Podział środków

Budżet Obywatelski 2018/2019 to kwota 40 mln zł

z czego:

 • 30 010 000 zł na zadania osiedlowe

(kwota ta jest podzielona na poszczególne osiedla)

 • 9 990 000zł na zadania ponadosiedlowe.

UWAGA:

Szacunkowe koszty zadania ponadosiedlowego (po weryfikacji) nie mogą przekroczyć 20% całkowitej kwoty przeznaczonej na te zadania, tj. 1 998 000 zł.

Rejon

Nazwa osiedla

Liczba mieszkańców w poszczególnych osiedlach w/g stanu na 30.06.2017 r.

Kwota dla osiedla = kwota bazowa 200 tys. zł + kwota zależna od liczby mieszkańców (w zaokrągleniu do 10 tys. zł)

Bałuty

Bałuty Centrum

45 929

1 830 000

Bałuty Doły

41 289

1 660 000

Bałuty Zachodnie

6 936

450 000

Julianów-Marysin-Rogi

11 637

610 000

Łagiewniki

1 689

260 000

Radogoszcz

31 033

1 300 000

Teofilów-Wielkopolska

44 161

1 770 000

Wzniesień Łódzkich

1 318

250 000

Górna

Chojny

32 222

1 340 000

Chojny-Dąbrowa

48 166

1 910 000

Górniak

18 385

850 000

Nad Nerem

1 088

240 000

Piastów-Kurak

19 938

910 000

Rokicie

16 942

800 000

Ruda

11 343

600 000

Wiskitno

3 367

320 000

Polesie

Karolew-Retkinia Wschód

36 925

1 510 000

Koziny

10 265

560 000

Lublinek-Pienista

5 294

390 000

Montwiłła-Mireckiego

1 646

260 000

Retkinia Zachód-Smulsko

26 534

1 140 000

Stare Polesie

33 843

1 400 000

Zdrowie-Mania

3 074

310 000

Złotno

7 764

480 000

Śródmieście

Katedralna

37 598

1 530 000

Śródmieście-Wschód

18 164

840 000

Widzew

Andrzejów

5 584

400 000

Dolina Łódki

2 127

280 000

Mileszki

1 870

270 000

Nowosolna

3 947

340 000

Nr 33

828

230 000

Olechów-Janów

20 879

940 000

Stary Widzew

21 948

980 000

Stoki-Sikawa-Podgórze

10 681

580 000

Widzew Wschód

38 195

1 550 000

Zarzew

20 303

920 000

 

Suma końcowa

642 912

30 010 000

 

 

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.