RAMOWY HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018/2019

od 12 lutego 2018 r.
do 26 marca 2018 r.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

osobiste (od 800 pierwszego dnia do 1600 ostatniego dnia)

pocztą (decyduje data stempla pocztowego)

mailem (od 800 pierwszego dnia do 1600 ostatniego dnia)

od 12 lutego 2018 r.
do 11 maja 2018 r.

analiza propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego przez merytoryczne jednostki

od 28 maja 2018 r.
do 11 czerwca 2018 r.

spotkania osiedlowe z mieszkańcami: zbieranie opinii, uwag
i zastrzeżeń

od 12 czerwca 2018 r.
do 21 lipca 2018 r.

POSIEDZENIA DORAŹNEJ KOMISJI DS. PARTCYPACJI SPOŁECZNEJ I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(możliwość słuchania posiedzeń online)

od 25 lipca 2018 r.
do 23 sierpnia 2018 r.

ponowna analiza propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego pozytywnie zaopiniowanych przez Doraźną Komisję ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne UMŁ albo miejskie jednostki organizacyjne

do 31 sierpnia 2018 r.

ogłoszenie:

listy punktów do głosowania

list zadań zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania

od 15 września 2018 r.
do 30 września 2018 r.

GŁOSOWANIE PAPIEROWE

od 15 września 2018 r.
do 7 października 2018 r.

GŁOSOWANIE INTERNETOWE

do 21 października 2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

do 6 listopada 2018 r.

ogłoszenie raportu z konsultacji społecznych

do 30 listopada 2018 r.

przeprowadzenie ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2018/2019

do 14 grudnia 2018 r.

ogłoszenie wyników ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2018/2019

 

 

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.