczak / BRP

Na ulicy Piotrkowskiej, na wysokości posesji z numerem 51 stanął nietypowy, elektroniczny zegar,... więcej

Schronisko w Łodzi -  fot. Schronisko w Łodzi

Schronisko w Łodzi. Psi behawiorysta pilnie poszukiwany! Są na to pieniądze z Budżetu Obywatelskiego

rut / ŁÓDŹ.PL

Łódzkie schronisko dla zwierząt poszukuje psiego behawiorysty do współpracy. Psi trener będzie... więcej

 -  Fot. Radosław Jóźwiak/UMŁ

Napowietrzny Eko Patrol. Nad Łodzią lata specjalny sprzęt do pomiaru składu powietrza i walki ze smogiem

Tomasz Walczak / BRP

Straż Miejska w Łodzi wykorzystuje kolejne narzędzie do walki ze smogiem. Dzięki głosom łodzian w... więcej

Kontakt