Mój las

Sprawowany przez starostę, nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (obiegowo - w lasach niepaństwowych) wprowadza ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153).

Nadzór nad gospodarką leśną to szczególnego rodzaju nadzór administracyjny polegający na możliwości władczego ingerowania w działalność właściciela lasu (podmiotu nadzorowanego), wraz z pociąganiem do odpowiedzialności, nakazywaniem naprawienia uchybień, z zagrożeniem karami dyscyplinarnymi w razie niewykonania tychże nakazów. Nadzór ten ma charakter prewencyjny oraz następczy. Do działań prewencyjnych zaliczyć można lustrację (oględziny) lasu, edukację przyrodniczo-leśną, doradztwo oraz udzielanie instruktarzy. Następczy charakter nadzoru przejawia się ustaleniami wiążącymi wprost określonymi ustawą o lasach (np. prowadzenie gospodarki leśnej na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu) bądź będącymi wynikiem zakończonych postępowań administracyjnych, (np. określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej w formie decyzji administracyjnej).   

Genezą nadzoru nad gospodarką leśną była i jest obecnie - jej złożoność. Długookresowy bo nawet i ponad 100 letni "okres produkcji", wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dostosowanych do faz rozwojowych drzewostanu zależnych od różnorodnych czynników ekologicznych to główne cechy leżące u źródeł prawnego usankcjonowania potrzeby objęcia opieką i nadzorem wszystkich lasów. O złożoności decyduje również konieczność wypełniania przez las poza funkcją produkcyjną, także funkcji socjalnej jaki i ochronnej.

Zgodnie z ustawą o lasach do zadań organów sprawujących nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa należy między innymi:

 • określanie decyzją administracyjną, wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów
 • nakazanie wykonania właścicielowi lasu w drodze decyzji obowiązków i zadań których nie wykonuje
 • dokonywanie oceny udatności upraw leśnych na zalesionych gruntach rolnych
 • cechowanie pozyskanego w lasach drewna z wystawieniem dla właściciela lasu dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania
 • nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów
 • wydawanie decyzji, na wniosek właściciela lasu w przypadkach losowych, w sprawie pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.

W granicach administracyjnych Gminy Miasto Łódź, bezpośrednie działania związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi Leśnictwo Miejskie z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łagiewnickiej 305. Stanowi o tym paragraf dwudziesty zarządzenia nr 3093/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego „Zarządu Zieleni Miejskiej” w Łodzi, który wskazuje iż, nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa należy do zadań Leśnictwa Miejskiego - jednej z dwunastu komórek organizacyjnych Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi. Informację na temat organu sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych poza obszarem Łodzi można uzyskać we właściwym ze względu na miejsce położenia lasu starostwie powiatowym, urzędzie gminy lub nadleśnictwie.

Dodatkowych informacji na temat sprawowanego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa można uzyskać kierując pytania na adres: k.kuzimski@zzm.lodz.pl

Dowiedz się więcej:

Do pobrania:

 • Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia

  Zaświadczenie ws. informacji o objęciu gruntu leśnego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty na podstawie inwentaryzacji lasów (otworzy się w nowym oknie). Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2020 r.
 • Klauzula informacyjna

  Kliknij, aby otworzyć lub pobrać plik (otworzy się w nowym oknie).

Opłata skarbowa:

Opłatę skarbową można zrealizować przelewem lub osobiście w każdym urzędzie pocztowym albo dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku mieszczących się w siedzibach Urzędu Miasta Łodzi: ul. Zachodnia 47, ul. Krzemieniecka 2b, ul. Sienkiewicza 5, ul. Piotrkowska 110 - ŁCKzM (wejście od pasażu Schillera), al. Piłsudskiego 100, al. Politechniki 32 oraz w pozostałych oddziałach GETIN NOBLE BANKU S.A. wyszczególnionych na stronie internetowej www.getinbank.pl.

Kontakt