Ma uprościć załatwianie spraw urzędowych. Od marca będą wydawane e-dowody

Bezpieczna komunikacja elektroniczna z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi oraz szybsze odprawy na lotniskach - to tylko niektóre z ułatwień nowego dokumentu. E-dowód ma nie tylko potwierdzać naszą tożsamość i obywatelstwo, ale też uprościć załatwianie spraw urzędowych, przydać się przy podpisywaniu elektronicznych dokumentów, a w przyszłości przyspieszyć wizytę u lekarza.

Ma uprościć załatwianie spraw urzędowych. Od marca będą wydawane e-dowody - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ
Ma uprościć załatwianie spraw urzędowych. Od marca będą wydawane e-dowody , fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

To koniec ery "starych" dowodów. Od marca będą wydawane dowody z chipem. Co istotne, nie będziemy musieli wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów, które  zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, a dodatkowo dzięki warstwie elektronicznej stanowi idealne narzędzie komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

- Dowód z warstwą elektroniczną zwany e-dowodem jest wspólnym projektem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Ustawa zmieniająca dotychczasową ustawę o dowodach wchodzi w życie 4 marca i od tej daty rozpoczynamy wydawanie nowych dokumentów - zapowiada Beata Adamkiewicz, z-ca dyr. Wydziału Spraw Obywatelskich UMŁ i dodaje: - Dowód osobisty z warstwą elektroniczną różni się od dowodów aktualnie wydawanych tym, że posiada warstwę graficzną, czyli tą widoczną z zewnątrz i warstwę elektroniczną, która umożliwia korzystanie z usług e-urzędu.

Nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną pod względem graficznym będzie przypominał swojego analogowego poprzednika. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu będzie numer CAN, który umożliwi skorzystanie z elektronicznych funkcji e-dowodu oraz ochroni dokument przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osobę niepowołaną. Na awersie e-dowodu znajdą się również: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć i obywatelstwo. Oprócz tego widnieć będzie tam numer dowodu osobistego oraz termin jego ważności. Rewers dokumentu będzie zawierał numer PESEL, miejsce urodzenia i nazwisko rodowe posiadacza, a także imiona jego rodziców. Zamieszczona zostanie tam również data wydania dokumentu oraz organ wydający.

Jak informuje Krystyna Jersak, kierownik Oddziału Dowodów Osobistych WSO UMŁ, wnioski na podstawie nowego wzoru będzie można składać od 4 marca 2019 r. Tak jak dotychczas wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć osobiście w dowolnym organie gminy na terenie Polski. W Łodzi wnioski o wydanie dowodu przyjmowane są w 6 lokalizacjach (ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2B, ul. Piotrkowska 153, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 110). Wniosek można złożyć w formie papierowej, jak również w postaci elektronicznej. Konieczne jest również załączenie fotografii w obwiązującym formacie. Pierwsze e-dowody trafią do rąk łodzian po 10 marca br.

Powiązane pliki

Polecane aktualności

Wybieramy wykonawcę i rozpoczynamy projektowanie przebudowy placu Wolności - mat. MPU

Wybieramy wykonawcę i rozpoczynamy projektowanie przebudowy placu Wolności

Piotr Wasiak / ZIM

Jak będzie wyglądał plac Wolności po przebudowie? Zaczynamy jego projektowanie. Po przebudowie... więcej

46 nowych autobusów Solaris jest gotowych do wyjazdu na łódzkie ulice - fot. Witold Ancerowicz / UMŁ

46 nowych autobusów Solaris gotowych do wyjazdu na łódzkie ulice

Informacja prasowa MPK

Wkrótce na ulice Łodzi wyjedzie 46 nowych, niskopodłogowych i klimatyzowanych autobusów Solaris... więcej

Kończy się wart 3 mln zł remont miejskiej przychodni na Widzewie - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Kończy się wart 3 mln zł remont miejskiej przychodni na Widzewie

Jolanta Baranowska / BRP

3 miliony złotych - taką kwotę przeznaczono na kompleksową modernizację i wyposażenie przychodni... więcej

Wyniki rekrutacji do szkół średnich w Łodzi - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Wyniki rekrutacji do szkół średnich w Łodzi

Monika Pawlak / BRP

W Łodzi 10 515 kandydatów ubiegało się o miejsca w publicznych szkołach średnich, a 460 z nich nie... więcej

Kamienica przy ul. Tuwima 52 - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Rozbudowa kamienicy przy ul. Tuwima 52

Informacja prasowa ZIM

Kamienicy przy ul. Tuwima 52 brakowało nie tylko generalnego remontu, ale także dobudowy części... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.