Centrum Sportów Motorowych

Przy ul. 6 Sierpnia w Łodzi powstało nowoczesne Centrum Sportów Motorowych z torem żużlowym i wewnętrzną areną wykorzystywaną m.in. do zawodów super enduro. Inwestycję wartą 49 797 086 mln zł realizowało konsorcjum spółek Molewski z Włocławka i Chodeczy. Umowę na budowę stadionu podpisano 21 marca 2016, a pierwsze zawody na nowym obiekcie rozpoczęły się 29 lipca 2018.

Tego dnia na pierwszoligowe spotkanie z żużlowcami Orła przyjechało Wybrzeże Gdańsk. Inauguracja nie wypadła jednak okazale. Po dwóch biegach goście prowadzili 9:3. Przy takim wyniku spotkanie zostało przerwane, gdyż po wcześniejszych opadach deszczu tor był w złym stanie. Dzień później wszystko poszło już zgodnie z planem i w pierwszym oficjalnym meczu na nowym stadionie Orzeł wygrał z Lokomotivem Daugavpils 50:40.

Budując stadion wykonawca korzystał z posiadanej przez miasto dokumentacji projektowej, w której - w celu optymalizacji kosztów budowy - mógł jednak dokonać zmian. Efektem końcowym jest nowoczesny obiekt sportowy, zapewniający standard użytkowania zgodny z krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi oraz normami. Konstrukcja toru żużlowego, trybun, zaplecza szatniowo-magazynowego oraz pomieszczeń pomocniczych były efektem bezpośrednich wytycznych federacji sportowych. Dzięki temu obiekt spełnia aktualne wymogi PZM i FIM.

Stadion ma zadaszone miejsca siedzące dla 10 tys. widzów, w tym 700 dla VIP, 50 prasowych oraz 20 dla osób niepełnosprawnych. W trybunie wschodniej znajduje się park maszyn oraz zaplecze sportowe. Po przeciwległej stronie - od al. Włókniarzy - wbudowano w trybunę budynek obsługi obiektu. Wraz ze stadionem powstała niezbędna infrastruktura techniczna z kasami biletowymi oraz parkingiem dla ponad 100 samochodów osobowych (w tym 8 miejsc dla niepełnosprawnych) i 22 autokarów.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.