Korty tenisowe

Korty tenisowe w Łodzi

AZS Łódź
Adres: ul. Lumumby 22/26
Kod: 91-404 Łódź
Telefon: +48 42 677 10 10
E-mail: biuro@azs.lodz.pl
Witryna: www.azs.lodz.pl/
Kort dzierżawiony przez firmę Only You | Michał Płachciński
Adres: ul. Małachowskiego 5/7/9
Kod: 90-160 Łódź
Telefon: +48 796 500 120
E-mail: michal@only-you.com.pl
Miejski Klub Tenisowy
Adres: ul. Żeromskiego 117
Kod: 90-542 Łódź
Telefon: +48 42 637 65 04
E-mail: klub@mktlodz.pl
Witryna: mktlodz.pl/
Tenis&Arturówek Klub
Adres: ul. Skrzydlata 75
Kod: 91-503 Łódź
Telefon: +48 665 146 746
E-mail: tenis-arturowek.pl/
Eurotenis
Adres: ul. Niciarniana 3/5
Kod: 92-208 Łódź
Telefon: +48 509 660 150
E-mail:
Witryna: pl-pl.facebook.com/FundacjaIKlubTenisowyEurotenisLodz
Vera Sport
Adres: ul. Siewna 15
Kod: 94-250 Łódź
Telefon: +48 42 253 28 44
E-mail: verasport@verasport.pl
Witryna: www.verasport.pl/
Start
Adres: ul. św. Teresy 56/58
Kod: 91-348 Łódź
Telefon: +48 42 640 72 04
E-mail:
Witryna: klubtenisowystartlodz.pl/
Korty przy SP 41
Adres: ul. Rajdowa 18
Kod: 94-003 Łódź
Telefon: +48 42 686 48 60
E-mail: podstawowa@gmail.com
Witryna: www.sp41.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=104
Verte Active Club
Adres: ul. Starorudzka 51/53
Kod: 93-423 Łódź
Telefon: +48 42 684 68 99
E-mail: verteclub@op.pl
Witryna: www.verte.neostrada.pl/s_squash.html
Centrum Tenisowe Euro Dom Sp. z o.o.
Adres: ul. Szczecińska 8
Kod: 91-222 Łódź
Telefon: +48 42 650 61 06
Stacja Nowa Gdynia
Adres: ul. Sosnowa 1
Kod: 95-100 Zgierz k/Łodzi
Telefon: +48 42 714 21 41
E-mail: rezerwacje@nowa-gdynia.pl
Witryna: stacjanowagdynia.pl/
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.