Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi" trafiły do nieprzeciętnych łodzian

- Spotykamy się w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, by uhonorować ludzi nieprzeciętnych – nad podziw zaangażowanych i o wielkich sercach – ambasadorów naszego miasta – mówił przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak w czasie uroczystości wręczenia Odznak „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”, które przyznawane są za pracę na rzecz Miasta godną szczególnego uznania.

Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” trafiły do dwudziestu trzech osób i jednej fundacji. - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ
Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” trafiły do dwudziestu trzech osób i jednej fundacji. , fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Wśród osób dziś wyróżnionych są lekarze, społecznicy, nauczyciele, sportowcy, artyści oraz naukowcy. Przewodniczący podziękował laureatom odznak za pracę na rzecz lokalnej społeczności i za postawę publicznej służby.

- Dzięki niej idea samorządności jest energią napędzającą pozytywne przemiany w naszej Ojczyźnie. Decentralizacja państwa, zastosowanie zasady pomocniczości i przekazanie obywatelom możliwości decydowania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących stanowią jedną z najważniejszych reform w niepodległej Polsce. Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”, wyróżnienie z ponad dwudziestoletnią tradycją, to zobowiązanie do budowania przyszłości nie tylko naszego regionu, ale całej Polski – podkreślił Tomasz Kacprzak.

Uroczystość odbyła się z okazji Święta Niepodległości. Wydarzenie w Radzie Miejskiej otworzyło w Łodzi obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” trafiły do dwudziestu trzech osób i jednej fundacji.

Wyróżnieni zostali:

