Odznaki w 100-lecie niepodległości

- Dziś, sto lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, nie świętujmy tylko zamkniętych rozdziałów naszej historii i pamięci po wybitnych mieszkańcach naszego miasta. Uczymy się doceniać to, co właśnie teraz robimy razem dla naszej małej ojczyzny.

To, co jest treścią naszego powszedniego dnia, to, co dopiero powstaje, na co mamy dzisiaj realny wpływ – mówił przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak w czasie uroczystości wręczenia „Odznak za Zasługi dla Miasta Łodzi” z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wyróżnienia trafiły do 23 osób i 4 stowarzyszeń. Rada Miejska przyznaje je za pracę na rzecz Miasta godną szczególnego uznania. Tymi ważnymi dla łódzkiej społeczności wyróżnieniami, które istnieją od 1992 roku, honorowani są nieprzeciętnych społeczników, prawników, lekarzy, ludzi nauki, sztuki, oświaty, kultury oraz sportu. Odznaki są wyrazem szacunku i podziękowaniem dla tych, których dokonania i zasługi wpisują się we współczesną historię Łodzi.

- Teraz w tym szczególnym, podniosłym dniu i w każdym następnym bądźmy dumni z naszej Łodzi, z naszej Polski! Kochajmy nie tylko Polskę z obrazów i poematów, ale także tę realną i konkretną, którą wszyscy wspólnie codziennie razem budujemy - zakończył swoje wystąpienie Tomasz Kacprzak.

Laureaci „Odznak za Zasługi dla Miasta Łodzi” w edycji jesiennej 2018:

