CITES

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, na skutek rabunkowego pozyskania, tysiące tropikalnych storczyków, meksykańskich kaktusów, roślin używanych w medycynie tradycyjnej, drzew o cennym drewnie, zostało wytępionych. Z powierzchni Ziemi znika również wiele rzadkich gatunków roślin, ze względu na ogromny popyt kolekcjonerski. Moda na posiadanie w domu egzotycznych roślin i zwierząt oraz przywożenie oryginalnych pamiątek z podróży, np. wyrobów z kości słoniowej, skóry krokodyli, grzechotek z kaktusów, przyczynia się do zagłady wielu rzadkich gatunków zarówno roślin, jak i zwierząt. W celu przeciwdziałania niekontrolowanemu, rabunkowemu pozyskiwaniu roślin i zwierząt przedstawiciele 88 państw przyjęli w 1973 r. w Waszyngtonie, tekst Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (w oryginale The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – w skrócie CITES). Weszła ona w życie 1 lipca 1975 r. pod nazwą Konwencji Waszyngtońskiej lub CITES.

Podstawowym celem Konwencji jest skoordynowanie międzynarodowych działań ograniczających rabunkową eksploatację i handel zagrożonymi wyginięciem dzikimi gatunkami roślin i zwierząt oraz ich częściami, np. skórami, kłami, owocami, nasionami drewnem oraz przedmiotami z nich wytworzonymi.

Najistotniejszą częścią Konwencji są listy gatunków, zestawione w trzech załącznikach.

Załącznik I – obejmuje gatunki zagrożone obecnie wyginięciem w naturze. Handel egzemplarzami pochodzącymi z naturalnych stanowisk jest całkowicie zabroniony, a zezwolenia na obrót wydawane są rzadko i tylko w celach edukacyjnych i naukowych. Każda roślina zamieszczona w Załączniku I musi posiadać zezwolenie na wywóz z danego kraju i zezwolenie na wwóz do kraju importu. W Załączniku I umieszczono 305 gatunków i podgatunków roślin, w tym liczne gatunki kaktusów, niektóre storczyki, sagowce, aloesy, wilczomlecze, dzbaneczniki i wiele innych. Handel gatunkami roślin z Załącznika I możliwy jest tylko w przypadku osobników sztucznie rozmnożonych, pochodzących z udokumentowanych upraw.

Załącznik II – obejmuje gatunki, które mogą być zagrożone wyginięciem, jeśli handel nimi nie będzie poddany międzynarodowej kontroli. Ustalane są roczne limity eksportu dla każdego gatunku, a handel nimi dozwolony jest po uzyskaniu zezwolenia eksportowego CITES.W Załączniku II znajdują się wszystkie gatunki storczyków, kaktusów i sagowców, nie wymienione w Załączniku I oraz wiele innych gatunków. W sumie jest to blisko 30 000 gatunków roślin.

Załącznik III – obejmuje gatunki zgłoszone jednostronnie przez dowolne państwo, będące stroną Konwencji, w sytuacji, gdy uzna ono, że handel tymi gatunkami powinien być kontrolowany. Handel tymi gatunkami wymaga jednak posiadania świadectwa eksportowego i świadectwa pochodzenia. W Załączniku III znajduje się 25 gatunków i podgatunków roślin.

Obecnie na terenie Palmiarni Ogrodu Botanicznego objętych ochroną CITES jest ponad 540 taksonów.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.