Przewodnicy miejscy

Przewodnicy miejscy to prawdziwi czarodzieje, którzy pozwolą ci poznać, zrozumieć, a może nawet pokochać „ziemię obiecaną”. Opowiedzą o osadnikach, którzy tworzyli to miasto, fabrykach, w których już dawno ucichły krosna, XIX-wiecznych pałacach, secesji, filmowym dziedzictwie, muralach, festiwalach i pokażą ci tworzące się Nowe Centrum Łodzi.

 

Go-to biuro turystyki regionalnej - Piotr Strzelecki
ul. Senatorska 12, 93-192 Łódź
tel. 691 972 202
e-mail: go2@go-to.com.pl
www.go-to.com.pl


Central Point - Bogusław Szubert
ul. Narutowicza 86, 90-139 Łódź
tel.506 057 671,42/657 08 07
boguslaw.szubert@gmail.com
www.centralpoint.wlodzi.com


Łódzkie Zakątki - Monika Gajek
tel. 501 45 93 05
e-mail: monikagajek2012@wp.pl
www.zwiedzanielodzi.pl


Usługi turystyczne "ALEX" - Aleksandra Sitnicka
ul. Rydla 6/39, 93-203 Łódź
tel. 695 243 181
e-mail: aleksandra@odkryj.lodz.pl
www.odkryj.lodz.pl
www.facebook.com/Alex-us%C5%82ugi-turystyczne-195442037133909/


Elżbieta Pędziwiatr
tel. 605-361-459
e-mail: biuro@przewodniklodz.pl
www.przewodniklodz.pl
www.facebook.com/pages/Przewodnik-%C5%81%C3%B3d%C5%BA/144504765605584


Bartek Mielniczek
tel. 662266833
e-mail: bartek.damian.mielniczek@gmail.com
www.baza-przewodnikow.pl/result


Izabela Kaczanowska
tel. 796 512 366
e-mail: izabela@kaczanowska.info
www.baza-przewodnikow.pl/result


Tomasz Kempski
tel.666845412
e-mail: t.kempski@gmail.com
www.baza-przewodnikow.pl/result


Maciej Pawłowski
tel.782 903 968
e-mail: lodzermensch@op.pl
www.baza-przewodnikow.pl/result

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.