 1. płk. lek. Zbigniew Aszkielaniec – jest komendantem Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, pediatrą, specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego. Przez wiele lat był szefem służby zdrowia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu i pierwszym lekarzem garnizonu. Pan Zbigniew Aszkielaniec zainicjował współpracę z US Army i National Guard. Przygotował i szkolił kadrę Polskich kontyngentów Wojskowych w Iraku, Afganistanie i Czadzie. Stworzył jedyny w Europie Ośrodek Symulacji Medycznej Pola Walki. Uczestniczył w reformie wojskowej służby zdrowia, opracowując nowe standardy działań wojskowego personelu medycznego.
 2. Witold Waldemar Barszcz – jest zasłużonym, wieloletnim działaczem ochotniczego pożarnictwa. W latach 2001 – 2011 był wiceprezesem Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi, w 2016 roku został ponownie wybrany na tę funkcję. Jako Skarbnik Miasta Łodzi był jednocześnie w łódzkim samorządzie rzecznikiem spraw strażaków – zarówno z Ochotniczych Straży Pożarnych, jak i Państwowej Straży Pożarnej. Zabiegał o środki finansowe m. in. na zakupy samochodów, sprzętu pożarniczego, remonty i budowę nowych obiektów. W 2011 roku Pan Witold Barszcz uzyskał godność Honorowego Członka Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Łodzi.
 3. hm. Iwona Borczyńska–Balcerska – jest doświadczoną kuratorką zawodową, instruktorką ZHP, pedagogiem i wychowawczynią. Od 2016 roku pełni funkcję zastępczyni komendantki Łódzkiej Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Osnowa”. Od kilku lat, oprócz pracy zawodowej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia, jest zatrudniona w kuratorskim ośrodku pracy z młodzieżą. Pani Iwona Borczyńska – Balcerska aktywnie współtworzyła centralny program pozyskania dorosłych do pracy wolontariackiej ZHP, nazywany programem 35+. Została odznaczona m. in. Brązowym Krzyżem „Za zasługi dla oświaty”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej” oraz Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
 4. Mieczysław Borkowski – przez wiele lat był dyrektorem planetarium i obserwatorium astronomicznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16. Placówkę tę utworzył w 1984 roku z myślą o pomocy nauczycielom szkół w rozpowszechnieniu wiedzy z różnych dziedzin nauki i elementów astronomii. Podejmował i organizował sympozja, seminaria i konkursy dla młodzieży oraz wprowadzał innowacje pedagogiczne. Pan Mieczysław Borkowski prowadził nieodpłatne zajęcia astronomiczne dla dzieci. Od 1978 do 2018 roku był prezesem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Został uhonorowany m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką honorową „Za zasługi dla oświaty”, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.
 5. Wiesław Tadeusz Dębowski – od 1980 działa w Łódzkim Szkolnym Związku Sportowym. W latach 1992 – 99 oraz 2016 do dziś pełni funkcję wiceprezesa zarządu. Przez cały okres swojej działalności aktywnie pracował na rzecz rozwoju sportu młodzieżowego. O jego dobrej pracy świadczyć może liczne grono wybitnych wychowanków na czele z Marcinem Gortatem oraz wielu młodych nauczycieli, instruktorów oraz trenerów kontynuujących osiągnięcia pana Wiesława Dębowskiego. Ten aktywny sędzia lekkoatletyczny i pięcioboju nowoczesnego był wielokrotnie nagradzany – m. in. Złotą Odznaką „Za zasługi dla Sportu”, Nagrodą MEN, Kuratora Oświaty, Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi.
 6. Zbigniew Andrzej Gawroński – jest aktywnym członkiem PTTK od ponad 50 lat. Od 1990 roku jest Komandorem największej w Polsce klubowej imprezy karawaningowej - Ogólnopolskiego Zlotu Campingu i caravaningu ŁKCC. W 1995 roku otrzymał Plakietę Złotej Kierownicy, a rok później złotą odznakę Oddziału Łódzkiego PTTK „Jana Czeraszkiewicza”. Pan Zbigniew Gawroński wkrótce potem został również uhonorowany Złotą Odznaką „Zasłużony Organizator Turystyki Motorowej PTTK” za przygotowanie najlepszych imprez motorowych w Polsce. Za swoją aktywność i pracę na rzecz turystyki w kolejnych latach zyskał wiele innych wyróżnień. Są wśród nich m. in. „Złoty Krzyż Zasługi” i „Złota Honorowa Odznaka PTTK”.
 7. prof. Stanisław Jerzy Goldstein – prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność społeczną na rzecz środowiska łódzkiego, szczególnie poprzez szerzenie idei tolerancji, co stanowi ogromny wkład w odnowienie tradycji wielokulturowej Łodzi. Od 2012 roku jest prezesem Instytutu Tolerancji. Działalność w ramach Instytutu to m. in. współorganizacja Kolorowej Tolerancji, wielu międzynarodowych projektów unijnych. Pan prof. Stanisław Goldstein brał twórczy udział w projekcie stworzenia makiety łódzkiego getta. Od 2010 roku jest prezesem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Został odznaczony m. in. Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Nagrodą Ministra III stopnia za osiągnięcia naukowe.