 1. Pan Tomasz Lucjan Anielak – od wielu lat działa społecznie na rzecz tych mieszkańców naszego miasta, którym trudno radzić sobie na co dzień.  Aktywnie pracował w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, a także w radach osiedli. Był również przewodniczącym rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 65. Obecnie pan Tomasz Anielak jest m. in. zastępcą prezesa w Uczniowskim Klubie Sportowym przy Szkole Podstawowej nr 55. Ulica, dom, parking są często jego biurem, a zwykli ludzie mieszkający wokół to petenci. Służy innym nie dla zasług, ale dlatego, że tak trzeba.
 2. Pan Paweł Anyszewski – swoją działalność prospołeczną zaczął już na studiach. Współtworzył studenckie koła naukowe na Uniwersytecie Łódzkim. Za zgodą Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi wraz ze swoim ojcem nieodpłatnie wyremontował kilka zabytkowych nagrobków przy ul. Ogrodowej. To z jego inicjatywy Łódzka Spółka Infrastrukturalna oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji objęły opieką grób Stefana Skrzywana, pierwszego budowniczego łódzkiej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Pan Paweł Anyszewski miał również istotny wkład w powstanie miejskiej galerii pt. „Historia Łodzi włazami pisana”. Jest autorem projektu dotyczącego parków krajobrazowych województwa łódzkiego, który otrzymał Złoty Medal Targów Turystycznych – Na Styku Kultur 2017.
 3. Pani Jolanta Barbara Cała – od wielu lat działa w radzie Osiedla Złotno, gdzie pełni funkcję przewodniczącej Komisji do Spraw Inwestycji. Zajmuje się wieloma przedsięwzięciami na terenie Miasta. Pani Jolanta Cała angażuje się w sprawy społeczne, szczególnie są jej bliskie kwestie związane z ochroną środowiska i poprawą stanu zdrowia mieszkańców Łodzi, zwłaszcza seniorów. Swoje zainteresowania realizowała będąc członkinią Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi. Działała w organizacjach studenckich, brała udział w strajkach, za co została relegowana z uczelni. Była m. in. członkinią NSZZ „Solidarność”, rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej oraz urzędniczką samorządową.
 4. Pan Mieczysław Zygmunt Ciapczyński – jest społecznikiem, przez wiele lat aktywnie działał w radzie osiedla. Wystąpił o zmianę nazwy osiedla nr 28 na „Rokicie”. Jako jego przewodniczący popierał mieszkańców i ich petycje dotyczące m. in. napraw ulic, chodników, bezpieczeństwa ruchu drogowego, modernizacji szkół podstawowych i przedszkoli. Pan Mieczysław Ciapczyński jest także prekursorem organizacji Europejskiego Dnia Sąsiada w osiedlach, które organizował od 2006 do 2010 r. Był ławnikiem Sądu Rejonowego. Otrzymał Certyfikat Dobroczynności Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
 5. Pani Alicja Wiesława Cieślak – prowadziła aktywną działalność jako członkini Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich oraz jej przewodnicząca. Z powodzeniem inicjowała wiele lokalnych inwestycji takich jak: utwardzenie ulic, budowę oświetlenia, placu zabaw oraz miejsca integracji lokalnej społeczności. Pani Alicja Cieślak była współorganizatorką imprez dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek. Dla poprawy bezpieczeństwa przygotowuje na osiedlu stałe spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji. Została wyróżniona przez prezydent miasta Łodzi Hannę Zdanowską tytułem „Aktywny Łodzianin” za zaangażowania na rzecz miasta.
 6. Pan Wiesław Janusz Czech – swoją aktywność społeczną oparł przede wszystkim na wsparciu i promocji łódzkiego sportu. Od 1991 r. zabiegał o reaktywację sekcji hokeja na lodzie w Łodzi. Po rejestracji Łódzkiego Klubu Hokejowego został jego wiceprezesem. Dzięki aktywnemu poszukiwaniu sponsorów, pozyskał środki na zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla młodych adeptów Klubu. Pan Wiesław Czech prowadził działania na rzecz sportowej aktywizacji dzieci i młodzieży, zabiegał o promocję hokeja w mediach lokalnych i ogólnopolskich. W czasach komunistycznych był aktywnym działaczem podziemia solidarnościowego. Drukował i rozpowszechniał ulotki oraz prasę podziemną.
 7. Pan Marek Dariusz Ćwiek – jest nauczycielem dyplomowanym z 29-letnim stażem pracy pedagogicznej. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi nauczycielami prowadząc zajęcia otwarte i szkoleniowe rady pedagogiczne. Opracował i wdrożył autorski program rewalidacji indywidualnej „Zróbmy to razem” dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, wykorzystywany w pracy wychowawców internatów i szkół specjalnych. Pan Marek Ćwiek od 2006 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jest też członkiem prezydium i Zarządu Głównego ZNP. Współtworzył książkę „Ocalić od zapomnienia. Sylwetki nauczycieli tajnego nauczania w latach 1939 – 1945”. Jest wydawcą publikacji pt. „Nauczyciele łódzcy w okresie międzywojennym”.
 8. Pani prof. Jolanta Daszyńska – po zakończeniu studiów na Uniwersytecie Łódzkim, podjęła pracę w Instytucie Historii uczelni. Kolejne etapy jej pracy naukowo – dydaktycznej związane były i są z Katedrą Historii Nowożytnej. Zainteresowania badawcze pani prof. Jolanty Daszyńskiej koncentrują się wokół zagadnień amerykańskich. Prowadzi studia magisterskie i licencjackie dotyczące zagadnień anglo – amerykańskich w XVIII wieku i pierwszej połowy wieku XIX. Drugim nurtem jej badań są historia Łodzi w czasach I wojny światowej i polskie drogi do niepodległości. Pani prof. Jolanta Daszyńska w 2009 roku została wybrana Prezesem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Działa w grupie rekonstrukcji historycznej „Żelazny Orzeł” propagując żywe lekcje historii.
