Zmiany w procedurze konkursowej dla NGO

  • kategoria:
  • NGO

Przesunięcia do 25% wartości danej pozycji w budżecie bez aneksu do umowy, możliwość dokonywania zmian w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania, czy możliwość udostępnienia efektów projektów w ramach wolnych licencji, to jedne z kluczowych zmian w procedurze konkursowej dla organizacji pozarządowych.

Uległo zmianie zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi regulujące zasady ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym, na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Część zmian wynika z obowiązujących od dnia 1 marca br. wzorów ofert, umów i sprawozdań stosowanych przy realizacji zadań publicznych, które zakładają m.in. wprowadzanie zasady rozliczenia zadań w oparciu o przeprowadzone działania i rezultaty.

W związku z powyższym, w procedurze konkursowej, wprowadzono zasadę uelastycznienia przesunięć w wydatkach budżetów zadań publicznych, proponując następującą zasadę w § 16. pkt 4 zarządzenia:

 „Dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia zwiększające procentową wartość danej pozycji, o więcej niż 25 %,wymagają aneksu do umowy. Zmniejszenie wydatku może nastąpić w dowolnej wysokości.”

W sytuacji, gdy oferent rozliczany będzie z przeprowadzonych działań i osiągniętych rezultatów (wynika to z pkt.1 §9 wzoru umowy o realizację zadania publicznego – Załącznika nr 3 i do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.), zakres przesunięć w budżecie zadania przestaje mieć kluczowe znaczenie. Choć organizacje nadal związane będą zasadami wydatkowania środków i ich księgowania, w praktyce w sprawozdaniu, ograniczona będzie analiza finansowa (nie ma zestawienia faktur), choć będzie to przedmiot ewentualnych kontroli. Przestaje mieć również znaczenie pomiędzy jakimi kategoriami budżetu dokonywane będą przesunięcia, bowiem podstawą rozliczenia i tak będą osiągnięte rezultaty.

Stąd też, we wzorze ogłoszenia konkursowego (zał nr. 1 do zarządzenia), wprowadzono możliwość wskazania przykładowych lub obligatoryjnych rezultatów zadania, a w karcie oceny pomocniczej (zał. nr 5 do zarządzenia) zwiększona została liczba punktów, którą oferent może uzyskać za prawidłowe opisanie rezultatów i narzędzia ich pomiaru.

Biorąc pod uwagę, iż poziom osiągnięcia rezultatów staje się podstawą do rozliczenia zadań, zmiany w zarządzeniu dają również nową kompetencję Komisji  Konkursowej, która może zaproponować korektę rezultatów założonych przez oferenta jeśli dostrzega duże ryzyko ich nie osiągnięcia lub realną trudność w weryfikacji zaproponowanych przez organizację wskaźników (§ 8. 5 zarządzenia).

Ponadto, wraz z nowym aktem prawnym, pojawiła się możliwość dokonywania zmian w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Oznacza to, że możliwa będzie modyfikacja zakresu merytorycznego zadania, w trakcie jego realizacji. Takie zmiany nie będą mogły jednak zmieniać istoty realizacji zadania publicznego i konieczne będzie każdorazowe uzyskanie zgody Miasta w tym zakresie (pkt IV ogłoszenia konkursowego).

We wzorze ogłoszenia konkursowego zawarta została też możliwość regulacji w umowie z oferentem, zasady udostępnienia utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego, w ramach wolnych licencji (zapis wprowadzony został w odpowiedzi na uchwałę Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z poprzedniej kadencji).

Wartą odnotowania zmianą w zarządzeniu jest również wprowadzenie zasady szybszej publikacji harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku kolejnym. Zgodnie ze zmianą, harmonogram powstanie nie później niż w terminie 30 dni od ukazania się projektu uchwały budżetowej, czyli przed końcem roku (§ 2. 1 Zarządzenia). W razie późniejszych zmian w katalogu zlecanych zadań, harmonogram będzie aktualizowany.

Część zmian w zarządzeniu przygotowanych zostało w oparciu o rekomendacje Sieci SPLOT, Związkiu Miast Polskich i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych >>>

Zarządzenie nr 2410/VIII/19 z dn 28.10.2019 w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (…)”

 

Polecane aktualności

Na Lipowej bez lipy - pojawią się lipy

Tomasz Andrzejewski / ZIM

Rozpoczęła się przebudowa ul. Lipowej od Zielonej do Więckowskiego. To kolejna ulica na Polesiu,... więcej

Katarzyna Dyzio oraz Damian Raczkowski, podsumowują etap składania wniosków -  fot. UMŁ

Rzeźba Gerarta i troska o zieleń. Zakończył się etap składania wniosków w Łódzkim Budżecie Obywatelskim

Agnieszka Rutkowska / BRP

6 lipca zakończył się etap składania wniosków w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego. Łodzianie... więcej

Wybory w Łodzi. Ważne terminy dla głosujących!

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Już w najbliższą niedzielę, 12 lipca, odbędzie się II tura głosowania w wyborach prezydenta RP.... więcej

 -  fot. Stefan Brajter / UMŁ

TUVIM – najpiękniejsza łódzka biblioteka

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

W centrum Łodzi przy ul. Tuwima 46 powstała supernowoczesna biblioteka miejska z zielonym patio i... więcej

Katarzyna Dyzio, z-ca dyr. Biura do Spraw Partycypacji Społecznej UMŁ i Damian Raczkowski – przewodniczący komisji ds. budżetu obywatelskiego -  fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Ostatni weekend na składanie projektów w budżecie obywatelskim

Agnieszka Rutkowska / BRP

Już tylko do poniedziałku można składać projekty w tegorocznej edycji Łódzkiego Budżetu... więcej

Kontakt