Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Łodzi od 19 maja

Zmiany w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Miasta wprowadzone od dnia 19 maja 2020 r. w związku z par. 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz. U. poz. 878)

WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW

 

Załatwienie sprawy związanej m.in. z zarejestrowaniem pojazdu, wymianą dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na zamieszczenie badania technicznego, odbiorem dowodu rejestracyjnego, wydaniem profilu kandydata na kierowcę, wydaniem wtórnika prawa jazdy, odbiorem prawa jazdy jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się na wizytę za pośrednictwem strony internetowej:

archiwum.uml.lodz.pl/rezerwacja/

Na przedmiotowej stronie internetowej, obok nazw z grupami spraw widnieją odnośniki do BIP z informacją o zakresie spraw, których realizacja jest możliwa po rezerwacji wizyty w danej grupie wraz ze szczegółowym opisem procedury rozpatrzenia wniosku i wykazem niezbędnych dokumentów.

Ponadto, odbiór praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych, których wydanie jest bezpośrednim skutkiem rozpatrzonych wniosków umieszczonych w pojemnikach ustawionych przy wejściach do Urzędu może nastąpić po uprzednim umówieniu terminu wizyty za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:

pjr@uml.lodz.pl

komunikacja@uml.lodz.pl

lub telefonicznie:

42 638 50 19 – prawa jazdy,

42 638 51 45, 42 638 51 46 – dowody rejestracyjne.

 

W Wydziale, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub drogą elektroniczną, realizowane są także sprawy dotyczące:

a) ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców -  nr tel. 42 638 58 21; adres e-mail: pjr@uml.lodz.pl 

b) stacji kontroli pojazdów i diagnostów samochodowych (osób posiadających uprawnienie do wykonywania badań technicznych)  -  nr tel. 42 638 58 13; adres e-mail: pjr@uml.lodz.pl 

 

UWAGA!

Do budynku Wydziału będą mogły wejść wyłącznie osoby umówione na wizytę zachowujące środki ostrożności wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz posiadające potwierdzenie umówionej wizyty otrzymane w wiadomości e-mail po jej zarezerwowaniu. Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, zaleca się posiadanie rękawiczek. 


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Sprawy związane z dowodami osobistymi

Sprawy związane z ewidencją ludności

Kontakty dla wszystkich rejonów miasta:

Sprawy związane z udostępnianiem danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru pesel:

tel. 42 638 46 30, koordynacja.ewidencja@uml.lodz.pl.


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI

Sprawy związane z potwierdzaniem profilu zaufanego

Kontakty dla wszystkich rejonów Miasta: 42 272 63 41, zkm@uml.lodz.pl

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny i Łódzka Karta Dużej Rodziny

     zkm@uml.lodz.pl,  42 272 63 13

Wydawanie identyfikatorów upoważniających do wjazdu na ulicę Piotrkowską na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego: 

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (wejście od pasażu Schillera) przyjmuje wnioski oraz wydaje identyfikatory upoważniające do wjazdu na ulicę Piotrkowską na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod nr tel: 272 63 41 lub drogą elektroniczną: zkm@uml.lodz.pl 

Karta Seniora

Przyjmowanie wniosków i wydawanie Karty Seniora odbywa się w sali obsługi Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera) oraz w czterech punktach informacyjnych mieszczących się  przy ul. Zachodniej 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemienieckiej 2b, al. Piłsudskiego 100, po uprzednim umówieniu się na wizytę telefonicznie (nr telefonu: 272 63 41) lub drogą elektroniczną zkm@uml.lodz.pl).;

Pracownicy Call Center w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami udzielają mieszkańcom m.in. informacji o formie załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym w szczególności sposobie umawiania wizyty, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 pod numerem telefonu 638 44 44.

Ponadto wszelkie informacje w zakresie usług świadczonych przez Urząd Miasta Łodzi można uzyskać także podczas bezpośredniego spotkania z pracownikiem Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera) po uprzednim umówieniu się na wizytę telefonicznie (nr telefonu: 272 63 13) lub drogą elektroniczną (zkm@uml.lodz.pl).


URZĄD STANU CYWILNEGO

 • tel kontaktowy: 42 638 50 97 (wspólny dla małżeństw i urodzeń).

BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMŁ

od 13 maja br. uruchomiono w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa obsługę przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących:

 • licencji, zezwoleń i zaświadczeń dotyczących wykonywania krajowego transportu drogowego (np.: taksówki, przewóz osób i rzeczy, zaświadczenia na potrzeby własne),
 • projektów realizowanych ze środków unijnych.

od 25 maja br. uruchomiono w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa obsługę przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących:

 • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza nim, zezwoleń jednorazowych oraz zezwoleń
  dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i w miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

Obsługa będzie realizowana przez pracowników Oddziału ds. Krajowego Transportu Drogowego, Oddziału Projektów Własnych oraz Oddziału ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych na parterze budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32.

