GOŚ - kolejny etap rozbudowy oczyszczalni z funduszy unijnych

Ograniczenie skażenia wód gruntowych, powierzchniowych oraz gruntów, ściekami powstającymi na terenie aglomeracji łódzkiej - podpisano umowę na kolejny etap modernizacji oczyszczalni przy ul. Sanitariuszek.

GOŚ w Łodzi -  fot. Archiwum UMŁ
GOŚ w Łodzi , fot. Archiwum UMŁ

W ramach realizacji projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” przewiduje się modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Sanitariuszek 70/72 polegającej na:

  1. budowie zbiorników retencyjnych, instalacji termicznej hydrolizy osadu, instalacji do usuwania azotu oraz instalacji do odzysku fosforu z odcieków,
  2. modernizacji piaskowników i linii przepływowych 6 i 7,
  3. wymianie pras odwadniających osad na wirówki.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Jego głównym celem jest ograniczenie skażenia wód gruntowych, powierzchniowych oraz gruntów, ściekami powstającymi na terenie aglomeracji łódzkiej poprzez zastosowanie systemów ulepszonego oczyszczania ścieków i poprawy ich jakości na wylocie z oczyszczalni ścieków – GOŚ ŁAM.  

Realizacja obiektów jest współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności na podstawie umowy zawartej 26.06.2018 r. przez Miasto Łódź z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Całkowity koszt projektu to ponad 132,5 mln zł, z czego dofinansowanie UE  to ponad 68,8 mln zł i stanowi 52% kosztów ogółem (85% kosztów kwalifikowanych). Przewidywany termin zakończenia projektu –  2023 r.

Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi podpisała 8 października 2020 r.  dwie umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym - firmą  Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Piotra Świeckiego dla:

  • Zadania 5 - „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”- na kwotę 53 609 550 zł brutto (najdroższy kontrakt realizowany w  tym Projekcie),
  • Zadania 6 - „Budowa instalacji do usuwania azotu” – na kwotę 22 898 910 zł brutto.

 

W ramach kontraktów Budimex ma zaprojektować, wybudować i uruchomić instalacje w ciągu 28 miesięcy od daty rozpoczęcia prac.

Podstawowym celem projektowanej instalacji termicznej hydrolizy osadu jest zmniejszenie ilości osadu kierowanego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO) w celu umożliwienia spalenia wszystkich osadów ściekowych powstających w wyniku oczyszczania ścieków na terenie GOŚ ŁAM w ok. 25,8 tys. ton suchej masy rocznie. W wyniku realizacji zadania oczekuje się zwiększenia efektywności fermentacji osadu, a tym samym zmniejszenia związków organicznych w osadzie po fermentacji i ich ilości ogółem. Dodatkowym efektem wprowadzenia hydrolizy będzie zwiększenie ilości produkowanego biogazu w komorach fermentacyjnych osadu, co wiąże się z możliwością zwiększenia produkcji energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni w agregatach kogeneracyjnych zainstalowanych na GOŚ.

W wyniku przeróbki osadów powstających na oczyszczalni (procesów biologicznego rozkładu związków organicznych) powstają i są odprowadzane do  ścieków znaczne ilości związków azotowych. Projektowana w ramach Zadania 6 instalacja do usuwania azotu z odcieków ma za zadanie zmniejszenie ilości azotu w odciekach po procesach hydrolizy termicznej i fermentacji osadu, kierowanych ponownie na początek procesów oczyszczania ścieków w oczyszczalni. Wprowadzony zostanie proces usuwania w tzw. procesie deamonifikacji - tj. w procesach biologicznych przez odpowiednio wyselekcjonowane bakterie.  W jego efekcie nastąpi redukcja  co najmniej 75%  azotu amonowego w odciekach.

Projektowane instalacje muszą zapewnić ciągły odbiór osadu i powstających odcieków przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Instalacje zrealizowane w ramach zadania 5 i 6 będą zautomatyzowane

W ramach innych zadań tego projektu realizowane są już na terenie GOŚ ŁAM w Łodzi zbiorniki retencyjne ścieków, modernizacja piaskowników i urządzeń do odwadniania osadu. Rozstrzygnięto również postępowanie przetargowe na budowę instalacji do odzysku fosforu z odcieków (w trakcie kontroli uprzedniej UZP).

Realizacja Projektu fazy III zapewni oczyszczenie wszystkich ścieków dopływających do oczyszczalni z Łodzi, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego i Ksawerowa do parametrów obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej.

Polecane aktualności

Sienkiewicza 75/77 - wizualizacja

Łódź rewitalizuje. Wiosną ruszy przebudowa 100-letniej Wigencji

Małgorzata Loeffler / ZIM

Przebudowa 100-letniej Wigencji, pofabrycznego kompleksu przy ul. Sienkiewicza 75/77, rozpocznie się... więcej

Fotowoltaika

Łódź stawia na fotowoltaikę

Aleksandra Hac / UMŁ

Łódź stawia na fotowoltaikę. Na pustych działkach i na dachach szkół pojawią się panele, dzięki... więcej

Na zdjęciu od lewej: Paulina Waszczykowska, wicedyrektor SP 14oraz Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi -  fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Najmłodsi uczniowie już w szkołach

Monika Pawlak / BRP

Uczniowie klas I-III po dłuższej przerwie wrócili do szkół. Z 14 476 zapisanych do 90 podstawówek... więcej

Rocznica Radogoszcza

Andrzej Janecki / BAM

Informujemy, że w 76. rocznicę spalenia więźniów Radogoszcza (19 stycznia, wtorek) w godzinach... więcej

Zielona 6

Restauracje i biuro podróży powstaną w kamienicy przy ul. Zielonej 6

Agnieszka Rutkowska / UMŁ

Restauracja łódzkich Żydów w ponad stuletniej kamienicy, w której prawdopodobnie mógł być kiedyś... więcej

Kontakt