 8. prof. Jarosław Jerzy Kita – jest wybitnym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Historii Polski XIX wieku Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem i współautorem ponad 160 publikacji naukowych i kilku popularno-naukowych. W jego dorobku znajduje się także m. in. 13 monografii autorskich. Szereg prac powstało w oparciu o zasoby Archiwum Państwowego w Łodzi, bądź też podejmują one tematykę Łodzi i regionu. Pan prof. Jarosław Kita jest redaktorem naczelnym jednego z najstarszych polskich czasopism historycznych – „Rocznika Łódzkiego”, ukazującego się nieprzerwanie od 1958 roku. Jest laureatem nagrody rektora UŁ za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych.
 9. Czesława Kołuda - była Dziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi VII i VIII kadencji. Aktywnie uczestniczy w działalności społecznej na rzecz samorządu zawodowego radców prawnych. Wielokrotnie angażowała się w ogólnopolskie i lokalne akcje pro bono w zakresie porad prawnych, efektywnie nadzorując ich organizację. Był to np. „Niebieski Parasol” – tydzień bezpłatnych porad prawnych oraz „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Pani Czesława Kołuda została uhonorowana m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką honorową „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”, dyplomem uznania Ministra Sprawiedliwości, medalami Samorządu Radców Prawnych.
 10. Adam Jakub Kopczyński – to polski hokeista, reprezentant kraju i olimpijczyk. W ciągu swojej kariery zawodniczej reprezentował barwy Cracovii i Łódzkiego Klubu Sportowego. W lidze polskiej w latach 1966 – 1980 i 1985 rozegrał 413 meczów strzelając 131 bramek. W 1980 roku wyjechał do Belgii, gdzie był grającym trenerem miejscowych drużyn. W reprezentacji Polski zagrał 107 razy zdobywając 6 bramek. Uczestniczył w zimowych igrzyskach w Sapporo. Pan Adam Kopczyński wziął udział w 5 turniejach o Mistrzostwo Świata.
 11. Włodzimierz Piotr Kośmiński – posiadacz tytułu „Senior 2013” nadanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, jest aktywnym działaczem w środowisku łódzkich seniorów. Zainicjował wiele społecznie użytecznych lokalnych przedsięwzięć. Jest założycielem i propagatorem stowarzyszeń pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów działających non profit. Pan Włodzimierz Kośmiński bezinteresownie pomaga w rozwiązywaniu problemów osób starszych. Jest radnym dwóch kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi.
 12. Maciej Kronenberg - jest prezesem Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju „Regio”, regionalistą oraz autorem książek o Łodzi i regionie łódzkim. Jako ekspert turystyki dziedzictwa przemysłowego i filmowego, współtworzył m. in. Szlak Architektury Przemysłowej Łodzi, Łódzki Szlak Dziedzictwa Filmowego, Szlak Zabytków Techniki Łodzi. Pan Maciej Kronenberg jest również autorem inwentaryzacji zabytków techniki Łodzi oraz licencjonowanym przewodnikiem po Łodzi i województwie łódzkim. Od kilkunastu lat jest członkiem organizacji społecznych, w ramach których uczestniczył w kampaniach promujących zrównoważony transport oraz turystykę ekologiczną.
 13. Maria Krystyna Kwiatkowska – jest bibliotekarką i niezmiennie od 50 lat prowadzi liczne działania na rzecz naszego miasta związane przede wszystkim z upowszechnianiem i popularyzacją czytelnictwa. Jest organizatorką konkursów dla dzieci i młodzieży z terenu całego miasta. Na co dzień podejmuje także liczne inicjatywy wpisujące się w realizację programów społecznych i kulturalnych miasta poprzez działania w zakresie rewitalizacji społecznej. Pani Maria Kwiatkowska w szerokim zakresie propaguje wiedzę o Łodzi i regionie. Działa również na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów. Została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 14. hm. Bolesław Antoni Majewski – jest wieloletnim instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej, nauczycielem szkół specjalnych, działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Czynnie działa również m. in. w Towarzystwie Przyjaciół Łodzi, Towarzystwie do Walki z Kalectwem. Pan Bolesław Majewski, obecnie na emeryturze, jest terapeutą i kierownikiem Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych. Do dnia dzisiejszego jest czynnym instruktorem ZHP. Został odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 15. dr Małgorzata Miksza – jest doktorem nauk humanistycznych, pedagogiem, wykładowcą, autorką cenionych monografii i licznych publikacji naukowych. Od 37 lat służy nauce, oświacie i łódzkiemu środowisku jako najwybitniejsza przedstawicielka pedagogiki Marii Montessori w kraju oraz w strukturach międzynarodowego ruchu montessorianskiego. Dzięki swojej pracy i zaangażowaniu pani Małgorzata Miksza stała się ambasadorką Łodzi, do której przyjeżdżają nauczyciele z całej Europy chcący doskonalić pedagogikę Montessori. Swoją karierę naukową poświęciła nauczycielom, koncentrując się na organizowaniu konferencji naukowo-oświatowych oraz wydawaniu rozpraw naukowych w zakresie pedagogiki Nowego Wychowania.
 16. Stanisław Józef Nowicki – od 66 lat jest aktywnym członkiem PTTK. Przez długi czas działał społecznie organizując imprezy z dziedziny turystyki dla szerokiego grona mieszkańców Łodzi. W 1958 był jednym z założycieli Klubu Turystów Górskich „Kosówka” przy Łódzkim Oddziale PTTK im. Jana Czeraszkiewicza, pełnił funkcję jego prezesa i wiceprezesa. Był organizatorem licznych rajdów i wypraw turystycznych. Pan Stanisław Nowicki jest autorem artykułów z dziedziny turystyki oraz publikacji takich jak „Monografia Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Łódzkiego PTTK”. Za swoją działalność został wyróżniony m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową 100- lecia Oddziału Łódzkiego PTTK.
 17. Ryszard Andrzej Polak – to były piłkarz i utytułowany trener Łódzkiego Klubu Sportowego. Karierę piłkarską rozpoczął w MKS Łodzianka. Pierwszym trenerem klubu został po zakończeniu rundy jesiennej sezonu 1991/1992. „Rycerzy Wiosny” prowadził do 1995 roku, osiągając w tym czasie spore sukcesy, takie jak brązowy medal Mistrzostwa Polski w 1993 roku, a rok później finał Pucharu Polski. Pan Ryszard Polak po rozstaniu z ŁKS krótko trenował inne kluby, a w roku 1997 powrócił na stadion przy al. Unii zostając asystentem Marka Dziuby. Współpraca ta przyniosła pierwsze po 40 latach mistrzostwo Polski dla łodzian. Funkcję pierwszego szkoleniowca ŁKS Łódź obejmował jeszcze trzykrotnie w następnych latach.
 18. Wacław Jan Polcer – jest aktywnym członkiem PTTK. Swoje zainteresowania i umiejętności łączył z doświadczeniem nauczyciela. Propagował turystykę i krajoznawstwo wśród łodzian, w szczególności w przypadku turystyki pieszej i imprez na orientację. Jest współautorem i wykonawcą wielu szlaków turystycznych na terenie Łodzi i regionu. W latach 1990-2005 był organizatorem corocznego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Krajoznawczo-Turystycznego. Pan Wacław Polcer stworzył autorski program wychowania patriotycznego młodzieży, w ramach którego opracował odznakę „Szlakiem 28 Pułku Strzelców Kaniowskich – Dzieci Łodzi”. Za swoją działalność otrzymał szereg odznaczeń i wyróżnień, np. Złoty Krzyż Zasługi i Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
 19. Zdzisław Kazimierz Proszczyński - to długoletni szkoleniowiec koszykarzy Łódzkiego Klubu Sportowego, a także działacz Łódzkiego Związku Koszykówki. Jest medalistą Mistrzostw Polski oraz wychowawcą wielu zawodników. To pierwszy trener i odkrywca talentu Marcina Gortata, jedynego Polaka występującego w NBA. Pan Zdzisław Proszczyński swoją aktywność zawodową zakończył w 2015 roku. Za długoletnią pracę na rzecz rozwoju koszykówki ŁKS został uhonorowany przez stowarzyszenie kibiców klubu. Pracował na rzecz Łódzkiego Klubu Sportowego przez niemal 50 lat.
 20. Roman Ksawery Stępień – jest działaczem sportowym. W latach 1990-2010 był związany z Łódzkim Klubem Sportowym. W tym czasie pełnił funkcję prezesa klubu utrzymując działalność 9 sekcji sportowych. Współpracował przy koncepcji i budowie hali wielofunkcyjnej, dziś Atlas Areny. Jest współorganizatorem obchodów jubileuszu 100 lat ŁKS. W 1997 roku założył Szkołę Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi, a w 2005 roku był współtwórcą Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS w piłce siatkowej plażowej. Pan Roman Stępień jest cenionym partnerem dla klubów i związków sportowych. Swoją działalnością popularyzuje nie tylko sport, ale w istotny sposób przyczynia się do promocji Łodzi i regionu.
 21. Anna Szalbot – to siatkarka, mistrzyni i reprezentantka Polski. Karierę sportową rozpoczęła w Piaście Cieszyn, następnie była zawodniczką Płomienia Milowice. Z Płomieniem wywalczyła mistrzostwo Polski w 1979 roku. Największe triumfy święciła grając w barwach Łódzkiego Klubu Sportowego. W sezonie 79/80 awansowała z klubem do ekstraklasy. W 1983 roku zdobyła z tą drużyną mistrzostwo Polski oraz w latach późniejszych dwa tytuły wicemistrzowskie. Pani Anna Szalbot wywalczyła też dwa brązowe medale mistrzostw Polski i dwukrotnie sięgnęła ze swoim klubem po Puchar Polski. Reprezentowała Polskę na mistrzostwach Europy w 1983 i 1985 roku.
