Podział środków między osiedla

Kwota dla osiedla = kwota bazowa 200 tys. zł + kwota zależna od liczby mieszkańców (w zaokrągleniu do 10 tys. zł)

Podział środków z budżetu obywatelskiego między osiedla

Rejon Nazwa osiedla Liczba mieszkańców w poszczególnych osiedlach w/g stanu na 30.06.2016 r. Kwota dla osiedla = kwota bazowa 200 tys. zł + kwota zależna od liczby mieszkańców (w zaokrągleniu do 10 tys. zł)
BAŁUTY Bałuty Centrum 47.128 1.850.000
Bałuty Doły 42.241 1.680.000
Bałuty Zachodnie 6.819 440.000
Julianów-Marysin-Rogi 11.536 600.000
Łagiewniki 1.695 260.000
Radogoszcz 31.284 1.290.000
Teofilów-Wielkopolska 45.187 1.780.000
Wzniesień Łódzkich 1.307 250.000
GÓRNA Chojny 32.446 1.330.000
Chojny-Dąbrowa 49.014 1.900.000
Górniak 18.905 860.000
Nad Nerem 1.086 240.000
Piastów-Kurak 20.174 910.000
Rokicie 17.301 800.000
Ruda 11.394 600.000
Wiskitno 3.333 320.000
POLESIE Karolew-Retkinia Wschód 37.497 1.510.000
Koziny 10.456 570.000
Lublinek-Pienista 5.097 380.000
Montwiłła-Mireckiego 1.665 260.000
Retkinia Zachód-Smulsko 26.767 1.140.000
Stare Polesie 34.609 1.410.000
Zdrowie-Mania 3.135 310.000
Złotno 7.577 460.000
ŚRÓDMIEŚCIE Katedralna 38.429 1.540.000
Śródmieście-Wschód 18.626 850.000
WIDZEW Andrzejów 5.583 400.000
Dolina Łódki 2.011 270.000
Mileszki 1.807 260.000
Nowosolna 3.865 340.000
Nr 33 777 230.000
Olechów-Janów 20.906 930.000
Stary Widzew 22.531 990.000
Stoki-Sikawa-Podgórze 10.777 580.000
Widzew Wschód 38.595 1.550.000
Zarzew 20.503 920.000
       
SUMA KOŃCOWA   652.063 30 010 000
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.