 9. Pani Aleksandra Katarzyna Dulas – od 2004 roku prowadzi fundację zajmującą się nauczaniem. Realizuje programy edukacji obywatelskiej, równościowej, filozoficznej, zajmuje się wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Pani Aleksandra Dulas współtworzyła program edukacji seksualnej realizowany w szkołach w Łodzi i na terenie całego kraju. Ponadto jest redaktorką naczelną „Miasta Ł. Łódzkiej Gazety Społecznej”, promuje Łódź, monitoruje działania samorządu, scala środowisko organizacji pozarządowych poprzez organizację wspólnych działań. Pani Aleksandra Dulas należy do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 10. Pan Jerzy Czesław Jachimek – jest społecznikiem pracującym na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. Od wielu lat organizuje imprezę „Spotkanie z Mikołajem” i sponsoruje paczki świąteczne dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta pochodzących z ubogich rodzin.  Wraz z Fundacją „Dbam o Zdrowie” dla samotnych matek i ich dzieci przygotowuje „Mikołajkowy wieczór charytatywny”. Pan Jerzy Jachimek wielokrotnie wspierał Fundację „Gajusz” – Hospicjum dla dzieci Ziemi Łódzkiej. Aktywnie działa w Fundacji im. Jana Pawła II na rzecz osób niepełnosprawnych i niedosłyszących. Za swoją społeczną działalność był wielokrotnie wyróżniany.
 11. Pani Barbara Jędrzejewska – Wysocka – jest radną Miejskiej Rady Seniorów, przewodniczącą Zespołu ds. Zdrowia. Współpracuje z Domami Dziennego Pobytu, Domami Pomocy Społecznej, Klubami Seniora, bibliotekami oraz innymi instytucjami, które działają na rzecz łódzkich seniorów. Aktywnie pracowała w Radach Osiedli, przez 12 lat była kuratorem społecznym w Sądzie Rodzinnym dla dzieci i dorosłych. Pani Barbara Jędrzejewska – Wysocka, jako wolontariuszka wspierała Oddział Opieki Paliatywnej, współpracowała także z klubami dla uzależnionej młodzieży.
 12. Pani Anna Maria Jurek – jest twórczynią szeregu programów edukacyjnych realizowanych w łódzkich szkołach. Propaguje edukację obywatelską, równościową, antydyskryminacyjną. Jest inicjatorką wprowadzenia do łódzkich szkół edukacji seksualnej i współautorką jej programu. Promuje edukację filozoficzną i etykę w placówkach oświatowych. Pani Anna Jurek pełni funkcję zastępcy redaktorki naczelnej „Miasta Ł. Łódzkiej Gazety Społecznej”. Promuje nasze miasto, wspiera organizacje pozarządowe oraz działania instytucji kultury. Jest propagatorką edukacji wolnościowej, aktywnie współpracuje ze świetlicami środowiskowymi.
 13. Pani Katarzyna Anna Krzywańska – jest propagatorką sportu, licencjonowaną instruktorką Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, założycielką i prezesem Łódzkiej Akademii Karate Tradycyjnego. Pod jej przewodnictwem akademia zorganizowała szereg interesujących wydarzeń sportowych, wśród nich są imprezy o charakterze ogólnopolskim oraz światowym. Pani Katarzyna Krzywańska zdobyła trzykrotnie mistrzostwo świata w karate tradycyjnym. Prowadzi ponadto zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej drugą pasją jest Łódź. Została licencjonowaną przewodniczką po naszym mieście oraz pilotem wycieczek zagranicznych.
 14. Pan Witold Jerzy Michalak – jest przewodniczącym Zarządu Osiedla Chojny – Dąbrowa, honorowym krwiodawcą i propagatorem szerzenia idei i wiedzy o krwiodawstwie. Od 2010 roku aktywnie współpracuje z Miejskim Klubem Sportowym „Metalowiec”. Z dużym zaangażowaniem pomaga w przygotowaniu licznych imprez sportowych. Pan Witold Michalak aktywizuje lokalne środowiska organizując olimpiady i konkursy dla mieszkańców Łodzi od lat 3 do 100. Ściśle współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Centrum Kultury Młodych, placówkami oświatowymi, bibliotekami, domami kultury i klubami sportowymi. W 2017 roku został nagrodzony honorową odznaką za propagowanie idei ratowania życia ludzkiego przez łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
 15. Pani Oliwia Katarzyna Niewiadomska – jest pedagogiem, jako absolwenta Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach prowadzi zajęcia w kilku szkołach muzycznych. Współpracowała z Policealną Szkołą Sztuki Estradowej Krzysztofa Krawczyka w Łodzi, a także z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Readaptacyjnym dla dzieci z wadami słuchu. Pani Oliwia Niewiadomska od 2005 roku związana jest z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, gdzie kieruje zespołem Łódzkie Mażoretki „Fame”, startującym w wielu konkursach, mistrzostwach i festiwalach. Ostatni sukces zespołu to Mistrzostwo Europy 2017 w mini formacjach z flagami w Chorwacji oraz, z tego samego roku, Mistrzostwo Świata oraz Wicemistrzostwo Świata w konkurencjach w Pradze.
 16. Pan Jan Raczkowski – to autor programu profilaktyki i leczenia wad postawy i skrzywień bocznych kręgosłupa u dzieci i młodzieży realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Łodzi. Programem objętych jest kilkadziesiąt tysięcy dzieci na terenie dzielnicy Widzew oraz okolicznych gmin. Od wielu lat jest kierownikiem Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży należącego do Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew”. Pan Jan Raczkowski udziela się społecznie nie tylko w naszym mieście. Jest członkiem Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, należy do kilku towarzystw naukowych. Czynnie uczestniczył w pracach nad opracowaniem ustawy „o zawodzie fizjoterapeuty”.