Interesanci obsługiwani będą wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę pod numerami telefonów:

 • Oddział ds. Krajowego Transportu Drogowego: 42 638 55 30; 42 638 53 83 (sprawy dotyczące licencji, zezwoleń i zaświadczeń na potrzeby własne);
 • Oddział Projektów Własnych: 42 638 55 61, 42 638 57 55 (sprawy dotyczące realizowanych przez Biuro projektów).
 • Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych: 42 638 56 29; 42 638 44 71; 42 638 44 27; 42 638 56 34; 42 638 53 94; 42 638 44 40; (sprawy dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych); 

Uwagadzienna liczba wizyt ograniczona.

 

W celu sprawnej obsługi prosimy o dotrzymywanie ustalonego terminu i godziny wizyty.

Osoby przychodzące do urzędu powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos) oraz własne długopisy.od
 27 kwietnia br. uruchomiono obsługę przedsiębiorców w zakresie składania wniosków CEIDG-1 (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).  

Obsługa jest realizowana przez pracowników Oddziału Rynku Pracy i Ewidencji Działalności Gospodarczej na parterze budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32.

Przedsiębiorcy obsługiwani będą wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu pod nr tel. 42 638 56 39Uwagadzienna liczba wizyt ograniczona.

W celu sprawnej obsługi prosimy o dotrzymywanie ustalonego terminu i godziny wizyty.

Osoby przychodzące do urzędu powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos) oraz własne długopisy. Aby maksymalnie skrócić czas wizyty w Urzędzie rekomendujemy wcześniejsze przygotowanie „wniosku roboczego” na stronie www.firma.gov.pl

Dodatkowo przypominamy, iż dostępna jest również forma składania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bez potrzeby wizyty w Urzędzie, poprzez stronę www.firma.gov.pl i podpisywanie ich Podpisem Elektronicznym lub Profilem Zaufanym.


BIURO DS. REWITALIZACJI

Zadania biura będą realizowane telefoniczne lub przez e-mail, skrzynki EPUAP, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W razie konieczności osobistego odbioru zaświadczenia, należy wcześniej umówić indywidualne spotkanie na konkretny dzień i godzinę w sekretariacie biura - nr tel. 42 638 57 58, adres e-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl.

Umówienie spotkania będzie możliwe w godzinach 10:00 – 12:00 w każdy dzień pracy Urzędu Miasta Łodzi. Odbiór zaświadczenia w portierni przy wejściu do budynku przy ul. Piotrkowskiej 171. Podczas spotkania zachowane będą środki ochrony osobistej.


WYDZIAŁ SPORTU

Informacje o realizowanych zadaniach można uzyskać pod nr 42 638-48-36 lub pisząc na e-mail: wydzial.sportu@uml.lodz.pl


BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

W pilnych sprawach, w których niezbędny jest kontakt osobisty należy umówić indywidualne spotkanie pod nr 42 638 4656 lub pisząc na e-mail: mrk@uml.lodz.pl

 


Sprawy związane z  przyjmowaniem lub wydawaniem rzeczy znalezionych

Biuro Rzeczy znalezionych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców (ul. Piotrkowska 153) przyjmuje i wydaje rzeczy znalezione po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie: nr tel. 42 638-57-34 lub drogą elektroniczną: zkm@uml.lodz.pl


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Obsługa mieszkańców odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail, platformy EPUAP oraz telefonicznie.

sekretariat MOSiR - sekretariat@mosir.lodz.pl, 42 636 85 17; 42 272 14 04

Adres skrzynki EPUAP  - mosir_lodz/skrytkaESP

Wszystkie informacje kontaktowe oraz numery telefonów na obiekty MOSiR zamieszczone są na stronie:

www.mosir.lodz.pl - www.mosir.lodz.pl/index.php/2015-05-27-08-02-6


BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Informacje o realizowanych zadaniach można uzyskać pod nr tel. 42 638 40 37 lub pisząc na e-mail: bgm@uml.lodz.pl

Większość spraw związanych z obsługą mieszkańców prowadzi Zarząd Lokali Miejskich.


ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

tel. 42 628 70 08, email: zlm@zlm.lodz.pl

Rejon Obsługi Najemców 1

 

tel. 42 652 96 70

email: ron1@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 2

 

tel. 42 654 68 80

email: ron2@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 3

 

tel. 42 650 86 73

email: ron3@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 4

 

tel. 42 684 44 62

email: ron4@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 5

 

tel. 42 684 81 80

email: ron5@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 6

 

tel. 42 208 28 91

email: ron6@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 7

 

tel. 42 684 73 93

email: ron7@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 8

 

tel. 42 633 01 80

email: ron8@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 9

 

tel. 42 253 70 00

email: ron9@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 10

 

tel. 42 637 27 36

email: ron10@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 11

 

tel. 42 630 08 05 wew. 102

email: ron11@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 12

 

tel. 42 636 82 92

email: ron12@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 13

 

tel. 42 678 15 69

email: ron13@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 14

 

tel. 42 253 10 61

email: ron14@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 15

 

tel. 42 679 30 29

email: ron15@zlm.lodz.pl

 


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kontakt dla klientów:  tel: 42 638 49 12,

komunalny@uml.lodz.plsekretariat.wgk@uml.lodz.pl 


WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Wnioski i dokumenty należy składać elektronicznie (platforma e-Puap), za pośrednictwem poczty lub przez punkt podawczy przy ul. Piotrkowskiej 110.