 22. Stanisław Trojanowski – jest wieloletnim kapelmistrzem i trębaczem Zakładowej Orkiestry Dętej MPK – Łódź. 15 maja 1998 roku, jako hejnalista MPK, premierowo odegrał „Prząśniczkę” – hejnał Łodzi, co miało miejsce przy okazji obchodów 575. rocznicy nadania Łodzi praw miejskich, podczas łódzkiego Przeglądu Hejnałów Miejskich. Kierowana przez pana Stanisława Trojanowskiego orkiestra uczestniczy w życiu kulturalno-społecznym Łodzi. Jej występy są od lat nieodzownym elementem uroczystości patriotycznych. Koncerty uatrakcyjniają też miejskie imprezy plenerowe. W 2006 roku pan Stanisław Trojanowski i jego orkiestra zostali wyróżnieni odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 23. Grzegorz Jerzy Wyszogrodzki – to Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi IX i X kadencji. Od 1999 roku aktywnie uczestniczy w działalności społecznej na rzecz samorządu zawodowego radców prawnych. Wielokrotnie angażował się w ogólnopolskie i lokalne akcje pro bono w zakresie porad prawnych. Był to np. „Niebieski Parasol” – tydzień bezpłatnych porad prawnych oraz „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Pan Grzegorz Wyszogrodzki współorganizował wiele inicjatyw z zakresu edukacji prawnej w łódzkich szkołach. Od lat działa również charytatywnie wspierając liczne akcje społeczne. Został wyróżniony m. in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz medalami Samorządu Radców Prawnych.
 24. Koło nr 40 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Łodzi - jest organizacją aktywnie działającą w Polsce od ponad piętnastu lat. Pracuje na rzecz kombatantów, osób represjonowanych oraz uczestników misji pokojowych ONZ. Popularyzuje dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie Polaków w organizowanych przez międzynarodową społeczność misjach w różnych częściach świata. Łódzkie koło opiekuje się salą tradycji misji wojskowych ONZ. Jego członkowie włączają się w organizację świąt patriotycznych oraz coroczną kwestę na Starym Cmentarzu w Łodzi. Współorganizują także cykl spotkań młodzieży szkolnej z weteranami misji zagranicznych. W 2014 roku Stowarzyszenie otrzymało statuetkę „Przyjaciel od serca” za pomoc dzieciom po przeszczepach.
 25. Łódzkie Sportowe Towarzystwo Waterpolowe – od 1997 roku kontynuuje bogate tradycje sportowe sekcji piłki wodnej swojego poprzednika – Klubu Sportowego Anilana. Drużyna z Sobolowej, jak potocznie nazywano zespół, jest szesnastokrotnym mistrzem Polski seniorów, siedmiokrotnym zdobywcą Pucharu Polski w tej kategorii wiekowej oraz dwukrotnym mistrzem kraju w kategorii juniorów. Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniową dla młodzieży z łódzkich szkół. Oprócz sekcji seniorów w klubie działają sekcje juniorów, juniorów młodszych i młodzików. Za licznymi sukcesami sportowymi kryją się także promocja Łodzi oraz upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców naszego miasta.
 26. Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich „Topografie” - od 2007 roku prowadzi działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w Łodzi i poza jej granicami. Jego członkowie zabierają głos w ważnych społecznie sprawach, dyskutują, doradzają i informują. W ramach projektów, które przeprowadzili znalazły się m. in. zajęcia z dziećmi i młodzieżą na temat historii Łodzi i Litzmannstadt Ghetto. Skutecznie przywracają pamięć o łódzkich włókniarkach. Społecznicy ze stowarzyszenia tworzą Miastograf.pl czyli cyfrowe archiwum materiałów o Łodzi działające na zasadzie portalu społecznościowego. Najbardziej znani są z gier miejskich. Przez nie uczą historii Łodzi i przekazują wiedzę o tym, jak miasto funkcjonuje.
 27. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza – w 2019 roku będzie obchodzić jubileusz 110 -lecia swojego istnienia. W całym okresie działalności aktywnie pracuje na rzecz Łodzi i jej mieszkańców. Obecnie Oddział Łódzki PTTK liczy ok. 900 członków, którzy działają w kilkunastu kołach i klubach. Około 40% z nich to dzieci i młodzież. Oddział jest organizatorem kilkudziesięciu imprez o charakterze rajdów, wycieczek i spacerów, w których uczestniczy ok. 5000 osób rocznie. W ramach tworzenia możliwości do uprawiania turystyki indywidualnej Oddział Łódzki stworzył i sprawuje opiekę nad szlakami turystycznymi. W jego ramach aktywnie działa „Koło przewodników im. Rajmunda Rembielińskiego”.

