Mój las

Sprawowany przez starostę, nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (obiegowo - w lasach niepaństwowych) wprowadza ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153).

Nadzór nad gospodarką leśną to szczególnego rodzaju nadzór administracyjny polegający na możliwości władczego ingerowania w działalność właściciela lasu (podmiotu nadzorowanego), wraz z pociąganiem do odpowiedzialności, nakazywaniem naprawienia uchybień, z zagrożeniem karami dyscyplinarnymi w razie niewykonania tychże nakazów. Nadzór ten ma charakter prewencyjny oraz następczy. Do działań prewencyjnych zaliczyć można lustrację (oględziny) lasu, edukację przyrodniczo-leśną, doradztwo oraz udzielanie instruktarzy. Następczy charakter nadzoru przejawia się ustaleniami wiążącymi wprost określonymi ustawą o lasach (np. prowadzenie gospodarki leśnej na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu) bądź będącymi wynikiem zakończonych postępowań administracyjnych, (np. określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej w formie decyzji administracyjnej).   

Genezą nadzoru nad gospodarką leśną była i jest obecnie - jej złożoność. Długookresowy bo nawet i ponad 100 letni "okres produkcji", wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dostosowanych do faz rozwojowych drzewostanu zależnych od różnorodnych czynników ekologicznych to główne cechy leżące u źródeł prawnego usankcjonowania potrzeby objęcia opieką i nadzorem wszystkich lasów. O złożoności decyduje również konieczność wypełniania przez las poza funkcją produkcyjną, także funkcji socjalnej jaki i ochronnej.

Zgodnie z ustawą o lasach do zadań organów sprawujących nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa należy między innymi:

 • określanie decyzją administracyjną, wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów
 • nakazanie wykonania właścicielowi lasu w drodze decyzji obowiązków i zadań których nie wykonuje
 • dokonywanie oceny udatności upraw leśnych na zalesionych gruntach rolnych
 • cechowanie pozyskanego w lasach drewna z wystawieniem dla właściciela lasu dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania
 • nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów
 • wydawanie decyzji, na wniosek właściciela lasu w przypadkach losowych, w sprawie pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.

W granicach administracyjnych Gminy Miasto Łódź, bezpośrednie działania związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi Leśnictwo Miejskie z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łagiewnickiej 305. Stanowi o tym paragraf dwudziesty zarządzenia nr 3093/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego „Zarządu Zieleni Miejskiej” w Łodzi, który wskazuje iż, nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa należy do zadań Leśnictwa Miejskiego - jednej z dwunastu komórek organizacyjnych Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi. Informację na temat organu sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych poza obszarem Łodzi można uzyskać we właściwym ze względu na miejsce położenia lasu starostwie powiatowym, urzędzie gminy lub nadleśnictwie.

Dodatkowych informacji na temat sprawowanego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa można uzyskać kierując pytania na adres: k.kuzimski@zzm.lodz.pl

Dowiedz się więcej:

Do pobrania:

Opłata skarbowa:

Opłatę skarbową można zrealizować przelewem lub osobiście w każdym urzędzie pocztowym albo dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku mieszczących się w siedzibach Urzędu Miasta Łodzi: ul. Zachodnia 47, ul. Krzemieniecka 2b, ul. Sienkiewicza 5, ul. Piotrkowska 110 - ŁCKzM (wejście od pasażu Schillera), al. Piłsudskiego 100, al. Politechniki 32 oraz w pozostałych oddziałach GETIN NOBLE BANKU S.A. wyszczególnionych na stronie internetowej www.getinbank.pl.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.