Dokumenty potwierdzają kwalifikacje dyrektora MOPS

Radni PiS Marta Grzeszczyk i Łukasz Magin na konferencji prasowej po raz kolejny odnieśli się do kwalifikacji zawodowych Piotra Rydzewskiego, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Według nas osoba, która obecnie stoi na czele MOPS nie posiada wymaganych ustawą kwalifikacji i doświadczenia zawodowego żeby tę funkcje pełnić. Dobro dzieci jest najważniejsze, a reforma, która teraz jest prowadzona budzi niepokój podopiecznych i pracowników Domów Dziecka – uważa radna Marta Grzeszczyk.

Przypomnijmy, że na podstawie art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

- W tej chwili toczy się sprawa przed sądem administracyjnym. W połowie maja będziemy mieć rozstrzygnięcie, które stwierdzi czy dyrektor Rydzewski posiada wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Kilka dni temu radni PO próbowali podważyć decyzję wojewody w sprawie opinii prawnej dotyczącej dyrektora. Powoływali się na stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziś chcemy je przedstawić – pojawiło się w piątek na stronie ministerstwa – dodała radna.

W wyjaśnieniu czytamy m. in. :

„Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wypowiadało się na temat pracy Pana Dyrektora Piotra Rydzewskiego. W korespondencji w sprawie - realizowanej w ramach realizacji zadania dotyczącego monitorowania realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 187 ust.1 pkt 1 wymienionej ustawy)- resort wskazywał, że jednym z priorytetów polityki Państwa w zakresie pieczy zastępczej jest deinstytucjonalizacja, w tym promowanie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i realizacja standardów dotyczących wieku i liczby dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przez umieszczanie ich w rodzinnej pieczy zastępczej.”

Temat skomentował wiceprezydent Tomasz Trela. Powiedział, że widział pierwotne pismo Ministerstwa - chwalące Łódź za reformę Domów Dziecka. Jego zdaniem dyrektor MOPS dostał bardzo trudne, ważne oraz odpowiedzialne zadanie zrealizowania reformy i że się z niego wywiązuje. Wiceprezydent nie ma żadnych wątpliwości, co do kompetencji i kwalifikacji dyrektora Rydzewskiego. Dodał, że Miasto dysponuje dokumentami, które to potwierdzają ponad wszelką wątpliwość.

Radny Łukasz Magin mówił także o listach, które pracownicy Domów Dziecka dostali od Fundacji Gajusz w marcu tego roku. W listach tych wobec treści skargi z 20 listopada 2017 roku są wzywani „do zaniechania naruszeń dóbr osobistych Fundacji Gajusz w postaci dobrego imienia Fundacji oraz jej renomy, w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego”.

- Skargę podpisało kilkadziesiąt osób. Wszystkie otrzymywały w ostatnich dniach wezwanie do zaprzestania naruszenia prawa podpisane przez Fundację Gajusz – mówił Łukasz Magin. Jego zdaniem w „jakiś sposób UMŁ przekazał nazwiska osób, które podpisały się pod skargą oraz informacje gdzie pracują”.

Wiceprezydent Tomasz Trela podkreślił, że skarga była przedmiotem posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej, a posiedzenia komisji są jawne i ogólnie dostępne. Na koniec wiceprezydent dodał, że radny Magin, jako szef Komisji Rewizyjnej ma wszelkie uprawnienia, aby zbadać ten wyciek.

Natomiast przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Adam Wieczorek powiedział, że rozpatrywanie skarg odbywało się na jawnych posiedzeniach zarówno komisji jak i na sesjach Rady Miejskiej. Na te posiedzenia przychodzili też sami skarżący się pracownicy domów dziecka – dodał przewodniczący. 

Polecane aktualności

Zagłosuj! Też bądź bohaterem w swoim mieście - fot. z arch. UMŁ

Budżet Obywatelski dla Łodzi. Przyjdź w weekend na pikniki i zagłosuj!

Marlena Kamińska / BPKSiT

Minęło 6 dni głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, w której znalazło się 837... więcej

Nad produkcją architektury wystawy od ponad dwóch tygodni intensywnie pracuje kilkanaście osób - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wystawa "Jerzy Antkowiak - Moda Polska". Stroje 20 lat czekały na swój czas

Małgorzata Loefller / Wydział Kultury

Uniwersalne, ponadczasowe, eleganckie i niepokorne - stroje Mistrza Antkowiaka w piwnicy w Komorowie... więcej

15. Piramida Dobrej Woli - fot. Radosław Jóźwiak

Piramida Dobrej Woli – piknik integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Anna Janocha/ BPKSiT

Występy artystyczne, warsztaty plastyczne, konkursy sprawnościowe oraz uliczny kurs języka migowego.... więcej

Konferencja prasowa dot. rozbudowy SP nr 141 - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 141 rozpocznie się jesienią?

Konrad Ciężki / BRPiNM

Na 1 października w południe zaplanowano otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej... więcej

W poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej - fot. Aleksandra Górska / UMŁ

Melodie Miasta Łodzi, czyli w poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej

Aleksandra Górska / Wydział Kultury

Bartosz Puliński, jeden z 12 tegorocznych laureatów stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.