Polecane aktualności

W ramach Planu dla Osiedli wybudowane zostanie m.in. nowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Łanową - fot. Radosław Jóźwiak

Łódź Buduje ul. Traktorową

Tomasz Andrzejewski / ZIM

Spękany asfalt zamieni się w równą ulicę i powstanie nowe rondo. Po ul. Rojnej, Rydzowej i św.... więcej

Zakończyła się modernizacja w Domu Pomocy Społecznej nr 2 - fot: Radosław Żydowicz / UMŁ

Łódź dla seniorów. Zakończyła się modernizacja w Domu Pomocy Społecznej nr 2

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Przez ostatnie dwa lata w Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich... więcej

Łódź Rewitalizuje. W podstawówce przy Jaracza pojawi się szereg udogodnień dla uczniów z niepełnosprawnościami

Małgorzata Loeffler / ZIM

Zielony ogród, plenerowa siłownia, sala rehabilitacji i szatnia przystosowana do potrzeb osób z... więcej

Eksperci i interesariusze będą przedstawiali rekomendacje dotyczące zieleni w mieście. - fot. UMŁ

Zostań ekspertką lub interesariuszem w Łódzkim Panelu Obywatelskim!

Olga Zuchora / BPS

Do 1 marca 2020 r. trwa nabór ekspertów i interesariuszy, którzy będą występować na Łódzkim Panelu... więcej

Jak bezpiecznie prowadzić biznes? Konferencja naukowa w UMŁ już 12 marca - fot. Paweł Łacheta

Jak bezpiecznie prowadzić biznes? Konferencja naukowa w UMŁ już 12 marca

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Czy bezpieczne prowadzenie biznesu przy tak niestabilnym obecnie rynku jest możliwe? Czy dynamicznie... więcej

Kontakt