 17. Pan Krzysztof Paweł Strzelecki – prowadzi aktywną działalność społeczną na rzecz poprawy życia lokalnej społeczności. Jako członek Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców, popartym największą liczbą głosów uzyskanych podczas wyborów. W czasie sprawowanej od 2004 roku funkcji przewodniczącego rady, a obecnie jej wiceprzewodniczącego, brał udział w lokalnych projektach dotyczących m. in. modernizacji ulic. Współorganizował wiele imprez dedykowanych mieszkańcom miasta. Pan Krzysztof Strzelecki został wyróżniony tytułem „Aktywny Łodzianin”. Jest członkiem stowarzyszenia charytatywnego działającego na rzecz seniorów i dzieci.
 18. Pani Ewa Śmiechowicz – jest lekarką, została doceniona przez opiekunów swoich małych pacjentów, którzy głosowali na nią w 2017 roku w edycji Hipokratesa Dziennika Łódzkiego. Pani doktor w tym rankingu zajęła trzecie miejsce w grupie lekarz pediatra. Konkurs organizowany był dla całego województwa łódzkiego. Pani dr Ewa Śmiechowicz chwalona jest przez rodziców za życzliwe podejście do ich dzieci, wysokiej klasy profesjonalizm, niezawodność i obowiązkowość. Zasponsorowała kupno kilkunastu drzew i posadziła je w ramach akcji „Podaruj Łodzi drzewa”. Aktywnie uczestniczy w organizowanych przez placówki służby zdrowia „Białych Niedzielach”.
 19. Pan Stanisław Świerkowski – jest prezesem Społecznego Komitetu Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. W ramach tej organizacji aktywnie działa na rzecz kultywowania idei niepodległościowej. Wraz z przedstawicielami środowiska piłsudczykowskiego od lat jest zaangażowany w podtrzymanie wśród łodzian pamięci o Marszałku oraz o czynie legionowym. Pan Stanisław Świerkowski aktywnie uczestniczy w organizacji uroczystości patriotycznych, działa na rzecz popularyzacji dziedzictwa narodowego oraz postaw patriotycznych. Ożywia historię biorąc udział w rekonstrukcjach historycznych, współorganizuje pikniki o tematyce niepodległościowej.
 20. Pani Barbara Tomaszewska – od kilku kadencji działa w Radzie Osiedla Rokicie. Jest społeczniczką i inicjatorką wielu przedsięwzięć dedykowanych łodzianom. Aktywizuje dzieci, seniorów i osoby niepełnosprawne. Współpracuje z wieloma placówkami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami kultury, fundacjami oraz stowarzyszeniami. Pani Barbara Tomaszewska angażuje się w organizację festynów, pikników i spotkań dla mieszkańców. Pełniła mandat radnej Rady Miejskiej w Łodzi w latach 2002-2006. Od wielu lat czynnie współpracuje z Fundacją „Równe szanse” realizując programy mające za zadanie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 21. Pan Wojciech Oskar Ulatowski – jest prezesem Klubu Sympatyków Piłki Siatkowej oraz głównym animatorem amatorskich rozgrywek w piłce siatkowej i siatkówce plażowej w naszym mieście. Rokrocznie organizuje turnieje o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi w Siatkówce Plażowej, które są najstarszymi w Polsce cyklicznymi zawodami w tej dyscyplinie sportu. Pan Wojciech Ulatowski jest także głównym organizatorem Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, największych w Polsce amatorskich rozgrywek w piłce siatkowej. Pełni także funkcję prezesa Łódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz członka zarządu Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej. Trzykrotnie zwyciężył w konkursie Animator Rozwoju Zawodowego Nauczycieli. Jest laureatem plebiscytu Łodzianin Roku 2011.
 22. Pan Janusz Urbańczyk – należy do rady Osiedla Chojny Dąbrowa. Jest wiceprezesem łódzkiego Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrznodesantowych „Czerwone Berety”. Uczestniczy w maratonach w Łodzi i zagranicą, jest czynnym spadochroniarzem. Pan Janusz Urbańczyk organizuje imprezy sportowe i kulturalne dla lokalnej społeczności we współpracy z Centrum Kultury Młodych i Młodzieżowym Klubem Sportowym Metalowiec. Jest przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa przy Radzie Osiedla od 2004 roku. Z jego inicjatywy powstała drużyna piłkarska.
 23. Pani Halina Węcław – jest pielęgniarką, pracowała na wszystkich poziomach zarządzania w pielęgniarstwie oraz jako nauczyciel akademicki.  Była autorką i organizatorką kursu dla pielęgniarek oddziałowych i sanitariuszy,  wykładowcą w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Kadr Medycznych. Pani Halina Węcław w Centrum Zdrowia Matki Polki w Klinice Chirurgii Dziecięcej zainicjowała i jako pierwsza w Łodzi doprowadziła do tego, że rodzice mogli  przebywać  w szpitalu wraz z dzieckiem. Przyczyniło się to do upowszechnienia takiej formy hospitalizacji również w innych szpitalach w Łodzi i w Polsce. Zaangażowana w pracę społeczną w Radzie Osiedla Chojny, w Radzie Programowej Radia Łódź oraz w posługę ewangelizacyjną wśród osadzonych.
 24. Fundacja Waldiego „Serce na Dłoni” – prowadzi działalność pożytku publicznego na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Od początku swojego istnienia aktywnie angażuje się w inicjatywy dotyczące budowania społeczeństwa obywatelskiego, krzewiące idee pracy dla dobra drugiego człowieka. Fundacja Waldiego „Serce na Dłoni” przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzi działania edukacyjne, udziela porad prawnych i pomocy psychologicznej i społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej. Organizuje liczne imprezy adresowane do mieszkańców naszego miasta.

