Ośrodek treningowy Łodzianka

W styczniu 2018 zainaugurowano zajęcia w odnowionym kompleksie sportowym przy ul. Małachowskiego 5. Obiekt przebudowała wrocławska spółka Saltex Europa, a inwestycja kosztowała miasto ponad 11 mln zł.

Modernizacja historycznego obiektu Łodzianki objęła m.in. budowę hybrydowego boiska do gry w rugby i piłkę nożną, boisk piłkarskich o nawierzchniach naturalnej i syntetycznej oraz obsługującej je trybuny, piaszczystych boisk do beach soccera i siatkówki plażowej, placu treningowego dla bramkarzy, siłowni zewnętrznej, placu manewrowo - rekreacyjnego o nawierzchni ażurowej oraz parterowego budynku szatniowego.

Wspomniana trybuna pomiędzy boiskami piłkarskimi ma 828 miejsc siedzących - po 414 na każdą stronę. Znajdują się na niej również miejsca dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na terenie objętym inwestycją zaprojektowano nowoczesne i funkcjonalne elementy małej architektury, wpisujące się w historyczny charakter otaczającego parku. Wśród nich jest 7 stojaków rowerowych, 14 ławek bez oparcia, 30 ławek z oparciem, 43 kosze na śmieci i 2 osłony na drzewa.

Do przetargu na realizację inwestycji przystąpiły trzy firmy. Wszystkie zaproponowały 10-miesięczny termin wykonania zamówienia, jednak różniły się zaproponowanymi cenami. Najtańsza była oferta spółki Saltex Europa, która wygrała przetarg. Zwycięzca na realizację inwestycji przeznaczył 11 034 684,84 zł. Pozostałe oferty były o kilka milionów zł wyższe. Warszawska spółka Tamex Obiekty Sportowe wyceniła prace na 15 899 998,75 zł, a Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź SA na 16 991 022,54 zł.

Ciekawostką może być fakt, że przegrane spółki realizowały w Łodzi inne inwestycje sportowe. Tamex budował piłkarski ośrodek treningowy przy ul. Minerskiej, a Mosty wykonały stadion miejski przy al. Piłsudskiego wraz z przebudową układu drogowego na tym terenie i stawiają małą hale sportową przy al. Unii Lubelskiej.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.