Edukacja

Ogród Botaniczny w Łodzi, spośród wielu wykonywanych zadań związanych z ochroną przyrody, główny nacisk kładzie na działalność edukacyjną i popularyzatorską skierowaną do dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych. Różnorodność warunków przyrodniczych oraz bogata flora i fauna umożliwiają prowadzenie ciekawych zajęć w zakresie biologii, geografii i ochrony środowiska.

Utworzony w 2004 roku odrębny Dział Edukacji zajmuje się szeroko rozumianą działalnością edukacyjną. Jednym z jego celów jest przekazywanie wiedzy nieosiągalnej w innych placówkach dydaktycznych. Szeroki zakres proponowanych tematów zajęć terenowo-warsztatowych, realizowanych przez doświadczoną kadrę, jest cennym uzupełnieniem edukacji prowadzonej w szkołach. Podstawową zaletą lekcji odbywających się na terenie Ogrodu oraz w Palmiarni jest umożliwienie uczniom nawiązania bezpośredniego kontaktu z przyrodą, a tym samym ułatwienie poznawania świata roślin i zwierząt.

W zakresie działalności edukacyjnej Ogrodu dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju warsztaty i zajęcia laboratoryjno-ćwiczeniowe aktywizujące uczniów do samodzielnego działania. Przy wykorzystaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych, kart pracy dostosowanych do różnych grup wiekowych oraz barwnych i fachowych wydawnictw, realizowane są zajęcia zarówno w terenie jak i w sali dydaktycznej. Dział Edukacji zajmuje się również szkoleniem nauczycieli w zakresie możliwości prowadzenia zajęć w terenie oraz organizuje staże i praktyki zawodowe dla uczniów szkół ogrodniczych. Podejmując współpracę z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami umożliwia także aktywizację oraz integrację młodzieży niepełnosprawnej.

Ciekawą formą edukacji prowadzonej w Ogrodzie są także konkursy sprawdzające wiedzę oraz umiejętności związane z tematyką przyrodniczą. Pracownicy działu dydaktycznego współpracują z różnymi placówkami oświatowymi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez dydaktycznych, odbywających się nie tylko na terenie Ogrodu.

Bardzo ważnym elementem w ofercie edukacyjnej są ścieżki dydaktyczne. Od 2001 roku na terenie Ogrodu powstało ich siedem:

 • „Z chwastami za pan brat” – ścieżka przybliżająca rośliny występujące pospolicie na polach, trawnikach, przydrożach i przychaciach, określane mianem chwastów.
 • „Nasze drzewa liściaste” – ścieżka prezentująca rodzime gatunki drzew liściastych.
 • „Skały Ogrodu Botanicznego” – ścieżka geologiczna ukazująca różnorodność skał i minerałów.
 • „Czasoprzestrzeń przyrodnicza” – ścieżka dydaktyczna opisująca budowę i zasady działania różnych typów zegarów słonecznych.
 • „Rośliny aromatyczne” – ścieżka dydaktyczna prezentująca wybrane rośliny aromatyczne, ich budowę, zastosowanie oraz ciekawostki z nimi związane.
 • "Różnorodność rodzaju piwonia" - ścieżka dydaktyczna zlokalizowana w dziale kolekcji roślin ozdobnych, poświęcona piwoniom, które są jednymi z pierwszych i najpiękniejszych roślin ozdobnych uprawianych przez człowieka.
 • " Zabujaj się w bioróżnorodności" - ścieżka dydaktyczna poświęcona różnorodności biologicznej województwa łódzkiego. Na terenie Ogrodu rozmieszczono 9 tzw. ławek dźwięku, które po rozbujaniu, dzięki specjalnemu mechanizmowi, podają ciekawe informacje o roślinach i zwierzętach naszego regionu.

Każda z wyżej wymienionych ścieżek opisana jest tablicami informacyjnymi umieszczonymi w terenie.

Corocznie w Ogrodzie oraz Palmiarni prezentowanych jest kilkadziesiąt cyklicznych wystaw przyrodniczych o różnorodnej tematyce. Poprzez ciekawe aranżacje ukazują one fascynujące barwy, kształty oraz zapachy otaczającego nas świata przyrody. Wystawom towarzyszą prelekcje i pokazy oraz kiermasze roślin i książek przyrodniczych. W miarę potrzeb a także możliwości tworzone są dodatkowe ekspozycje okolicznościowe. Czas spędzany w Ogrodzie uatrakcyjniają ponadto imprezy plenerowe, podczas których odbywają się m.in. koncerty muzyczne, różnorodne pokazy, warsztaty czy wystawy rękodzieła. Przedsięwzięcia te są uzupełnieniem wydarzeń kulturalnych naszego miasta i cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród gości nie tylko z Łodzi.

Szeroko rozumiana działalność edukacyjna oraz promocyjna realizowana jest poprzez wydawanie folderów, ulotek informacyjnych, przewodników, poradników ogrodniczych i botanicznych itp.

Działalność Ogrodu staje się bardziej efektywna i wszechstronna dzięki współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką edukacji ekologicznej. Wśród nich są m.in.: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny, Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Botanicznego, Stowarzyszenie Film-Przyroda-Kultura. Bogata oferta edukacyjna, możliwość prowadzenia zajęć zarówno w terenie pełnym ciekawych obiektów przyrodniczych jak i w sali dydaktycznej, interesujące tematy lekcji, możliwość uczestniczenia w różnorodnych konkursach, wystawach i prelekcjach tematycznych sprawia, iż Ogród Botaniczny cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży oraz wychowawców i nauczycieli pragnących uatrakcyjnić zajęcia szkolne.

Zapisy na zajęcia w Ogrodzie prowadzone są w Dziale Edukacji Ogrodu Botanicznego pod numerem telefonu 42 688 44 20. Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie terminów - liczba przewodników i prowadzących zajęcia jest ograniczona.

Oferta edukacyjna Ogrodu Botanicznego

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.