Polecane aktualności

Bohater po sąsiedzku. Odznaczenie Józefa Skrzyneckiego Honorowym Krzyżem Inki

Gabriel Peryt / Oddział Dziedzictwa Łodzi

W ostatnią niedzielę towarzyszyliśmy Panu Józefowi Skrzyneckiemu podczas ceremonii wręczenia... więcej

ŁCW

Legalizacja pobytu-niezbędnik dla cudzoziemców

Patrycja Wilczyńska/BAM i Aleksandra Skvyrska

22 maja w Fabryce Aktywności Miejskiej odbędzie się ważne spotkanie na poważny temat: LEGALIZACJA... więcej

Warsztaty- Niemcy dołaczają do cyklu "Dookoła świata"

Patrycja Wilczyńska/BAM

"Dookoła świata" to cykliczne warsztaty w Fabryce Aktywności Miejskiej, które są lubiane i coraz... więcej

 - Dodatek węglowy- ilustracja ozdobna bez dalszych treści

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych – ważna informacja

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że jeżeli otrzymałeś decyzję o odmowie dodatku... więcej

"Koty na Kocim Szlaku. Księży Młyn" - wiemy kto zaprojektuje i wykona rzeźby

BPiNM

Kot Konsumowy, Kolejowy czy Szkolny już niebawem zagoszczą na Księży Młynie. Rozstrzygnięto konkurs... więcej

Kontakt