Informacje i wyjaśnienia udzielane są pod nr tel.:

 • Kancelaria wydziału 42 638 47 49
 • W sprawach dotyczących pozwoleń na budowę 42 638 43 51
 • W sprawach dotyczących warunków zabudowy i infrastruktury 42 638 54 40
 • e-mail: wuia@uml.lodz.pl

Istnieje możliwość obsługi mieszkańców w Wydziale przy ul. Piotrkowskiej 104 po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie (sekretariaty 42 638 43 51 lub 638 54 40).

Osoby przychodzące do urzędu powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos) oraz własne długopisy.  

W celu sprawnej obsługi prosimy o dotrzymywanie ustalonego terminu i godziny wizyty. 15-sto minutowe spóźnienie będzie skutkowało koniecznością umówienia kolejnej wizyty.

 

 


WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

tel. 42 638 47 11, e-mail: srodowisko@uml.lodz.pl 

 

W WOŚiR UMŁ realizowane są sprawy z zakresu ochrony środowiska,w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),

c) decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.),

d) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)

 

Obecnie istnieje możliwość obsługi mieszkańców w Wydziale przy al. Piłsudskiego 100 po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie (sekretariat 42 638 47 11) lub mailowo (srodowisko@uml.lodz.pl). Osoby umówione na spotkanie będą mogły zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Wydziału  wyłącznie w przypadku posiadania własnych środków ochrony indywidualnej.


WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

tel. 272 64 20, e-mail: wks@uml.lodz.pl 

Wydziale przy ul. Piotrkowskiej 113 istnieje możliwość pojedynczej obsługi po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie (sekretariat 42 272 64 20) lub mailowo (wks@uml.lodz.pl). Obsługa jest możliwa tylko w zakresie składania wyjaśnień do uzgodnień dokumentacji projektowych związanych z ochroną zieleni (dot. spraw, których nie da się rozstrzygnąć telefonicznie lub mailowo).

Osoby umówione na spotkanie będą mogły przebywać w siedzibie Wydziału wyłącznie w przypadku posiadania własnych środków ochrony osobistej.


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Centrum Zarządzania Kryzysowego — zgłoszenia niezmiennie przyjmowane są przez dyżurnych CZK pod numerem 42 638 49 49. Bezpośrednia obsługa klientów nie jest prowadzona.

Oddział Spraw Obronnych — numery kontaktowe: 42 638 52 7042 638 52 79 dla następujących spraw:

 • sprawy związane z ustaleniem i wypłatą świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochodów
  z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej które mogliby uzyskać w okresie odbywania służby wojskowej dla żołnierza rezerwy/osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe;
 • sprawy związane z uznaniem żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego;
 • sprawy związane z pokryciem opłat związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego przez żołnierza uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego;

Zespół ds. Imprez i Zgromadzeń

Kontakt przez sekretariat WZKiB, tel. 42 638 46 64 


BIURO RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

 • sekretariat: 42 638 41 36,
 • sekretariat Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej: 42 638 41 33

Powiązane aktualności

Powiązane linki

Polecane aktualności

“Szkoła Zero Waste”

„SZKOŁA ZERO WASTE” czyli łódzcy uczniowie w akcji!

Grzegorz Gawlik / UMŁ

Zakończył się projekt „Szkoła Zero Waste”, w którym przez 3 miesiące uczniowie z klas IV-VIII ze... więcej

DUMNI Z ZALEWAJKI

DUMNI Z ZALEWAJKI przywracają kulinarne tradycje Łodzi

Zuzanna Bociąga / ŁCW

Kiedyś podstawa na łódzkich stołach, dziś – trochę zapomniana. Za chwilę to się zmieni! Zalewajka,... więcej

Manufaktura - Karta Łodzianina

Około 16 tysięcy osób złożyło już wniosek o Kartę Łodzianina

Jacek Słodziński / BPiNM

1 marca wystartowała Karta Łodzianina – system atrakcyjnych zniżek zachęcających mieszkańców do... więcej

Ekspresowa budowa nowego woonerfu

Łódź Rewitalizacja: ekspresowa budowa nowego woonerfu.

Aleksandra Hac / UMŁ

Szpaler drzew, które na wiosnę zakwitną na różowo, tysiąc krzewów, szerokie chodniki, ławki, nowe... więcej

Zabytkowe znaleziska z parku imienia Henryka Sienkiewicza

Podczas remontu łódzkiego parku natrafiono na zabytkowe artefakty, które teraz trafią do Muzeum Farmacji

Małgorzata Loeffler / ZIM

Zabytkowy kałamarz, porcelanowe i szklane fiolki oraz menzurki to znaleziska, które odkryto podczas... więcej

Kontakt