Uzupełnienie braków formalnych do konkursu ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych, aplikujących o dotację w trybie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ogłoszonego zarządzeniem Nr 8061/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2018 r.

Zgodnie z częścią VII. Termin i warunki składania ofert ust. 6 ogłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 8061/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wzywa się do uzupełnienia braków formalnych w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferentów powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty oraz opublikowania wezwania na Portalu Urzędu Miasta Łodzi, tj. do dnia 24 kwietnia 2018 r. godz. 16.00 – poprzez złożenie brakujących dokumentów w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter). 

Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Brak formalny

1

Fundacja im. Joanny Bednarczyk

94-043 Łódź, ul. Olimpijska 5A/11

Prowadzenie mieszkań chronionych treningowych
dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej

Brak wszystkich wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym tj.:

1)    brak dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną) np. w formie umów, rekomendacji, opinii, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających realizacje zadań podobnego rodzaju;

2)    brak wszystkich dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie wykwalifikowanej kadry, gwarantującej odpowiedni poziom merytoryczny do realizacji zadania:

-        brak dokumentów nauczyciela akademickiego,

-        brak dokumentów pedagoga,

-        brak dokumentów inżyniera,

-        brak dokumentów prawnika.

2

Centrum Służby Rodzinie

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a

Prowadzenie domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży

Brak wszystkich wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym tj.:

1)       brak wszystkich stron regulaminu organizacyjnego domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży

3

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, 91-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Uzupełnienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom merytoryczny do realizacji zadania:

1) dotyczy p. Łukasza C. - brak potwierdzenia posiadania półrocznego stażu pracy w jednostkach
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), zmienionym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 943);

2) dotyczy p. Doroty Ł. - brak potwierdzenia posiadania półrocznego stażu pracy w jednostkach
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), zmienionym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 943);

3) dotyczy p. Doroty N. - brak potwierdzenia posiadania kwalifikacji zawodowych wymaganych do świadczenia specjalistycznych usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), zmienionym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 943);

4) dotyczy p. Mateusza O. - brak potwierdzenia posiadania półrocznego stażu pracy w jednostkach
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), zmienionym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 943) tj. na załączonym zaświadczeniu brak informacji o okresie zatrudnienia;

5) dotyczy p. Anny W. - brak potwierdzenia posiadania półrocznego stażu pracy w jednostkach
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), zmienionym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 943);

6) dotyczy p. Małgorzaty Z. - brak potwierdzenia posiadania kwalifikacji zawodowych wymaganych do świadczenia specjalistycznych usług, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), zmienionym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 943);

4

Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja”, 20-802 Lublin, ul. Kolorowa 6a

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Uzupełnienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom merytoryczny do realizacji zadania:

1) dotyczy p. Ilony P. - brak potwierdzenia posiadania półrocznego stażu pracy w jednostkach
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), zmienionym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 943) tj. na załączonym zaświadczeniu brak pieczątki umożliwiającej identyfikację miejsca zatrudnienia;

2) dotyczy p. Marioli M-C. - brak potwierdzenia posiadania półrocznego stażu pracy w jednostkach
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), zmienionym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 943) tj. na załączonym zaświadczeniu brak pieczątki umożliwiającej identyfikację miejsca zatrudnienia;

5

Caritas Archidiecezji Łódzkiej, 90-507 Łódź, ul. Gdańska 111

Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji

Uzupełnienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom merytoryczny do realizacji zadania:

1) dotyczy p. Iwony J. – M. – brak dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia „Trening komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności”;

2) dotyczy p. Aleksandry W. – brak dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów psychologicznych; brak dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń pn.: "Pomoc psychologiczna dla członków rodzin alkoholowych", ”Tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych", „Szkolenie dla mediatorów”;

3) dotyczy p. Sebastiana S. – brak dokumentów potwierdzających ukończenie wszystkich szkoleń wymienionych w ofercie; brak dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli czynnych zawodowo;

4) dotyczy p. Małgorzaty R. – R.  - brak dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji kuratora zawodowego; brak dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń pn.: „Metody pracy resocjalizacyjnej”, „Rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy domowej”,  „Realizacja programu profilaktyki uzależnień”, „Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych”, „Pomoc psychologiczna jako element pracy opiekuńczo-wychowawczej”, „Alternatywne metody rozwiązywania sporów”, „Praca z dzieckiem agresywnym”, „Nowe problemy zjawiska uzależnień od substancji psychoaktywnych – zagrożenie społeczne i zdrowotne”, „FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy – jak go uniknąć, jak z nim żyć”.

6

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, 90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 41

 

Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji

Uzupełnienie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju:

1) brak dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną) np. w formie umów, rekomendacji, opinii, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających realizacje zadań podobnego rodzaju.

7

Caritas Archidiecezji Łódzkiej, 90-507 Łódź, ul. Gdańska 111

Prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego poza obszarem rewitalizacji

Uzupełnienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom merytoryczny do realizacji zadania:

1) dotyczy p. Katarzyny S. – brak dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra pedagogiki
w zakresie pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej, brak dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w zakresie Pomocy Społecznej.

8

Caritas Archidiecezji Łódzkiej, 90-507 Łódź, ul. Gdańska 111

Prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji.

Uzupełnienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom merytoryczny do realizacji zadania:

1) dotyczy p. Katarzyny S. – brak dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra pedagogiki
w zakresie pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej, brak dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w zakresie Pomocy Społecznej;

2) dotyczy p. Adama M. – brak dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu pedagogicznego do pracy w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy, brak dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia „Jak obniżyć stężenie cholesterolu we krwi za pomocą żywności”.

Polecane aktualności

Nowe torowisko, jezdnie, chodniki, pas dla autobusów i tramwajów. Aleja Śmigłego-Rydza będzie przebudowa - fot. z arch. UMŁ

W niedzielę rusza przebudowa al. Rydza-Śmigłego. Nowe torowisko, jezdnie, chodniki, pas dla MPK

Piotr Wasiak / ZIM

W niedzielę, 19 sierpnia rozpoczynamy największą przebudowę w ramach projektu "Tramwaj dla Łodzi", w... więcej

Salwa honorowa - fot. Andrzej Janecki / UMŁ

Wiwat Wojsko Polskie!

Andrzej Janecki / BPKSiT

W uroczystości Święta Wojska Polskiego w łódzkiej archikatedrze i przed Grobem Nieznanego Żołnierza... więcej

Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądać wyposażenie nowych "kieszonek". Czy będą pełną zabawek przestrzenią dedykowaną najmłodszym, czy też oazą zieleni przeznaczoną do sąsiedzkich spotkań - fot. z arch. UMŁ

Mieszkańcy wybrali. Oto lokalizacje nowych parków kieszonkowych

Anna Janocha / BPKSiT

Zachodnia 14 oraz skwer u zbiegu ulic Wrocławskiej, Kominiarskiej i Ciesielskiej to miejsca, w... więcej

Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1 - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Nowe przestrzenie wystawiennicze, kino letnie w ogrodzie, nowoczesny sprzęt multimedialny. 7,5 mln zł na remonty łódzkich domów kultury

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

W sierpniu 2018 r. miasto podpisało umowę z wykonawcą na kapitalne remonty trzech łódzkich domów... więcej

46 nowych autobusów dla MPK-Łódź - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Niskopodłogowe, klimatyzowane, niektóre zasilane energią słoneczną. 46 nowych autobusów dla MPK-Łódź

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Za 10 miesięcy po Łodzi zacznie kursować 46 nowych niskopodłogowych i klimatyzowanych autobusów... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.