Zmiany w procedurze konkursowej dla NGO

  • kategoria:
  • NGO

Przesunięcia do 25% wartości danej pozycji w budżecie bez aneksu do umowy, możliwość dokonywania zmian w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania, czy możliwość udostępnienia efektów projektów w ramach wolnych licencji, to jedne z kluczowych zmian w procedurze konkursowej dla organizacji pozarządowych.

Uległo zmianie zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi regulujące zasady ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym, na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Część zmian wynika z obowiązujących od dnia 1 marca br. wzorów ofert, umów i sprawozdań stosowanych przy realizacji zadań publicznych, które zakładają m.in. wprowadzanie zasady rozliczenia zadań w oparciu o przeprowadzone działania i rezultaty.

W związku z powyższym, w procedurze konkursowej, wprowadzono zasadę uelastycznienia przesunięć w wydatkach budżetów zadań publicznych, proponując następującą zasadę w § 16. pkt 4 zarządzenia:

 „Dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia zwiększające procentową wartość danej pozycji, o więcej niż 25 %,wymagają aneksu do umowy. Zmniejszenie wydatku może nastąpić w dowolnej wysokości.”

W sytuacji, gdy oferent rozliczany będzie z przeprowadzonych działań i osiągniętych rezultatów (wynika to z pkt.1 §9 wzoru umowy o realizację zadania publicznego – Załącznika nr 3 i do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.), zakres przesunięć w budżecie zadania przestaje mieć kluczowe znaczenie. Choć organizacje nadal związane będą zasadami wydatkowania środków i ich księgowania, w praktyce w sprawozdaniu, ograniczona będzie analiza finansowa (nie ma zestawienia faktur), choć będzie to przedmiot ewentualnych kontroli. Przestaje mieć również znaczenie pomiędzy jakimi kategoriami budżetu dokonywane będą przesunięcia, bowiem podstawą rozliczenia i tak będą osiągnięte rezultaty.

Stąd też, we wzorze ogłoszenia konkursowego (zał nr. 1 do zarządzenia), wprowadzono możliwość wskazania przykładowych lub obligatoryjnych rezultatów zadania, a w karcie oceny pomocniczej (zał. nr 5 do zarządzenia) zwiększona została liczba punktów, którą oferent może uzyskać za prawidłowe opisanie rezultatów i narzędzia ich pomiaru.

Biorąc pod uwagę, iż poziom osiągnięcia rezultatów staje się podstawą do rozliczenia zadań, zmiany w zarządzeniu dają również nową kompetencję Komisji  Konkursowej, która może zaproponować korektę rezultatów założonych przez oferenta jeśli dostrzega duże ryzyko ich nie osiągnięcia lub realną trudność w weryfikacji zaproponowanych przez organizację wskaźników (§ 8. 5 zarządzenia).

Ponadto, wraz z nowym aktem prawnym, pojawiła się możliwość dokonywania zmian w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Oznacza to, że możliwa będzie modyfikacja zakresu merytorycznego zadania, w trakcie jego realizacji. Takie zmiany nie będą mogły jednak zmieniać istoty realizacji zadania publicznego i konieczne będzie każdorazowe uzyskanie zgody Miasta w tym zakresie (pkt IV ogłoszenia konkursowego).

We wzorze ogłoszenia konkursowego zawarta została też możliwość regulacji w umowie z oferentem, zasady udostępnienia utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego, w ramach wolnych licencji (zapis wprowadzony został w odpowiedzi na uchwałę Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z poprzedniej kadencji).

Wartą odnotowania zmianą w zarządzeniu jest również wprowadzenie zasady szybszej publikacji harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku kolejnym. Zgodnie ze zmianą, harmonogram powstanie nie później niż w terminie 30 dni od ukazania się projektu uchwały budżetowej, czyli przed końcem roku (§ 2. 1 Zarządzenia). W razie późniejszych zmian w katalogu zlecanych zadań, harmonogram będzie aktualizowany.

Część zmian w zarządzeniu przygotowanych zostało w oparciu o rekomendacje Sieci SPLOT, Związkiu Miast Polskich i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych >>>

Zarządzenie nr 2410/VIII/19 z dn 28.10.2019 w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (…)”

 

Polecane aktualności

Wielka Loteria Podatkowa Miasta Łódź -  fot. Archiwum UMŁ

Rozliczenie PIT-u w Łodzi się opłaca! Rozdaliśmy kolejne 12 tys. zł!

Anna Janocha / BKSiDŁ

10 tys. zł, 130 chętnych i jeden zwycięzca. Po raz czwarty wylosowaliśmy laureata miesiąca Wielkiej... więcej

Rewitalizacja ul. Włókienniczej. Do 2022 roku wyremontowanych zostanie 13 kamienic. Ulica będzie miała formę woonerfu bez wyznaczonego przedziału między jezdnią a chodnikiem. -  fot. UMŁ

Trwa odnowa ul. Włókienniczej

Małgorzata Loeffler / ZIM

W trzech kamienicach wstawiamy okna i ściany działowe w mieszkaniach. Za kilka miesięcy wprowadzą... więcej

Brama Miasta -  fot. Archiwum UMŁ

Łódź biurowa. Co mówi raport branżowy i jakie są prognozy na przyszłość?

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Sektor biurowy BPO, czyli centra obsługi biznesu stanowią w Łodzi ważny segment gospodarki, który w... więcej

Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi odpowiedzialna za kulturę, Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego -  fot. Monika Pawlak

Teatr Powszechny z dotychczasowym dyrektorem

Monika Pawlak / BRP

Nie będzie konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego, Ewa Pilawska otrzyma przedłużenie... więcej

W 2012 r. w ramach programu Mia100 Kamienic została wyremontowana elewacja frontowa kamienicy (od strony ul. Narutowicza), teraz przemianę przechodzi wewnętrzna część budynku wraz z podwórzem. -  fot. Stefan Brajter

Łódź rewitalizuje. Trwa generalny remont kamienicy przy ul. Narutowicza 12

Małgorzata Loeffler / ZIM

Dobudowana oficyna, przebudowane mieszkania oraz nowy dach. Do tego zielone podwórko z pnącymi... więcej

Kontakt